KCSE Past Papers 2018 Kiswahili Paper 3 (102/3)

Click Here - Free KCSE Past Papers » KNEC Past Exams » Free Downloads » KCSE Papers & Marking Schemes

Kenya Certificate of Secondary Education Kiswahili - Fasihi Karatasi ya 3

1.Lazima

N ilreyaandika lâaaneno haya KWa lıiaba ya:

Malrilioni wasio malazi

Wabebao vifurushi vilivyo wazi

wazungukao barabaranı bil a mavazi Milki yao ya ıraisha.

Kwa niaba ya:

Maelfu wanouawa bila haki wiki baada ya wiki

leo sumu au spaki

leo kamba au bunduki

na kwa wale wanosubiri kunyongwa.

Kwa niaba ya:

Vijana walio mitaani

wale mayatima wa maskini wazBngukao mapipani

kila pembe mjini

kuokota sumu kutia tumboni kujiua bila kujua

ili kupata kuishi.

Kwa niaba ya:

Wakongwe wasiojiweza walao chakula kiłichooza

wachuktiao choo wakijipakaza polepole

wakijiangamiza katika vyumba vyao

baridi na giza

kwa sababu haWarla Watazama

waga wauguza.

Kwa niaba ya:

waish i na nyingi hofu

kwa sababu ya madawa tifutifu

yatiwayo vyakulani yakitufanya wafu

bila ya mtu kuona

kama kwanba sote tu vipofu,

Na kwa niaba yetu sote;

Tuliofungwa vifungoni, duniani Tuliosukunıwa kingoni, maishani Tuliopokonywa maoni, machoni Tuliotiliwa sumu, malishoni Tuliodidimizwa kinyesini

ili ‘maendeleo

yaendelee kwenda njiani

huku yakitema machicha ya roho zetu.

(a) “Shairi hili linakatisha tamaa.” Thibitisha kauli hii kwa kutoa mifano saba kutoka kwenye shairi. ( alama 7)

(b) Fafanua umuhimu wa aina mbili za urudiaji zilizotumiwa katika shairi hili. (alama 4)

(c) Bainisha vipengele vifuatavyo vya kimtindo katika shairi hili.

(i) tasfida

(ii) kinaya

(iii) tashihisi (alama 3)

(d) Eleza kwa kutoa mfano, mbinu moja ambayo mshairi ametumia kutosheleza mahitajl ya kiarudh) katika ubeti wa tano. (alama 2)

(e) Andika ubeti wa pili kwa lugha ya nathari.(alama 2)

(f) Bainisha nafsineni katika shairi hili.(alama 2)

SEHEMU B: RIWAYA

K. Walibora: Kidagaa Kimem›vozea Jibu swali la 2 au la 3.

2. “Riwaya hii ya aina yake inathibiiisha kwa usanii wa kupi8iwa mfano jinsi ndoto ya uhuru b wi Afrika imegeuka kuwa jinamizi.” (a) Eleza muktddhâ Wa dondoo hili. (alama 4)

tb) Onyesha jinsi ndoto ya uhuru barani Afrika imegeuka kuwa jinamizi kwa kuwarejelea wahusika Wâftlâtâo:

(¡) Majisifu (alama 8)

(ii) Fao(alama 4) (iii) Wahudumu katika zahanati ya Nasaba Bora(alama 4)

3. (d) “Leo usukani uko mikononi mıvetu wenyewe. Mbeberu amekwisha ng ’olewa pamoja na mizizi yake.”

Onyesha kinaya kalika kauli hii kwa kutoa mifano ku mi kutoka Kidagaa Kimemıvozea. (alama 10)

(b) Tathmini mchango wa wanyonge katika kuzoroteka kwa hali ya maisha yao. (a lama 10)(alama 4)

SEHEMU C: TAMTHILIA

P. Kea: Kfgogo

Jibu swali la 4 au la5.

4. Tusiwaruhusu watu wachache waliojazwa kasumba za kikoloni fiturejesha kwenye utumwa. Hatuwezi kukubali kutawaliwa kidhalimu tena!”

(a) Eleza muktadha wa dondoo hili. (alama 4)

(b) Fafanua kinyume kinachojitokeza katika kauli iliyopigiwa mstari kwa kurejelea hoja kumi na sita kutoka kwenye tamthilia hii. ( alama 16)

5. “Si haki! Unayazika matumaini yetu. Unaifukia kesho yetu.”

