KCSE Past Papers Kiswahili 2015 

Click Here - Free KCSE Past Papers » KNEC Past Exams » Free Downloads » KCSE Papers & Marking Schemes

102/1

KISWAHILI

Karatasi ya 1

INSHA

1. Lazima

Wewe ni katibu Wa jopokazi lililoteuliwa kuchunguza vyanzo vya ongezeko la visa vya Wanafunzi katika enco la Telekeza kuacha shule kabla ya kukamilisha masomo yao. Andika ripoti ya uchunguzi huo.

2. Andika insha kuhusu umuhimu Wa tamasha za muziki katika maisha ya vijana.

3. Tunga kisa kitakachodhihirisha maana ya methali ifuatayo:

Usipoziba ufa utajenga ukuta.

4. Tunga kisa kinachoanza kwa maneno yafuatayo:

Nilimtazama kwa muda. Macho yake yalijaa machozi ya furaha na majonzi...

Karatasi ya 2

LUGHA

UFAHAMU: (Alama 15)

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali.

Siku moja nilifika kumwona babu yangu kule kwetu kijijini bila kumtolea taarifa mbele. Nilipofika nilimkuta amevaa magwanda yake yaliyokula chumvi hadi yakakinai. Alinitazama huku akitabasamu akisema, “Tabia hii ya kuja kwako bila taarifa utaikoma. Ukiendelea hivi utakuja kwenda kwa wakwe wako upate ndio wanakwenda uchi

Kauli hii ya babu ilinifanya kucheka. Tulisalimiana huku tukipigana pambaja. Harufu ya manukato niliyojirashia asubuhi hiyo ilikutana na kuchanganyika na harufu ya jasho lake. Baadaye tuliingia ndani, tukaketi kwenye makochi yaliyokuwa yameanza kuonyesha dalili za kuchoka. Baada ya kuulizana habari za kimsingi nilitaka kujua alipokuwa nyanya.

“Nyanyako ameenda kumwona jirani yetu mgonjwa. Amepata ajali akitoka mjini alikokuwa ameenda kuwatembelea wajukuu wake. Raha yote ya kuwaona iligeuka karaha.” Alinyamaza kidogo, akaguna , kisha akaendelea, “Barabara hizi , sijui mwaziita ‘haibei’ , zimewala watu wetu. Huwezi kuwahesabia vidole tena.”

Kwa muda nilikosa la kusema. Niliona niubadili mkondo wa mazungumzo. Nilianza kwa kumwclcza kuwa mazingira ya kijijini yalipendeza. Kwa kweli mandhari yale ya kijani kote hadi upeo wa macho yalinisisimua sana. Sauti za ndege zilikuwa mfano wa muziki wa chini uliochezwa ili kuyapamba mazungumzo yctu. Mara mojamoja nilitckwa na sarakasi ya jogoo aliyetanua mabawa yake na kukaribia kuzungumza, utadhani ni sauti ya mwanadamu. Nilipokuwa ninamtazama yule jogoo, nilishtukia mkono wa babu ukiushika wangu, akaniongoza nje akiscma, “Haina haja kuyamezameza mate. Huyu jogoo ni wako. Leo tutamfanya kitoweo kwa ajili yako. Najua kule mjini mnakula kuku wa miigizo tu. Faida yao kwa mwili ni duni.”

Tulishirikiana kumkamata yule jogoo lakini baada ya muda nilichoka. Moyo wangu ulikuwa unapiga kwa nguvu ajabu. ,b>Niliona kisunzi, nikakaa. Nikiwa ninajipumzisha chini ya kivuli cha mpera nilisikia sauti za watoto waliokuwa wamejiunga na babu kumkamata yule jogoo.

Tukiwa tunasubiri chakula cha mchana, niliona hii kuwa fulsa mufti kumweleza babu kwamba nilifika kusudi niende naye mjini. Nilipolitamka tu hili alicheka sana. Aliniambia, “Mji ni wenu nyinyi. Sisi watu wa shamba raha yetu ni kufukuzana na kazi hizi za sulubu. Kwenda kukaa mjini na nguvu zote hizi faida yake nini? Nasikia siku hizi huko mjini kuna misongamano ya magari isiyoisha. Kuna haja gani kwenda kushinda kwenye gari kuharibu muda wako kwa sababu ya msongamano? Mimi hapa kwangu nikitaka kwenda kuzitekeleza shughuli zangu sipati kizuizi. Ninakwenda tu.”

“Sikiliza babu,” nilimwambia, “mji una raha yake. Wingi Wa magari ni ishara ya maendeleo. Uwezo wa kifedha wa watu uko juu kuliko wa hapa kijijini. Leo hii mtu akipatwa na dharura ya ugonjwa hapa, kijiji kitafanyé takilifu kumfikisha hospitalini. Mjini usafiri upo kila mahali Wakati wowote.”

“Kule mjini mnadai kuona mwanga na kuujua ustaarabu ila mmcnoa," alisema babu, “maisha ycnu,afadhali ndegc warukao angani. Ni kama mnachupa kutoka upande mmoja hadi mwingine, kana kwamba mnaendeshwa kwa nguvu za mtambo usioonekana. Jamaa hawajuani tena. Mizizi yenu hamuitambui. Mmekuwa mithili ya miti inayopcndeza lakini isiyo na mizizi ya kutosha. Upepo hafifu uvumapo inalemewa na kujibwaga chini. Jc, huo ndio ustaarabu? Ustaarabu kwetu sisi watu wa hapa kijijini ni mtu kuwaamkua wenzake kila kukicha. Ni kujuliana hali. Ni kuombana kibaba cha unga au kibakuli cha mboga. Tunaishi tukijuana, si majina na sura tu, bali pia hata upishi wctu. Nyinyi mnaishi pasi na kujua majirani Wenu. Je, wcwe hukuona hata kuku wangu hawa wanatangamana?"

Swali hili lilipoachiliwa nilihisi kama aliyetwikwa nanga. Kijasho chembamba kilinitoka. Kwa bahati nzuri meza ilikuwa imeisha kuandaliwa; kipindi cha kupambana mezani kikawadia. Nilipokuwa nikila nilitambua kitu kimoja; yule kuku alikuwa na ladha ya kupendeza, tofauti na tuliozoea kuwala kule mjini. Ila nililoliona tu ni kuwa alikuwa mgumu kidogo. Nilipokuwa nikilifikiria hili niliisikia sauti ya babu tena.

“Chunga asikung’oe meno. Huyu ni kuku hasa. Atakusaidia kuimarisha meno. Hutakuwa na haja ya kwenda kumwona daktari wa meno. Sisi hapa hata kushiriki chakula kunatukumbusha kuwa kila shughuli ni kazi tosha. Hatuna muda Wa kulaza damu.” Alichukua bilauri ya maji, akapiga tama, kisha akaendelea kuinyofoa sima yake ya bada.

(a) Huku ukirejelea kifungu, fafanua faida sita utakazopata ukiishi shamba. (alama 6)

..............................

(b) Eleza mtazamo wa wahusika wafuatao.kuhusu mji:

(i) msimulizi (alama 3)

........................

(ii) babu (alama 4)

........................

(c) Andika maana ya fungu lifuatalo la mancno kwa mujibu wa taarifa: (alama 1)

kwenda kwa wakwe wako upatc ndio wanakwenda uchi

.............................

(d) Andika kisawe cha: Niliona kisunzi(alama 1)

.............................

2. UFUPISHO: (Alama 15)

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali.

Katika ulimwengu huu tunaoishi wenye hekaheka nyingi, mwanadamu anaendeshwa na maisha mfano wa gurudumu la gari. Kwa watu wenye kufanya kazi katika mazingira ya ofisi ambapo wanaketi mchana kutwa, mazoezi ni muhimu sana. Baadhi ya watu huona fahari wapigapo tai na kuelekea au kutoka kazini kwa gari. Tabia hii ya mwanadamu inamsahaulisha kuwa mwili wake ulidhamiriwa kufanya mazoezi ya viungo kwa kutembea au kufanya kazi zenyc kuhitaji misuli kupashwa moto. Watu wengi hawana habari kuwa mazoczi yana faida tele kwao.

Wataalamu Wa sayansi wamebainisha kuwa watu wanaoidhiki miili yao kwa mazoezi ya mara kwa mara huishi zaidi kuliko wasiofanya mazoezi. Watu hawa huwa wamo katika hali nzuri ya afya na wenye nguvu kuliko wale ambao hawaishughulishi miili yao kwa mazoezi au kazi zinazohitaji utumiaji nguvu.

Ni dhahili kwamba mazoezi huchochca kuundwa kwa seli mpya za ubongo. Utafiti wa kisayansi umcbainisha kuwa sehemu za ubongo zenye kusisimuliwa kwa mazoezi ndizo hutckeleza jukumu la kukumbuka na kujifunza. Bila mazoezi sehemu hizi zitashindwa kukumbuka au kujifunza maarifa mapya. Vile vile, imethibitishwa kwamba watu wanaoshiriki shughuli zenye kuwahitaji kutumia nguvu hutia fora katika mambo yanayowahitaji kukumbuka, kufanya rnaamuzi, pamoja na kusuluhisha matatizo.

Hali kadhalika, mazoezi huimarisha siha ya binadamu. Mathalani, matatizo ya moyo yanaweza kukabiliwa kwa kufanya mazoezi ya viungo. Kufanya mazoezi mara kwa mara huufanya moyo kuwa imara na kuuwezcsha kutekeleza jukumu lake ipasavyo. Ifahamike kwamba moyo wenye siha huwcza kupiga kiasi kikubwa cha damu bila ya juhudi kubwa. Hili bila shaka litamkinga binadamu dhidi ya kulemewa na kazi.

Isitoshe, kushiriki mazoezi na shughuli zcnye kutumia nguvu mara kwa mara huuweka mwili katika hali nzuri ya kupambana na magonjwa. Utafiti wa kisayansi umeonyesha kuwa shughuli kiasi zinazomhitaji mtu kutumia nguvu, pamoja na upunguzaji wa uzito, na uzingatiaji wa lishe bora, huweza kupunguza uwczekano wa kupata ugonjwa wa kisukari kwa baina ya asilimia 50 na 60. Mazoezi hayapunguzi tu shinikizo la damu, bali pia hatari ya kupata kiharusi. Aidha, kufanya mazoezi mara kwa mara husaidia kudhibiti uzani wa mwili. Mtu anapokula kiasi cha chakula kinachozidi mahitaji yake ya kimwili huweza kujinenepea na kushindwa kutekeleza majukumu ya kimsingi. Mazoezi husaidia kuzichoma kalori zisizohitajika mwilini. Hatua hii, licha ya kusaidia kupunguza uzani, huvisisimua viungo vya mwili. Matokeo ya haya ni utendakazi Wa hali ya juu bila kuchoka. Vilevile mwili unaofanya mazoezi haudorori. Umbo la mtu anayefanya mazoezi hupendeza.

