KCSE Past Papers Kiswahili 2013

Click Here - KCSE Past Papers Kiswahili 2013 » KNEC Past Exams » Free Downloads » KCSE Papers & Marking Schemes

KCSE Past Papers Kiswahili 2013

4.2.1 Kiswahili Paper 1 (102/1)

1.Lazima:

Wewe ni meneja katika kampuni ya Jitihada ambapo pamekuwa na visa vya ukiukaji wa maadili ya kikazi. Waandikie wafanyakazi memo kuwaonya dhidi ya jambo hili.

2 .“Rununu (simutamba) imeleta alhari mbaya katika jamii.“ Jadili.

3 Andika kisa kitakachodhihirisha maana ya methaliz Usitukane wakunga na uzazi ungalipo

4 Tunga kisa kinachoanza kwa maneno yafuatayo:

Moyo wangu ulidunda kwa matarajio makuu

4.2.2 Kiswahili Paper 2 (102/2)

UFAHAMU: (Alama 15)

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali. Gari lake kuukuu lilikuwa linapambana na barabara yenye mashimo yaliyoshiba na kutapika maji ya mvua ambayo sasa ilikuwa inaanza kupusa.

Japo daima alipambana na usukani kunako mashimo haya yaliyotosha kuitwa magenge, alishukuru kwa hali hii.

Vipi angeweza kulidhibiti gari lake hili kwenye barabara iliyosakafiwa nayo ikahitimu? Magurudumu haya yaliyong’ara kama upara wa shaibu aliyekula chumvi hadi ikamwogopa yangetii uelekezi wake?

Mara ngapi gari hili limetaka kumwasi barabarani?

Haya yalikuwa baadhi ya maswali yaliyompitikia akilini.

Hakujitakilifu kutaka kuyapa mji maana mara ile mawazo yake yalitekwa na kubwagwa katika nchi ya mbali - nchi ambayo sasa aliiona kama sinema akilini mwake.

Alipofika nyumbani aliliegesha gari lake na kufululiza ndani.

Siku mbili zilikuwa zimepita akiwa pale kazini.

Madaktari kama yeye hawakuwa wengi.

Alikuwa miongoni mwa madaktari wenye ujuzi katika hospitali hii ya kitaifa.

Wenzake wengi walikuwa wamehamia ughaibuni walikokwenda kutafuta maisha.

Mshahara wao wa mkia wa mbuzi uliwasukuma na kuwatema nje ya nchi yao.

Wengi wa waliohamia ng’ambo waliona vigumu kubaki katika ajira ambayo kivuno chake kilishindwa kumvusha mtu hata nusu ya kwanza ya mwezi.

Malalamishi ya kulilia ujira wa heshima yaligonga kwenye masikio yaliyotiwa zege.

Na kweli wanavyosema, mwenye macho haambiwi tazama.

Basi walitazama hapa na pale wakaona penye mianya ya matumaini, nao wakaiandama.

Hadi leo hii hamna la mno lililofanyika.

Ndiyo maana Daktari Tabibu anarudi nyumbani tangu kuingia kazini hiyo juzi alfajixi.

Hafanyi kwa kuwa katosheka, maana pia yeyc ana dukuduku.

Ana shaka ya mustakabali wake ikiwa mazingira ni haya ya kumsoza, maana umri nao unazidi kumla.

Japo anatia na kutoa, mizani ya hcsabu yake imeasi ulinganifu. Daktari Tabibu waama ni mfungwa. Ametekwa na kuzuiwa katika kupenda na kuchukia mambo.

Ni kama mti uliodumaa.

Anatamani barabara nzuri za lami.

Anatamani mshahara wa kumwezesha kukidhi mahitaji yake na kutimiza majukumu yake ya kimsingi.

Jana amesema na rafiki yake aliye ng’ambo kwa simu ambayo sasa imetulia mkabala naye.

Ingawa mwenzake huyu alikuwa mchangamfu na kumdokolea hali ya maisha ya kuridhisha kule ugenini kama vile wanataaluma kuenziwa, yapo vilevile yaliyomtia unyonge moyoni.

Upweke ndio uliomtia fukuto kuu.

Licha ya hela zote hizo za kupigiwa mfano, watu hawana muda wa kutembeleana na kujuliana hali au hata kukutana tu mkahawani wakashiriki mlo.

Eti ni kila mtu na hamsini zake. Halafu ipo changamoto ya hali ya hewa.

Baridi ya ng‘amb0 haifanyi mzaha katika kumtafuna mtu.

Ni hali tofauti na ile aliyoizoea.

Daktari Tabibu alizitia kauli za rafiki yake kwenye mizani ya moyo wake.

Akawaza ikiwa kweli si bora kulemazwa na mzizimo ugenini badala ya kuishi katika kinamasi cha kuumbuliwa nyumbani.

Kisha punde lilimjia wazo la marehemu nyanyake na wengine kama yeye waliofadhili masomo yake kupilia kwa serikali na njia ya kodi.

Je, si usaliti huu? Vipi aikimbie nchi kabla ya kuihudumia ilhali imemjenga hadi kuwa daktari?

Na je, wafanyakazi wake wa nyumbani watakwenda wapi?Atawaambiaje kuwa sasa hahitaji huduma zao kwa kuwa anakimbia nchi yaks?

Mawazo yake yalikatizwa na simu iliyolia na kumshtua.

Alipoitazama aliiona imeng’ara kwa mwangaza ulioweka wazi jina la mpigaji.

Alifahamu kuwa leo hii tena dharura nyingine ilikuwa inamwalika hospitalini.

Mwili wake ulimsaliti ingawa moyo wake ulimkumbusha kuwa lisilo budi hulendwa.

Hapo ndipo alipoiinua ile simu layari kusema na mwenzake upande wa pili.

“Haloo!" Sauti nyororo kutoka upande wa pili iliita.

“Haloo!"

“Naam! Dharura nyingine lena daklari. Unaombwa kuokoa maisha mengine tena!"

“Haya. Ila mwanzo nitahilaji kujimwagia maji", na pale pale akaikata ile simu.

Dakmri Tabibu aliingia hamamuni huku kajifunga taulo kiunoni tayari kuoga.A1iyafungulia maji

lakini ule mfereji uligoma kutapika maji. Ulikuwa umekauka kabisa. Daktali Tabibu aliduwaa pale. Aliufunga ule mfereji kabla ya kuiaga bafu.

(a) Eleza sababu nne zinazowafanya walaalamu kuhamia nchi za nje. (alama 4)

(b) “Hakuna masika yasiyokuwa na mbu." Thibitisha kauli hii kwa kurejelea hali ya waliohamia ng'amb0. (alama 3)

(c) Fafanua athari tatu zinazoikumba nchi ya msimulizi kutokana na uhamiaji ng’ambo wa wataalamu. (alama 3)

(d) Eleza mchango wa teknolojia kwa kurejelea kifungu. (alama 3)

(e) Eleza maana za msamiati ufualao kulingana na taarifa. (alama 2)

(i) kuyapa mji (ii) fukuto UFUPISHO: (Alama 15)

Soma kifungu kifimtacho kisha ujibu maswali.

Wakenya walipoipifisha katiba mpya waliidhinisha mfumo wa ugatuzi.

Katika mfumo huu, mamlaka ya serikali kuu katika uongozi, usimamizi na utumiaji wa rasilimali za nchi hupunguzwa.

Kiasi fulani cha mamlaka hutwaliwa na maeneo ya ugatuzi.

Suala hili halikuzingatiwa katika katiba ya awali ambapo mamlaka yote yalikuwa mikononi mwa serikali kuu.

Kutokana na upana na wingi wa maeneo nchini, iliiwia vigumu serikali kuu kuhakikisha kwamba kulikuwa na usawa wa kimaendeleo katika sehemu zote nchini.

Kwa mujibu wa katiba mpya, scrikali kuu haina budi kuyasaidia maeneo yote ya ugatuzi ili yaweze kujinyanyua kiuchumi na kuboresha hali za maisha za wakazi wake.

Vilevile ni jukumu la kila eneo la ugatuzi kuweka mikakati madhubuti ili kuchunguza na kubainisha rasilimali zote katika maeneo husika.

Hili litasaidia kuvumbua rasilimali ambazo zinaweza kuchangia katika ustawishaji wa maeneo haya.

Maeneo haya pia yanatakiwa kutafuta mbinu zitakazofanikisha uzalishaji na utumiaji wa rasilimali hizi kwa njia endelevu.

Mojawapo ya mbinu hizi ni uongezaji thamani katika rasilimali yoyote inayozalishwa kwenye eneo mahususi.

Maeneo mengi ya ugatuzi nchini humu yanategemea kilimo cha ufugaji kama mhimili wa uchumi.

Licha ya kuwa nguzo, kilimo hiki hakijawahi kupigiwa darubini vizuri kwa lengo la kukiimarisha ili kiwanufaishe wenyeji kikamilifu.

Aghalabu wafugaji wengi huandama mbinu zajadi za ufugaji ambazo haziwahakikishii ongezcko la mapato.

Isitoshe, wafugaji hawa wanakabiliwa na tatizo katika soko la mifugo ambapo wengi hupunjwa na matapeli.

Pamoja na haya, baadhi ya wakazi huuza mifugo nje ya nchi wakiwa wazimawazima bila kuwazia matokeo ya kitendo hiki.<

Si ajabu kuwaona ng’ombc, ngamia, mbuzi na kondoo wakipakiwa kwenye malori na kusafirishwa nje ya nchi.

Ukweli ni kwamba jambo hili ni hatari sana, si kwa uchumi wa maeneo husika tu, bali pia kwa Kenya kwa jumla.

Hii ni kwa kuwa walionunua mifugo wazimawazima wanaweza kuhiari kutowachinja na badala yakc kuwatumia kama mbegu za kuzalisha mifugo wao.

Hapa pana hatari ya rnaeneo haya kupoteza wateja kwani baada ya muda huenda wanaonunua mifugo wakajitosheleza na kukosa kuja kununua mifugo wengine.

hali ikiwa hivyo, maeneo yaliyotegemea soko hili huenda yakalipoteza taratibu, na bila shaka kupoteza natija inayotokana na soko lenyewe.

Ili kudhibiti hali hii, itakuwa bora ikiwa viwanda vya kuchinjia mifugo na kupakia nyama vitajengwa katika maeneo haya ya ugatuzi.

Hili litawawezesha wakazi kuuza nyama badala ya kuuza mifugo wazimawazima.

Fauka ya haya, maeneo haya yatajikinga dhidi ya kupoteza bidhaa zinazotokana na mifugo.

Hizi ni kama vile ngozi, kwato na pembe ambazo bila shaka zina natija kuu.

Ngozi kwa mfano, ni bidhaa muhimu sana katika sekta ya utengenezaji wa mavazi na mifuko.

Viwanda vinavyotumia ngozi kama malighafi vikijengwa katika maeneo haya, wakazi wake watanufaika si haba.

Mathalani, viwanda vya kutengenezea viatu, mishipi, mifuko na nguo vikianzishwa, wawekezaji watalazimika kuanzisha viwanda vingine vitegemezi.

Kadhalika, ni dhahiri kwamba bidhaa zinazotokana na ngozi huhitaji kutiwa nakshi.

Kuanzishwa kwa viwanda hivi basi kutazua haja ya kuanzishwa kwa viwanda vya kutengenezea rangi, pamoja na maduka ya kuuza bidhaa yenyewe.

Isitoshe, gundi ya kugandisha bidhaa hizi itahitajika, hivyo kusababisha haja ya kuanzishwa kwa kiwanda cha gundi.

Matokeo ya shughuli hizi zote ni kuzalishwa kwa nafasi anuwai za kazi kwa wakazi.

Hili litakuwa na matokeo zaidi chanya, hususan kwa vijana.

Badala ya kushiriki ulevi na burudani zinazowahatarisha, wataweza kujitafutia riziki katika viwanda hivi.

Juu ya hayo, mfumo wa ugatuzi utayawczesha maeneo husika kuongezea thamani utoaji wa huduma za kijamii na kiutawala kulingana na mahitaji ya maeneo haya.

Ni muhimu hata hivyo kuzingatia kwamba kila cneo la ugatuzi lina upekee wake, navyo vipaumbele hutofautiana kulingana na maeneo.

Kuna yale ambayo yatasisitiza usalama, mengine ujenzi na uimarishaji wa miundomsingi kama vile barabara, vituo vya afya na hata taasisi za elimu.

La muhimu ni wakazi wa maeneo husika kubainisha ni lipi litatekelezwa kwanza.

Kinga na kinga ndipo moto uwakapo.

Kufanikiwa kwa mfumo wa ugatuzi kutategemea juhudi za kila mkazi wa eneo husika.

Ni muhimu kila mkazi kujiona kuwa mmiliki wa eneo zima la ugatuzi na kuwajibika katika kuliendeleza kwa hali na mali.

Uwajibikaji huu unajumuisha uteuzi wa viongozi wenyc muono mzuri na ambao watawawezcsha kuyafikia malengo yao ya kimaendeleo.

Hakika, mustakabali na uwepo wa eneo la ugatuzi utakuwa zao la maamuzi ya wanaeneo.

Vilevile ufanisi wa maeneo ya ugatuzi utakuwa msingi wa ufanisi wa taifa kwa jumla.

(a) Fupisha ujumbe wa aya tatu za mwanzo kwa maneno 85-90.

(alama 8, 1 ya mtiririko)

Matayarisho:

Nakala safi:

(b) Kwa kutumia mancno 75-80, bainisha masuala ambayo mwandishi anaibua katika aya tatu za mwisho. (alama 7, 1 ya mtirin'ko)

MATUMIZI YA LUGHA: (Alama 40)

(a) (i) Eleza maana ya sauti mwambatano. (alama 2)

(ii) Andika sauti mwambatano inayotamkiwa kwenye ufizi. (alama 1)

(b) Andika sentensi ifuatayo upya ukibadilisha neno lililopigiwa mstari kuwa kielezi. Komuameshona nguo gum na kuiuza sokoni. (alama 1)

(c) Tunga sentensi mojamoja kubainisha: (alama 4)

(i) kihusishi cha wakati

(ii) kivumishi cha pekee chenye maana, “bila kubagua”.

(d) Andika sentensi ifuatayo katika hali yakinishi.

Askari wasipopiga doria wala kushirikiana na raia hawatakuwa wamctuhakikishia usalama. (alama 2)

(e) Bainisha mofimu katika neno: atamnywea (alama 3)

(f) Andika sentensi ifuatayo katika hali ya udogo: Madebe hayo yatasafirishwa pamoja na nyundo hizi. (alama 2)

(g) Ainisha vishazi katika sentensi ifuatayo: Ingawa mshahara wake si mkubwa anaikimu familia yake. (alama 2)

(h) Tunga sentensi tatu kuonycsha matumizi matatu tofauti ya kiambishi ‘li’. (alama 3)

(i) (i) Eleza maana ya sentensi ya masharti. (alama 1)

(ii) Tunga sentensi ya masharti. (alama 2)

(j) Tumia kiwakilishi cha ‘a’ unganifu katika sentensi kuonyesha

(i) umilikaji (alama 2)

(ii) nafasi katika orodha au nafasi katika kundi (alama 2)

(k) Tunga sentensi yenye kikundi tenzi chenyc muundo ufuatao

Kitenzi kisaidizi, kitenzi kikuu, nomino (alama 2)

(1) Tunga sentcnsi mbili kuonyesha matumizi mawili tofauli ya kistari kirefu. (alama 2)

(iii) Unganisha sentensi zifuatazo kuwa sentensi moja bila kurudia kitenzi.

Osore amempigia Ngungui simu. Ngungui amempigia Osore simu.

(n) Andika upya scntensi ifuatayo ukibadilisha vitenzi vilivyomo kuwa nomino: Mayaka anapotumbuiza huchekesha sana.

(0) Andika maana tatu za nenoz kanda.

(p) Andika visawe viwili vya nahau: enda kombo.

ISIMUJAMII: (Alama 10)

Soma makala yafuatayo kisha ujibu maswali.

Haya ng‘ara Ng’ara leo! Nguo motomoto. Ng’ara leo kwa bei rahisi. Hamsini hamsini shati. Kuona ni bure. Bure kwa bure. Shika mwenyewe ujionee. Bei nafuu. Bei ya starehe. Haya haya. Usikose mwanangu! Hamsa! Fifiy! Hamsa! Fifiy! Hamsa na nyingine.

(a) Bainisha sajili ya mazungumzo haya.

(b) Eleza sifa nane za sajili hii kwa kurejelea kifungu hiki.

4.23 Kiswahili Paper 3 (102/3)

SEHEMU A : FASIHI SIMULIZI

1 Lazima

(a) Huku ukitoa mfano, eleza maana ya vitanza ndimi. (alama. 2)

(b) Fafanua majukumu sita ya vitanza ndimi katika jamii. (alama 6)

(c) Eleza mbinu sita unazoweza kutumia kalika kukusanya na kuhifadhi habari kuhusu vitanza ndimi. (alama 12)

SEHEMU B: RIWAYA

Said A. Mohamed: Utengano

Jibu swali la 2 au la 3.

2 “Walifanya kazi, walimenyeka,

Lakini walilala na njaa

Njaa, ndiyo ilikuwa misumeno

Iliyokeketa matumbo yao, ..."

(a) Eleza muktadha wa dondoo hili. (alama 4)

(b) Bainisha tamathali mbili za usemi zinazojitokeza katika dondoo hili. (alama 4)

(c) Kwa kurejelea riwaya, onyesha jinsi wanyonge walivyomenyeka. (alama 12)

3 Jadili uhusiano uliopo kati ya wahusika na maudhui kwa kurejelea wahusika wafuatao:

(a) Shoka (alama 10)

(b) Kazija (alama 10)

SEHEMU C: TAMTHILIA

T. Arege: Mstahiki Meya Jibu swali la 4 au Ia 5.

4 Jadili mchango wa Wanacheneo katika kuivunja jamii yao. (alama 20)

5 “Ndiyo hivyo bwana. Elimu yetu hapa ni ya kawaida mno. Haina kubwa la kumfaa mtoto mwenye mzazi anayeona mbali.“

(a) Eleza muktadha wa maneno haya. (alama 4)

(b) Bainisha tamathali ya usemi inayojitokeza katika dondoo hili ukirejelea msemaji wa kauli hii. (alama 2)

(c) Kwa kurejclea tamthilia, fafanua mifano mingine saba ya matumizi ya tamathali uliyotaja katika (b) hapo juu. (alama 14)

SEHEMU D: USHAIRI

Jibu swali la 6 au la 7.

Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali.

Sinongi aushi yangu, hii leo, kwa ukungu wa ujana,

Nikaiga rika langu, kwa vileo na mbio za wasichana,

Kiwa ni riziki yangu, mapokeo, kuoa na kuona,

Ni wakati utanena.

Nashukuru kwa ugumba, wenye ndimi, wanipagazao nao,

Wapitao wakiimba, eti mimi, ningapenda hali zao,

Haupandiki mgomba, wana nyemi, fisadi wa hadhi zao,

Eti ni kwa raha zao.

Ni lipi lenye kukera, kwa Muumbi, marufuku kwenye misa,

Ni mtu kuwa hawara, wa vitimbi, ama alozawa tasa?

Ugumba na ukapera, sio dhambi, wala haujawa kosa,

Waama sina makosa.

Bora tungeni vitabu, magazeti, mutangaze kwa rediyo,

Muwaite watribu, kina Siti, watuzwa ilimu hiyo,

Na zaidi muhutubu, kwa umati, muwambe ambayo siyo,

Kwalo sichafuki moyo.

Hidhuru yote ni bum, sio kitu, kudhiki asodhikika,

Siwi nikaona ghere, lailatu, nyota njema itafika,

Kwa shangwe na njerejere kila mm, mdomo utafumuka,

Akiri amejibika.

(Mwalaa M. Nyanje)

(a) Eleza jambo ambalo mzungumzaji (nafsineni) katika shairi hili anasingiziwa. (alama 2)

(b) Fafanua mambo matano ambayo mzungumzaji (nafsineni) anapinga katika shairi hili. (alama 5)

(c) Eleza umuhimu wa viishio vya beti za shairi hili. (alama 2)

(d) Andika ubeti wa tatu kwa lugha ya nathari. (alama 4)

(e) Eleza muundo wa shairi hili. (alama 5)

(O Bainisha matumizi mawili ya tasfida katika shairi hili. (alama 2)

Soma shairi lifuatalo kisha ujibu aswali.

Huno wakati mufti, vijana nawausia,
Msije juta laiti, mkamba sikuwambia,
Si hayati si mamati, vijana hino dunia,
Uonapo vyang’aria, tahadhari vitakula.

Japo aula kushufu, na machoni vyavutia,
Dunia wana dhaifu, yaugua nisikia.
Vijana nawasarifu, falau mkisikia,
Ukiona vyang'aria, tahadhari vitakula.

Jepusheni na zinaa, mlale penye sharia,
Msije andama baa, makaa kujipalia,
Jepusheni na zinaa, madhara kukadiria,
Uonapo vyang’aria, tahadhari vitakula.

Ngawa waone wazuri, nadhifu kukuvalia,
Wajimwaie uturi, na mapoda kumichia,
Si mlango nyumba nzuri, ngia ndani shuhudia,
Uonapo vyang’aria, tahadhari vitakula.

Wawapi leo madume, anasa walopapia?
Wamepita ja umeme, leo yao sitoria,
Shime enyi wana shime, bora kumcha Jalia,
Uonapo vyang'aria_ tahadhari vitakula.

Nambie faida gani, nambie ipi fidia?
Upatayo hatimani, waja wakikufukia,
Ila kufa kama nyani, kasoro yako mkia,
Uonapo vyang’aria, tahadhari vitakula.

Kikiki ikaze kamba, u kijana vumilia,
Ujifanyc kama kwamba, u jiwe huna hisia,
Wakwambe watalokwamba, kwa lolote vumilia,
Uonapo vyang’aria, tahadhari vitakula.

Vyatiririka liriri, vina vyanikubalia,
Alo bora mshairi, pa tamu humalizia,
Nahitimisha shairi, dua ninawapigia,
Uonapo vyang’aria, tahadhari vitakula.

9. Ewe Mola mtukuka, si shaka wanisikia,
Wakingie wanarika. na anasa za dunia,
Amina wangu Rabuka, dua yangu naishia,
Uonapo vyang‘aria, tahadhari vitakula.

(Mwalaa M. Nyanje)

(a) Eleza ujumbe wa shairi hili. (alama 4)

(b) Fafanua kwa kutoa mifano, mbinu nne alizotumia mshairi kutosheleza mahitaji ya kiarudhi katika shairi hili. (alama 8)

(c) Nafsineni (mzungumzaji) katika shairi hili inasema na pande mbili. Zieleze pande hizo. (alama 2)

(d) Eleza umuhimu wa maswali ya balagha katika shairi hili. (alama 3)

(e) Bainisha toni ya shairi hili. (alama 3)

SEHEMU E: HADITI-II FUPI

K Walibora na S. A. Mohamed: Damu Nyeusi na Hadirhi Nyingine

“Kikaza” (Robert Oduori)

‘Wakaacha chungu kinatokota - bila kuivisha chakula‘. Kwa hakika walijibu, “Ndio mtindo, na sisi rulifuata mitindo."

(a) Fafanua muktadha wa dondoo hili. (alama 4)

(b) Onyesha jinsi Wanatekedc wanavyofuata mitindo na kuacha chungu kinatokota bila kuivisha chakula. (alama 16)

KCSE Past Papers Kiswahili 2013

5.2.1 Kiswahili Paper 1 (102/1)

1.Huu ni utungo amilifu. Vipengele viwili vikuu vya utungo wa aina hii vishughulikiwe:

(a) Maudhui;

(b) Muundo.

Muundo wa memo Vipengele vifuatavyo vya kimsingi vizingatiwe.

(H) (i) Nembo na anwani ya Kampuni ya Jitihada. Iandikwe juu, katikati mwa karatasi wala si juu pambizoni kama ilivyo katika barua rasmi ya kawaida Anwani inaweza kujumuisha mahali, mtaa, barabara au jengo ambamo kampuni ya Jitihada inapatikana. Kwa mfanoz Mtaa wa Viwandani, Barabara ya Tungama, n.k; anwani ya bama pepe, tovuti na kipepesi (faksi).

(ii) Nambari ya marejeleo/kumbukumbu ya marejeleo. Kwa mfano: Kumb./ Rej. JIT/ JUMLA/NIDHAMU/2013/2

(iii) Tarehe - inaweza kuandikwa pambizoni kwenye mstari mmoja na nambari ya kumbukumbu.

(iv) Mtajo

(a) Kutoka Kwa: Meneja

(b) Kwa: Wafanyakazi wote

(v) Mada/Kuhusu: Ukiukaji wa maadili ya kikazi

Au

Mada: Onyo kuhusu ukiukaji wa maadili ya kikazi

(vi) Utangulizi

Mtahiniwa atangulize kiini cha memo. Kwa mfano: mtindo ufuatao unaweza

kufuatwa:

Ripoti zilizowasilishwa katika afisi hii na wakuu wa vitengo mbalimbali zimébainisha kudorora kwa maadili ya kikazi ...,'n.k Hoja zipangwe ki - aya.

(viii) Hitimisho (kimuundo)

Mtahiniwa ahitimishe utungo wake.

Hapa anaweza kujumuisha hatua ambazo zitachukuliwa kwa atakayeendelca kukivi‘ maadili ya kikazi.

(ix) Kimalizio Muundo wa mwisho wa memo udhihirike kama ifuatayo:

(b) (i) sahihi

(ii) jina

(m) cheo (si lazima) kwa vile ametaja tayari.

(iv) Nakala kwa, kwa mfano,

(a) Mkurugenzi

(b) Wakuu wa vitengo

(Nakala si lazima)

Maudhui "

Mtahiniwa aibue hoja zinazohusiana na kutozingatia nidhamu kazini. Baadhi yazo ni:

 • Kuchelewa kazini
 • Kuondoka mapema
 • Kuzembea kazi/kutofikia malengo
 • Matumizi mabaya ya rasilimali za kampuni
 • Mahusiano yasiyoruhusiwa, kwa mfano ya kimapenzi
 • Mawasiliano yasiyofaa, kwa mfano yanayoeneza kashfa dhidi ya wafanyakazi
 • wengine au viongozi
 • Mavazi yasiyo na staha
 • Kudai malipo ghushi
 • Kutoa siri za kampuni
 • Kuhusika katika biashara/shughuli inayoendelezwa na kampuni ya Jitihada
 • Mapendeleo kazini, kwa mfano kuhusiana na utoaji wa nafasi za kujiendeleza
 • Utoaji na upokeaj i wa rushwa
 • Kutoheshimu /kutozingatia haki za wafanyakazi wenye mahitaji maalum
 • Kushusha hadhi ya kampuni kupitia mwenendo wako
 • Kutumia muda wa kampuni kujiendelcza masomoni bila kufidia.
 • Matumizi mabaya ya vileo
 • Kutoa zabuni kwa njia ya mapendeleo
 • Kutowaheshimu wakuu wako/kudhalilisha hadhi ya wakuu
 • Kukosa kuwajibikia makosa pale yanapotokea
 • Kuendcleza dhuluma ya kimapenzi
 • Kummia mali ya kampuni bila idhini kujiendeleza
 • Hitimisho (kuhusiana na mada)
 • Hitimisho inaweza kujumuisha hatua ya kinidhamu kulingana na sera za kampuni, k.v
 • onyo, kusimamishwa kazi kwa muda na kufutwa. Mtahiniwa anaweza pia kuwahimiza wafanyakazi kuzingatia maadili ya kikazi (bila kutoa onyo) ili kufanikisha utendakazi na maendeleo ya kampuni. -

  Tanbihi

  Kwa vile hili ni onyo, mtahiniwa anahitajika kutumia lugha yenye toni kali au inayohimiza nidhamu kazini.

  Mtahiniwa anaweza kufafanua kosa na hapohapo akataja hatua ya kinidhamu.

  Kaida nyingine zote za usahihishaji wa karatasi hii zizingatiwe.

  3. Hii ni insha ya mjadala. lfuale kanuni za mjadala ambapo patakuwa na hoja za kuunga mkono na za kupinga.

  Kflmfillflllfl (i) (ii) (m) (W) (V) (vi) (vii) (vm) (ix) (X) (Xi)

 • Hatari za kuangamia kwa lugha ambazo hazitumiki kwa wingi katika mawasiliano ya simu tamba .
 • Kupalilia uraibu wa matumizi ya rununu, vijana kujizika katika matumizi ya rununu ' kiasi cha kufifilisha utendaji wao kielimu
 • Kuchipuka na kustawi kwa aina mpya na nyeti za uhalifu kama vile utapeli
 • Kuporomoka kwa misingi ya familia, ikiwa mume/mke atamdhibiti mwenzake kwa kutaka kusoma ujumbe wake mfupi au kuchunguza nani wanaompigia mwenzake simu, mtafaruku unaweza kuzuka. Pia jamaa nyingi huhiari kupigania simu badala ya kuonana aria kwa ana, hivyo kupujua mshikamano wa kifamilia
 • Kuvuruga lugha/sarufi. Watu wamezoea kuandika kwa ufupi.
 • Kudanganya katika mtihani, hivyo kupujua thamani ya mitihani.
 • Kuzorota kwa maadili, k.v kuharibia mm sifa kupitia ‘facebook’, kudanganya moja kwa moja pale ulipo n.k.
 • Kudhalilisha ubunifu/wizi wa kiusomi. Baadhi ya watu hutumia simu kuiba mawazo ya wengine.
 • Wizi wa ubunifu wa kazi za kisanii ambazo hazijapewa hakimiliki
 • Kurahisisha uporaji na unyakuzi wa malighafi za mataifa yanayoendelea kupitia kwa mtandao
 • Upujufu wa maadili, vijana kutazama filamu chafu. flgig za kgpigga

  Rununu zina manufaa chungu nzima kama vile:

 • Kuleta wanadamu pamoja cluniani na hivyo kupunguza tuhuma zinazoelekea kuleta vurugu kwa watu kutofahamiana
 • Usambazaji wa teknolojia inayorahisisha maisha ya wanadamu kote duniani kupitia kwa huduma zinazotolewa ria simu.
 • Kuendeleza biashara - kubadilishana bidhaa na pesa kupitia mtandao kama vile MPESA.
 • Hurahisisha huduma za benki. Mtu anaweza kufikia akaunti yake kupitia kwenye rununu.
 • Huwa na vifaa kama vile vikokotoo vya kurahisisha kufanya hesabu.
 • Ni chornbo cha burudani - vijana hupata michezo mbalimbali.
 • Huimarisha utafiti. Mtu anaweza kufanya utafiti kupitia kwenye rununu.
 • Huweza kutumiwa kupigia picha, hivyo kuokoa pesa ambazo zingenunulia kamera au video.
 • Mtu anaweza kuwasiliana na familia yake kutoka mbali, hivyo kuokoa muda na fedha ambazo angetumia kusafiri.
 • Mtu anaweza kuhifadhi msahafu(Biblia au Korani) kwenye simu, hivyo kujikuza kiroho kila mara.
 • Ni njia ya kupata habari kutoka kwenye mashirika ya usambazaji wa habari. Baadhi ya rununu zina redio na hata runinga. Mtu anaweza kusikiliza na kutazama habari hata akiwa safarini.
 • Hufanikisha kuwanasa matapeli na magaidi. Baadhi ya rununu huonyesha simu ilipopigiwa hivyo kusaidia kudhibiti mitandao ya uhalifu.
 • Huduma ya simu tamba ni njia ya kujipatia riziki. Wapo raia walioanzisha biashara ya MPESA, na wengine ukarabati wa rununu zilizoharibika. Hili limepunguza makali ya uhaba wa nafasi za kazi nchini.

  Tanbihi

  l Mtahiniwa anaweza kujadili upande mmoja, kwa mfano, hasara tu. Huyu atahitajika kufafanua kikamilifu angaa hoja 5 ili kukadiriwa vyema kimaudhui.

  2 Wapo watakaosema moja kwa moja kuwa simu tamba imeleta faida tu. Hawa pia wajadili angaa hoja 5 ili kukadiriwa vyema kimaudhui.

  3 Watakaojadili pande zote mbili sharti wafafanue angaa hoja 3 kuunga na 2 kupinga/au 3 kupinga na 2 kuunga, kisha waonyeshc msimamo wao. ' »

  4 Kuna yule atakayejadili pande zote mbile bila kuonyesha msimamo. Huyu ni mtu baki - amepungukiwa kidogo 5 Kaida nyingine zote za usahihishaji wa karatasi hii zizingatiwe.

  Hii ni insha ya methali. Kisa kidhihirishe maana ifualayoz Usimpuuze mtu ambaye alikusaidia awali; au usimpuuze mtu ambaye unahitaji msaada wake ati kwa sababu amekufaa tayari na unahisi kwamba humhitaji tena. Huenda ukamhitaji mtu huyo baadaye.

  Au Usivipuuze au usividharau vitu au hali ambayo ilikufaa awali. Huenda ukavihitaji baadaye.

  Kisa kinaweza kudhihirisha hali zifuatazo

  (i) Mhusika ambaye ameishi mahali kwa muda (labda amepewa hifadhi na ndugu au familia) kisha anapofanikiwa anawadharau.

  Kisa kionyeshe hasara / tatizo linalotokana na kupuuza huku. Pengine mhusika anaweza kuhitaji msaada, japo kidogo, wa familia hii na kuona aibu kuomba. (ii) Mwajiriwa ambaye amefanya kazi katika kampuni fulani kwa muda, kisha anapopata kazi kwingine anajiuzulu kwa dharau. Wakati fulani patokee jambo linalomhitaj i kupata barua kutoka kwa wakuu wa kampuni hiyo, kisha ahasirike kwa kuona aibu kuomba.

  (iii) Mwanafunzi ambaye baada ya kukamilisha masomo anatenda mambo kama vile kuwakosea walimu heshima, kuharibu mali ya shule, bila kuwazia kwamba atahitaji barua ya marejeleo kutoka kwa wakuu wa shule. n.k

  (iv) Mtu ambaye anakitelekeza kifaa chake kikuukuu kwa kununua kipya. Patokee wakati ambapo hicho kipya kimeharibika na hawezi kukitumia kile cha zamani kwa vile hakukitunza.

  Tanhihi

  1 Kisa kinahitajika kuonyesha hali mbili: kudharau na kuathirika.

  2 Wale ambao wataonyesha kudharau bila kuathirika watakuwa wamepungukiwa tu kimaudhui, hawajapotoka. Wakadiriwe ipasavyo kulingana na vigezo vya kutathminia (mwongozo wa kudumu).

  3 Wale ambao wataandika kisa kisichohusiana kabisa na methali ndio 'atakaokuwa wamepotoka kimaudhui. Hawa wawekwe katika kitengo kilichopendekezwa na vigezo vya kutathminia (mwongozo wa kudumu).

  4. Watahini wawe makini zaidi. Mtahiniwa anaweza kudokeza athari kwa neno, kirai kimoja, au sentensi tu.

  Athari pia inaweza kudokezwa kama lahadhari na mhusika mwingine katika hadithi, akamwambia yule anayedharau vitu an watu waliomfaa.

  Maneno kiini katika swali hili ni kudunda na matarajio. Hali inayodhihirika katika mdokezo huu ni wasiwasi au taharuki.

  Kisa kidhihirishe:

  (a) Mhusika anayetarajia jambo.

  (b) Jambo ambalo linatarajiwa - kwa mfano:

  (i) kutangazwa kwa matokeo ya mtihani

  (ii) matokeo ya mashindano

  (iii) uchunguzi wa kiafya

  (iv) kukutana na rafiki ambaye mmetengana kwa muda

  (v) majibu kwa rai au swali, kwa mfanoz ombi la posa au ndoa

  (vi) tangazo la kizuizi cha ndoa kwenye harusi yake kanisani au msikitini

  (vii) kutawazwa kama kiongozi wa dini kama vile kasisi

  (viii) kuwasili katika nchi ngeni

  (ix) mwanzo wa safari kwenda nchi ngeni

  (x) mwanzo wa mashindano au mbio fulani; mhusika anangojea kupulizwa kwa kipenga

  (xi) siku ya kwanza katika kidato cha kwanza, mhusika anangoj ea kuingia kwenye afisi kusajiliwa

  (c) Baada ya kuandika kauli hii ya mwanzo:

 • Mtahiniwa anaweza kurudi nyuma (kutumia mbinu rejeshi), akasimulia kisa hadi akafikia hali ambayo anatarajia jambo hili.

  Kwa mfano, mbinu rejeshi inaweza kuonyesha uchumba, pingamizi, kisha arusi arnbapo anahofia kuwa huenda pakatokea mtu akaipinga ndoa hii.