(a) Fafanua umuhimu wa mzungumzaji wa maneno haya katika kuijenga taınthilia ya Kigogo. (alama 6)

(b) Kwa kurejelea hoja kumi na nne kutoka kwenye tamthilia, jadili namna uongozi wa Sagamoyo unavyoyazika matumaini ya raia. (alama 14)

Sehemu D: Hadithi Fupi

A. Chokocho na D. Kayanda:

Tumbo Lisiloshiba na Hadhithi Nyingine Jibu swali la 6 au la 7. Said A. Mohamed: “Tumbo Lisiloshiba”

6. “. . .lakini hakuiruhusu sahau îketi na kuitawala kichwan mwake. .. hapoi. .. Angepoaje na ule moto unaomlipukia kila mtu pale mtaani, umeacha mpaka sasa kOVu bichi moyoni mwa kila

(a) Eleza muktadha wa dondoo hili.(alama 4)

(b) Bainisha tamathali tatu za usemi ambazo zimetumiwa katika kauli hii. ( Fafanua sifa tano za mhusika anayerejelewa na kauli hii.(alama 3)

(d) Huku ukijadili hoja nane, onyesha jinsi wakazi wa M adongoporomoka walivyolipukiwa na moto.(alama 5)

7. Onyesha jinsi maudhui ya utabaka yalivyoshughulikiwa katika Tumbo Lisiloshiba na Hadilhi Nvingine kwa kurejelea hadithi zifuatazo:

(a) Mkubwa (alama 12)

(b) Kidege (alama 8)

Sehemu E:Fasihi Simulizi

Soma utungo ufuatayo kisha ujibu maswali.

Nalilitizama jua la kinjano Likijikokota kwa jitirnai kutBa Mbele ya nguu

ya mlima uso kikomo likipisha machweo yenye giza la kaniki

Likishindilia uzito wa nanga kwenye moyo tepetevu

uloonja shubiri ya kwondokewa.

Twalitazamana na hiyo shamsi ikipotelea kwenye upeo wa macho huku nyuma ikinambia “yamekwisha.”.

Naliona kope zake zikimezwa na kiza Nikaliona jua likitoweka pamwe nawe Jagina wa maisha yangu.

Nikaliona likikokota aushiyo likabwakura rohoyo kutoka kwenye vyangu vitanga.

Kumbukizi zilikuleta

kwenye jukwaa la akili yangu pazia likafunguka

likayaleta mawio

ya siku ya kvamkia kuuka kwako.

Nalikuona kwenye ruya ukitazamana ana kwa ana na hasidi alokakawana

kutuhasiri mi nawe

Nalikiona kipaji chako kikitwaa wasiwasi ukawa ni kama wanywea kwa wake mtazamo.

Hata uliponishika mkono kunambia tukimbile tuj‹ ponye nalikuwa rli mechelewa Ulikuwa keshanipa kisogo, huku nyuma waniita, “Mwanangu, njoo tujisalimishe Mwanangu njoo, nguvu zimenisha.” Kumbe hiyo ilikuwa tahadhari kWamba Iziraili yu karibu moyowe kuchukua?

Kumbe wali ukisema,‘Buriani mwanagu?”

Siku ya faradhi ilifika, mkono kulazimika kukupungia

Naliutazama mwilio mtakatifu

Nalilitazama tambolo liloumbuka wali uıredhibitiwa shujaa wangu ndani ya chumba chenye kuta na paa la mbao.

Hata tulipokukaribisha,

kwa lako kaburi

Nilijipa kujiambia, “Hajenda popote

mtiına bado wapiga.”v Nalirgoja unisalimu Nalingojea tabasamu lako lenye haya Ela hayo hayakutimila Walikuwa kesha kwenda Kuwa milki, ya ardhi isoshiba. Hata waliponena, “Udongo kwa udongo,”

NiJikusitJa ewe yeli uso kifani ııkighani ubeti wa wimbo

wako pendwa mawazoni mwangu,

“Kifo ni hasidi, Ikiwa mimi Gunge

Roho yarıgu nitamkabidhi Iziraili Mimi niliyekaidi bunduki ya Mzungu Katika kitali cha miaka minne

Kwetu kukarudi fahari na jina.

Mimi niliyeshindana na ndui na tetekuwanga, iliyow apukutislıa wana wote wa Ngome Nikabaki mimi, jogoo wa kijiji.

“Kifo ni shujaa,

Ikiwa mimi Gunge mwili wangu huu mtukufu

kwa tambo na nemsi nitaukubalia

kuwa lengo la dua za kuonewa imani kuwa karamu ya macho ya mahasimu kuvikwa suti na mwosha kufunikwa kwa udongo uliolaaniwa

Mimi Gurige,

Niliruhusu jabali kubwa Likibinye changu kichwa Likidhibiti ehangu kidari Linizibe zangu pumzi Girige niache kutawala.”