Juu ya hayo, kufanya mazoezi mara kwa mara husaidia kujenga misuli yenye nguvu. Misuli inapokuwa na nguvu tunaweza kulifanya jambo kwa muda mrefu bila kuchoka. Mbali na misuli kuimarika, mazoezi na shughuli zinazohitaji utumiaji nguvu husukuma hewa na virutubisho kwenye viungo mahususi vya mwili na kuvisaidia kufanya kazi vyema zaidi.

Hali kadhalika, mazoezi husaidia kujenga mifupa. Kadiri binadamu anavyoshiriki katika shughuli kama vile kuruka, ndivyo anavyoiimarisha mifupa yake. Shughuli ya aina hii huipa mifupa uzito ambao unaiwezesha kukua na kujengeka ikiwa na nguvu. Mazoezi pia hukawiza kudhoofika kwa mifupa.

Kunyooshanyoosha viungo nako huchangia kuufanya mwili kuwa imara na wenye kunyumbuka. Hali hii ya mwili hupunguza uwczckano wa kupata majeraha. Mwili usionyumbuka humfanya mtu ashindwe kutekeleza hata shughuli nyepesi zinazomhitaji kutumia nguvu. Si ibra kupata kwamba kuitekeleza shughuli ndogo tu humfanya mtu kupata maumivu.

Utulivu wa akili nao huweza kupatikana kwa kufanya mazoezi. Imcbainishwa kwamba kufanya mazoezi kwa angalau dakika thelathini kwa muda wa baina ya siku tatu na tano kwa wiki hupunguza kwa kiasi kikubwa, dalili za unyong’yonyevu. Na je, Wajua kwamba kufanya mazoezi husaidia kupata usingizi? Mazoezi ni mfano Wa bembea inayokutuliza na kukupa usingizi.

Mke ni nguo, mgomba kupaliliwa. Nao mwili Wa binadamu, kama mgomba, unahitaji kushirikishwa katika mazoezi ili kuuwezesha kuwa na hamu ya kutenda kazi.

(a) Kwa kurejelea aya tano za kwanza, eleza matatizo ya kiafya yanayoweza kupatikana kwa kutofanya mazoezi. (maneno 100) (alama 9, 1 ya mtiririko)

Matayarisho

................................

Nakala Safi

......................

(b) Fupisha ujumbe wa aya tano za mwisho kwa maneno 80. (alama 6, 1 ya mtiririko)

Matayarisho

..................

Nakala Safi

..................

3. MATUMIZI YA LUGHA: (Alama 40)

(a) Andika sauti zenye sifa zifuatazo: (alama 2)

(i) nazali ya kaakaa laini

...................................

(ii) kikwamizo ghuna cha mdomo na meno

...................................

(iii) irabu ya nyuma, Wastani

...................................

(iv) kiyeyusho cha kaakaa gumu

...................................

(b) Bainisha silabi katika neno: wanyweshavyo. (alama 1)

...................................

(c) Andika upya sentensi ifuatayo kwa kubadilisha nomino zilizopigiwa mstari kuwa vitcnzi.

Wafanyakazi wote watafanyiwa Qjhmini ili kupata sulghg ya matatizo hayo. (alama 2)

...................................

(d) Andika sentensi ifuatayo katika umoja.

Mkihifadhi nafaka hizo vizuri maeneo haya yatakuwa na vyakula vya kutosha.(alama 2)

...................................

(e) Andika neno moja lenye mofimu zifuatazo: (alama 2)

nafsi ya kwanza wingi, wakati uliopita, yambwa, mzizi, kauli tendesha, kauli tcnda

...................................

(f) Tunga sentensi kuonyesha matumizi yafuatayo ya neno: kama (alama 2)

(i) kiunganishi

...................................

(ii) kihusishi

...................................

(g) Tunga sentensi yenye kishazi kirejeshi ambacho ni kivumishi. (alama 2)

...................................

(h) Andika sentensi ifuatayo katika hali ya ukubwa.(alama 1)

Nyumba hizo zilijengwa mbali na mji ule.

...................................

(i) Tunga sentensi yenye muundo ufuatao (alama 2)

nomino ya jamii, kirai kihusishi, kitenzi kishirikishi,kielezi cha mahali

...................................

(j) Andika sentensi ifuatayo kulingana na Inaagizo. (alama 1)

Chakula kinachozalishwa kwa njia za kiasili kina viinilishe vingi.

Anza kwa: Viinilishe vingi

...................................

(k) Tumia viwakilishi badala ya nomino zilizopigiwa mstari.

Mtalii atazuru mbuga. (alama 1)

(l) Akifisha sentensi ifuatayo

basi mwanangu akascma daudi hivyo ndivyo tunavyoweza kufikia vision 2030 wewe waonaje (alama 3)

...................................

(m) Unganisha sentensi zifuatazo kwa kutumia kiunganishi cha wakati.

Beti alijishindia tuzo. Beti alishiriki katika utunzaji wa mazingira. (alama 1)

...................................

(n) Tumia ‘kwa’ katika sentensi kuonyesha: (alama 2)

(i) sababu

...................................

(ii) pamoja na

...................................

(o)Changanua sentensi ifuatayo kwa kiclelezo cha matawi.

Mvua ilinyesha tulipokuwa tukilima. (alama 3)

...................................

(p)Andika sentensi ifuatayo katika kauli ya kutendewa.(alama 2)

Malik alipuliza siwa akiwa kwa Shaka.

...................................

(q)Onyesha matumizi ya ka katika sentcnsi ifuatayo:(alama 1)

Mumbi alitia embe kapuni likaiva.

...................................

(r)Andika sentensi ifuatayo katika hali ya mazoea.(alama 2)

Mmomonyoko wa udongo ulipozuiliwa mashamba yalinawiri.

...................................

(s)Tunga sentensi moja kutofautisha maana ya vito na fito. (alama 2)

...................................

(t)Methali: Mzigo wa mwenzio ni kanda la usufi, huambiwa mtu anayezidharau shida za wengine. Mtu asiyetambua kuwa kuna wengine wanaoweza kulimudu jambo kuliko yeye huambiwa methali gani? (alama 1)

...................................

(u) Bainisha kiima na chagizo katika séntensi ifuatayo. (alama 1)

Mwenyewe alikipenda kwa dhati.

...................................

(v) Tunatumia kihisishi “makiwa” tunapotaka kumtuliza aliyefiwa, na ................................tunapotaka mtu atupishe. (alama 1)

(W) Tunga sentcnsi ya masharti inayoonyesha kwamba tendo lilifanikiwa kwa sababu ya kufanikiwa kwa tendo lingine. (alama 1)

...................................

(x) Andika nahau inayojumuisha ujumbe ufuatao: (alama 1) kumzuia mtu kupata kitu japo huna haja nacho

...................................

(y) Shumbi ni kwa udongo,................kwa chumvi, na .................kwa mtama.(alama 1)

4. ISIMUJAMII: (Alama 10)

Soma makala yafuatayo kisha ujibu maswali.

Mtu I: Wcwe njoo hapa! (Kwa sauti kubwa.) Fanya upesi!

Mtu II: (Anakimbia mbio.) Naja Sir.

Mtu I: (Anamtazama.) Unajifanya mwerevu?

Mtu H: Hapana Sir...eh...afande.

Mtu I: Jina?

Mtu II: Samwel Kibao

Mtu I: (Huku anaandika.) Lete kitambulisho.

Mtu H: Sina hapa Sir.

Mtu I: Huna kitambulisho? Utafanyiwa booking vipi?

Mtu II: Naomba...

Mtu I: Naomba! Naomba! Unaomba nini? Wazururaji kama nyinyi tunawajua. Mnajidai hamjui kuna curfew. Mnajiponza wenyewe na kuwahasiri wenzenu. Kisha, “Serikali saidia”. Usiniharibie muda wangu. (Akiashiria.) Ingia ndani! Utakuwa mgeni wetu leo. Tutakukirimu chakula na chumba. (Anamsukuma ndani.)

(a) Bainisha sajili ya makala haya. (alama 2)

.....................

(b) Eleza sifa nane za sajili hii kwa kurejelea makala haya. (alama 8)

.....................

Karatasi ya 3

FASIHI

SEHEMU A : FASIHI SIMULIZI

Lazima

(a) Soma utungo ufilatao kisha ujibu maswali.

Hadithi ya Jabari inasimuliwa na jamii nyingi. Jabari alizaliwa kashika mkuki mkononi. Mawio ambayo kilio chakc, ambacho kwa kweli kilikuwa mugurumo, kilipopasua anga, nyota kubwa ilianguka kutoka mbinguni. Ulimwengu mzima ulitetemeka na kutwaa giza.

Hata kabla mama mtu hajampa ziwa, Jabari alikuwa amevuvumuka ua kuwa ghulamu wa miraba minne. Haikuchukua muda, hata vita kati ya jamii ya Sule na Suna vikaanza; kikosi cha Sule cha wapiganaji mia moja kikawajia vijana wa Suna kwa sime na nyuta. Jabari aliwakabili kwa konde moja pekee, akakirambisha dongo kita kizima

(i)Bainisha kipera cha utungo huu. (alama 1)

..........................

(ii)Toa sababu mbili kuthibitisha jibu lako la (i)hapa juu. + (alama 1)

..........................

(iii)Eleza manufaa sita ambayo jamii itapata kwa kukirithisha kipera hiki kwa vizazi vijavyo. (alama 6)

..........................

(b) Soma utungo ufuatao kisha ujibu maswali.

Ndimi Mwimo mdumishaji ukoo

Ndimi ndovu mtetemesha ardhi

Aliyegigang vita, ukoo kuauni

Ziliporindima zangu nyayo

édui alinywea, mafahali na mitamba akatukabidhi

Kwenye misitu sikuwa na kifani

Paa na hata visungura

vilijikabidhi kwangu

kwa kuinusa tu mata

Nani aliyewahi

ngomani kunipiku?

Makoo hawakunisifu, wakalilia nikaha?

Kwenye nyanja za michuano

nani angethubutu, ndaro kunipigia?

Sikuwabwaga chini, kwa yangu maozi, hata kabla hatujavaana?

(i) Andika aina ya sifo hii. (alama 1)

...........................

(ii) Bainisha shughuli mbili za kiuchumi na mbili za kijamii zinazoendelezwa na jamii inayosawiriwa na utungo huu.(alama 2)

...........................

(iii) Eleza mambo matano ambayo yanaweza kuzingatiwa ili kufanikisha uwasilishaji wa mungo huu .(alama 5)

...........................

(c) Eleza faida nne za matumizi ya nyimbo katika uwasilishaji wa ngano. (alama 4)

...........................

SEIIEMU B: RIWAYA

K. Wllibora: Kidagaa Kimemwozea

Jibu swali la 2 au la 3.

2. “Moyo ulimpapa na kijasho chcmbamba kumtekenya juu ya mwanzi wa pua. Akahisi uchungu wa mwiba wa kujidunga.”