  Anaweza pia kusimulia maisha yake shuleni, kufanya mtihani na sasa anatarajia kutangazwa kwa matokeo.

 • Mtahiniwa anaweza kuandika kauli ya kuanzia, kisha akafululiza moja kwa moja kusimulia yaliyotokea baada ya jambo analotarajia msimulizi.

  Kwa mfano: anaweza kutangazwa kuwa mwanafunzi bora zaidi; kisha asimulie kuhusu maisha yake baada ya hayo.

 • Msimulizi anaweza kuwa aliyohofia, kwa mfano, kupingwa kwa ndoa yake yametokea, upeo wa chini au mporomoko wa maisha yake ukatokea.

  Kisha asimulie masaibu yake hadi anapofikia hatua ya kujiokoa au kudidimia zaidi katika majonzi, n.k

  Tanhihi

  1. Mtahiniwa atakuwa gmgpgtgka kimaudhui ggjgjg kitakosa kuoana na kianzio, hivyo kuandika yasiyohusiana na swali.

  2. Mtahiniwa akikosa kuanza kwa_kauli aliyopewa lakini kisa chake kioane na kiini cha swali, atakuwa hajapotoka kimaudhui, amepungukiwa kimtindo. Akadiriwe kulingana na masimulizi yake.

  3. Atakayekosa kuanza kwa kauli hii, na kisa kisioane na kiini cha swali atakuwa amejitungia swali.

  4. Kwa vyovyote vile lazima pawe na jambo linalotarajiwa, na ambalo linaweza kuathiri mkondo wa usimulizi, ukaelekea nyuma au mbele. Mgghini agitargijg tg mhjgg reigghi.

  5. Kaida zote za usahihishaji wa karatasi hii zizingatiwe.

  5.2.2 Kiswahili Paper 2 (102/2)

  1. Ufahamu

  (a)Kuharibika kwa miundomsingi/barabara mbovu

 • Mishahara duni
 • Malalamishi yao kutosikilizwa
 • Kutothaminiwa kwa utaalamu
 • Kukosa huduma za kimsingi k.v. maji
 • Kuvutiwa na maisha ya kuridhisha huko ng’amb0
 • Kutokuwa na matumaini ya mustakabali mwcma nchini.

  4x1-alama4

  b) Masika ni hali nzuri au manufaa.

 • Ng’ambo kuna maisha ya kuridhisha kama vile kuthaminiwa kwa wanataaluma.

  Hata hivyo, kuna dosari zifuatazo:

 • Upweke
 • Ubinafsi
 • Baridi

  2 x 1

  (Jumla - alama 3)

  c) Umma kutofaidika kutokana na huduma za wataalamu wake licha ya kuwafadhili

 • Kuwaachia mzigo wa kazi wataalamu wachache waliobaki
 • Kuwapoka riziki wafanyakazi, k.v. walioajiriwa na wataalamu hawa
 • Kulazimika kufanya kazi kwa saa nyingi, kama vile Dkt. Tabibu 3xl- alama3

  d)

 • Huwezesha kuwasiliana na jamaa walio mbali, kwa mfano, Daktari na rafiki yake wanawasiliana kwa simu.
 • Huwezesha kuwafikia watoaji huduma patokeapo dharura, kwa mfano Daktari anapigiwa simu nyumbani.
 • Hurahisisha usafiri - gari la Daktari.
 • Hurahisisha kupata huduma ya karibu ya maji- bomba la maji nyumbani kwa Daktari.

  3x1-alama3

  e)

 • Kuyapa mji - kuyawazia/kuyapa nafasi ya kuyajibu
 • Fukuto - wasiwasi/mashaka/dukuduku/kutokuwa na utulivu/hamaniko

  2 x 1 - alama 2

  2 a)Katiba mpya iliidhinisha mfumo wa ugatuzi ambao hupunguza mamlaka ya serikali kuu kalika usimamizi wa rasilimali.

 • Eneo la ugatuzi hutwaa kiasi fulani cha mamlaka. -
 • Ugatuzi utahakikisha usawa wa kimaendeleo nchini kinyume na awali.
 • Serikali isaidie maeneo yote kujiimarisha.
 • Maeneo yaweke mikakati ya kutafiti na kubainisha rasilimali/zilizomo.
 • Kuvumbua rasilimali mwafaka kutasaidia ustawi.
 • Wanamaeneo watafute mbinu za kuongezea thamani rasilimali.
 • Kilimo cha ufugaji ni nguzo ya maeneo mengi na kinahitaji kuimarishwa kwa kuandama mbinu za kisasa za uzalishaji.
 • Ipo haja ya wanaeneo kukabiliana na matatizo yanayohusiana na soko ili kukinga dhidi ya kupoteza wateja.
 • Ipo haja ya kujenga viwanda vya kuchinjia mifugo na kupakia nyama.
 • Baadhi ya wafugaji huhasirika kwa kuuza mifugo wazimawazima. Wafugaji wengine hutapeliwa.

  7 x l =7

  Mtiririko =1

  alama - 8

  (b)Ujenzi wa viwanda vya kuchinjia na kupakia nyama utakinga dhidi ya

 • kupoteza bidhaa zinazotokana na mifugo.

 • Kujenga viwanda hivi kunasababisha ujenzi wa viwanda tegemezi.

 • Hili litawezesha kuzalisha nafasi za kazi.

 • Kutakuwa na kuongezea thamani utoaji wa huduma za kijamii na kiutawala.

 • Kuzalisha nafasi za kazi kwa vijana kutasaidia kuwaadilisha vijana zaidi.

 • Kila eneo lina vipaumbele tofauti; wakazi wabainishe kipaumbele chao.
 • Ugatuzi unahitaji ushirikiano.l(ila mwanaeneo awajibikie maendeleo ya eneo.
 • Wanaeneo washiriki kuteua viongozi wenye muono mzuri.
 • Ufanisi katika maeneo ya ugamzi utachangia katika ufanisi wa taifa kwa jumla. 6 x I = 6

  Mtiririko = 1

  (alama = 7)

  3. a)(i) Sauti mwambatano ni sauti mbili au zaidi zinazotamkwa kama sauti moja (k.v. konsonami na kiyeyusho. Kwa mfano /tw/

  Au

  Sauti moja ambayo ni muungano wa sauti mbili au zaidi. Kwa mfano konsonanti mbili au tatu. Kwa mfano,/nd/ mb/ ngw/

  ' 1 x 2 - (Alama 2)

  Au

  Sauti ambayo huundwa kwa konsonanti mbili au tam zinazotamkwa kama sauti moja, kwa mfano, /ndw/ katika ndwelemgwfkatikajangwa

  mf: / nd/ - katika ufla

  (ii) / nd] - katika mwago

 • /tw/ - katika tlalika
 • / nw/ - katika showa
 • /zw/ - katika tula
 • /sw/ - katika naya
 • /ndw/ - katika ugivya

  (Alama 1)

  Mtahiniwa atumie kielezi cha namna kama ifuatavyo.

  (b) Komu ameshona nguo vizuri na kuiuza sokoni au Komu aliuza nguo sokoni baada ya kuishona vizuri.

  (Alama 2)

  c) (i) Watumie kihusishi cha wakati kama vile, kisha, tangu, halafix, kabla ya, hadi, mpaka, kwa, hata, kufikia, kuanzia. Mfano:

 • Amekuwa hapa ta_ngg asubuhi.
 • Aliwasili halafu akaondoka.

  (Alama 1)

  (ii) Watumie mzizi - 0 - ote pamoja na nomino / viwakilishi katika ngeli mbalimbali. Kwa mfanoz Mwalimu alitaka kumtuma mtoto yeyote.

  Nzi hula kitu chochote.

  Hakuweza kula tunda Q3. n.k

  (d) Askari wakipiga doria na kushirikiana na raia watakuwa wametuhakikishia usalama. (Alama 2)

  e.

  (f) Videbe hivyo vitasafirishwa pamoja na viiundo hivi.

  au

  Vijidebe hivyo vitasafirishwa pamoja na vijijundo hivi.

  2 x 1 - (Alama 2)

  (g) (i) lngawa mshahara wake si mkubwa - tegemezi

  (ii) anaikimu familia yake - huru

  2 x l (Alama 2)

  (h) Matumizi ya ‘Kiambishi ‘li’

  (i) Kiambishi cha wakati uliopita - Musa afltutembelea.

  (ii) Kiambishi cha ngeli - Tunda filiiva

  (iii) Kiambishi cha kauli tendea - Yule alikukimbil_ia au Mtoto amekafla kigoda. 3 X 1 (Alama 3)

  (i) (i) Ni sentensi inayoonyesha kutegemeana kwa matendo au hali.

  (Alama l)

  (ii) Watumie viambishi na maneno yanayoonyesha kuwa kufanikiwa au kutofanikiwa kwa tukio au tendo moja kunategemea kufanikiwa kwa tukio au tendo lingine. kwa mfano: nge, ngali, ki, kama, iwapo n.k.

  (a) Wanafunzi wangefika mapema wangempata mwalimu.

  (b) Kotu angalisoma kwa bidii angalifaulu.

  (c) Mvua ikinyesha mapema tutapata faida.

  (d) Iwapo unataka ufanisi jibidiishe.

  Tanbihi

  Mtahiniwa anaweza kuandika katika hali kanushi kama ville:

  (a) Mkulima asingalipanda mapema asingalipata mazao mengi.

  (b) Huyu asipojihadhari ataharibikiwa.

  (c) Iwapo hutaanza safari mapema utachelewa.

  (d) Kama utaanza shughuli mapema hutatatizika.

  (e) Lazima asome kwa bidii ili afanikiwe

  (Alama 2)

  (i) La Katunda linapendeza.

  Au

  Tindi anataka cha mwenziwe.

  (ii) Atumie viwakilishi vya idadi halisi vinavyotumia a - unganifu. Kwa mfano: Wa tatu atatuzwa shaba.

  Au: Mwalimu anamuita wa nne.

  1 x 2 - (Alama 2)

  Mifano ifuatayo au zaidi inaweza kujitokeza.

  Kaini: hajawahi kupalilia mtama.

  (i) Hutumiwa kutilia mkazo maelezo/kutoa maelezo zaidi/kufafanua au kuonyesha kusisitiza. Kwa mfano

  Alinunua matunda — maembe, machungwa na matango.

  (ii) Hutumiwa kuonyesha kubadilika kwa maoni. Kwa mfano:

  Waite wale — hapana, hawa.

  (iii) Kuonyesha msemaji/usemi halisi, kwa mfano Utengano ni udhaifu — duma

  2 x 1 (Alama 2)

  (M) Sentensi ibainishe kauli au hali ya kutendeana. Osorc na Ngungui wamepigiana simu.

  Au

  (n) Osore ria Ngungui wamepigania simu. 1x2 (Alama 2)

  Utumbuizaji wa Mayaka una ucheshi mwingi/sana.

  Au

  Kutumbuiza kwa Mayaka kuna ucheshi mwingi/sana.

  Au

  Kutumbuiza kwa Mayaka kuna kuchekesha kwingi/sana.

  I x 2 - (Alama 2)

  (o)Kanda

  (i) kutomasa

  (ii) eneo

  (iii) aina ya mfuko

  (iv) mlu asiyeaminika/laghai/ayari

  (v) wingi wa ukanda/mshipi

  (vi) malipo kwa mganga

  (vii) makasia ya kuogelea

  (viii) utepe/mshipi unaotumiwa kunasia sauti/picha

  (ix) mtu asiyesimika/hanithi

  3 x 1 (Alarna 3)

  (p)(i) enda mvange

  (ii) enda upogo

  (iii) enda segemnege

  (iv) enda arijojo

  (v) enda mrama

  (vi) enda benibeni

  (vii) enda shoro

  (viii) enda tenge

  2 x 1 (Alama 2)

  Isimujamii

  (b) Biashara/sokoni/kunadi au kutangaza bidhaa (Alama 2)

  (i) Matumizi ya chuku - kuona ni bure, bure kwa burc, bei ya starehe

  (ii) Urudiaji - ng’ara, ng’ara, haya haya

  (iii) Matumizi ya misimu ya biashara kama vile: nguo motomoto hamsa, ng‘ara,

  (iv) Lugha shawishi - shika mwenyewe ujionee, usikose mwanangu, bei nafuu

  (v) Kauli fupifupi - kuona ni bure, bei nafuu

  (vi) Lugha nyepesi - kifungu chaeleweka bila tatizo.

  (vii) Kuchanganya ndimi -fify fifty/Hamsa

  (viii) Matini huwa fupi. Tangazo hili ni fupi.

  (ix) Kuzungumza na mteja moja kwa moja - Haya ng’ara, usikose mwanangu.

  (x) Kummia mafumbo ambayo huenda yasieleweke na asiyekuwa na makini.

  mf. Hamsafifty/Hamsa na nyingine - kumaanisha mia, wala si hamsini.

  (xi) Kujinasibisha au kujitambulisha ria mteja. Mtangazaji anamwita mnunuzi mwzmangu ili kujcnga ukuruba baina yao, hivyo kumvutia.

  (xii) Matumizi ya porojo - bure kwa bure, bei ya starehe.

  8 x 1 alama 8

  Tanbihi

  (i) Mashani yote ya usahihishaji wa karatasi ya pili yazingatiwe.

  (ii) Ni muhimu mtahini kuwa makini kufasiri ipasavyo majibu ya watahiniwa asije akawahini.

  5.2.3 Kiswahili Paper 3 (102/3)

  FASIHI SIMULIZI

  l. (a) Maana ya Vitanza Ndimi

  Vitanza ndimi ni virai/vishazi au sentensi zenye sauti zinazokaribiana au zinazofanana’ kimatamshi na ambazo hutatiza rntu kuzitamka. Aghalabu huundwa kwa vitate, vitawe, au hata kurudia maneno yalc yalc katika scntensi. Kwa mfano:

  (i) Wali huliwa na mwana wa liwali.Asiyekuwa mwana wa liwali hali wali.

  (ii) Wali huliwa na wanawali, wasio wanawali hawali wali.

  (iii) Shirika la reli la Rwanda lililiathiri lile la reli la Kenya.

  (iv) Mzee aliyevaa koti lililofika gotini alianguka akaumia goti kisha koti lake lenye kufika magotini likachanika. (alama 2)

  (b) Majukumu ya Vitanza ndimi

  (i) Kumzoesha mtoto/mtu kuzitamka sauti au maneno vizuri.

  (ii) Ni nyenzo ya burudani. Vikao vya mashindano ya utamkaji hutumiwa kuwachangamsha wanajamii.

  (iii) Msingi wa kumsaidia mtolo kujua lugha kwa undani. Huundwa kwa vitate au vitawe, hivyo mtu hujifunza vipengele hivi vya lugha.

  (iv) Husaidia kuimarisha uwezo wa kimawasiliano wa anayehusika. Utamkaji wa vitanza ndimi kwa kasi humzocsha mzungumzaji kuweza kuwasilisha hoja bila kusitasita.

  (v) Huendeleza utamaduni. Jinsi wanajamii wanavyoshirikishwa katika utamkaji ndivyo wanavyorithishwa utamaduni wao au dcsturi yenycwe ya kushiriki katika utamkaji.

  (vi) Hujcnga stadi ya ukakamavu. Kadiri mtu anavyoshiriki katika utamkaji ndivyo anavyoimarisha ujasiri wake wa kuzungumza hadharani.

  (vii) Huibua ucheshi na kudumisha uhusiano mwema. Utani unaoibuliwa katika mashindano ya utamkaji ni msingi wa kujenga uhusiano.

  (viii) Hukuza ubunifu. Wanajamii huweza kubuni vitanza ndimi hapohapo, wakavitamka.

  (ix) Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii ina vitanza ndimi vyake vinavyohusu mazingira yake.

  (x) Hukuza utangamano katika jamii. Vikao vya mashindano ya utamkaji huwaleta wanajamii pamoja hivyo kujihisi kuwa kundi moja.

  Tanbihi

 • Kuonya/kushauri - baadhi hufumbata maonyo/ushauri. Kwa mfano, Mzaha mzaha huzaa usaha. (6 x 1 = 6)

  c. Utazamaji wa kushiriki au kutoshiriki. Mtu anaweza kushiriki katika kikao cha utamkaji wa vitanza ndimi, hivyo kujua vinavyoendelezwa katika jamii husika.

 • Video. Mtu anaweza kupiga picha za video watu wakitalmka/wakishindana katika. utamkaji wa vitanza ndimi ili kuja kuchanganua baadaye.
 • Matumizi ya hojaji. Mtu anaweza kuandaa maswali katika hojaji ili kudadisi kwa mfano, kama vipo katika jamii fulani, wanaohusika katika vikao vya utamkaji na uundaji wake.
 • Kurekodi kimaandishi (kuandika) ili kuvirithisha au hata kuvichanganua baadaye.
 • Majadiliano ya vikundi lengwa, Mtafiti anaweza kutcua vikundi, kwa mfano, vijana,i1i kuchunguza namna wanavyoviunda na kuvitamka, na athari ya vitanza ndimi hivi kwao.
 • Mahojiano Mtafiti anaweza kuandaa mahojiano rasmi na kundi / sampuli lengwa ili kuchunguza kwa mfano, majukumu ya vitanza ndimi katika jamii husika
 • Matumizi ya vinasa sauti na sidii ili kunasa utamkaji wenyewe na kuchanganua sifa zake.
 • Kutumia kumbukumbu ya mtafiti mwenyewe. Utafiti ambaye in mmoja wapo wa wanajamii katika eneo analofanyia utafiti anaweza kurithisha yale anayokumbuka baada ya kuyashuhudia.
 • Kusoma majarida na vitabu (maktabani) vyenye habari kuhusu vitanza ndimi. (6 x 2 = 12)

  Hoja zifafanuliwe ili kupata alama kamili.

  Utengano: Said A. Mohamed

  2. a) Ni shairi analolikumbuka (Inspekta) Fadhili katika diwani yake: Kilio cha Wanyonge.

  Au:

 • Ni maneno ya Fadhili Katika diwani yake : Kilio cha Wanyange. ~
 • Yumo nyumbani (sebuleni)mwa Maksuudi.
 • Alikuwa ameitwa na Maksuudi.
 • Ameyaona mabadiliko (fanicha) katika sebule ya Maksuudi ndipo akakumbuka haya.