(a) Eleza muktadha wa dondoo hili. (alama 4)

........................

(b) Huku ukirejelea riwaya hii, fafanua kwa kutoa hoja nane, namna anayelengwa na kauli hii alivyojidunga miiba. (alama 16)

................................

3. (a) “Imani ni kielelezo cha vijana waliowajibika.” Thibitisha kauli hii kwa kurejelea mifano kumi kutoka Kidagaa Kimemwozea. (alama 10)

................................

(b) “Nadhani Mzungu pale alipo hana budi kutambua ukomavu Wa Mwafiika katika kila sekta ya maisha"

Onyesha kinyume katika kauli iliyopigiwa mstari kwa kurejelea uongozi wa Tomoko (alama 10)

................................

SEHEMU C: TAMTHILIA

T. Arege: Mstahiki Meya

Jibu swali la 4 au la 5. 4. “Kushindana naye ni kama kushindana na ndovu. Utapasuka”

(a) (i) Eleza muktadha wa dondoo hili.(alama 4)p> ................................

(ii) Bainisha tamathali moja ya usemi inayojitokeza katika dondoo hill.(alama 2)

................................

(b) Kwa kurejelea hoja saba, thibitisha kwamba kushindana na anayerejelewa na kauli hii ni sawa na kushindana na ndovu.(alama 14)

................................

5. “Wahenga wanasema dawa ya adui ni kummegea unachokula.” (a) (i) Andika suala linalodokezwa na kauli iliyopigiwa mstari.(alama 2)

............................

(ii) Jadili hoja nane zinazoonyesha namna suala hili linavyozorotcsha hali ya maisha Cheneo.(alama 8)

...........................

(b) Jadili jinsi vyombo vya usalama vilivyotumiwa kuuendeleza uongozi wa Cheneo.(alama 10)

..........................

SEHEMU D: USHAIRI

Jibu swali la 6 au la 7. 6.Soma shairi Iifuatalo kisha ujibu maswali.

Daima alfajiri na mapema

Hunipitia na jembe na kotama

Katika njia iendayo kondeni

Kama walivyofanya babuze zamani;

Nimuonapo huwa anatabasamu

Kama mtu aliye na kubwa hamu

Kushika mpini na kutokwa jasho

Ili kujikimu kupata malisho.

Anapotembea anasikiliza

Vidcge vya anga vinavyotumbuiza

Utadhani huwa vimemngojea

Kwa usiku kucha kuja kumwimbia;

Pia pepo baridi kumpepea

Rihvi ya maua zikimletea

Nao umande kumbusu miguu;

Na miti yote hujipinda migongo

kumpapasa, kumtoamatongo;

Na yeye kuendelea kwa furaha

kuliko yeyote ninayemjua

Akichekelea ha ha ha ha ha ha

Na mimi kubaki kujiuliza

Kuna siri gani inayomliwaza?

Au ni kujua au kutojua?

F uraha ya mtu ni furaha gani

katika dunia inayomhini?

Ukali wa jua wamnyima zao

Soko la dunia lamkaba koo;

Dini za kudhani zamsonga roho

Ayalimia matumbo ya waroho;

Kuna jambo gani linamridhisha?

Kama si kujua ni kutokujua

Laiti angalijua, laiti angalijua!

(T. Arege)

(a) Eleza hali ya mzungumziwa katika shairi hili. (alama 4)

..........................

(b) Huku ukitoa mifano, onyesha aina mbili za uhuru wa kishairi uliotumiwa katika shairi hili.(alama 2)

..........................

(c) Fafanua aina tatu za taswira ukirejelea ubeti wa pili.(alama 3)

.......................

(d) Eleza umuhimu wa maswali ya balagha katika shairi hili.(alama 2)

.....................

(e) Bainisha vipengele vifuatavyo vya kimtindo katika shairi hili:(alarna 3)

(i) tashhisi

...........................

(ii) kinaya

...........................

(iii) tashbihi

............................

(f) Eleza toni ya shairi hili.(alama 2)

...........................

(g) Bainisha nafsineni katika shairi hili.(alama 1)

....................

(h) Changanua muundo wa shairi hili.(alama 3)

............................

7.Soma Shairi lifixatalo kisha ujibu maswali.

T. Arege: Mwili

Leo kitaka nifike, natamani, ila wauma mwili

Kwa kazi nihusike, samahani, unahiliki mwili

Napenda nihesabike, makundini, ila huwezi mwili.

Vitisho amw kelele ninavicha, kwa nafsi na mwili

I1a , umechacha, na kuudhili mwili

Msikose simile, magalacha, si gurudumu mwili.

Vingekuwepo viraka, kuutia, ngeushuruti mwili

Kifundi kivipachika, kuingia, hata kuridhi mwili

Upya ukaungilika, kuvutia, roho na wake mwili.

Lakini kamwe haiwi, kuvipata, vipande vyake mwili

Sihofu kupata mawi, sitajuta, kupigania mwili

Hata kufutwa sikawi, nitakita, kidete nao mwili.

Kazi ninaithamini, ni hakika, akilini na mwili

Ila kamwe siamini, kusagika, damu, jasho na mwili

Uwele hususani kioheka, nguvu hitishi mwili.

(a) Eleza dhamira ya mtunzi wa shairi‘hi1i. (alama 4)

..........................

(b) Fafanua mbinu nneza lugha zilizotumiwa katika shairi hili. (alama 8)

..........................

(c) Eleza toni ya shairi hili.(alama 2)

...........................

(d) Ni nani anayezungumziwa na nafsineni katika shairi hili? (alama 1) (e) Eleza bahari ya shairi hili kwa kurejelea vipande. (alama 2)

............................

(f) Andika ubeti wa mwisho kwa lugha ya nathari. (alama 3)

......................

SEHEMU E: HADITHI FUPI

K. Walibora na S. A. Mohamed (Wah) : Damu Nyeusi na Hadithi Nyingine

“Mizizi na Matawi” (A. Abdulla Ali)

8. (a) “Mwisho, naomba sote tusameheane kwa dhati.”

(i) Fafanua muktadha Wa dondoo hili. (alama 4)

.............................

(ii) Jadili umuhimu wa hotuba ya mzungumzaji katika hadithi hii. (alama 8)

................................

(b) Onyesha jinsi hadithi, “Mke wangu” ilivyotumia kinaya kufanikisha ujumbe Wake. (alama 8)

................................

KCSE Results » KCSE Results Top 100 Schools - Kenya Certificate of Secondary Education – KCSE » KCSE Top 100 Candidates » Kenya Certificate of Secondary Education – KCSE » KNEC - Kenya National Examinations Council » Secondary Schools in Kenya » KNEC - Kenya National Examinations Council » Free KNEC KCSE Past Papers

Kenya Scholarships for Undergraduate Students » Kenya Scholarships for Postgraduate Students » Undergraduate Scholarships for Kenyan Students » Kenya Undergraduate Scholarships » Full Undergraduate Scholarships for Kenyans » Kenya Postgraduate Scholarships » Scholarships & Grants » Undergraduate Scholarships » Universities in Kenya » Kenya Universities and Colleges Central Placement Service (KUCCPS) » Colleges in Kenya » KASNEB Registration & Results » Secondary Schools Scholarships in Kenya » Undergraduate & Graduate Scholarships for Kenyans

Scholarships for African Students » Undergraduate Scholarships » African Women Scholarships & Grants » Developing Countries Scholarships » Erasmus Mundus Scholarships for Developing Countries » Fellowship Programs » Funding Grants for NGOs » Government Scholarships » LLM Scholarships » MBA Scholarships » PhD and Masters by Research Scholarships » Public Health Scholarships - MPH Scholarships » Refugees Scholarships » Research Grants » Scholarships and Grants