  (4 x l = 4)

  Tanbihi

  Dondoo limetolewa uk. 71 - 72

 • Kinaya - Wafanyakazi kufanya kazi kwa bidii lakini wanalala njaa
 • Sitiari - Njaa kufananishwa moja kwa moja na msumeno.
 • Taswira - Picha ya watu wakimenyeka/wakiteseka. Picha ya msumemo ukikeketa matumbo.

 • Jazanda - Msumeno ni jazanda ya njaa inaydwaumiza raia. »

  (2 x 2 = 4)

  c. Wakulima wanalima lakini mapato hawayapati Rejelea maneno ya Shoka (Uk. 113).

 • Wanyonge kuandamwa na magonjwa (uk. 72).
 • Wakulima wanapunjwa; wageni k.v Marekani ndio wanaodhibiti bei za mazao.
 • Maimuna, Dora na wenzake danguroni kwa Mama Jeni - wanashiriki ukahaba lakini mapato yanamwendea Mama Jeni.
 • Maimuna anatumiwa na Bili Sururu kama kivutio cha walevi. Biti Sururu anamtazama na kusema kimoyomoyo atawafaa (UK.95). Anawaambia walevi amepata kisura. Kazi kwa Biti Surum inamfanya Maimuna kudhoofika kiafya.
 • Wazazi k.v Mama Dora anamtelckeza kwa kumuuza kwa Mama Jeni.
 • Dora anakuwa kahaba.
 • Dhuluma katika ndoa - Tamima kutawishwa, kupigwa - Mwanasururu na kutalikiwa na Maksuudi.
 • Dhuluma katika malezi - Maimuna kutawishwa, Maksuudi kukinyima kitoto chake na Tamima malezi ya mama na kusababisha kifo.
 • Wanawake kubaguliwa katika eiimu. Maimuna anasomeshewa nyumbani ilhali Mussa amesoma hadi chuo kikuu.
 • Maimuna kutumiwa kama chombo cha kuzalisha pesa pale Rumbalola - mapato yanamwendea mwingine.
 • Maksuudi kumpokonya Mwanasumru mali na kumfanya kuishia kuwa mwendawazimu.
 • Wizi/unyakuzi wa mali ya umma. Maksuudi kunyakua shamba la Via - kina
 • Haji wanaishia kuwa maskini wanaomtcgcmea.
 • Maksuudi kuwatesa wanyonge, anauza sahihi yake; anamtaka mke wa Mzee
 • Japu kulipa shiilingi 200 kwa sahihi yakc tu (Uk. 78).
 • Mwanasururu anamtaka Kabi kutenda yasiyofaa na baadaye kusababisha kukzxi"-.. .. kwa mguu wake.
 • Biti Kocho na Farashuu wanamtorosha Maimuna na kumwingiza kwenyc mtandao wa ufasiki / ukahaba.

  Tanbihi

  a) Farashuu anamuumbua Maimuna mbele ya mchumba wake - Kabi. Anamwita mhuni na mchafu (uk.l68)

 • Raia wametekelezwa kwenye ujinga na umaskini. Maazimio ya baada-uhuru. kutofikiwa (uk. 72).
 • Kazija anashirikiana kimapenzi na Mussa ambaye ana umri mbichi, kwa nia ya kumtenganisha Mussa na babake. Anaishia kumfanya kupigwa na baba yake. ’ Anawatenganisha.
 • Farashuu - kumenyeka kazini, mwanawe Mwanasururu kudhulumiwa, mazingira duni, n.k.
 • Maksuudi - baada ya kifungo, kupoteza asilimia kubwa ya mali yake, kupoteza hadhi, kuumbuliwa na Maimuna pale Rumbalola, ukiwa unaomwandama baada ya kusambaratika kwa familia yake, kipigo na ugonjwa, Tamima kukataa kumsamehe, nk.

  (a) Mnyonge anaweza kufasiriwa kwa namna zufuatazo:

 • Maskini
 • Asiye na mamlaka kisiasa
 • Anayehitaji msaada
 • Mwenye umri mdogo kuliko mwingine
 • Aliye katika hali fulani, kama vile ugonjwa
 • Mwana kwa mzazi
 • Wafanyakazi

  (b) Kumenyeka kunaweza kumaanisha:

 • Utangulizi
 • kuteseka
 • kudhulumiwa/kunyimwa haki
 • kuaibika
 • kutofikia maazimio
 • kutengwa na familia

  utangulizi

  Wahusika na maudhui huchangiana kujenga kazi ya sanaa. Wahusika huteuliwa kuendeleza maudhui. Matendo yao ni msingi wa maudhui. Nayo maudhui hujumuisha matukio au hali zinazowaathiri wahusika. Tabia za wahusika huathiriwa na hali au matukio yanayowazunguka

  a)Shoka

 • Anaendeleza maudhui ya ukoloni. Anapinga hali ya wafanyakazi kuzalisha mali bila kufaidika.
 • Anaonyesha ukosefu wa uwajibikaji katika ndoa. Anamwachia Sclume mzigo wa malezi.
 • Anaendeleza uozo wa kijamii (usherati) kwa kuhusiana na Maimuna kimapenzi.
 • Anaendeleza ukandamizaji wa wanawake. Anamwambia Selume hatamwacha talaka, anamwachia ulimwengu umtimbe.
 • Anaonyesha matumizi mabaya ya vileo. Pesa zake zinaishia vilabuni.
 • Anacndeleza maudhui ya ubinafsi. Anakula nje na kuja kugawana kidogo kilichoko na wanawe.
 • Anaonyesha changamoto zinazohusishwa na ndoa. Ingawa anamtcsa Selume, Selume bado anaishi naye kutokana na mapenzi ya Selume kwake.
 • Ni ishara ya ubabedume Anatarajia mkewe amheshimu licha ya kwamba hamshughulikii. Selume analalamikia utumwa wa wanawake.
 • Anaonyesha ajizi ya wanawakc / ukosefu wa wanawake kung’amua hadhi yao.
 • Selume anadai kuteseka lakini mumewe akikosa kurudi anakwenda kumtafuta.
 • Anachimuza / Ni ishara ya shida zinazowakabili wafanyakazi. Wachukuzi na wakulima wanafanya kazi za sulubu na hali mazao yanawaendea wageni.
 • Ndiye anayesababisha na kukuza ugomvi kati ya Maimuna na Kijakazi, hivyo kuonyesha jinsi wanawake wanavyong'ang‘ania kuwategemea wanaume.

  (5 x 2 = 10)

  b) Kazija

 • Ni kielelezo cha ukandamizaji wa jamii ya mwanamke. Anasema mamlaka, elimu na pesa zote ni kwa mwanamume.
 • Anaendeleza upujufu wa kimaadili kwa kushirikiana na Mussa na babake kimapenzi.
 • Anaonyesha wanawake kama vyombo vya kusambaratisha asasi ya familia.
 • Anamtenganisha Maksuudi na Mussa. Anamtcka maksundi kuzuru kwake hata kumwacha mkewe akiwa mja mzito.
 • Anaendeleza dhamira ya kisasi. Anamkutanisha Mussa na babakc ili kumlipizia kisasi Farashuu.
 • Ndiye anayewafichulia raia unafiki wa Maksuudi hivyo kuendeleza maudhui ya mapinduzi.
 • Anachangia katika mwamko wa kijamii. Anawafanya raia kutomchagua Maksuudi na Zanga.

  Tanbihi

 • Anaendeleza maudhui ya tamaa na ubinafsi. Anahusiana na Maksuudi na Mussa ili afaidike kwa fedha zao.
 • Anaendeleza maudhui ya unafiki. Anamwita Maksuudi Bwana ili aendelee kufaidika kwake.
 • Ni kielelezo cha ujasiri. Kule kumkabili Maksuudi katika uwanja wa uhuru kunaonyesha ukakamavu wake.
 • Kutatizwa kwake katika ploti kunaakisi kutojengeka (kutokamilika) kwa dhamira ya ukombozi wa mwanamke. Mwandishi anambainisha tu mara_mbili katika hadithi na baadaye kumfifilisha. i
 • Anafichua (anaonyesha) mfumo wa ubabedume. Anamchukia mwanamume kwa kuwekwa mbele. Anachukia kujipamba ili kumfurahisha mwanamume.
 • Anaonyesha usaliti wa viongozi k.v Zanga ambaye hatimizi ahadi alizowapa waliomchagua.,p> (5 x 2 = 10)

  Si lazima mtahiniwa atangulize kwa kuonyesha uhusiano kati ya maudhui na wahusika.

  La muhimu ni kujadili maudhui, hali au dhamira zinazoendelezwa na wahusika aliopewa.

  Mstahiki Meya: T. Arege

 • Badala ya Meya kushughulikia matatizo ya Wanacheneo, anasema Cheneo ni kisiwa cha kupigiwa mfano. Anajifananisha na majirani dhaifu kiuchumi na kukosa kuiendeleza Cheneo zaidi.
 • Meya anaupujua uongozi wa Cheneo kwa kuwaacha washauri wapotoshi kuuingilia. Anamhusisha Bili katika maamuzi muhimu kama vile utoaji wa kandarasi na hali Bili si mtaalamu katika masuala haya.
 • Meya anaifilisi Cheneo kwa kuidhinisha malipo yasiyofaa kama vile nyongeza ya mshahara wa madiwani, na malipo kwa Bili kwa kutoa ushauri ambao kwa kweli unahusu wizi wa fimbo ya Meya. -
 • Viongozi wa kidini kama vile Mhubiri wanachangia katika kudhoofika kwa uongozi wa kisiasa kwa kutomshauri Meya vyema. Anamwombea Meya ili naye (Mhubiri) afaidike kwa sadaka anayoidhinisha Meya.
 • Viongozi wanaufisidi uchumi kwa kutotekeleza malengo ya kimaendeleo. Meya anasema yeye anazingatia maazimio ya kimilenia ambayo kwa kweli hayashughulikii; watoto bado wanakufa kwa magonjwa yanayotokana na ukosefu wa lishe.
 • Viongozi wanawaachia wageni kuingilia masuala ya kiuchumi. Maamuzi muhimu kama vile kugawana kwa gharama ya matibabu yanatolewa na wageni na kuwafanya raia watesekc.
 • Meya anaifanya jamii ya Cheneo kuwa tegemezi kwa misaada. Anahofia kwamba hali ya usaii ikizorota wafadhili hawatakuja.
 • Viongozi wanaufifilisha uchumi kwa ubadhmfu wao. Meya anatumia pesa za ufadhili kununulia mvinyo kutoka ng’ambo badala ya kuanzishia miradi.
 • Meya anapunguza kodi ya mapato ya Baraza kwa kuidhinisha kutolipa kodi kwa madiwani. Kupuuza malalamishi ya wafanyakazi kunasababisha kutokusanywa kwa pesa, hivyo kuliteteresha pato la Baraza.
 • Wafanyakazi kama vile Waridi wanajiuzuiu wanapoona hali ni mbaya badala ya kukabiliana nayo.
 • Viongozi wanashindwa kuwahakikishia raia usalama wa chakula. Mama anamlisha mwanawe wali na maharagwe yaliyolala na kusababisha kifo. Anasema wanakula chakula cha mbwa.
 • Wanataaluma wanajiepusha na siasa, hivyo kutochangia kuiboresha siasa (mfano Siki).
 • Kumpa Meya mamlaka makubwa kunachangia kupalilia udiktela badala ya demokxasia.
 • Kutoshughulikia afya ya kijamii kunasababisha magonjwa kama vile utapiamlo yanayotokana na ukosefu wa lishe.Waridi anashangaa vipi mama anawaletea mtoto mwenye ugonjwa wa utapiamlo; kwake hili ni jambo dogo.
 • Badala ya raia kuimarisha viwango vya climu na huduma za afya, wanawapeleka jamaa zao ng’ambo kwa huduma hizi. Meya analalamikia eiimu duni, anampeleka mwanawe kusomea ng’ambo. Anampeleka mkewe kuzaiia ng’ambo. Kwa njia hii anaujenga uchumi wa nchi husika na kuuibia ule wa Cheneo.
 • Meya analiibia baraza na kuufisidi uchumi wake kupitia kwa kandarasi. Pia anaidhinisha wizi wa fimbo ya Meya/ardhi.
 • Askari wanazorotesha amani na usalama wa raia. Wanawahangaisha raia kwa bunduki na vitoa machozi.
 • Viongozi wanasababisha kuzorota kwa hali ya usafi Cheneo kwa kutoshughulikia malalarnishi ya wafanyakazi. I-Iili linailctca Cheneo aibu na kuiumbua machoni mwa jamii ya kimataifa. Wageni wanaahirisha ziara yao. Mji umejaa uvundo unaohisika hata nyumbani mwa Meya.
 • Watu wanawachagua viongozi licha ya kujua kuwa viongozi hao wamekosa uwajibikaji, hivyo kuzizorotesha siasa za nchi/kuuzorotesha uongozi wa kisiasa. Meya anauangamiza uongozi wake mwenyewe kwa kupuuza ushauri wa Diwani wa III na Siki.
 • Mapuuza ya Meya yanapalilia ukosefu wa utuiivu kupitia kwa migomo ya wafanyakazi.
 • Meya analifilisha Baraza kwa kulipagaza deni. Bili anamshawishi amwambie mwanakandarasi alishtaki Baraza alipwe fidia, naye Meya apate fungu lake.
 • Meya na madiwani wanazorotesha uongozi kwa kutumia mbinu hasi za utawala kama vile propaganda, badala ya kuyashughulikia matatizo.

  5. (a) (i) Haya ni maneno ya Meya.

  Tanbihi

  (ii) Anamwambia Bili.

  (iii) Wamo afisini mwa Meya.

  (iv) Meya anaelezea sababu za kuwapeleka wanawe ng‘ambo_kusomea huko.

  Dondoo limetolewa uk.25.

  Nakala nyingine zinaweza kutofautiana kiukurasa. (b)Kinaya, Meya anaikosoa elimu ambayo anastahili kuiboresha. (alama 2)

  an Kejelildhihakal stihizai. Meya kuidunisha elimu. Meya anajidhalilisha kwa kudunisha elimu ambayo anastahili kuiboresha mwenyewe. (alama 2)

  Kinaya

  (i) Kauli ya Meya inadokeza kuwa yeye ni mzazi mwenye busara (kuona mbali) na hali anahiari kutumia pesa nyingi kuwasomeshea wanawe ng‘ambo badala ya kuboresha elimu humu.;

  (ii) Meya anawadanganya raia kwamba dawa zimeagizwa ilhali sivyo, hatutarajii haya kutoka kwa kiongozi.

  (iii) Meya anadai Cheneo ni kisiwani cha hazina na hali watu wanakufa (yule mtoto) kwa kukosa huduma za afya.

  (iv) Badala ya Meya na madiwani kuendeleza mpango wa kimaendclco wa mji, Meya anadai kwamba wanathamjni malengo ya kimilcnia na hali kwa kweli hata haya hayashughulikiwi.

  (v) Meya anamruhusu Bili kuiba fimbo ya Meya ambayo kwa kweli ndiyo kitambulisho cha umeya.

  (vi) Meya anampeleka mkewe kujifungulia ng’ambo badala ya kuimarisha huduma za kiafya Cheneo.

  (vii) Meya anataka mwanawe apate uiaia ng’ambo na hali yeye ni kiongozi anayetarajiwa kupalilia uzalendo.

  (viii) Meya anabadhiri mali ya umma kupitia ‘entertainment vote’, huku akidai kuwa ni matunda ya jasho lake. Haya hayazarajiwi kwa kiongozi.

  (ix) Meya anaidhinisha kuongeza mishahara ya madiwani ilhali Baraza lina nakisi ya fedha.

  ( x)Meya kulalamikia udogo wa mayai na hali watu hawana chakula.

  (xi)Meya analipagaza baraza deni badala ya kulisaidia kutumia fedha vyema.

  (xii)Meya analalamikia kupunjwa kwa kuletewa viyai vidogo na hali yeye anawapa wafanyakazi mishahara duni.

  (xiii) Watu wanamchagua Meya wakitarajia kuimarika kwa hali zao za maisha. Meya anaishia kuwatelekeza katika njaa na magonjwa .

  (xiv) Meya anaidhinisha pendekezo la Diwani H la kuundwa kwa kamati za kuhudumu na hali anafahamu kwamba baraza halimudu gharama hii.

  (xv) Ni kinaya kutarajia mama muuza ndizi kulipa kodi na hali Meya anawaruhusu walionacho kama vile madiwani na kutolipa.

  (xvi) Meya, badala ya kudhibiti matumizi mabaya ya mali ya umma, anajigawia vipande vinane vya ardhi na kumgawia Bili pia.

  (xvii) Ni kinaya kwa Meya kutomshughulisha Diwani III katika maamuzi yanayohusu matumizi ya fedha na hali ndiye mtaalamu katika masuala haya.

  (xix)Meya anaidhinisha Baraza kutoa sadaka ya shilingi laid moja kila mwezi na hali anajua lina nakisi ya fedha.

  (xx)Badala ya Meya kushughulikia matatizo ya raia, anaeneza propaganda kupitia Diwani I kuhusu kujitolea kwa Baraza kutetea demokrasia.

  (7 x 2= I4)

  b)Mtahiniwa anaweza kuibua hoja zifuatazo kuhusiana na kejeli.

  Kejeli

 • Anwani ya tamthilia inafumbata kejeli kwa kumwita Meya mstahiki na hali hata anaidhinisha wizi wa fimbo yake.
 • Meya anajidhalilisha kwa kulalamikia mambo madogomadogo kama vile mayai. Uongozi wa Meya unadhihakiwa kwa kushindwa hata kuiendesha zahanati. Zahanati haina hata dawa za kimsingi. _
 • Meya anaikejeli elimu ya humu nchini kwa kusema ni duni mno; kwa njia hii anajidhalilisha pia kwani yeye anastahili kuchangia kuiboresha .
 • Meya anajidhalilisha mwenyewe kwa kumwachia Bili kuliendesha Baxaza na hali Bili si mtaalamu katika masuala ya uongozi.
 • Meya anaudunisha uongozi wake kwa kuidhinisha nyongeza ya mishahara ya madiwani huku akifahamu kwamba hazina ya Baraza haimudu kughaxamia nyongeza hii.
 • Mwandishi anamkcjeli Meya kwa kumfanya kushindwa kung’amua udanganyifii wa Bili.
 • Mwandishi anamkejeli Meya kwa kumfanya kutumia pesa za msaada kuagizia mvinyo kutoka ng’amb0 na kuishia kurudisha pesa hizo hizo huko ng’ambo.
 • Meya anadai kwamba kungekuwa na Phd ya uongozi angekuwa nayo na hali anaendeleza mbinu hasi za uongozi kama vile propaganda.
 • Meya anasawiriwa kama mwenyc mawazo finyu, anayeshindwa kuona umuhimu wa mpango wa kimaendeleo wa Cheneo. ‘ ,
 • Meya anadhihaki uongozi wake kwa kuidhinisha malipo kwa kazi ambayo haijatekelezwa. Anaidhinisha kulipwa kwa Bili.
 • Meya anajidhalilisha kwa kulipagaza Baraza deni. Anakubali mshawasha wa Bili kwamba amwambie mwanakandarasi alishtaki Baraza n.k.
 • Meya amajidhalilisha kwa kudai kuwa ni mzazi mwenye kuona mbali na hali hata anashidwa kung’amua umuhimu wa usafi. Pia anahadaiwa na Bili kwa urahisi.