Scholarships in Australia » Scholarships in Belgium » Scholarships in Canada » Scholarships in Germany » Scholarships in Italy » Scholarships in Japan » Scholarships in Korea » Scholarships in Netherlands » Scholarships in UK » Scholarships in USA "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 1 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 2 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 3 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 4 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Four "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form One "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Three "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Two 1 a a KCSE Past Papers 10th Grade Kiswahili Questions and Answers 10th Grade Kiswahili Test 11th Ncert Kiswahili 12th Class Kiswahili Book Free Download 2014 KCSE Marking Schemes 2014 Pdf KCSE Past Papers 2015 2015 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 2016 KCSE Papers 2016 KCSE Prediction Questions 2017 Kiswahili Hsc Answers 2017 KCSE Prediction Questions 2018 Kiswahili KCSE Leakage 2018 Kiswahili KCSE Questions 2018 KCSE Busineness Studies 2018 KCSE Exam 2018 KCSE Leakage 2018 KCSE Prediction Questions 2018 KCSE Questions 2019 Kiswahili KCSE Leakage 2019 Kiswahili KCSE Questions 2019 KCSE Leakage 2019 KCSE Questions 9th Grade Kiswahili Study Guide A a a Kiswahili Notes a a a Kiswahili Notes! a a a KiswahiliNotes! A a KCSE Past Papers A Biblical View of Social Justice A Level Kiswahili Biological Molecules Questions A Level Kiswahili Exam Questions by Topic A Level Kiswahili Notes Edexcel A Level Kiswahili Notes Xtremepapers A Level Kiswahili Past Papers A Level Kiswahili Questions and Answers a Level Kiswahili Questions and Answers A Level Kiswahili Questions and Answers (Pdf) A Level Kiswahili Questions and Answers Pdf A Level Kiswahili Questions by Topic Kidney Questions With Markschemes A Level Kiswahili Revision A Level Kiswahili Revision Edexcel A Level Kiswahili Revision Guide A Level Kiswahili Revision Notes A Level Kiswahili Revision Notes Pdf A Level Kiswahili Textbook Pdf A Level Kiswahili Year 1 / as Aqa Exam Questions by Topic A Level Edexcel Notes a* Kiswahili aa Kiswahili Form 3 Questions and Answers Advance KCSE Past Papers Advance-africa.com KCSE Rev Quiz Advantages and Disadvantages. All Kiswahili Essays All Kiswahili Notes for Senior Two All KCSE Past Papers Kiswahili With Making Schemes All Marking Schemes Questions and Answers All Past K.c.s.e Questions With Answers Alliance Mocks 2017 Ap Bio Quizzes Ap Kiswahili 1 Textbook Pdf Ap Kiswahili Essay Questions and Answers Are Sourced From KNEC. As Level Kiswahili Notes Atika Kiswahili Notes Atika School Kiswahili Notes B/s Book 2 Notes Basic Kiswahili Books Pdf basic Kiswahili Interview Questions and Answers Pdf Basic Kiswahili Interview Questions and Answers Pdf Basic Kiswahili Pdf Basic Kiswahili Questions and Answers Basic Kiswahili Questions and Answers Pdf Bbc Bitesize Kiswahili Ks3 Bihar Board Kiswahili Objective Answer 2017 Bihar Board Kiswahili Objective Answer 2018 Bio Answers Bio Quesions Kiswahili 0478 Kiswahili 101 Kiswahili 12th Kiswahili 12th Class Notes Pdf Kiswahili 2019 Syllabus Kiswahili All KCSE Short Notes Kiswahili Answers Kiswahili Answers Online Free Kiswahili Answers Quizlet Kiswahili Bk 2 Notes Kiswahili Book 1 Kiswahili Book 1 Notes Kiswahili Book 2 Kiswahili Book 2 Notes Kiswahili Book 3 Kiswahili Book 3 KLB Kiswahili Book 3 Notes Kiswahili Book 4 Kiswahili Book 4 Notes Kiswahili Book 4 Pdf Kiswahili Book for Class 11 Kiswahili Book Four Kiswahili Book Four Notes Kiswahili Book One Kiswahili Book One Notes Kiswahili Book Pdf Free Download Kiswahili Book Three Kiswahili Book Three Notes Kiswahili Book Three Pdf Kiswahili Book Two Kiswahili Book Two Notes Kiswahili Books Form Three Kiswahili Bowl Kiswahili Study Guide Kiswahili Bowl Questions Kiswahili Kiswahili Bowl Questions Earth Kiswahili Kiswahili Bowl Questions Math Kiswahili Bowl Questions Middle School Kiswahili Brekthrough Form Two Notes Kiswahili Class 12 Ncert Solutions Kiswahili Class 12 Pdf Kiswahili Communication Syllabus Kiswahili Diagram Software Kiswahili Diagrams for Class 11 Kiswahili Diagrams for Class 12 Kiswahili Diagrams for Class 9 Kiswahili Diagrams for Class-10 Kiswahili Diagrams in Form 1 Kiswahili Diagrams in Form 2 Kiswahili Diagrams in Form 3 Kiswahili Diagrams in Form 4 Kiswahili Diagrams Pdf Kiswahili Diagrams to Label Kiswahili Essay Questions and Answers Kiswahili Essay Questions and Answers 2018 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 1 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 2 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 3 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 Pdf Kiswahili Essay Questions and Answers Pdf Kiswahili Essay Revision Q Kiswahili Essays and Answers Kiswahili Essays Form One to Form Four Kiswahili Essays Form One to Form Three Kiswahili Essays KCSE Kiswahili Essays Pdf Kiswahili Exam 1 Multiple Choice Kiswahili Exam 2 Advance Kiswahili Exam 2 Test Kiswahili Exam 2016 Kiswahili Exam Form Four Kiswahili Exam Form One Kiswahili Exam Form Three Kiswahili Exam Form Two Kiswahili Exam Practice Test Kiswahili Exam Questions Kiswahili Exam Questions and Answers Kiswahili Exam Questions and Answers Pdf Kiswahili Exam Study Guide Kiswahili Exams Kiswahili Excretion Notes Kiswahili Exercise Form 4 With Answers Kiswahili Final Exam Answer Key Kiswahili Final Exam Answer Key 2016 Kiswahili Final Exam Answer Key 2017 Kiswahili Final Exam Answers 2018 Kiswahili Final Exam Answers 2019 Kiswahili Final Exam Questions and Answers Kiswahili Fom 1 Notes Kiswahili Fom 2 Notes Kiswahili Fom 3 Notes Kiswahili Fom 4 Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 1 & 2 and Answers Kiswahili Form 1 and 2 Essays Kiswahili Form 1 and 2 Essays Questions and Answers Kiswahili Form 1 Chapter 1 Kiswahili Form 1 Diagrams Kiswahili Form 1 Exams Kiswahili Form 1 Mid Year Exam Kiswahili Form 1 Notes Kiswahili Form 1 Notes and Questions Kiswahili Form 1 Notes Download Kiswahili Form 1 Notes Free Download Kiswahili Form 1 Notes GCSE Kiswahili Form 1 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 1 Notes Pdf Kiswahili Form 1 Notes Pdf Download Kiswahili Form 1 Past Papers Kiswahili Form 1 Pdf Kiswahili Form 1 Pressure Kiswahili Form 1 Question Papers Kiswahili Form 1 Questions Kiswahili Form 1 Questions and Answers Kiswahili Form 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 1 Quiz Kiswahili Form 1 Revision Questions Kiswahili Form 1 Summary Notes Kiswahili Form 1 Syllabus Kiswahili Form 1 Work Kiswahili Form 1-4 Notes Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 2 Chapter 1 Kiswahili Form 2 Chapter 2 Kiswahili Form 2 Diagrams Kiswahili Form 2 Exam Paper 2014 Kiswahili Form 2 Exams Kiswahili Form 2 Notes Kiswahili Form 2 Notes and Questions Kiswahili Form 2 Notes GCSE Kiswahili Form 2 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 2 Notes Pdf Kiswahili Form 2 Notes Pdf Download Kiswahili Form 2 Past Papers Kiswahili Form 2 Pdf Kiswahili Form 2 Question Papers Kiswahili Form 2 Questions Kiswahili Form 2 Questions and Answers Kiswahili Form 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 2 Quiz Kiswahili Form 2 Revision Notes Kiswahili Form 2 Salts Kiswahili Form 2 Structure and Bonding Kiswahili Form 2 Summary Notes Kiswahili Form 2 Syllabus Kiswahili Form 2 Work Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 3 and 4 Essays Kiswahili Form 3 and 4 Essays Questions and Answers Kiswahili Form 3 Chapter 3 Kiswahili Form 3 Classification Kiswahili Form 3 Diagrams Kiswahili Form 3 Ecology Kiswahili Form 3 Exams Kiswahili Form 3 Notes Kiswahili Form 3 Notes and Questions Kiswahili Form 3 Notes GCSE Kiswahili Form 3 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 3 Notes Pdf Kiswahili Form 3 Notes Pdf Download Kiswahili Form 3 Notes Topic 1 Kiswahili Form 3 Past Papers Kiswahili Form 3 Pdf Kiswahili Form 3 Question Papers Kiswahili Form 3 Questions Kiswahili Form 3 Questions and Answers Kiswahili Form 3 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 3 Questions and Answers Term 3 Kiswahili Form 3 Questions and Answers+pdf Kiswahili Form 3 Quiz Kiswahili Form 3 Revision Notes Kiswahili Form 3 Revision Questions Kiswahili Form 3 Summary Notes Kiswahili Form 3 Syllabus Kiswahili Form 3 Syllabus Pdf Kiswahili Form 3 Topics Kiswahili Form 3 Work Kiswahili Form 4 Kiswahili Form 4 All Chapter Kiswahili Form 4 Chapter 1 Conversion of Units Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 1 Mind Map Kiswahili Form 4 Chapter 2 Kiswahili Form 4 Chapter 2 Exercise and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 2 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 2 Experiment Kiswahili Form 4 Chapter 2 Formula Kiswahili Form 4 Chapter 2 Mind Map Kiswahili Form 4 Chapter 2 Momentum Kiswahili Form 4 Chapter 2 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 2 Objective Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 2 Paper 2 Kiswahili Form 4 Chapter 2 Slideshare Kiswahili Form 4 Chapter 3 Kiswahili Form 4 Chapter 3 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 4 Kiswahili Form 4 Chapter 4 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 5 Light Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 5 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Diagrams Kiswahili Form 4 Exam Paper 1 Kiswahili Form 4 Exams Kiswahili Form 4 Exercise Kiswahili Form 4 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Module With Answer Kiswahili Form 4 Note Kiswahili Form 4 Notes Kiswahili Form 4 Notes (Pdf) Kiswahili Form 4 Notes All Chapter Pdf Kiswahili Form 4 Notes and Questions Kiswahili Form 4 Notes Chapter 1 Kiswahili Form 4 Notes Chapter 2 Kiswahili Form 4 Notes Chapter 3 Kiswahili Form 4 Notes Download Kiswahili Form 4 Notes Free Download Kiswahili Form 4 Notes GCSE Kiswahili Form 4 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 4 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Notes Pdf Download Kiswahili Form 4 Paper 2 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Past Papers Kiswahili Form 4 Question Papers Kiswahili Form 4 Questions Kiswahili Form 4 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 4 Quiz Kiswahili Form 4 Revision Notes Kiswahili Form 4 Schemes of Work Kiswahili Form 4 Summary Notes Kiswahili Form 4 Syllabus Kiswahili Form 4 Textbook Pdf Kiswahili Form 4 Work Kiswahili Form 5 Chapter 1 Exercise and Answers Kiswahili Form 5 Chapter 1 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Chapter 2 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Chapter 2 Slideshare Kiswahili Form 5 Chapter 3 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Notes Pdf Kiswahili Form Four Book Kiswahili Form Four Notes Kiswahili Form Four Notes and Questions Kiswahili Form Four Notes GCSE Kiswahili Form Four Notes Pdf Kiswahili Form Four Past Papers Kiswahili Form Four Questions Kiswahili Form Four Questions and Answers Kiswahili Form Four Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Four Quiz Kiswahili Form Four Study Notes Kiswahili Form Four Syllabus Kiswahili Form Four Topic 2 Kiswahili Form Four Topic 4 Kiswahili Form Four Topics Kiswahili Form Four Work Kiswahili Form One Kiswahili Form One Book Kiswahili Form One Book Pdf Kiswahili Form One Download Topic 1 Upto 3 Kiswahili Form One Exam Kiswahili Form One Notes Kiswahili Form One Notes and Questions Kiswahili Form One Notes GCSE Kiswahili Form One Notes Pdf Kiswahili Form One Pdf Kiswahili Form One Questions Kiswahili Form One Questions and Answers Kiswahili Form One Questions and Answers Pdf Kiswahili Form One Questions and Their Answers Kiswahili Form One Quiz Kiswahili Form One Revision Question Kiswahili Form One Schemes of Work Kiswahili Form One Study Notes Kiswahili Form One Syllabus Kiswahili Form One Term Three Test Kiswahili Form One to Three Notes Kiswahili Form One Work Kiswahili Form Three Kiswahili Form Three Book Kiswahili Form Three Notes Kiswahili Form Three Notes and Questions Kiswahili Form Three Notes GCSE Kiswahili Form Three Questions and Answers Kiswahili Form Three Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Three Quiz Kiswahili Form Three Reproduction Kiswahili Form Three Reproduction. Kiswahili Form Three Study Notes Kiswahili Form Three Work Kiswahili Form Three-questions and Answers Kiswahili Form Two Kiswahili Form Two Book Kiswahili Form Two Diagrams Kiswahili Form Two Notes Kiswahili Form Two Notes and Questions Kiswahili Form Two Notes GCSE Kiswahili Form Two Notes Pdf Kiswahili Form Two Notes-pdf Kiswahili Form Two Pdf Kiswahili Form Two Questions Kiswahili Form Two Questions and Answers Kiswahili Form Two Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Two Quiz Kiswahili Form Two Study Notes Kiswahili Form Two Topics Kiswahili Form Two Work Kiswahili Form Two,schemes of Work Kiswahili Form2 Kiswahili Form2 Textbook Kiswahili Game Form Four Question End Answers Kiswahili Grade 10 Exam Papers Kiswahili Hsc Pdf Kiswahili Human Reproduction Video Kiswahili IGCSE Past Papers Xtremepapers Kiswahili K.c.s.e 2017 Kiswahili KCSE Kiswahili KCSE 2016 Kiswahili KCSE 2017 Kiswahili KCSE 2017 Paper 1 Kiswahili KCSE Past Papers Kiswahili KCSE Questions Kiswahili KCSE Questions and Answer Kiswahili KCSE Quizzes & Answers Kiswahili KCSE Revision Kiswahili KCSE Revision Notes Kiswahili KCSE Setting Questions Form One and Two Kiswahili Ksce 2015 Kiswahili Last Year K.c.s.e Questions Kiswahili Lesson Plan Form Two Kiswahili Made Familiar Kiswahili Mcq for Class 11 Kiswahili Mcq for Class 12 Kiswahili Mcq for Competitive Exams Kiswahili Mcq for Competitive Exams Pdf Kiswahili Mcq for Neet Pdf Kiswahili Mcq for Ssc Kiswahili Mcq Questions With Answers Kiswahili Mcq With Answers Pdf Kiswahili Mcqs for Class 12 Pdf Kiswahili Mcqs With Answers Pdf Kiswahili Mid Familia Form One Kiswahili Mock Papers Kiswahili Module Form 5 Kiswahili Multiple Choice Questions and Answers Cxc Kiswahili Multiple Choice Questions and Answers Pdf Kiswahili Multiple Choice Questions With Answers Pdf Kiswahili Note Kiswahili Note Form Two All Chapters Kiswahili Notes Kiswahili Notes and Guestion and Answear Kiswahili Notes and Syllabus Kiswahili Notes Class 10 Kiswahili Notes for Class 11 Pdf Kiswahili Notes for Class 12 Pdf Kiswahili Notes for High School Students Kiswahili Notes for IGCSE 2014 Kiswahili Notes Form 1 Kiswahili Notes Form 1 4 Kiswahili Notes Form 1 Free Download Kiswahili Notes Form 1 KLB Kiswahili Notes Form 1 Pdf Kiswahili Notes Form 1-4 Kiswahili Notes Form 1-4(1) Kiswahili Kiswahili Notes Form 14 Kiswahili Notes Form 2 Kiswahili Notes Form 2 KLB Kiswahili Notes Form 2 Pdf Kiswahili Notes Form 2; Kiswahili Notes Kiswahili Notes Form 3 Kiswahili Notes Form 3 KLB Kiswahili Notes Form 3 Pdf Kiswahili Notes Form 4 Kiswahili Notes Form 4 Chapter 2 Kiswahili Notes Form 4 KLB Kiswahili Notes Form 4 Pdf Kiswahili Notes Form 4-pdf Kiswahili Notes Form Four Kiswahili Notes Form Four KLB Kiswahili Notes Form Four Pdf Kiswahili Notes Form One Kiswahili Notes Form One KLB Kiswahili Notes Form One Pdf Kiswahili Notes Form One to Form Four Kiswahili Notes Form Three Kiswahili Notes Form Three KLB Kiswahili Notes Form Three Pdf Kiswahili Notes Form Two Kiswahili Notes Form Two KLB Kiswahili Notes Form Two Pdf Kiswahili Notes Form2 Kiswahili Notes IGCSE Kiswahili Notes Kenya Kiswahili Notes on Agroforestry Kiswahili Notes Pdf Kiswahili Notes: Kiswahili Objective Answer Kiswahili Objective Answer 2018 Kiswahili Objective Questions for Competitive Exams Kiswahili Objective Questions for Competitive Exams Pdf Kiswahili Oral Exam Questions Kiswahili Paper 1 Kiswahili Paper 1 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 1 Notes Kiswahili Paper 1 Questions Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Kiswahili Paper 1 Topics Kiswahili Paper 1 With Answers Kiswahili Paper 2 Kiswahili Paper 2 2017 Kiswahili Paper 2 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Paper 2 Revision Kiswahili Paper 2 Topics Kiswahili Paper 2018 Kiswahili Paper 3 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 3 Question and Answer Kiswahili Paper 3 Question Paper 2014 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2015 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2016 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2018 KCSE Kiswahili Paper 3 Questions and Answers Kiswahili Paper One Questions and Answers Kiswahili Paper One Topics Kiswahili Paper Two Qestions With Answers Kiswahili Paper1 Kiswahili Paper2 Kiswahili Paper3 Kiswahili Paper4 Kiswahili Past Papers Kiswahili Past Papers 2017 Kiswahili Past Papers a Level Kiswahili Past Papers Form 1 Kiswahili Past Papers Form 2 Kiswahili Past Papers Form 3 Kiswahili Past Papers O Level Kiswahili Pdf Download Kiswahili Pp1 KCSE 2016 Kiswahili Practical Book Class 12 Pdf Kiswahili Practical Exam Kiswahili Practicals Form One Kiswahili Practicals Questions and Answers Kiswahili Practice Test 9th Grade Kiswahili Practice Test Answers Kiswahili Practice Test Questions and Answers Kiswahili Practice Test Quizlet Kiswahili Predicted Questions This Year KCSE Kiswahili Preparation Notes Kiswahili Pretest High School Pdf Kiswahili Question and Answer With Explanation Kiswahili Question and Answers 2019 Kiswahili Question and Answers 2020 Kiswahili Question and Answers 2021 Kiswahili Question and Answers 2022 Kiswahili Question and Answers Note Kiswahili Questions Kiswahili Questions and Answers Kiswahili Questions and Answers for High School Kiswahili Questions and Answers for High Schools Kiswahili Questions and Answers for High Schools Pdf Kiswahili Questions and Answers for Secondary Schools Kiswahili Questions and Answers Form 1 Kiswahili Questions and Answers Form 2 Kiswahili Questions and Answers Form 3 Kiswahili Questions and Answers Form 4 Kiswahili Questions and Answers Multiple Choice Kiswahili Questions and Answers Notes Kiswahili Questions and Answers O Kiswahili Questions and Answers Online Kiswahili Questions and Answers Pdf Kiswahili Questions and Answers Pdf for Class 12 Kiswahili Questions and Answers Pdf for Competitive Exams Kiswahili Questions and Answers-form 2 Kiswahili Questions for High School Kiswahili Questions for High School Students With Answers Kiswahili Questions for Senior 1 Kiswahili Questions for Senior 2 Kiswahili Questions for Senior 3 Kiswahili Questions for Senior 4 Kiswahili Questions for Senior 5 Kiswahili Questions for Senior 6 Kiswahili Questions for Senior Five Kiswahili Questions for Senior Four Kiswahili Questions for Senior One Kiswahili Questions for Senior Six Kiswahili Questions for Senior Three Kiswahili Questions for Senior Two Kiswahili Questions Form One Kiswahili Questions Multiple Choice Kiswahili Questions Quizlet Kiswahili Questions to Ask Your Teacher Kiswahili Quetion and Answer Form Four Kiswahili Quetion and Answer Form One Kiswahili Quetion and Answer Form Three Kiswahili Quetion and Answer Form Two Kiswahili Quiz for Class 9 Kiswahili Quiz for Class 9 Kiswahili Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 10 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 10 Pdf Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 12 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 9 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 9 Pdf Kiswahili Quiz Questions and Answers for High School Kiswahili Quiz Questions and Answers Multiple Choice Kiswahili Quiz Questions and Answers Pdf Kiswahili Quiz Questions for Class 12 Kiswahili Quiz Questions for College Students Kiswahili Quiz With Answers Kiswahili Quiz With Answers Pdf Kiswahili Quizlet Kiswahili Revision Kiswahili Revision a Level Kiswahili Revision Kiswahili Notes Kiswahili Kiswahili Revision Exam Kiswahili Revision Examination Kiswahili Revision Form One Kiswahili Revision Notes Kiswahili Revision Notes Kiswahili Kiswahili Revision Notes Form 1 Kiswahili Revision Notes Form 2 Kiswahili Revision Notes Form 3 Kiswahili Revision Notes Form 4 Kiswahili Revision Notes IGCSE Kiswahili Revision Paper One Kiswahili Revision Questions Kiswahili Revision Questions