  (7 x 2= 14)

  Tanbihi

  (i) Hoja zinazohusu kinaya zinaweza pia kujadiliwa kama kejeli au stihizai, mradi mtahiniwa amezifafanua zikaeleweka kuwa ni Kejeli.

  (ii) Mifano yote, ihusiane na Meya hata kama inawarejelea wahusika wengine.

  (iii) Baadhi ya watahiniwa, ambao si makini, huenda wakachukulia kuwa tamamali ya usemi iliyotumiwa ni nahau au msemo (anayeona mbali). Hawa washughulikiwe kulingana na jinsi wanvyojieleza na kutoa mifano. Hata hivyo, mifano ya semi wanayotoa lazima, ihusiane moja kwa moja na Meya.

  Ushairi

  6. (a) Mzungumzaji (nafsineni) asingiziwa ugumba hasa kwa kutoshiriki mapenzi nje ya ndoa.

  (1 x 2 = 2)

  (b) Mambo ambayo anapinga ni:

 • Kuiga rika; hususa kushiriki ulevi pamoja na kufukuza wasichana
 • Mzungumzaji kupakwa topc (kuaibishwa) kwa kuwa ycye ni gumba
 • Wamsemao kudai kuwa anatamani kuwa kama wao
 • Eti kuwa ugumba na ukapera ni kosa
 • Kuharibu maisha kwa ujana
 • Kusingiziwa atapenda (atatamani) hali za wamsemao
 • Watu kueneza uvumi kuwa yeye ni gumba (5 X l = 5

  (c) Umuhimu wa viishio

 • Viishio hivi ni vifupi na hivyo vinatoa ujumbe kwa namna iliyo madhubuti
 • Viishio hivi vinaunga ujumbe wa kila ubeti/vinasisitiza ujumbe; wa shairi
 • Viishio vinachimuzafkuonyesha/kubainisha dhamira au mwelekeo wa mshairi kuhusu hali ya vijana kujiingiza katika mahusiano yasiyofaa. (1 x 2 = 2)

  d)Mtindo ufuatao unaweza kukubalika:

  Ni jambo gani ambalo linamkasirisha Mungu ambalo halikubaliki kanisani? Je, ni mtu kuwa kahaba na mwenye vioja ama mtu aliyezaliwa akiwa tasa? Kuwa gumba au kapera si kosa na wala haliwezi kuwa kosa. Kwa kweli mimi sina makosa.

  (4 x 1= 4)

  e)

 • Kila ubeti una mistari minne.
 • Mistari mitaru ya kwanza ina viapande vitatu ilhali wa nne una kipande kimoja.
 • Vina katika kila ldpande vinabadilika kutoka ubcti mmoja hadi mwingine.
 • Kiishio kimefupishwa.
 • Kila mstari una mizani 20 isipokuwa kiishio chenye mizani 8.
 • Shairi lina beti 5.

  (4 x 1 = 4) Haupandiki mgomba - hana uwezo wa kujamiiana.

  (2 x 1 = 2)

  7. a)Shairi hili ni wasia kwa vijana; unaowaonya dhidi ya kushiriki mapenzi.

 • Linashauxi kuwa wanaovutia machoni wanaugua na hivyo wanaweza kuwaambukjza maradhi yasiyotjbika.
 • Zinaa hii haichagui wala kupendelea yeyote. Hata wenyc nguvu au warembo wamesalimu amri (ubeti 4).
 • Vijana wajikaze kuhakiksiha kuwa hawaingii kwenye mtego wa kushiriki mapenzi.
 • Wapo watakaowasema wenyc kujitunza lakini hilo lisiwafanye kutetereka.

  (4 X 1= 4)

  b)Tabdila - Kubadili miendclezo ya maneno pasi na kubadili idadi ya-mizani. Neno ‘nisikia‘ lingekuwa ‘nisikie'.

 • (i) Limetumiwa hivi ili kukidhi mahitaji ya vina. ii.Inkisafi - kufupisha maneno. Inkisaxi imetumiwa kuleta ulinganifu wa mizani. Maneno yaliyofupishwa nikama vile:

 • ‘Sikuwambia’ badala ya ‘Sikuwaambia’

 • ‘Jepusheni’ badala ya ‘Jiepusheni"

 • ‘ngawa’ badala ya ‘ingawa’

 • ‘waone’ badala ya ‘uwaone’ ‘mkamba‘ badala ya ‘mkaamba’
 • ‘ngia’ badala ya ‘ingia‘
 • ‘walopapia’ badala ya ‘waliopapia’
 • ‘watalokwamba’ badala ya ‘watakalokwamba’

  iii.Miundo ngeu ya kisintaksia / kuboronga sarufi. Mpangilio wa maneno katika tungo haufuati utaratibu wa kisarufi wa lugha ya Kiswahili. Baadhi ya matumizi ya mbinu hii ni: ’

  (a) ‘yaugua nisikia’ badala ya ‘nisikie yaugua'

  (b) ‘si mlango nyumba nzuri‘ badala ya ‘nyumba nzuri si mlango’

  (c) ‘makaa kujipalia’ badala ya ‘kujipalia makaa‘,

  ‘madhara kukadiria’ badala ya ‘kukadiria madhara’

  ‘mapoda kumichia’ badala ya ‘kumichia mapoda’

  iv. Mazida - ‘vyang’aria’ badala ya ‘vyang’ara’

  v. Utohozi - Sitoria - histori

  Mazida na utohozi zimetumiwa kuleta urari wa vina

  Mbinu (4 x 2 = 8)

  Kutaja - alama 1

  Kufafanua, au mfano - alama 1

  (c) Pande mbili ambazo mshairi anascma nazo ni:

 • Vijana (ubeti 1 - 8)

 • Mungu (ubeti 9)

  (2 x l = 2)

  (d) Umuhimu wa maswali ya balagha.

 • Maswali ya balagha ambayo yanalenga msomaji wa kazi ya fasihi hunuiwa kumfanya kulitafakad jambo hivyo kujifunza kwalo.
 • Humfanya msonaji kulidadisi jambo linaloibuliwa. Katika ubeti wa sita msomaji atavuta fikra kuhusu ‘faida’ ya kuingia kwenye anasa ya kumuua.
 • Kwa kulidadisi hili ataona kuwa hamna faida na hivyo kujirudi.
 • Hutumiwa kusuta watu au kukashifu jambo. Ubeti wa 5 unawakashifu waliopapia anasa na kuwatahadharisha wasomaji kwa kuonyesha kuwa hatima ya anasa ni kifo.

 • Hutumiwa kusisitiza wazo au kumfanya msomaji kushawishika na mtazamo wa msanii. Kwa mfano, katika ubeti we 6, mshairi anamshawishi msomaji kwamba hakuna faida ya kuingilia anasa.
 • Hutumiwa kuzindua. Ubeti wa 5 unamzindua msomayi kuona kuwa hata wenye nguvu huangamizwa na zinaa

  (3 x 1 = 3)

  d.Toni ya huzuni kusikitika i . Anasikitikia maclhara yatakayowapata wanaoingilia, zinaa kwa kauli kama vile ‘wawapi leo madume, anasa walopapia".7(ubeti5)

  Au ii.Toni ya kunasihi au kushawishi. Anawasihi vijana kuepuka zinaa. Kwa mfano anawaambia, “kikiki ikaze kamba, u kijana vumilia”. (ubeti 7)

  iii.Kukejeli/kudharau/stihizai/bezo.

  iv.Uchungu - anaonea uchungu tabia ya vyana.

  Kulaja - alama 1

  Kueleza na kutoa mfano - alama 2

  (1 x 3 = 3)

  8.a) Mandhari ni nyumbani mwa Mzee Babu.

  Wanatekede wamekusanyika kwa Mzee Babu kujadili kuhusu mabadiliko ya hali ya anga.

  Bi Cherehani na Bwana Pima ambao ndio washona kikaza wamo kikaoni.

  Bwana Machupa amemwomba mzee Babu kuwafafanulia kitendawili cha hali hii ya anga Mzee Babu anawaambia wanakijiji wawaulize washona kikaza. (Cherehani na Pima)

  Wanapoulizwa hawatoi jibu la kuridhisha, wanasema ndio mtindo na walifuata mLindO.

  (4 x l=4)

  Tanbihi

  Dondoo limetolewa uk. 42

  b) Maneno kiini katika swali hili ni wanavyofuata mitindo na kuacha chungu kinatokota bila kuivisha

  Watahiniwa wanaweza kulifasiri swali kwa nan-ma zifuatazo:

 • Watu/viongozi kutoshughulikia hali inayowakabili
 • Viongozi kufuata mitindo ya uongozi ya viongozi watangulizi badala ya kuiboresha
 • Walu kufumbia macho makosa ya viongozi
 • Viongozi kusaliti nafasi yao kwa kuendeleza uovu na uharibifu badala ya kuukosoa, nk.
 • Viongozi na raia kuendelcza vitendo na hali hasi kama vile tamaa na ubinafsi
 • Raia kuwawekea vikwazo viongozi na kungojea waporomoke.

  Hoja zifuatazo zinaweza kujitokeza.

 • Kobe anachangiwa manyoya na ndege kupaa angani lakini wanapofika anakula wanavyopewa bila kuwagawia waliomkweza ila waliobahatika kupata makombo.
 • Mtajika anahujumu demokrasia kwa kupata kura kwa iijia ya udanganyifu;
 • Mtajika hafanyi lolote kutatua shida za wanakijiji. Tunaambiwa mambo yakiwa mabaya hasemi lolote kwani ameshapata aliyotaka.
 • Viongozi wanawasaliti washona kikaza (wapiga kura) kwa kuwadharau, kuwapuuza na kutowathamini licha ya kwamba ndio waliowachagua.
 • Wanakijiji (raia) wanajua Mtajika amevunja masharti ya kikaza (uongozi) lakini hawamkosoi, wananyamaza, wanayafungia macho makosa ya viongozi.
 • Mtajika anamruhusu mkewe kukishika kikaza (kuingilia uongozi) kinyume na kaida za jamii.
 • Bi Mtajika anavunja kanuni za uhusiano mwema hata katika sherehc. Hata anatamka kuwa hakuna kiongozi mwingine kushinda yeye.
 • Viongozi wanayaharibu mazingira badala ya kuyahifadhi. Tunaambiwa jibu la kitendawili cha mawingu bila maji limo katika kikaza.
 • Machupa ambayc ni msemaji wa wanakijiji si wa kutegemewa. Anafaidika kwa Mtajika. Tunaambiwa kwamba yeye huenda na (huunga) upande unaomfaidi. Tunaambiwa alijua namna ya kuishi.
 • Viongozi wamewatelekeza raia kwenye njaa na magonjwa (uk 47).
 • Mtajika amewaaibisha wanakijiji kwa kutokilinda kikaza (uongozi). Bi Chirenga anasema kikaza kimepasuka.
 • Mtajika na wenzake wanaipora mali ya umma; wanaifukarisha jamii kwa ubinafsi wao. Tunaambiwa kama ni nguruwe walijua kuchagua (uk 47).
 • Raia kutokuwa na uwajibikaji wa pamoja japo wote ni washiriki katika ushonaji wa kikaza (uteuzi wa viongozi). Wanawatarajia Bi Cherehani na Bwana Pima kuelezca kitcndawili cha kutonyesha kwa mvua (uk 42).
 • Raia kutowajibikia vitendo vyao. Wanashiriki katika ushonaji wa kikaza (uteuzi wa viongozi) bila kuwazia uzito wa tendo hili. Wanachagua viongozi ambao wanawaathiri wenyewe (uk 43- 44).
 • Viongozi wanakwezwa uongozini na raia kisha wanawatelekeza pindi tu wanapofika kileleni (istiara ya kobe - na ndege (uk. 44).

 • Vikaragosi wanashirikiana na viongozi kuwadhulumu wanyonge. Kobe na vibarakala wake wananyakua kila kitu na kuwaachia wachache waliobahatika masalio (uk.44). '
 • Raia wanashiriki katika uharibifu wa mazingira na kusababisha kutotegemewa kwa hali ya anga. Mvua, ama inanyesha nyingi kupindukia, au hainyeshi kabisa (uk. 40).
 • Machupa anawaambia wanakijiji kuwa jibu la kitendawili cha wawingu bila maji ni kikaza na raia ndio wenye kupima na kushona kikaza (uk. 46).
 • Viongozi kuendeleza uongo na udanganyifu. Mtajika angeubadilisha ukweli kuwa uongo na uongo kuwa ukweli (uk 44).
 • Badala ya viongozi kushughulikia uhalisia wa mambo, wanaishi katika ulimwengu wa ndoto. Hata nchi inapokumbwa na changamoto, Bwana Mtajika anaota tu badala ya kukabiliana na changamoto zenyewe (uk. 44).
 • Hata raia wanapoutaka ushauri wake, hasemi lolote; ashapala aliyopangia kupala (uk 44).
 • Raia wanaogopa, hivyo wanayafumbia kinywa matendo hasi ya viongozi. Tunaambiwa ni wachache wanaoweza kusema ukweli, hasa unaohusu viongozi (uk. 45).
 • Bwana Mtajika anavunja kaida za kikaza (Kaida za uongozi) na hawamkosoi. Unafiki wa baadhi ya raia unaifanya Tekede kudorora kimaendeleo. Tunaambiwa kuwa Machupa hula kuwili. wasemayo wanakijiji kumpelekea Mtajika na hapohapo anawaonyesha wanakijiji kuwa talizo limo kwenye uongozi. Yeye anajitoa lawamani badala ya kushirikiana na raia kutatua tatjzo la uharibifu wa mazingira (uk. 46).
 • Viongozi wanawalelekeza raia waliowachagua katika njaa, umaskini na ugonjwa. (uk. 47).
 • Bwana Mtajika anashindwa kuulinda uongozi: anashindwa kulidhibiti taifa. Cherehani anasema kwamba ldkaza kimepasuka. Wizi wa mali ya umma unawafanya wafuasi wengine wa Mtajika kutotaka kuonekana hadharani isipokuwa Machupa ambaye anajua namna ya kuishi (uk 47).
 • Hivyo viongozi hawadiriki kutatua matatizo ya raia. Raia wanawawekea viongozi vikwazo vinavyosababisha kuanguka kwao. Cherehani anapunguza kiwango cha kikaza maksudi; kikaza kinapasuka. (uk 48)

  (8 x 2 = 16)

  KCSE Results » KCSE Results Top 100 Schools - Kenya Certificate of Secondary Education – KCSE » KCSE Top 100 Candidates » Kenya Certificate of Secondary Education – KCSE » KNEC - Kenya National Examinations Council » Secondary Schools in Kenya » KNEC - Kenya National Examinations Council » Free KNEC KCSE Past Papers

  Kenya Scholarships for Undergraduate Students » Kenya Scholarships for Postgraduate Students » Undergraduate Scholarships for Kenyan Students » Kenya Undergraduate Scholarships » Full Undergraduate Scholarships for Kenyans » Kenya Postgraduate Scholarships » Scholarships & Grants » Undergraduate Scholarships » Universities in Kenya » Kenya Universities and Colleges Central Placement Service (KUCCPS) » Colleges in Kenya » KASNEB Registration & Results » Secondary Schools Scholarships in Kenya » Undergraduate & Graduate Scholarships for Kenyans

  Scholarships for African Students » Undergraduate Scholarships » African Women Scholarships & Grants » Developing Countries Scholarships » Erasmus Mundus Scholarships for Developing Countries » Fellowship Programs » Funding Grants for NGOs » Government Scholarships » LLM Scholarships » MBA Scholarships » PhD and Masters by Research Scholarships » Public Health Scholarships - MPH Scholarships » Refugees Scholarships » Research Grants » Scholarships and Grants

  Scholarships in Australia » Scholarships in Belgium » Scholarships in Canada » Scholarships in Germany » Scholarships in Italy » Scholarships in Japan » Scholarships in Korea » Scholarships in Netherlands » Scholarships in UK » Scholarships in USA