and Answers Kiswahili Revision Questions and Answers Form 1 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 2 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 3 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 4 Kiswahili Revision Questions and Answers Form Four Kiswahili Revision Questions and Answers Form One Kiswahili Revision Questions and Answers Form Three Kiswahili Revision Questions and Answers Form Two Kiswahili Revision Questions Form 1 Kiswahili Revision Questions Form 2 Kiswahili Revision Questions Form 3 Kiswahili Revision Questions Form 4 Kiswahili Revision Questions Form Four Kiswahili Revision Questions Form One Kiswahili Revision Questions Form Three Kiswahili Revision Questions Form Two Kiswahili Revision Quiz Kiswahili Revision Test Kiswahili Secondary School Revision Kiswahili Simple Notes Kiswahili Spm Notes Download Kiswahili Spm Notes Pdf Kiswahili Spm Questions Kiswahili Study Form 2 Kiswahili Study Guide Kiswahili Study Guide Answer Key Kiswahili Study Guide Answers Kiswahili Study Guide Kiswahili Questions and Answers Kiswahili Study Guide Ib Kiswahili Study Guide Pdf Kiswahili Study Guides Kiswahili Study Notes Kiswahili Study Notes Materials Form 1 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 2 3 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 2 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 3 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 4 Pdf Kiswahili Syllabus in Kenya Kiswahili Syllabus Pdf Kiswahili Test 1 Quizlet Kiswahili Test Questions Kiswahili Test Questions and Answers Kiswahili Test Questions and Answers Pdf Kiswahili Topic One Form Four Kiswahili Topics Form One Kiswahili Unit 1 Quiz Kiswahili Vol 3 Kiswahili | Revision Kiswahili Kiswahili,form 4 Kiswahili.form Four.topic Three KiswahiliExam Form Three KiswahiliModule Form 5 KiswahiliNotes KiswahiliNotes for Class 11 Pdf KiswahiliNotes for Class 12 Pdf KiswahiliNotes Form 1 KiswahiliNotes Form 1 Free Download KiswahiliNotes Form 2 KiswahiliNotes Form 3 KiswahiliNotes Form 3 Pdf KiswahiliNotes IGCSE KiswahiliNotes Pdf KiswahiliPast Papers KiswahiliQuestions and Answers Pdf KiswahiliSimple Notes KiswahiliSpm Notes Download KiswahiliSpm Notes Pdf KiswahiliSpm Questions KiswahiliStudy Guide Answers KiswahiliStudy Guide Pdf KiswahiliStudy Guides Blologytextpapers Bridge Kiswahili Business Past KCSE Past Papers Kiswahili Form 3 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Notes Pdf C R E Form One KLB C R E Form One Oli Topic C.r.e Form 1 Notes Kenya C.r.e Form 2 Notes Kenya C.r.e Form 3 Notes C.r.e Form 3 Notes Kenya C.r.e Form 3 Pdf C.r.e Form 4 Notes Kenya C.r.e Form One Notes Pdf C.r.e Notes Form 1 C.r.e Revision Notes C.r.e Short Notes Cambridge IGCSE Kiswahili Cambridge IGCSE Kiswahili 3rd Edition Cambridge IGCSE Kiswahili 3rd Edition Plus Cd South Asia Edition Cambridge IGCSE Kiswahili Answers Cambridge IGCSE Kiswahili Coursebook Pdf Download Cambridge IGCSE Kiswahili Practical Workbook Cambridge IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Study and Revision Guide 2nd Edition Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Study and Revision Guide Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Workbook Free Download Cambridge IGCSE Kiswahili Workbook Pdf Cambridge IGCSE® Kiswahili Coursebook Caucasian Chalk Circle Essay Questions Chapter 1 Introduction to Kiswahili Chapter 1 Introduction to Kiswahili Studies Cie a Level Kiswahili Notes 2016 Cie a Level Kiswahili Notes Pdf Cie Past Papers Class 10 Kiswahili Chapter 1 Mcqs Class 8 Kiswahili Notes KCSE-kcse College Kiswahili Notes College Kiswahili Practice Test College Kiswahili Quiz College Kiswahili Quiz Chapter 1 College Kiswahili Quizlet College Kiswahili Study Guide College Kiswahili Study Guide Pdf College Kiswahili Test Questions and Answers College Kiswahili Volume 3 Pdf College KiswahiliNotes Complete Kiswahili for Cambridge IGCSE Complete Kiswahili for Cambridge IGCSE Revision Guide Pdf County Mocks 2017 Cse Past Papers Kiswahili 2017 Dl Kiswahili Form 3 Pdf Kusoma Download Kiswahili Form 1 Download Kiswahili Form 2 Download Kiswahili Form 2 Notes Download Kiswahili Form 3 Download Kiswahili Form 3 Notes Download Kiswahili Form 4 Download Kiswahili Form Four Download Kiswahili Form One Download Kiswahili Form Three Download Kiswahili Form Two Download Kiswahili Notes Form 3 Download Kiswahili Notes Form One Download KiswahiliNotes Form 3 Download Form Three Kiswahili Notes Download Free KCSE Past Papers Kiswahili Download Free KCSE Past Papers From KNEC. Download KCSE Past Papers With Answers Download KCSE Revision Notes Download KLB Kiswahili Book 2 Download KLB Kiswahili Book 3 Download KLB Kiswahili Book 4 Download Notes of Kiswahili Downloads | Kiswahili | Form Four Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form One Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form Three Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form Two Exams | Exams Downloads | KCSE Papers and Marking Schemes | Dvance KCSE Past Papers Easy Kiswahili Questions Edexcel a Level Kiswahili B Edexcel a Level Kiswahili Notes Pdf Edexcel a Level Kiswahili Salters Nuffield Edexcel A2 Kiswahili Notes Edexcel as Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel Kiswahili A2 Revision Notes Pdf Edexcel Kiswahili Unit 2 Revision Notes Edexcel GCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel IGCSE Kiswahili Past Papers Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Free Pdf Download Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Download Electronics Form Four Notes Energy Questions Kiswahili Bowl Essay Questions and Answers KCSE Kiswahili Notes Essay Questions and Answers on Betrayal in the City Essay Questions Based on Betrayal in the City Evolving World Kiswahili Book 1 Pdf Evolving World Kiswahili Book 4 Notes Evolving World Kiswahili Book Form 1 Evolving World-history Book 3 Exam Notes for Kiswahili 101 Exams KCSE Kiswahili Paper 1 Questions and Answers F3 Kiswahili Test Paper Find Download KCSE Past Papers With Answers Find KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers Form 1 Kiswahili Exam Form 1 Kiswahili Notes Form 1 Kiswahili Questions and Answers Form 1 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 1 Kiswahili Revision Notes Form 1 Kiswahili Summurized Revision Pdf Form 1 Kiswahili Syllabus Form 1 Kiswahili Test Paper Pdf Form 1 Kiswahili Topics Form 1 KiswahiliNotes Form 1 KiswahiliQuestions and Answers Form 1 KiswahiliRevision Notes Form 1 KiswahiliSyllabus Form 1 KiswahiliTest Paper Pdf Form 1 Past Papers Form 1 Past Papers With Answers Form 1 Revision Papers Form 1 Subjects in Kenya Form 2 Kiswahili Exam Form 2 Kiswahili Exam Paper Form 2 Kiswahili Exam Paper 2016 Form 2 Kiswahili Exam Paper Free Download Form 2 Kiswahili Exam Paper With Answer Form 2 Kiswahili Final Year Exam Paper 2 Form 2 Kiswahili Notes Form 2 Kiswahili Notes and Revision Questions Form 2 Kiswahili Notes Pdf Form 2 Kiswahili Past Papers Form 2 Kiswahili Questions Form 2 Kiswahili Questions and Answers Form 2 Kiswahili Questions and Answers > Form 2 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 2 Kiswahili Revision Notes Form 2 Kiswahili Short Notes Form 2 Kiswahili Syllabus Form 2 KiswahiliExam Paper Form 2 KiswahiliExam Paper Free Download Form 2 KiswahiliExam Paper With Answer Form 2 KiswahiliFinal Year Exam Paper 2 Form 2 KiswahiliPast Papers Form 2 KiswahiliRevision Notes Form 2 KiswahiliShort Notes Form 2 KiswahiliSyllabus Form 2 Revision Papers Form 2 Subjects in Kenya Form 3 Kiswahili Book Form 3 Kiswahili Exam Form 3 Kiswahili Exam Paper Form 3 Kiswahili Notes Form 3 Kiswahili Past Papers Form 3 Kiswahili Questions Form 3 Kiswahili Questions and Answers Form 3 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 3 Kiswahili Revision Notes Form 3 Kiswahili Syllabus Form 3 KiswahiliExam Paper Form 3 KiswahiliNotes Form 3 KiswahiliPast Papers Form 3 KiswahiliQuestions Form 3 KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form 3 KiswahiliRevision Notes Form 3 KiswahiliSyllabus Form 3 C.r.e Form 3 Notes of Kiswahili Topic on Fish Form 3 Past Papers Form 3 Revision Papers Form 3 Subjects in Kenya Form 4 Kiswahili Exam Form 4 Kiswahili Notes Form 4 Kiswahili Notes Pdf Form 4 Kiswahili Questions and Answers Form 4 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 4 Kiswahili Revision Notes Form 4 Kiswahili Syllabus Form 4 Kiswahili Topics Form 4 KiswahiliNotes Form 4 KiswahiliRevision Notes Form 4 KiswahiliSyllabus Form 4 KiswahiliTopics Form 4 Exam Papers Form 4 Revision Papers Form 4 Subjects in Kenya Form 5 Kiswahili Topics Form 5 KiswahiliTopics Form Five Kiswahili Notes Form Five KiswahiliNotes Form Four Kiswahili Book Form Four Kiswahili Notes Form Four Kiswahili Notes Pdf Form Four Kiswahili Questions and Answers Form Four Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Four Kiswahili Revision Questions Form Four Kiswahili Syllabus Form Four Kiswahili Topics Form Four KiswahiliNotes Form Four KiswahiliQuestions and Answers Form Four KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Four KiswahiliTopics Form Four Notes Form Four Revision Papers Form Four Subjects in Kenya Form One Kiswahili Book Form One Kiswahili Examination Form One Kiswahili First Topic Form One Kiswahili Lesson Plan Form One Kiswahili Notes Pdf Form One Kiswahili Past Papers Pdf Form One Kiswahili Questions Form One Kiswahili Questions and Answers Form One Kiswahili Questions and Answers Pdf Form One Kiswahili Revision Questions Form One Kiswahili Short Notes Form One Kiswahili Syllabus Form One Kiswahili Topics Form One KiswahiliExamination Form One KiswahiliPast Papers Pdf Form One KiswahiliQuestions and Answers Form One KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form One KiswahiliTopics Form One Exams Form One Notes of Kiswahili Form One Past Papers Form One Subjects in Kenya Form One Term One Kiswahili Exam Form One Term One KiswahiliExam Form Three Kiswahili Book Form Three Kiswahili Book Pdf Form Three Kiswahili Notes Form Three Kiswahili Notes Pdf Form