  KCSE Past Papers Kiswahili 2013

  "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 1 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 2 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 3 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 4 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Four "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form One "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Three "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Two 1 a a KCSE Past Papers 10th Grade Kiswahili Questions and Answers 10th Grade Kiswahili Test 11th Ncert Kiswahili 12th Class Kiswahili Book Free Download 2014 KCSE Marking Schemes 2014 Pdf KCSE Past Papers 2015 2015 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 2016 KCSE Papers 2016 KCSE Prediction Questions 2017 Kiswahili Hsc Answers 2017 KCSE Prediction Questions 2018 Kiswahili KCSE Leakage 2018 Kiswahili KCSE Questions 2018 KCSE Busineness Studies 2018 KCSE Exam 2018 KCSE Leakage 2018 KCSE Prediction Questions 2018 KCSE Questions 2019 Kiswahili KCSE Leakage 2019 Kiswahili KCSE Questions 2019 KCSE Leakage 2019 KCSE Questions 9th Grade Kiswahili Study Guide A a a Kiswahili Notes a a a Kiswahili Notes! a a a KiswahiliNotes! A a KCSE Past Papers A Biblical View of Social Justice A Level Kiswahili Biological Molecules Questions A Level Kiswahili Exam Questions by Topic A Level Kiswahili Notes Edexcel A Level Kiswahili Notes Xtremepapers A Level Kiswahili Past Papers A Level Kiswahili Questions and Answers a Level Kiswahili Questions and Answers A Level Kiswahili Questions and Answers (Pdf) A Level Kiswahili Questions and Answers Pdf A Level Kiswahili Questions by Topic Kidney Questions With Markschemes A Level Kiswahili Revision A Level Kiswahili Revision Edexcel A Level Kiswahili Revision Guide A Level Kiswahili Revision Notes A Level Kiswahili Revision Notes Pdf A Level Kiswahili Textbook Pdf A Level Kiswahili Year 1 / as Aqa Exam Questions by Topic A Level Edexcel Notes a* Kiswahili aa Kiswahili Form 3 Questions and Answers Advance KCSE Past Papers Advance-africa.com KCSE Rev Quiz Advantages and Disadvantages. All Kiswahili Essays All Kiswahili Notes for Senior Two All KCSE Past Papers Kiswahili With Making Schemes All Marking Schemes Questions and Answers All Past K.c.s.e Questions With Answers Alliance Mocks 2017 Ap Bio Quizzes Ap Kiswahili 1 Textbook Pdf Ap Kiswahili Essay Questions and Answers Are Sourced From KNEC. As Level Kiswahili Notes Atika Kiswahili Notes Atika School Kiswahili Notes B/s Book 2 Notes Basic Kiswahili Books Pdf basic Kiswahili Interview Questions and Answers Pdf Basic Kiswahili Interview Questions and Answers Pdf Basic Kiswahili Pdf Basic Kiswahili Questions and Answers Basic Kiswahili Questions and Answers Pdf Bbc Bitesize Kiswahili Ks3 Bihar Board Kiswahili Objective Answer 2017 Bihar Board Kiswahili Objective Answer 2018 Bio Answers Bio Quesions Kiswahili 0478 Kiswahili 101 Kiswahili 12th Kiswahili 12th Class Notes Pdf Kiswahili 2019 Syllabus Kiswahili All KCSE Short Notes Kiswahili Answers Kiswahili Answers Online Free Kiswahili Answers Quizlet Kiswahili Bk 2 Notes Kiswahili Book 1 Kiswahili Book 1 Notes Kiswahili Book 2 Kiswahili Book 2 Notes Kiswahili Book 3 Kiswahili Book 3 KLB Kiswahili Book 3 Notes Kiswahili Book 4 Kiswahili Book 4 Notes Kiswahili Book 4 Pdf Kiswahili Book for Class 11 Kiswahili Book Four Kiswahili Book Four Notes Kiswahili Book One Kiswahili Book One Notes Kiswahili Book Pdf Free Download Kiswahili Book Three Kiswahili Book Three Notes Kiswahili Book Three Pdf Kiswahili Book Two Kiswahili Book Two Notes Kiswahili Books Form Three Kiswahili Bowl Kiswahili Study Guide Kiswahili Bowl Questions Kiswahili Kiswahili Bowl Questions Earth Kiswahili Kiswahili Bowl Questions Math Kiswahili Bowl Questions Middle School Kiswahili Brekthrough Form Two Notes Kiswahili Class 12 Ncert Solutions Kiswahili Class 12 Pdf Kiswahili Communication Syllabus Kiswahili Diagram Software Kiswahili Diagrams for Class 11 Kiswahili Diagrams for Class 12 Kiswahili Diagrams for Class 9 Kiswahili Diagrams for Class-10 Kiswahili Diagrams in Form 1 Kiswahili Diagrams in Form 2 Kiswahili Diagrams in Form 3 Kiswahili Diagrams in Form 4 Kiswahili Diagrams Pdf Kiswahili Diagrams to Label Kiswahili Essay Questions and Answers Kiswahili Essay Questions and Answers 2018 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 1 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 2 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 3 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 Pdf Kiswahili Essay Questions and Answers Pdf Kiswahili Essay Revision Q Kiswahili Essays and Answers Kiswahili Essays Form One to Form Four Kiswahili Essays Form One to Form Three Kiswahili Essays KCSE Kiswahili Essays Pdf Kiswahili Exam 1 Multiple Choice Kiswahili Exam 2 Advance Kiswahili Exam 2 Test Kiswahili Exam 2016 Kiswahili Exam Form Four Kiswahili Exam Form One Kiswahili Exam Form Three Kiswahili Exam Form Two Kiswahili Exam Practice Test Kiswahili Exam Questions Kiswahili Exam Questions and Answers Kiswahili Exam Questions and Answers Pdf Kiswahili Exam Study Guide Kiswahili Exams Kiswahili Excretion Notes Kiswahili Exercise Form 4 With Answers Kiswahili Final Exam Answer Key Kiswahili Final Exam Answer Key 2016 Kiswahili Final Exam Answer Key 2017 Kiswahili Final Exam Answers 2018 Kiswahili Final Exam Answers 2019 Kiswahili Final Exam Questions and Answers Kiswahili Fom 1 Notes Kiswahili Fom 2 Notes Kiswahili Fom 3 Notes Kiswahili Fom 4 Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 1 & 2 and Answers Kiswahili Form 1 and 2 Essays Kiswahili Form 1 and 2 Essays Questions and Answers Kiswahili Form 1 Chapter 1 Kiswahili Form 1 Diagrams Kiswahili Form 1 Exams Kiswahili Form 1 Mid Year Exam Kiswahili Form 1 Notes Kiswahili Form 1 Notes and Questions Kiswahili Form 1 Notes Download Kiswahili Form 1 Notes Free Download Kiswahili Form 1 Notes GCSE Kiswahili Form 1 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 1 Notes Pdf Kiswahili Form 1 Notes Pdf Download Kiswahili Form 1 Past Papers Kiswahili Form 1 Pdf Kiswahili Form 1 Pressure Kiswahili Form 1 Question Papers Kiswahili Form 1 Questions Kiswahili Form 1 Questions and Answers Kiswahili Form 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 1 Quiz Kiswahili Form 1 Revision Questions Kiswahili Form 1 Summary Notes Kiswahili Form 1 Syllabus Kiswahili Form 1 Work Kiswahili Form 1-4 Notes Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 2 Chapter 1 Kiswahili Form 2 Chapter 2 Kiswahili Form 2 Diagrams Kiswahili Form 2 Exam Paper 2014 Kiswahili Form 2 Exams Kiswahili Form 2 Notes Kiswahili Form 2 Notes and Questions Kiswahili Form 2 Notes GCSE Kiswahili Form 2 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 2 Notes Pdf Kiswahili Form 2 Notes Pdf Download Kiswahili Form 2 Past Papers Kiswahili Form 2 Pdf Kiswahili Form 2 Question Papers Kiswahili Form 2 Questions Kiswahili Form 2 Questions and Answers Kiswahili Form 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 2 Quiz Kiswahili Form 2 Revision Notes Kiswahili Form 2 Salts Kiswahili Form 2 Structure and Bonding Kiswahili Form 2 Summary Notes Kiswahili Form 2 Syllabus Kiswahili Form 2 Work Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 3 and 4 Essays Kiswahili Form 3 and 4 Essays Questions and Answers Kiswahili Form 3 Chapter 3 Kiswahili Form 3 Classification Kiswahili Form 3 Diagrams Kiswahili Form 3 Ecology Kiswahili Form 3 Exams Kiswahili Form 3 Notes Kiswahili Form 3 Notes and Questions Kiswahili Form 3 Notes GCSE Kiswahili Form 3 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 3 Notes Pdf Kiswahili Form 3 Notes Pdf Download Kiswahili Form 3 Notes Topic 1 Kiswahili Form 3 Past Papers Kiswahili Form 3 Pdf Kiswahili Form 3 Question Papers Kiswahili Form 3 Questions Kiswahili Form 3 Questions and Answers Kiswahili Form 3 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 3 Questions and Answers Term 3 Kiswahili Form 3 Questions and Answers+pdf Kiswahili Form 3 Quiz Kiswahili Form 3 Revision Notes Kiswahili Form 3 Revision Questions Kiswahili Form 3 Summary Notes Kiswahili Form 3 Syllabus Kiswahili Form 3 Syllabus Pdf Kiswahili Form 3 Topics Kiswahili Form 3 Work Kiswahili Form 4 Kiswahili Form 4 All Chapter Kiswahili Form 4 Chapter 1 Conversion of Units Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 1 Mind Map Kiswahili Form 4 Chapter 2 Kiswahili Form 4 Chapter 2 Exercise and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 2 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 2 Experiment Kiswahili Form 4 Chapter 2 Formula Kiswahili Form 4 Chapter 2 Mind Map Kiswahili Form 4 Chapter 2 Momentum Kiswahili Form 4 Chapter 2 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 2 Objective Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 2 Paper 2 Kiswahili Form 4 Chapter 2 Slideshare Kiswahili Form 4 Chapter 3 Kiswahili Form 4 Chapter 3 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 4 Kiswahili Form 4 Chapter 4 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 5 Light Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 5 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Diagrams Kiswahili Form 4 Exam Paper 1 Kiswahili Form 4 Exams Kiswahili Form 4 Exercise Kiswahili Form 4 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Module With Answer Kiswahili Form 4 Note Kiswahili Form 4 Notes Kiswahili Form 4 Notes (Pdf) Kiswahili Form 4 Notes All Chapter Pdf Kiswahili Form 4 Notes and Questions Kiswahili Form 4 Notes Chapter 1 Kiswahili Form 4 Notes Chapter 2 Kiswahili Form 4 Notes Chapter 3 Kiswahili Form 4 Notes Download Kiswahili Form 4 Notes Free Download Kiswahili Form 4 Notes GCSE Kiswahili Form 4 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 4 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Notes Pdf Download Kiswahili Form 4 Paper 2 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Past Papers Kiswahili Form 4 Question Papers Kiswahili Form 4 Questions Kiswahili Form 4 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 4 Quiz Kiswahili Form 4 Revision Notes Kiswahili Form 4 Schemes of Work Kiswahili Form 4 Summary Notes Kiswahili Form 4 Syllabus Kiswahili Form 4 Textbook Pdf Kiswahili Form 4 Work Kiswahili Form 5 Chapter 1 Exercise and Answers Kiswahili Form 5 Chapter 1 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Chapter 2 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Chapter 2 Slideshare Kiswahili Form 5 Chapter 3 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Notes Pdf Kiswahili Form Four Book Kiswahili Form Four Notes Kiswahili Form Four Notes and Questions Kiswahili Form Four Notes GCSE Kiswahili Form Four Notes Pdf Kiswahili Form Four Past Papers Kiswahili Form Four Questions Kiswahili Form Four Questions and Answers Kiswahili Form Four Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Four Quiz Kiswahili Form Four Study Notes Kiswahili Form Four Syllabus Kiswahili Form Four Topic 2 Kiswahili Form Four Topic 4 Kiswahili Form Four Topics Kiswahili Form Four Work Kiswahili Form One Kiswahili Form One Book Kiswahili Form One Book Pdf Kiswahili Form One Download Topic 1 Upto 3 Kiswahili Form One Exam Kiswahili Form One Notes Kiswahili Form One Notes and Questions Kiswahili Form One Notes GCSE Kiswahili Form One Notes Pdf Kiswahili Form One Pdf Kiswahili Form One Questions Kiswahili Form One Questions and Answers Kiswahili Form One Questions and Answers Pdf Kiswahili Form One Questions and Their Answers Kiswahili Form One Quiz Kiswahili Form One Revision Question Kiswahili Form One Schemes of Work Kiswahili Form One Study Notes Kiswahili Form One Syllabus Kiswahili Form One Term Three Test Kiswahili Form One to Three Notes Kiswahili Form One Work Kiswahili Form Three Kiswahili Form Three Book Kiswahili Form Three Notes Kiswahili Form Three Notes and Questions Kiswahili Form Three Notes GCSE Kiswahili Form Three Questions and Answers Kiswahili Form Three Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Three Quiz Kiswahili Form Three Reproduction Kiswahili Form Three Reproduction. Kiswahili Form Three Study Notes Kiswahili Form Three Work Kiswahili Form Three-questions and Answers Kiswahili Form Two Kiswahili Form Two Book Kiswahili Form Two Diagrams Kiswahili Form Two Notes Kiswahili Form Two Notes and Questions Kiswahili Form Two Notes GCSE Kiswahili Form Two Notes Pdf Kiswahili Form Two Notes-pdf Kiswahili Form Two Pdf Kiswahili Form Two Questions Kiswahili Form Two Questions and Answers Kiswahili Form Two Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Two Quiz Kiswahili Form Two Study Notes Kiswahili Form Two Topics Kiswahili Form Two Work Kiswahili Form Two,schemes of Work Kiswahili Form2 Kiswahili Form2 Textbook Kiswahili Game Form Four Question End Answers Kiswahili Grade 10 Exam Papers Kiswahili Hsc Pdf Kiswahili Human Reproduction Video Kiswahili IGCSE Past Papers Xtremepapers Kiswahili K.c.s.e 2017 Kiswahili KCSE Kiswahili KCSE 2016 Kiswahili KCSE 2017 Kiswahili KCSE 2017 Paper 1 Kiswahili KCSE Past Papers Kiswahili KCSE Questions Kiswahili KCSE Questions and Answer Kiswahili KCSE Quizzes & Answers Kiswahili KCSE Revision Kiswahili KCSE Revision Notes Kiswahili KCSE Setting Questions Form One and Two Kiswahili Ksce 2015 Kiswahili Last Year K.c.s.e Questions Kiswahili Lesson Plan Form Two Kiswahili Made Familiar Kiswahili Mcq for Class 11 Kiswahili Mcq for Class 12 Kiswahili Mcq for Competitive Exams Kiswahili Mcq for Competitive Exams Pdf Kiswahili Mcq for Neet Pdf Kiswahili Mcq for Ssc Kiswahili Mcq Questions With Answers Kiswahili Mcq With Answers Pdf Kiswahili Mcqs for Class 12 Pdf Kiswahili Mcqs With Answers Pdf Kiswahili Mid Familia Form One Kiswahili Mock Papers Kiswahili Module Form 5 Kiswahili Multiple Choice Questions and Answers Cxc Kiswahili Multiple Choice Questions and Answers Pdf Kiswahili Multiple Choice Questions With Answers Pdf Kiswahili Note Kiswahili Note Form Two All Chapters Kiswahili Notes Kiswahili Notes and Guestion and Answear Kiswahili Notes and Syllabus Kiswahili Notes Class 10 Kiswahili Notes for Class 11 Pdf Kiswahili Notes for Class 12 Pdf Kiswahili Notes for High School Students Kiswahili Notes for IGCSE 2014 Kiswahili Notes Form 1 Kiswahili Notes Form 1 4 Kiswahili Notes Form 1 Free Download Kiswahili Notes Form 1 KLB Kiswahili Notes Form 1 Pdf Kiswahili Notes Form 1-4 Kiswahili Notes Form 1-4(1) Kiswahili Kiswahili Notes Form 14 Kiswahili Notes Form 2 Kiswahili Notes Form 2 KLB Kiswahili Notes Form 2 Pdf Kiswahili Notes Form 2; Kiswahili Notes Kiswahili Notes Form 3 Kiswahili Notes Form 3 KLB Kiswahili Notes Form 3 Pdf Kiswahili Notes Form 4 Kiswahili Notes Form 4 Chapter 2 Kiswahili Notes Form 4 KLB Kiswahili Notes Form 4 Pdf Kiswahili Notes Form 4-pdf Kiswahili Notes Form Four Kiswahili Notes Form Four KLB Kiswahili Notes Form Four Pdf Kiswahili Notes Form One Kiswahili Notes Form One KLB Kiswahili Notes Form One Pdf Kiswahili Notes Form One to Form Four Kiswahili Notes Form Three Kiswahili Notes Form Three KLB Kiswahili Notes Form Three Pdf Kiswahili Notes Form Two Kiswahili Notes Form Two KLB Kiswahili Notes Form Two Pdf Kiswahili Notes Form2 Kiswahili Notes IGCSE Kiswahili Notes Kenya Kiswahili Notes on Agroforestry Kiswahili Notes Pdf Kiswahili Notes: Kiswahili Objective Answer Kiswahili Objective Answer 2018 Kiswahili Objective Questions for Competitive Exams Kiswahili Objective Questions for Competitive Exams Pdf Kiswahili Oral Exam Questions Kiswahili Paper 1 Kiswahili Paper 1 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 1 Notes Kiswahili Paper 1 Questions Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Kiswahili Paper 1 Topics Kiswahili Paper 1 With Answers Kiswahili Paper 2 Kiswahili Paper 2 2017 Kiswahili Paper 2 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Paper 2 Revision Kiswahili Paper 2 Topics Kiswahili Paper 2018 Kiswahili Paper 3 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 3 Question and Answer Kiswahili Paper 3 Question Paper 2014 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2015 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2016 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2018 KCSE Kiswahili Paper 3 Questions and Answers Kiswahili Paper One Questions and Answers Kiswahili Paper One Topics Kiswahili Paper Two Qestions With Answers Kiswahili Paper1 Kiswahili Paper2 Kiswahili Paper3 Kiswahili Paper4 Kiswahili Past Papers Kiswahili Past Papers 2017 Kiswahili Past Papers a Level Kiswahili Past Papers Form 1 Kiswahili Past Papers Form 2 Kiswahili Past Papers Form 3 Kiswahili Past Papers O Level Kiswahili Pdf Download Kiswahili Pp1 KCSE 2016 Kiswahili Practical Book Class 12 Pdf Kiswahili Practical Exam Kiswahili Practicals Form One Kiswahili Practicals Questions and Answers Kiswahili Practice Test 9th Grade Kiswahili Practice Test Answers Kiswahili Practice Test Questions and Answers Kiswahili Practice Test Quizlet Kiswahili Predicted Questions This Year KCSE Kiswahili Preparation Notes Kiswahili Pretest High School Pdf Kiswahili Question and Answer With Explanation Kiswahili Question and Answers 2019 Kiswahili Question and Answers 2020 Kiswahili Question and Answers 2021 Kiswahili Question and Answers 2022 Kiswahili Question and Answers Note Kiswahili Questions Kiswahili Questions and Answers Kiswahili Questions and Answers for High School Kiswahili Questions and Answers for High Schools Kiswahili Questions and Answers for High Schools Pdf Kiswahili Questions and Answers for Secondary Schools Kiswahili Questions and Answers Form 1 Kiswahili Questions and Answers Form 2 Kiswahili Questions and Answers Form 3 Kiswahili Questions and Answers Form 4 Kiswahili Questions and Answers Multiple Choice Kiswahili Questions and Answers Notes Kiswahili Questions and Answers O Kiswahili Questions and Answers Online Kiswahili Questions and Answers Pdf Kiswahili Questions and Answers Pdf for Class 12 Kiswahili Questions and Answers Pdf for Competitive Exams Kiswahili Questions and Answers-form 2 Kiswahili Questions for High School Kiswahili Questions for High School Students With Answers Kiswahili Questions for Senior 1 Kiswahili Questions for Senior 2 Kiswahili Questions for Senior 3 Kiswahili Questions for Senior 4 Kiswahili Questions for Senior 5 Kiswahili Questions for Senior 6 Kiswahili Questions for Senior Five Kiswahili Questions for Senior Four Kiswahili Questions for Senior One Kiswahili Questions for Senior Six Kiswahili Questions for Senior Three Kiswahili Questions for Senior Two Kiswahili Questions Form One Kiswahili Questions Multiple Choice Kiswahili Questions Quizlet Kiswahili Questions to Ask Your Teacher Kiswahili Quetion and Answer Form Four Kiswahili Quetion and Answer Form One Kiswahili Quetion and Answer Form Three Kiswahili Quetion and Answer Form Two Kiswahili Quiz for Class 9 Kiswahili Quiz for Class 9 Kiswahili Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 10 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 10 Pdf Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 12 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 9 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 9 Pdf Kiswahili Quiz Questions and Answers for High School Kiswahili Quiz Questions and Answers Multiple Choice Kiswahili Quiz Questions and Answers Pdf Kiswahili Quiz Questions for Class 12 Kiswahili Quiz Questions for College Students Kiswahili Quiz With Answers Kiswahili Quiz With Answers Pdf Kiswahili Quizlet Kiswahili Revision Kiswahili Revision a Level Kiswahili Revision Kiswahili Notes Kiswahili Kiswahili Revision Exam Kiswahili Revision Examination Kiswahili Revision Form One Kiswahili Revision Notes Kiswahili Revision Notes Kiswahili Kiswahili Revision Notes Form 1 Kiswahili Revision Notes Form 2 Kiswahili Revision Notes Form 3 Kiswahili Revision Notes Form 4 Kiswahili Revision Notes IGCSE Kiswahili Revision Paper One Kiswahili Revision Questions Kiswahili Revision Questions and Answers Kiswahili Revision Questions and Answers Form 1 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 2 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 3 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 4 Kiswahili Revision Questions and Answers Form Four Kiswahili Revision Questions and Answers Form One Kiswahili Revision Questions and Answers Form Three Kiswahili Revision Questions and Answers Form Two Kiswahili Revision Questions Form 1 Kiswahili Revision Questions Form 2 Kiswahili Revision Questions Form 3 Kiswahili Revision Questions Form 4 Kiswahili Revision Questions Form Four Kiswahili Revision Questions Form One Kiswahili Revision Questions Form Three Kiswahili Revision Questions Form Two Kiswahili Revision Quiz Kiswahili Revision Test Kiswahili Secondary School Revision Kiswahili Simple Notes Kiswahili Spm Notes Download Kiswahili Spm Notes Pdf Kiswahili Spm Questions Kiswahili Study Form 2 Kiswahili Study Guide Kiswahili Study Guide Answer Key Kiswahili Study Guide Answers Kiswahili Study Guide Kiswahili Questions and Answers Kiswahili Study Guide Ib Kiswahili Study Guide Pdf Kiswahili Study Guides Kiswahili Study Notes Kiswahili Study Notes Materials Form 1 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 2 3 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 2 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 3 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 4 Pdf Kiswahili Syllabus in Kenya Kiswahili Syllabus Pdf Kiswahili Test 1 Quizlet Kiswahili Test Questions Kiswahili Test Questions and Answers Kiswahili Test Questions and Answers Pdf Kiswahili Topic One Form Four Kiswahili Topics Form One Kiswahili Unit 1 Quiz Kiswahili Vol 3 Kiswahili | Revision Kiswahili Kiswahili,form 4 Kiswahili.form Four.topic Three KiswahiliExam Form Three KiswahiliModule Form 5 KiswahiliNotes KiswahiliNotes for Class 11 Pdf KiswahiliNotes for Class 12 Pdf KiswahiliNotes Form 1 KiswahiliNotes Form 1 Free Download KiswahiliNotes Form 2 KiswahiliNotes Form 3 KiswahiliNotes Form 3 Pdf KiswahiliNotes IGCSE KiswahiliNotes Pdf KiswahiliPast Papers KiswahiliQuestions and Answers Pdf KiswahiliSimple Notes KiswahiliSpm Notes Download KiswahiliSpm Notes Pdf KiswahiliSpm Questions KiswahiliStudy Guide Answers KiswahiliStudy Guide Pdf KiswahiliStudy Guides Blologytextpapers Bridge Kiswahili Business Past KCSE Past Papers Kiswahili Form 3 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Notes Pdf C R E Form One KLB C R E Form One Oli Topic C.r.e Form 1 Notes Kenya C.r.e Form 2 Notes Kenya C.r.e Form 3 Notes C.r.e Form 3 Notes Kenya C.r.e Form 3 Pdf C.r.e Form 4 Notes Kenya C.r.e Form One Notes Pdf C.r.e Notes Form 1 C.r.e Revision Notes C.r.e Short Notes Cambridge IGCSE Kiswahili Cambridge IGCSE Kiswahili 3rd Edition Cambridge IGCSE Kiswahili 3rd Edition Plus Cd South Asia Edition Cambridge IGCSE Kiswahili Answers Cambridge IGCSE Kiswahili Coursebook Pdf Download Cambridge IGCSE Kiswahili Practical Workbook Cambridge IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Study and Revision Guide 2nd Edition Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Study and Revision Guide Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Workbook Free Download Cambridge IGCSE Kiswahili Workbook Pdf Cambridge IGCSE® Kiswahili Coursebook Caucasian Chalk Circle Essay Questions Chapter 1 Introduction to Kiswahili Chapter 1 Introduction to Kiswahili Studies Cie a Level Kiswahili Notes 2016 Cie a Level Kiswahili Notes Pdf Cie Past Papers Class 10 Kiswahili Chapter 1 Mcqs Class 8 Kiswahili Notes KCSE-kcse College Kiswahili Notes College Kiswahili Practice Test College Kiswahili Quiz College Kiswahili Quiz Chapter 1 College Kiswahili Quizlet College Kiswahili Study Guide College Kiswahili Study Guide Pdf College Kiswahili Test Questions and Answers College Kiswahili Volume 3 Pdf College KiswahiliNotes Complete Kiswahili for Cambridge IGCSE Complete Kiswahili for Cambridge IGCSE Revision Guide Pdf County Mocks 2017 Cse Past Papers Kiswahili 2017 Dl Kiswahili Form 3 Pdf Kusoma Download Kiswahili Form 1 Download Kiswahili Form 2 Download Kiswahili Form 2 Notes Download Kiswahili Form 3 Download Kiswahili Form 3 Notes Download Kiswahili Form 4 Download Kiswahili Form Four Download Kiswahili Form One Download Kiswahili Form Three Download Kiswahili Form Two Download Kiswahili Notes Form 3 Download Kiswahili Notes Form One Download KiswahiliNotes Form 3 Download Form Three Kiswahili Notes Download Free KCSE Past Papers Kiswahili Download Free KCSE Past Papers From KNEC. Download KCSE Past Papers With Answers Download KCSE Revision Notes Download KLB Kiswahili Book 2 Download KLB Kiswahili Book 3 Download KLB Kiswahili Book 4 Download Notes of Kiswahili Downloads | Kiswahili | Form Four Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form One Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form Three Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form Two Exams | Exams Downloads | KCSE Papers and Marking Schemes | Dvance KCSE Past Papers Easy Kiswahili Questions Edexcel a Level Kiswahili B Edexcel a Level Kiswahili Notes Pdf Edexcel a Level Kiswahili Salters Nuffield Edexcel A2 Kiswahili Notes Edexcel as Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel Kiswahili A2 Revision Notes Pdf Edexcel Kiswahili Unit 2 Revision Notes Edexcel GCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel IGCSE Kiswahili Past Papers Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Free Pdf Download Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Download Electronics Form Four Notes Energy Questions Kiswahili Bowl Essay Questions and Answers KCSE Kiswahili Notes Essay Questions and Answers on Betrayal in the City Essay Questions Based on Betrayal in the City Evolving World Kiswahili Book 1 Pdf Evolving World Kiswahili Book 4 Notes Evolving World Kiswahili Book Form 1 Evolving World-history Book 3 Exam Notes for Kiswahili 101 Exams KCSE Kiswahili Paper 1 Questions and Answers F3 Kiswahili Test Paper Find Download KCSE Past Papers With Answers Find KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers Form 1 Kiswahili Exam Form 1 Kiswahili Notes Form 1 Kiswahili Questions and Answers Form 1 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 1 Kiswahili Revision Notes Form 1 Kiswahili Summurized Revision Pdf Form 1 Kiswahili Syllabus Form 1 Kiswahili Test Paper Pdf Form 1 Kiswahili Topics Form 1 KiswahiliNotes Form 1 KiswahiliQuestions and Answers Form 1 KiswahiliRevision Notes Form 1 KiswahiliSyllabus Form 1 KiswahiliTest Paper Pdf Form 1 Past Papers Form 1 Past Papers With Answers Form 1 Revision Papers Form 1 Subjects in Kenya Form 2 Kiswahili Exam Form 2 Kiswahili Exam Paper Form 2 Kiswahili Exam Paper 2016 Form 2 Kiswahili Exam Paper Free Download Form 2 Kiswahili Exam Paper With Answer Form 2 Kiswahili Final Year Exam Paper 2 Form 2 Kiswahili Notes Form 2 Kiswahili Notes and Revision Questions Form 2 Kiswahili Notes Pdf Form 2 Kiswahili Past Papers Form 2 Kiswahili Questions Form 2 Kiswahili Questions and Answers Form 2 Kiswahili Questions and Answers > Form 2 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 2 Kiswahili Revision Notes Form 2 Kiswahili Short Notes Form 2 Kiswahili Syllabus Form 2 KiswahiliExam Paper Form 2 KiswahiliExam Paper Free Download Form 2 KiswahiliExam Paper With Answer Form 2 KiswahiliFinal Year Exam Paper 2 Form 2 KiswahiliPast Papers Form 2 KiswahiliRevision Notes Form 2 KiswahiliShort Notes Form 2 KiswahiliSyllabus Form 2 Revision Papers Form 2 Subjects in Kenya Form 3 Kiswahili Book Form 3 Kiswahili Exam Form 3 Kiswahili Exam Paper Form 3 Kiswahili Notes Form 3 Kiswahili Past Papers Form 3 Kiswahili Questions Form 3 Kiswahili Questions and Answers Form 3 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 3 Kiswahili Revision Notes Form 3 Kiswahili Syllabus Form 3 KiswahiliExam Paper Form 3 KiswahiliNotes Form 3 KiswahiliPast Papers Form 3 KiswahiliQuestions Form 3 KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form 3 KiswahiliRevision Notes Form 3 KiswahiliSyllabus Form 3 C.r.e Form 3 Notes of Kiswahili Topic on Fish Form 3 Past Papers Form 3 Revision Papers Form 3 Subjects in Kenya Form 4 Kiswahili Exam Form 4 Kiswahili Notes Form 4 Kiswahili Notes Pdf Form 4 Kiswahili Questions and Answers Form 4 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 4 Kiswahili Revision Notes Form 4 Kiswahili Syllabus Form 4 Kiswahili Topics Form 4 KiswahiliNotes Form 4 KiswahiliRevision Notes Form 4 KiswahiliSyllabus Form 4 KiswahiliTopics Form 4 Exam Papers Form 4 Revision Papers Form 4 Subjects in Kenya Form 5 Kiswahili Topics Form 5 KiswahiliTopics Form Five Kiswahili Notes Form Five KiswahiliNotes Form Four Kiswahili Book Form Four Kiswahili Notes Form Four Kiswahili Notes Pdf Form Four Kiswahili Questions and Answers Form Four Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Four Kiswahili Revision Questions Form Four Kiswahili Syllabus Form Four Kiswahili Topics Form Four KiswahiliNotes Form Four KiswahiliQuestions and Answers Form Four KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Four KiswahiliTopics Form Four Notes Form Four Revision Papers Form Four Subjects in Kenya Form One Kiswahili Book Form One Kiswahili Examination Form One Kiswahili First Topic Form One Kiswahili Lesson Plan Form One Kiswahili Notes Pdf Form One Kiswahili Past Papers Pdf Form One Kiswahili Questions Form One Kiswahili Questions and Answers Form One Kiswahili Questions and Answers Pdf Form One Kiswahili Revision Questions Form One Kiswahili Short Notes Form One Kiswahili Syllabus Form One Kiswahili Topics Form One KiswahiliExamination Form One KiswahiliPast Papers Pdf Form One KiswahiliQuestions and Answers Form One KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form One KiswahiliTopics Form One Exams Form One Notes of Kiswahili Form One Past Papers Form One Subjects in Kenya Form One Term One Kiswahili Exam Form One Term One KiswahiliExam Form Three Kiswahili Book Form Three Kiswahili Book Pdf Form Three Kiswahili Notes Form Three Kiswahili Notes Pdf Form Three Kiswahili Questions and Answers Form Three Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Three Kiswahili Revision Questions Form Three Kiswahili Syllabus Form Three Kiswahili Topics Form Three KiswahiliNotes Form Three KiswahiliNotes Pdf Form Three KiswahiliQuestions and Answers Form Three KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Three KiswahiliTopics Form Three Subjects in Kenya Form Two Kiswahili Book Form Two Kiswahili Cat Form Two Kiswahili Examination Form Two Kiswahili Notes Form Two Kiswahili Notes Pdf Form Two Kiswahili Past Papers Form Two Kiswahili Questions and Answers Form Two Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Two Kiswahili Revision Questions Form Two Kiswahili Syllabus Form Two Kiswahili Topics Form Two KiswahiliNotes Form Two KiswahiliNotes Pdf Form Two KiswahiliQuestions and Answers Form Two KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Two KiswahiliSyllabus Form Two KiswahiliTopics Form Two Notes Form Two Subjects in Kenya Free a-level Kiswahili Revision App | Pass Your Kiswahili Exams Free Kiswahili Form 1 Notes Free Kiswahili Notes Form 1 Free Kiswahili Notes Pdf Free KiswahiliNotes Pdf Free College Kiswahili Practice Test Free Form1,form2,form3 Past Papers Free KCSE Past Papers Free KCSE Mocks 2015 Free KCSE Past Papers 2014 Free KCSE Past Papers KCSE Past Free KCSE Past Papers Kenya, Free KCSE Past Papers With Answers Free KCSE Questions and Answers on Kiswahili Free KCSE Revision Notes Free Marking Schemes Free Mocks Online KCSE Answers Past Exams Question Papers Free Revision Papers From Three Notes Topic One KLB Fun Kiswahili Questions Funny Kiswahili Questions Funny Kiswahili Questions and Answers Funny Kiswahili Questions to Ask Funny Kiswahili Quotes GCSE Kiswahili Exam Questions and Answers GCSE Kiswahili Past Papers GCSE Kiswahili Revision GCSE Kiswahili Revision Notes GCSE Kiswahili Revision Notes Pdf GCSE Kiswahili Revision Notes Pdf 9-1 GCSE Kiswahili Revision Questions and Answers GCSE Kiswahili Textbook Pdf GCSE Kiswahili Topics Pass My Exams: Easy Exam Revision Notes Home Kiswahili Notes Pdf Home Kiswahili Practice Test With Answers Home Kiswahili Quiz Home Kiswahili Quiz Pdf Home Kiswahili Test Questions and Answers Home Kiswahili Test Questions and Answers Pdf Home Knowledge in Kiswahili Human Body Good Kiswahili Questions to Ask GRE Kiswahili Practice Test GRE Kiswahili Subject Test Pdf Handbook of Kiswahili Pdf Free Download Hard Kiswahili Questions Hard Kiswahili Questions and Answers Hard Kiswahili Questions to Ask Your Teacher Hard Kiswahili Quiz Questions Hard Form 3 Kiswahili Question High School Kiswahili Final Exam Doc High School Kiswahili Final Exam Pdf High School Kiswahili Final Exam Questions High School Kiswahili Final Exam Questions and Answers High School Kiswahili Notes High School Kiswahili Practice Test High School Kiswahili Pretest With Answers High School Kiswahili Questions and Answers Pdf High School Kiswahili Study Guide High School Kiswahili Test Questions and Answers Pdf High School KiswahiliNotes High School KiswahiliStudy Guide How to Answer KCSE Kiswahili Question How to Motivate a Form 4 Student How to Motivate a KCSE Candidate How to Motivate a KCSE Student How to Pass Kiswahili Questions & Answers Form 1&2 | Text Book How to Revise Kiswahili How to Revise Effectively for KCSE How to Study Kiswahili: 5 Study Techniques to Master Kiswahili Hsc Kiswahili 2018 