Three Kiswahili Questions and Answers Form Three Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Three Kiswahili Revision Questions Form Three Kiswahili Syllabus Form Three Kiswahili Topics Form Three KiswahiliNotes Form Three KiswahiliNotes Pdf Form Three KiswahiliQuestions and Answers Form Three KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Three KiswahiliTopics Form Three Subjects in Kenya Form Two Kiswahili Book Form Two Kiswahili Cat Form Two Kiswahili Examination Form Two Kiswahili Notes Form Two Kiswahili Notes Pdf Form Two Kiswahili Past Papers Form Two Kiswahili Questions and Answers Form Two Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Two Kiswahili Revision Questions Form Two Kiswahili Syllabus Form Two Kiswahili Topics Form Two KiswahiliNotes Form Two KiswahiliNotes Pdf Form Two KiswahiliQuestions and Answers Form Two KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Two KiswahiliSyllabus Form Two KiswahiliTopics Form Two Notes Form Two Subjects in Kenya Free a-level Kiswahili Revision App | Pass Your Kiswahili Exams Free Kiswahili Form 1 Notes Free Kiswahili Notes Form 1 Free Kiswahili Notes Pdf Free KiswahiliNotes Pdf Free College Kiswahili Practice Test Free Form1,form2,form3 Past Papers Free KCSE Past Papers Free KCSE Mocks 2015 Free KCSE Past Papers 2014 Free KCSE Past Papers KCSE Past Free KCSE Past Papers Kenya, Free KCSE Past Papers With Answers Free KCSE Questions and Answers on Kiswahili Free KCSE Revision Notes Free Marking Schemes Free Mocks Online KCSE Answers Past Exams Question Papers Free Revision Papers From Three Notes Topic One KLB Fun Kiswahili Questions Funny Kiswahili Questions Funny Kiswahili Questions and Answers Funny Kiswahili Questions to Ask Funny Kiswahili Quotes GCSE Kiswahili Exam Questions and Answers GCSE Kiswahili Past Papers GCSE Kiswahili Revision GCSE Kiswahili Revision Notes GCSE Kiswahili Revision Notes Pdf GCSE Kiswahili Revision Notes Pdf 9-1 GCSE Kiswahili Revision Questions and Answers GCSE Kiswahili Textbook Pdf GCSE Kiswahili Topics Pass My Exams: Easy Exam Revision Notes Home Kiswahili Notes Pdf Home Kiswahili Practice Test With Answers Home Kiswahili Quiz Home Kiswahili Quiz Pdf Home Kiswahili Test Questions and Answers Home Kiswahili Test Questions and Answers Pdf Home Knowledge in Kiswahili Human Body Good Kiswahili Questions to Ask GRE Kiswahili Practice Test GRE Kiswahili Subject Test Pdf Handbook of Kiswahili Pdf Free Download Hard Kiswahili Questions Hard Kiswahili Questions and Answers Hard Kiswahili Questions to Ask Your Teacher Hard Kiswahili Quiz Questions Hard Form 3 Kiswahili Question High School Kiswahili Final Exam Doc High School Kiswahili Final Exam Pdf High School Kiswahili Final Exam Questions High School Kiswahili Final Exam Questions and Answers High School Kiswahili Notes High School Kiswahili Practice Test High School Kiswahili Pretest With Answers High School Kiswahili Questions and Answers Pdf High School Kiswahili Study Guide High School Kiswahili Test Questions and Answers Pdf High School KiswahiliNotes High School KiswahiliStudy Guide How to Answer KCSE Kiswahili Question How to Motivate a Form 4 Student How to Motivate a KCSE Candidate How to Motivate a KCSE Student How to Pass Kiswahili Questions & Answers Form 1&2 | Text Book How to Revise Kiswahili How to Revise Effectively for KCSE How to Study Kiswahili: 5 Study Techniques to Master Kiswahili Hsc Kiswahili 2018 Hsc Kiswahili 2019 Https://www.knec.ac.ke/ Www.knec-portal.ac.ke/ KNEC Portal: Ial Kiswahili Notes Ib Kiswahili Cold War Notes Ib Kiswahili Notes Ib Kiswahili Notes Pdf Ib Kiswahili of the Americas Notes Ib Kiswahili of the Americas Study Guide Ib Kiswahili Paper 2 Study Guide Ib Kiswahili Question Bank by Topic Ib Kiswahili Study Guide Pdf Ict Notes Form 1 IGCSE Kiswahili Alternative to Practical Revision IGCSE Kiswahili Alternative to Practical Revision Notes IGCSE Kiswahili Book IGCSE Kiswahili Book Pdf Download IGCSE Kiswahili Notes IGCSE Kiswahili Notes 2017 Pdf IGCSE Kiswahili Notes Edexcel IGCSE Kiswahili Paper 2 Notes IGCSE Kiswahili Paper 6 Notes IGCSE Kiswahili Past Papers IGCSE Kiswahili Past Papers 2014 IGCSE Kiswahili Past Papers 2017 IGCSE Kiswahili Pdf IGCSE Kiswahili Pre Release Material 2018 IGCSE Kiswahili Resources IGCSE Kiswahili Revision Guide IGCSE Kiswahili Revision Guide Free Download IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Download IGCSE Kiswahili Revision Notes Pdf IGCSE Kiswahili Revision Worksheets IGCSE Kiswahili Workbook Pdf IGCSE Kiswahili Znotes IGCSE KiswahiliPast Papers IGCSE Notes Kiswahili Importance of Agroforestry Inorganic Kiswahili Multiple Choice Questions With Answers Pdf Inorganic Kiswahili Questions and Answers Pdf Interesting Kiswahili Questions Interesting Kiswahili Questions and Answers Interesting Questions to Ask About Kiswahili Intro to Kiswahili Quiz Introduction of Kiswahili Form One Introduction to Kiswahili Introduction to Kiswahili Notes Introduction to Kiswahili Pdf Introduction to KiswahiliNotes Is Agroforestry Sustainable? K.c.s.e Answers Kiswahili Paper One 2018 K.c.s.e Kiswahili 2017 K.c.s.e Kiswahili 2018 K.c.s.e Kiswahili Paper 1 2017 K.c.s.e Mocks 2018 K.c.s.e Papers 2015 K.c.s.e Papers 2016 K.c.s.e Past Papers 2014 K.c.s.e.Kiswahili Paper 2 Year 2018 K.c.s.e.results 2018 for Busia County K.l.b Kiswahili Form 3 K.l.b Kiswahili Notes K.l.b KiswahiliNotes Kasneb Past Papers for Colleges Kiswahili Past Papers KCSE 2010 Marking Scheme KCSE 2010 Past Papers KCSE 2011 Kiswahili Paper 1 KCSE 2011 Marking Scheme KCSE 2012 Kiswahili Paper 2 Marking Scheme KCSE 2012 Marking Schemes KCSE 2013 Kiswahili Paper 1 KCSE 2013 Marking Scheme KCSE 2013 Marking Scheme Pdf KCSE 2014 KCSE 2015 Kiswahili Paper 2 KCSE 2015 Kiswahili Paper 3 KCSE 2015 Marking Scheme KCSE 2015 Past Papers KCSE 2016 Kiswahili Paper 1 KCSE 2016 Kiswahili Paper 2 KCSE 2017 Kiswahili Paper 1 KCSE 2017 Kiswahili Paper 2 KCSE 2017 Hostory Papers With Answers.com KCSE 2017 Marking Scheme KCSE 2017 Papers KCSE 2017 Papers and Marking Scheme KCSE 2017 Papers Pdf KCSE 2017 Past Papers KCSE 2017 Prediction Pdf KCSE 2018 Kiswahili and Answers KCSE 2018 Kiswahili Prediction KCSE 2018 Leakage KCSE 2018 Marking Scheme KCSE 2018 Papers KCSE 2018 Prediction Pdf KCSE 2018 Predictions KCSE 2018 Questions KCSE 2018 Questions and Answers KCSE 2019 Leakage Kiswahili KCSE 2019 Marking Scheme KCSE 2019 Questions KCSE 2019 Questions and Answers KCSE 2020 Questions KCSE 2020 Questions and Answers KCSE Answers KCSE Answers Past Exams Question Papers Downloads | KCSE Kiswahili 2011 KCSE Kiswahili 2016 KCSE Kiswahili Diagramsbiology Revision Tips KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers Pdf KCSE Kiswahili Essays KCSE Kiswahili Essays Pdf KCSE Kiswahili Marking Schemes KCSE Kiswahili Notes KCSE Kiswahili Notes Pdf KCSE Kiswahili Notes, Syllabus, Questions, Answers KCSE Kiswahili Paper 1 KCSE Kiswahili Paper 1 2011 KCSE Kiswahili Paper 1 2012 KCSE Kiswahili Paper 1 2013 KCSE Kiswahili Paper 1 2015 KCSE Kiswahili Paper 1 2016 KCSE Kiswahili Paper 1 2017 KCSE Kiswahili Paper 1 2017 Pdf KCSE Kiswahili Paper 1 Questions and Answers KCSE Kiswahili Paper 2 KCSE Kiswahili Paper 2 2012 KCSE Kiswahili Paper 2 2012 KCSE Kiswahili Paper 2 2015 KCSE Kiswahili Paper 2 2013 KCSE Kiswahili Paper 2 2014 KCSE Kiswahili Paper 2 2015 KCSE Kiswahili Paper 2 2016 KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 KCSE Kiswahili Paper 3 2012 KCSE Kiswahili Paper 3 2016 KCSE Kiswahili Paper 3 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers and Answers KCSE Kiswahili Past Papers Pdf KCSE Kiswahili Practical KCSE Kiswahili Practical 2015 KCSE Kiswahili Practical 2016 KCSE Kiswahili Practical Past Papers KCSE Kiswahili Practicals KCSE Kiswahili Practicals KCSE Kiswahili Paper 1 KCSE Kiswahili Question and Answer KCSE Kiswahili Questions and Answers KCSE Kiswahili Questions and Answers Ap Kiswahili KCSE Kiswahili Revision KCSE Kiswahili Revision Notes KCSE Kiswahili Revision Papers KCSE Kiswahili Revision Questions KCSE Kiswahili Revision Questions and Answers KCSE Kiswahili Syllabus KCSE KiswahiliNotes KCSE KiswahiliPaper 1 KCSE KiswahiliPaper 2 KCSE KiswahiliPaper 2 Pdf KCSE KiswahiliSyllabus KCSE Business Paper 1 2016 KCSE Business Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers KCSE Essay Questions in Betrayal in the City KCSE Essays KCSE Exam Papers 2018 KCSE Exam Papers Answers KCSE Form 1 Kiswahili Revision KCSE Form 2 Kiswahili Revision KCSE Form 3 Kiswahili Revision KCSE Form 4 Kiswahili Revision KCSE Form Four Kiswahili Revision KCSE Form One Kiswahili Revision KCSE Form Three Kiswahili Revision KCSE Form Two Kiswahili Revision KCSE KCSE Past Papers KNEC KCSE Leakage KCSE Leakage Kiswahili KCSE Made Familiar Kiswahili KCSE Made Familiar Kiswahili Pdf KCSE Marking Scheme 2016 KCSE Marking Schemes KCSE Marking Schemes 2017 KCSE Marking Schemes Pdf KCSE Mock Exams KCSE Mock Papers 2015 KCSE Mock Papers 2017 KCSE Mock Papers 2018 KCSE Mock Papers Pdf KCSE Mock Papers Pdf 2018 KCSE Mock Papers Pdf KCSE Past Papers KCSE Mocks 2017 KCSE Mocks 2018 KCSE Notes KCSE Online Notes KCSE Online Past Papers KCSE Online Registration KCSE Papers 2015 KCSE Papers and Marking Schemes | Exams KCSE Past Papers KCSE Past Papers 2007 KCSE Past Papers 2009 KCSE Past Papers 2010 KCSE Past Papers 2011 KCSE Past Papers 2011 Pdf KCSE Past Papers 2012 KCSE Past Papers 2013 KCSE Past Papers 2013knec KCSE Past Papers 2014 KCSE Past Papers 2014 Pdf KCSE Past Papers 2015 KCSE Past Papers 2015 Marking Schemes KCSE Past Papers 2015 Pdf KCSE Past Papers 2016 KCSE Past Papers 2016 Pdf KCSE Past Papers 2017 KCSE Past Papers 2017 Pdf KCSE Past Papers 2018 KCSE Past Papers Kiswahili KCSE Past Papers Kiswahili and Answers KCSE Past Papers Kiswahili Pdf KCSE Past Papers Kiswahili With Answers KCSE Past Papers Kiswahiliand Answers KCSE Past Papers Kiswahili and Answers KCSE Past Papers KCSE and Answers KCSE Past Papers KCSE and Answers Free Mocks Online KCSE Past Papers Marking Scheme KCSE Past Papers Pdf Download KCSE Past Papers Pdf Download KCSE 2013 KCSE