Hsc Kiswahili 2019 Https://www.knec.ac.ke/ Www.knec-portal.ac.ke/ KNEC Portal: Ial Kiswahili Notes Ib Kiswahili Cold War Notes Ib Kiswahili Notes Ib Kiswahili Notes Pdf Ib Kiswahili of the Americas Notes Ib Kiswahili of the Americas Study Guide Ib Kiswahili Paper 2 Study Guide Ib Kiswahili Question Bank by Topic Ib Kiswahili Study Guide Pdf Ict Notes Form 1 IGCSE Kiswahili Alternative to Practical Revision IGCSE Kiswahili Alternative to Practical Revision Notes IGCSE Kiswahili Book IGCSE Kiswahili Book Pdf Download IGCSE Kiswahili Notes IGCSE Kiswahili Notes 2017 Pdf IGCSE Kiswahili Notes Edexcel IGCSE Kiswahili Paper 2 Notes IGCSE Kiswahili Paper 6 Notes IGCSE Kiswahili Past Papers IGCSE Kiswahili Past Papers 2014 IGCSE Kiswahili Past Papers 2017 IGCSE Kiswahili Pdf IGCSE Kiswahili Pre Release Material 2018 IGCSE Kiswahili Resources IGCSE Kiswahili Revision Guide IGCSE Kiswahili Revision Guide Free Download IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Download IGCSE Kiswahili Revision Notes Pdf IGCSE Kiswahili Revision Worksheets IGCSE Kiswahili Workbook Pdf IGCSE Kiswahili Znotes IGCSE KiswahiliPast Papers IGCSE Notes Kiswahili Importance of Agroforestry Inorganic Kiswahili Multiple Choice Questions With Answers Pdf Inorganic Kiswahili Questions and Answers Pdf Interesting Kiswahili Questions Interesting Kiswahili Questions and Answers Interesting Questions to Ask About Kiswahili Intro to Kiswahili Quiz Introduction of Kiswahili Form One Introduction to Kiswahili Introduction to Kiswahili Notes Introduction to Kiswahili Pdf Introduction to KiswahiliNotes Is Agroforestry Sustainable? K.c.s.e Answers Kiswahili Paper One 2018 K.c.s.e Kiswahili 2017 K.c.s.e Kiswahili 2018 K.c.s.e Kiswahili Paper 1 2017 K.c.s.e Mocks 2018 K.c.s.e Papers 2015 K.c.s.e Papers 2016 K.c.s.e Past Papers 2014 K.c.s.e.Kiswahili Paper 2 Year 2018 K.c.s.e.results 2018 for Busia County K.l.b Kiswahili Form 3 K.l.b Kiswahili Notes K.l.b KiswahiliNotes Kasneb Past Papers for Colleges Kiswahili Past Papers KCSE 2010 Marking Scheme KCSE 2010 Past Papers KCSE 2011 Kiswahili Paper 1 KCSE 2011 Marking Scheme KCSE 2012 Kiswahili Paper 2 Marking Scheme KCSE 2012 Marking Schemes KCSE 2013 Kiswahili Paper 1 KCSE 2013 Marking Scheme KCSE 2013 Marking Scheme Pdf KCSE 2014 KCSE 2015 Kiswahili Paper 2 KCSE 2015 Kiswahili Paper 3 KCSE 2015 Marking Scheme KCSE 2015 Past Papers KCSE 2016 Kiswahili Paper 1 KCSE 2016 Kiswahili Paper 2 KCSE 2017 Kiswahili Paper 1 KCSE 2017 Kiswahili Paper 2 KCSE 2017 Hostory Papers With Answers.com KCSE 2017 Marking Scheme KCSE 2017 Papers KCSE 2017 Papers and Marking Scheme KCSE 2017 Papers Pdf KCSE 2017 Past Papers KCSE 2017 Prediction Pdf KCSE 2018 Kiswahili and Answers KCSE 2018 Kiswahili Prediction KCSE 2018 Leakage KCSE 2018 Marking Scheme KCSE 2018 Papers KCSE 2018 Prediction Pdf KCSE 2018 Predictions KCSE 2018 Questions KCSE 2018 Questions and Answers KCSE 2019 Leakage Kiswahili KCSE 2019 Marking Scheme KCSE 2019 Questions KCSE 2019 Questions and Answers KCSE 2020 Questions KCSE 2020 Questions and Answers KCSE Answers KCSE Answers Past Exams Question Papers Downloads | KCSE Kiswahili 2011 KCSE Kiswahili 2016 KCSE Kiswahili Diagramsbiology Revision Tips KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers Pdf KCSE Kiswahili Essays KCSE Kiswahili Essays Pdf KCSE Kiswahili Marking Schemes KCSE Kiswahili Notes KCSE Kiswahili Notes Pdf KCSE Kiswahili Notes, Syllabus, Questions, Answers KCSE Kiswahili Paper 1 KCSE Kiswahili Paper 1 2011 KCSE Kiswahili Paper 1 2012 KCSE Kiswahili Paper 1 2013 KCSE Kiswahili Paper 1 2015 KCSE Kiswahili Paper 1 2016 KCSE Kiswahili Paper 1 2017 KCSE Kiswahili Paper 1 2017 Pdf KCSE Kiswahili Paper 1 Questions and Answers KCSE Kiswahili Paper 2 KCSE Kiswahili Paper 2 2012 KCSE Kiswahili Paper 2 2012 KCSE Kiswahili Paper 2 2015 KCSE Kiswahili Paper 2 2013 KCSE Kiswahili Paper 2 2014 KCSE Kiswahili Paper 2 2015 KCSE Kiswahili Paper 2 2016 KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 KCSE Kiswahili Paper 3 2012 KCSE Kiswahili Paper 3 2016 KCSE Kiswahili Paper 3 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers and Answers KCSE Kiswahili Past Papers Pdf KCSE Kiswahili Practical KCSE Kiswahili Practical 2015 KCSE Kiswahili Practical 2016 KCSE Kiswahili Practical Past Papers KCSE Kiswahili Practicals KCSE Kiswahili Practicals KCSE Kiswahili Paper 1 KCSE Kiswahili Question and Answer KCSE Kiswahili Questions and Answers KCSE Kiswahili Questions and Answers Ap Kiswahili KCSE Kiswahili Revision KCSE Kiswahili Revision Notes KCSE Kiswahili Revision Papers KCSE Kiswahili Revision Questions KCSE Kiswahili Revision Questions and Answers KCSE Kiswahili Syllabus KCSE KiswahiliNotes KCSE KiswahiliPaper 1 KCSE KiswahiliPaper 2 KCSE KiswahiliPaper 2 Pdf KCSE KiswahiliSyllabus KCSE Business Paper 1 2016 KCSE Business Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers KCSE Essay Questions in Betrayal in the City KCSE Essays KCSE Exam Papers 2018 KCSE Exam Papers Answers KCSE Form 1 Kiswahili Revision KCSE Form 2 Kiswahili Revision KCSE Form 3 Kiswahili Revision KCSE Form 4 Kiswahili Revision KCSE Form Four Kiswahili Revision KCSE Form One Kiswahili Revision KCSE Form Three Kiswahili Revision KCSE Form Two Kiswahili Revision KCSE KCSE Past Papers KNEC KCSE Leakage KCSE Leakage Kiswahili KCSE Made Familiar Kiswahili KCSE Made Familiar Kiswahili Pdf KCSE Marking Scheme 2016 KCSE Marking Schemes KCSE Marking Schemes 2017 KCSE Marking Schemes Pdf KCSE Mock Exams KCSE Mock Papers 2015 KCSE Mock Papers 2017 KCSE Mock Papers 2018 KCSE Mock Papers Pdf KCSE Mock Papers Pdf 2018 KCSE Mock Papers Pdf KCSE Past Papers KCSE Mocks 2017 KCSE Mocks 2018 KCSE Notes KCSE Online Notes KCSE Online Past Papers KCSE Online Registration KCSE Papers 2015 KCSE Papers and Marking Schemes | Exams KCSE Past Papers KCSE Past Papers 2007 KCSE Past Papers 2009 KCSE Past Papers 2010 KCSE Past Papers 2011 KCSE Past Papers 2011 Pdf KCSE Past Papers 2012 KCSE Past Papers 2013 KCSE Past Papers 2013knec KCSE Past Papers 2014 KCSE Past Papers 2014 Pdf KCSE Past Papers 2015 KCSE Past Papers 2015 Marking Schemes KCSE Past Papers 2015 Pdf KCSE Past Papers 2016 KCSE Past Papers 2016 Pdf KCSE Past Papers 2017 KCSE Past Papers 2017 Pdf KCSE Past Papers 2018 KCSE Past Papers Kiswahili KCSE Past Papers Kiswahili and Answers KCSE Past Papers Kiswahili Pdf KCSE Past Papers Kiswahili With Answers KCSE Past Papers Kiswahiliand Answers KCSE Past Papers Kiswahili and Answers KCSE Past Papers KCSE and Answers KCSE Past Papers KCSE and Answers Free Mocks Online KCSE Past Papers Marking Scheme KCSE Past Papers Pdf Download KCSE Past Papers Pdf Download KCSE 2013 KCSE Past Papers With Answers KCSE Past Papers Woodwork and Answers KCSE Prediction 2017 KCSE Prediction 2018 KCSE Prediction 2018 Pdf KCSE Prediction Papers 2018 KCSE Prediction Questions KCSE Prediction Questions 2018 KCSE Prediction Questions and Answers KCSE Questions KCSE Questions and Answers KCSE Questions and Answers. KCSE Questions on Kiswahili KCSE Results, Online Registration, KCSE Result Slip. KCSE Revision KCSE Revision Notes KCSE Revision Notes Kiswahili KCSE Revision Notes Pdf KCSE Revision Papers KCSE Revision Papers 2014 KCSE Revision Papers With Answers KCSE Revision Question for Kiswahili KCSE Revision Questions KCSE Revision Questions and Answers KCSE Revision | Secondary School | Text Books | Text Book Centre KCSE Syllabus Pdf KCSE Trial 2017 KCSE Trial Exams 2017 Kenya Secondary School Kiswahili Syllabus Kenya Secondary School Kiswahili Syllabus Pdf Kenya Secondary School KiswahiliSyllabus Pdf Kenya Secondary School Syllabus Pdf Kenya-kcse-christian Religious Education Syllabus Kenyaplex KCSE Past Papers Kenyaplex Past Papers for Secondary KLB Kiswahili Book 1 Download KLB Kiswahili Book 1 Notes KLB Kiswahili Book 1 Pdf KLB Kiswahili Book 2 KLB Kiswahili Book 2 Notes KLB Kiswahili Book 2 Notes Pdf KLB Kiswahili Book 2 Pdf KLB Kiswahili Book 3 Notes KLB Kiswahili Book 3 Pdf KLB Kiswahili Book 3 Pdf Download KLB Kiswahili Book 4 Notes KLB Kiswahili Book 4 Pdf KLB Kiswahili Book 4 Pdf Download KLB Kiswahili Book 4 Topics KLB Kiswahili Book One KLB Kiswahili Form 1 KLB Kiswahili Form 1 Notes KLB Kiswahili Form 1 Pdf KLB Kiswahili Form 2 KLB Kiswahili Form 2 Book KLB Kiswahili Form 2 Notes KLB Kiswahili Form 2 Pdf KLB Kiswahili Form 2 Pdf Download KLB Kiswahili Form 2 Schemes of Work KLB Kiswahili Form 3 KLB Kiswahili Form 3 Notes KLB Kiswahili Form 3 Notes Pdf KLB Kiswahili Form 3 Pdf KLB Kiswahili Form 3 Pdf Download KLB Kiswahili Form 4 KLB Kiswahili Form 4 Notes KLB Kiswahili Form 4 Pdf KLB Kiswahili Form Four KLB Kiswahili Form Four Notes KLB Kiswahili Form One KLB Kiswahili Form One Notes KLB Kiswahili Form Three KLB Kiswahili Form Three Notes KLB Kiswahili Form Two KLB Kiswahili Form Two Notes KLB Kiswahili Notes KLB Kiswahili Notes Form 4 KLB Kiswahili Pdf KLB KiswahiliNotes KLB KiswahiliNotes Form 4 KLB KiswahiliPdf KNEC Kiswahili Syllabus KNEC Examiners Portal KNEC Website KNEC Ict Past Papers KNEC Past Papers for Colleges KNEC Past Papers Free Download KNEC Past Papers Free Downloads KNEC Past Papers Pdf KNEC Portal Confirmation KNEC Portal KCSE Results KNEC Portal KNEC Past Papers for Colleges Kasneb Past Papers KNEC Revision Papers KNEC Technical Exams Past Papers Kusoma Kiswahili Notes Kusoma Kiswahili Notes Pdf Kusoma Notes Kiswahili Kusoma.co.ke Kusoma.com Past Papers Learner Guide for Cambridge IGCSE Kiswahili Longhorn Kiswahili Book 3 Pdf Made Familiar Kiswahili Made Familiar Kiswahili Pdf Made Familiar Kiswahili Questions Maktaba Tetea Notes Marking Scheme KCSE Kiswahili Past Papers Math Form2 Note Mcqs About Gaseous Exchange Middle School Kiswahili Bowl Kiswahili Questions Mock Past Papers 2017 Mock Past Papers With Answers Mokasa Mock 2017 More Than 1800 Kiswahili Questions and Answers to Help You Study Multiple Choice Questions on Kiswahili Necta Kiswahili Past Papers Necta Kiswahili Practicals Necta KiswahiliPast Papers Necta KiswahiliPracticals Necta Form Four Past Papers Necta Past Papers Form 4 Necta Past Papers Form 4 2016 Necta Past Papers Form Six Necta Past Papers Form Two Necta Questions and Answers Necta Review Questions Notes Kiswahili Form 1 Notes Kiswahili Form 2 Notes Kiswahili Form 3 Notes Kiswahili Form 3 Notes Pdf Notes Kiswahili Form 3 Syllabus Notes Kiswahili Form 4 Syllabus Notes on Kiswahili Studies Notes Za Kiswahili 4m 2 Notes Za Kiswahili Form One Notes Za Kiswahili Form Three O Level Kiswahili Practical Experiments O Level Kiswahili Questions and Answers Pdf Orm Three Kiswahili Notes Page Navigation Papacambridge Kiswahili IGCSE Papers KNEC KCSE Online Past Papers KNEC KCSE Results Past Papers Past KCSE Papers Past Paper Questions by Topic Kiswahili Past Papers 2014 Past Papers in Kenya Pdf Kiswahili Form 3 Pdf Kiswahili Notes Pdf Kiswahili Notes Form 1 Pdf Kiswahili Notes Form 2 Pdf Kiswahili Notes Form 3 Pdf Kiswahili Notes Form 4 Pdf Kiswahili Notes Form Four Pdf Kiswahili Notes Form One Pdf Kiswahili Notes Form Three Pdf Kiswahili Notes Form Two Pdf Form 1 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 2 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 3 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 4 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Four Kiswahili Questions and Answers Pdf Form One Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Three Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Two Kiswahili Questions and Answers Pdf Free KCSE Past Papers and Marking Schemes Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 1 Practical Kiswahili Experiments Pdf Practical Kiswahili Question and Answer Pdf Pre Mocks 2018 Preliminary Kiswahili Primary and Secondary Tillage Implements Ppt Pte KNEC Past Papers Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 3 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 4 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Four Questions and Answers Pdf Kiswahili Form One Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Three Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Two Questions Based to Introduction to Kiswahili Questions on Gaseous Exchange in Humans Questions on Introduction to Kiswahili Questions to Ask in Kiswahili Class Questions to Confuse Your Kiswahili Teacher Quizlet Kiswahili Test Quizlet Test Questions Qustions in Kiswahili and Answers Revision Revision Kiswahili Notes and Questions? Revision Quiz for Kiswahili for Form Three S.1 Kiswahili Questions S.2 Kiswahili Questions S.3 Kiswahili Questions S.4 Kiswahili Questions Sample Essays on Betrayal in the City School Kiswahili Notes Secondary Kiswahili Notes Secondary Kiswahili Notes Pdf Secondary KiswahiliNotes Pdf Senior 1 Kiswahili Notes Senior 2 Kiswahili Notes Senior 3 Kiswahili Notes Senior 4 Kiswahili Notes Senior 5 Kiswahili Notes Senior 6 Kiswahili Notes Senior Five Kiswahili Notes Senior Four Kiswahili Notes Senior One Kiswahili Notes Senior Six Kiswahili Notes Senior Three Kiswahili Notes Senior Two Kiswahili Notes Simple Scientific Questions Smart Questions to Ask a Kiswahili Teacher Snab Kiswahili Revision Notes Southwest Mock Paper 2 2016 Kiswahili Only Spm Kiswahili Revision Notes Spm Notes Success Kiswahili Spm Pdf Success KiswahiliSpm Pdf Summary of Kiswahili Form 3 Tahossa Past Papers To Motivate a Form 4 KCSE Student To Motivate a Form 4 Student Topical Revision Material Tricky Kiswahili Questions and Answers Tricky Kiswahili Questions for Adults Tricky Kiswahili Questions With Answers Tricky Kiswahili Quiz Questions Two Kiswahili Revision Questions University Kiswahili Volume 3 Openstax University Kiswahili Volume 3 Pdf University Kiswahili Volume 4 Pdf Ur Revision Guide IGCSE Kiswahili What Are the Types of Gametes Working of Excretory System Www.Kiswahili Form One Notes.com Www.Kiswahili From One KLB.com Www.form 1 Kiswahili.com Www.form 2 Kiswahili.com Www.form 3 Kiswahili.com Www.form 4 Kiswahili.com Www.form Four Kiswahili.com Www.form One Kiswahili.com Www.form Three Kiswahili.com Www.form Two Kiswahili.com Www.kusoma Notes Www.kusoma Revision Materials Www.kusoma.co.ke Kiswahili Notes Xtremepapers IGCSE Kiswahili Year 11 Kiswahili Z Notes Kiswahili IGCSE Znotes as Kiswahili Advice to KCSE Candidates Best Revision Books for KCSE How to Pass an Exam Successfully How to Pass KCSE 2018 How to Pass KCSE 2019 How to Pass KCSE Kiswahili Paper How to Pass KCSE Kiswahili How to Pass KCSE Kiswahili How to Pass KCSE 2019 K.c.s.e Kiswahili Paper 1 2017 KCSE 2019 Prediction KCSE Prediction 2019 KCSE Revision Tips KCSE Kiswahili Paper 1 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Past Papers Pdf KCSE Past Papers 2012 KCSE Past Papers 2017 Pdf KCSE Past Papers 2018 KCSE Past Papers of Kiswahili Pp2 KCSE Kiswahili Past Papers Pdf Kiswahili KCSE Papers With Their Marking Schemes Kiswahili Paper 1 and Answers KCSE 2017 Papers and Marking Scheme KCSE 2019 Papers and Marking Scheme KCSE Kiswahili Paper 1 2018 KCSE Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Kiswahili Paper 1 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 3 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers and Answers KCSE Marking Schemes Pdf KCSE Past Papers 2015 Marking Schemes KCSE Past Papers 2019 Marking Schemes KCSE Past Papers Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Past Papers Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Past Papers Kiswahili Paper 3 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 1 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 2 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 3 2019 Kiswahili Mock Papers Kiswahili Paper 1 2019 Kiswahili Paper 1 Notes Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Paper 2 Form 3 Kiswahili Paper 2 Notes Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Past Papers Kiswahili Past Papers Pdf Kiswahili Questions and Answers Pdf Kiswahili Revision Questions and Answers Pdf Kiswahili Revision Questions Pdf Common Exam Questions in Kiswahili Paper 1 Common Exam Questions in Kiswahili Paper 2 Common Test Questions in Kiswahili Paper 1 Common Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Commonly Tested Questions in Kiswahili Paper 1 K.c.s.e.Kiswahili Questions and Answers KCSE 2019 Kiswahili Paper 1 Marking Scheme KCSE 2019 Kiswahili Paper 2 KCSE 2019 Kiswahili Paper 2 Marking Scheme KCSE 2020 Prediction Questions and Answers KCSE Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Kiswahili Paper 2 2016 KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Kiswahili Questions and Answers Most Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Most Tested Questions in Kiswahili Paper 2 Mostly Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Mostly Tested Questions in Kiswahili Paper 2