Past Papers With Answers KCSE Past Papers Woodwork and Answers KCSE Prediction 2017 KCSE Prediction 2018 KCSE Prediction 2018 Pdf KCSE Prediction Papers 2018 KCSE Prediction Questions KCSE Prediction Questions 2018 KCSE Prediction Questions and Answers KCSE Questions KCSE Questions and Answers KCSE Questions and Answers. KCSE Questions on Kiswahili KCSE Results, Online Registration, KCSE Result Slip. KCSE Revision KCSE Revision Notes KCSE Revision Notes Kiswahili KCSE Revision Notes Pdf KCSE Revision Papers KCSE Revision Papers 2014 KCSE Revision Papers With Answers KCSE Revision Question for Kiswahili KCSE Revision Questions KCSE Revision Questions and Answers KCSE Revision | Secondary School | Text Books | Text Book Centre KCSE Syllabus Pdf KCSE Trial 2017 KCSE Trial Exams 2017 Kenya Secondary School Kiswahili Syllabus Kenya Secondary School Kiswahili Syllabus Pdf Kenya Secondary School KiswahiliSyllabus Pdf Kenya Secondary School Syllabus Pdf Kenya-kcse-christian Religious Education Syllabus Kenyaplex KCSE Past Papers Kenyaplex Past Papers for Secondary KLB Kiswahili Book 1 Download KLB Kiswahili Book 1 Notes KLB Kiswahili Book 1 Pdf KLB Kiswahili Book 2 KLB Kiswahili Book 2 Notes KLB Kiswahili Book 2 Notes Pdf KLB Kiswahili Book 2 Pdf KLB Kiswahili Book 3 Notes KLB Kiswahili Book 3 Pdf KLB Kiswahili Book 3 Pdf Download KLB Kiswahili Book 4 Notes KLB Kiswahili Book 4 Pdf KLB Kiswahili Book 4 Pdf Download KLB Kiswahili Book 4 Topics KLB Kiswahili Book One KLB Kiswahili Form 1 KLB Kiswahili Form 1 Notes KLB Kiswahili Form 1 Pdf KLB Kiswahili Form 2 KLB Kiswahili Form 2 Book KLB Kiswahili Form 2 Notes KLB Kiswahili Form 2 Pdf KLB Kiswahili Form 2 Pdf Download KLB Kiswahili Form 2 Schemes of Work KLB Kiswahili Form 3 KLB Kiswahili Form 3 Notes KLB Kiswahili Form 3 Notes Pdf KLB Kiswahili Form 3 Pdf KLB Kiswahili Form 3 Pdf Download KLB Kiswahili Form 4 KLB Kiswahili Form 4 Notes KLB Kiswahili Form 4 Pdf KLB Kiswahili Form Four KLB Kiswahili Form Four Notes KLB Kiswahili Form One KLB Kiswahili Form One Notes KLB Kiswahili Form Three KLB Kiswahili Form Three Notes KLB Kiswahili Form Two KLB Kiswahili Form Two Notes KLB Kiswahili Notes KLB Kiswahili Notes Form 4 KLB Kiswahili Pdf KLB KiswahiliNotes KLB KiswahiliNotes Form 4 KLB KiswahiliPdf KNEC Kiswahili Syllabus KNEC Examiners Portal KNEC Website KNEC Ict Past Papers KNEC Past Papers for Colleges KNEC Past Papers Free Download KNEC Past Papers Free Downloads KNEC Past Papers Pdf KNEC Portal Confirmation KNEC Portal KCSE Results KNEC Portal KNEC Past Papers for Colleges Kasneb Past Papers KNEC Revision Papers KNEC Technical Exams Past Papers Kusoma Kiswahili Notes Kusoma Kiswahili Notes Pdf Kusoma Notes Kiswahili Kusoma.co.ke Kusoma.com Past Papers Learner Guide for Cambridge IGCSE Kiswahili Longhorn Kiswahili Book 3 Pdf Made Familiar Kiswahili Made Familiar Kiswahili Pdf Made Familiar Kiswahili Questions Maktaba Tetea Notes Marking Scheme KCSE Kiswahili Past Papers Math Form2 Note Mcqs About Gaseous Exchange Middle School Kiswahili Bowl Kiswahili Questions Mock Past Papers 2017 Mock Past Papers With Answers Mokasa Mock 2017 More Than 1800 Kiswahili Questions and Answers to Help You Study Multiple Choice Questions on Kiswahili Necta Kiswahili Past Papers Necta Kiswahili Practicals Necta KiswahiliPast Papers Necta KiswahiliPracticals Necta Form Four Past Papers Necta Past Papers Form 4 Necta Past Papers Form 4 2016 Necta Past Papers Form Six Necta Past Papers Form Two Necta Questions and Answers Necta Review Questions Notes Kiswahili Form 1 Notes Kiswahili Form 2 Notes Kiswahili Form 3 Notes Kiswahili Form 3 Notes Pdf Notes Kiswahili Form 3 Syllabus Notes Kiswahili Form 4 Syllabus Notes on Kiswahili Studies Notes Za Kiswahili 4m 2 Notes Za Kiswahili Form One Notes Za Kiswahili Form Three O Level Kiswahili Practical Experiments O Level Kiswahili Questions and Answers Pdf Orm Three Kiswahili Notes Page Navigation Papacambridge Kiswahili IGCSE Papers KNEC KCSE Online Past Papers KNEC KCSE Results Past Papers Past KCSE Papers Past Paper Questions by Topic Kiswahili Past Papers 2014 Past Papers in Kenya Pdf Kiswahili Form 3 Pdf Kiswahili Notes Pdf Kiswahili Notes Form 1 Pdf Kiswahili Notes Form 2 Pdf Kiswahili Notes Form 3 Pdf Kiswahili Notes Form 4 Pdf Kiswahili Notes Form Four Pdf Kiswahili Notes Form One Pdf Kiswahili Notes Form Three Pdf Kiswahili Notes Form Two Pdf Form 1 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 2 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 3 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 4 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Four Kiswahili Questions and Answers Pdf Form One Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Three Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Two Kiswahili Questions and Answers Pdf Free KCSE Past Papers and Marking Schemes Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 1 Practical Kiswahili Experiments Pdf Practical Kiswahili Question and Answer Pdf Pre Mocks 2018 Preliminary Kiswahili Primary and Secondary Tillage Implements Ppt Pte KNEC Past Papers Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 3 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 4 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Four Questions and Answers Pdf Kiswahili Form One Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Three Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Two Questions Based to Introduction to Kiswahili Questions on Gaseous Exchange in Humans Questions on Introduction to Kiswahili Questions to Ask in Kiswahili Class Questions to Confuse Your Kiswahili Teacher Quizlet Kiswahili Test Quizlet Test Questions Qustions in Kiswahili and Answers Revision Revision Kiswahili Notes and Questions? Revision Quiz for Kiswahili for Form Three S.1 Kiswahili Questions S.2 Kiswahili Questions S.3 Kiswahili Questions S.4 Kiswahili Questions Sample Essays on Betrayal in the City School Kiswahili Notes Secondary Kiswahili Notes Secondary Kiswahili Notes Pdf Secondary KiswahiliNotes Pdf Senior 1 Kiswahili Notes Senior 2 Kiswahili Notes Senior 3 Kiswahili Notes Senior 4 Kiswahili Notes Senior 5 Kiswahili Notes Senior 6 Kiswahili Notes Senior Five Kiswahili Notes Senior Four Kiswahili Notes Senior One Kiswahili Notes Senior Six Kiswahili Notes Senior Three Kiswahili Notes Senior Two Kiswahili Notes Simple Scientific Questions Smart Questions to Ask a Kiswahili Teacher Snab Kiswahili Revision Notes Southwest Mock Paper 2 2016 Kiswahili Only Spm Kiswahili Revision Notes Spm Notes Success Kiswahili Spm Pdf Success KiswahiliSpm Pdf Summary of Kiswahili Form 3 Tahossa Past Papers To Motivate a Form 4 KCSE Student To Motivate a Form 4 Student Topical Revision Material Tricky Kiswahili Questions and Answers Tricky Kiswahili Questions for Adults Tricky Kiswahili Questions With Answers Tricky Kiswahili Quiz Questions Two Kiswahili Revision Questions University Kiswahili Volume 3 Openstax University Kiswahili Volume 3 Pdf University Kiswahili Volume 4 Pdf Ur Revision Guide IGCSE Kiswahili What Are the Types of Gametes Working of Excretory System Www.Kiswahili Form One Notes.com Www.Kiswahili From One KLB.com Www.form 1 Kiswahili.com Www.form 2 Kiswahili.com Www.form 3 Kiswahili.com Www.form 4 Kiswahili.com Www.form Four Kiswahili.com Www.form One Kiswahili.com Www.form Three Kiswahili.com Www.form Two Kiswahili.com Www.kusoma Notes Www.kusoma Revision Materials Www.kusoma.co.ke Kiswahili Notes Xtremepapers IGCSE Kiswahili Year 11 Kiswahili Z Notes Kiswahili IGCSE Znotes as Kiswahili Advice to KCSE Candidates Best Revision Books for KCSE How to Pass an Exam Successfully How to Pass KCSE 2018 How to Pass KCSE 2019 How to Pass KCSE Kiswahili Paper How to Pass KCSE Kiswahili How to Pass KCSE Kiswahili How to Pass KCSE 2019 K.c.s.e Kiswahili Paper 1 2017 KCSE 2019 Prediction KCSE Prediction 2019 KCSE Revision Tips KCSE Kiswahili Paper 1 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Past Papers Pdf KCSE Past Papers 2012 KCSE Past Papers 2017 Pdf KCSE Past Papers 2018 KCSE Past Papers of Kiswahili Pp2 KCSE Kiswahili Past Papers Pdf Kiswahili KCSE Papers With Their Marking Schemes Kiswahili Paper 1 and Answers KCSE 2017 Papers and Marking Scheme KCSE 2019 Papers and Marking Scheme KCSE Kiswahili Paper 1 2018 KCSE Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Kiswahili Paper 1 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 3 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers and Answers KCSE Marking Schemes Pdf KCSE Past Papers 2015 Marking Schemes KCSE Past Papers 2019 Marking Schemes KCSE Past Papers Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Past Papers Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Past Papers Kiswahili Paper 3 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 1 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 2 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 3 2019 Kiswahili Mock Papers Kiswahili Paper 1 2019 Kiswahili Paper 1 Notes Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Paper 2 Form 3 Kiswahili Paper 2 Notes Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Past Papers Kiswahili Past Papers Pdf Kiswahili Questions and Answers Pdf Kiswahili Revision Questions and Answers Pdf Kiswahili Revision Questions Pdf Common Exam Questions in Kiswahili Paper 1 Common Exam Questions in Kiswahili Paper 2 Common Test Questions in Kiswahili Paper 1 Common Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Commonly Tested Questions in Kiswahili Paper 1 K.c.s.e.Kiswahili Questions and Answers KCSE 2019 Kiswahili Paper 1 Marking Scheme KCSE 2019 Kiswahili Paper 2 KCSE 2019 Kiswahili Paper 2 Marking Scheme KCSE 2020 Prediction Questions and Answers KCSE Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Kiswahili Paper 2 2016 KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Kiswahili Questions and Answers Most Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Most Tested Questions in Kiswahili Paper 2 Mostly Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Mostly Tested Questions in Kiswahili Paper 2