Huu ni wimbo wa aina gani? (alama l)

Andika sababu mbili kuthibitisha jibu lako la a(i). (alama 1)

Ni nani anayeimbiwa na nafsineni? (alama 1)

Bainisha matatizo eıawili yanayoikumba jamii inayosawiriwa na utungo buu. (alama 2)

(iv) Bainisha mbinu zifuatazo katıka wimbo huu.(alama 2)

(i) ritifaa

(ii) mbinu rejeshi

(iii). taashira (alama 3)

Unanuia kutumia mbinu ya kutazama na kushiriki kufanya utafiti kuhusu nyimbo za aina hii. Eleza sababu sita za kuchagua mbinu hii. (alama 6)

(b) Fafanua mikakati sita ambayo jamii inaweza kutumia ili kuUdumisha utanzu wa semi. (alama 6)

Kiswahili Paper 3 (102/1)

(a) Mtahiniwa abainishe hali duni ya maisha (au matatizo) ambayo nafsineni inaangazia. Mifano:

(i) Umaskini Kuzunguka barabarani bila mavazi.

- Vifurushi vitupu ndivyo milki yao. (ubeti 1)

(ii) Ukiukaji wa haki za kîbinadamu — watu wengi wanauawa bila haki kila wakati. (ubeti 2)

(iii) Tatizo la uyatima — vijana mayatima wa maskini kuzunguka mitaani. (ubeti 3)

(iv) Vijana wanajidhalilisha kwa kula vyakula duni na hatari (kwa sababu ya uhitaji) bila kujua kwamba wanajiua katika harakati zao za kung’ang’ania kuishi. (ubeti 3)

(v) Wazee wanatelekezwa katika makao ya wazee — hawana walinzi wala wauguzi. (ubeti 4)

(vi) Wazee wanauawa polepole kwa kupewa chakula chenye vijasumu (kilichooza) (ubeti 4).

(vii) Wakongwe wamepoteza urazini — hali yao inasikitisha kwani wanajipakaza hata choo. (ubeti 4)

Mazingira mabaya/magumu kwenye makao ya wazee yanakatisha tamaa. Wanaishi kwenye vyumba vyenye baridi na giza. (ubeti 4)

(ix) Binadamu wamejawa na dhiki ya kisaikolojia. Wanaishi k.wa hofu kwa sababu ya vijasumu vyenye kutiwa kwenye chakula na kuhatarisha maisha yao. (ubeti 5)

Mapuuza — watu wanakula vyakula vyenye sumu/dawa bila kuwazia hatari yake. (ubeti 5)

(xi) Watu wanadhulumiwa; wanafungwa na kukatishwa tamaa (tuliosukumwa kingoni maishani) na kadhalilishwa (tuliodidimiziwa kinyesini) iii maendeleo yapatikane, huku wao wakiwa katlka hatari ya kufa. Watu kulemazwa: wanapokonywa uoni( Ubeti wa 6)

Kuwepo kwa viongozi wasiowajibika: wanaendeleza shughul za kimaendeleo ambazo zinahatarisha maisha ya wanyonge

(b) (i) Urudiaji wa silabi/silabi zinazosikika kama sauti moja. Kwa mfano:

zi — katika: makazi, na mavazi (ubeti 1)

ki— katika: haki, wiki, spaki, bunduki (ubeti 2)

ni — katika: mitaani, maskini mapipani, tumboni (ubeti 3)

za — katika: wasiojiweza, kilichooza, wakijiangamiza (ubeti 4) fu — katika: hofu, tifutifu, wafu (ubeti 5)

Umuhimu: kujenga ridhimu/kulipa shairi muonjo/mdundo wa kimuziki/ kuleta urari wa vina.

Aina — alama 1

Umuhimu — alama 1

(ii) Urudiaji wa irabu/ sauti. Kwa mfano.

‘o’ — katika: wazungukao, wabebao (ubeti 1)

Umuhimu: Kujenga ridhimu/kulipa shairi muonjo/mdundo wa kimuziki/ kuleta urari wa vina.

Aina — alama 1

Umuhimu — alama l

(iii) Urudiaji wa vifungu vya maneno

Kirai: “Kwa niaba ya” kimerudiwa katika shairi zima (ndicho kinaanzia kila ubeti isipokuwa ubeti wa kwanza).

Umuhimu

i) Unasisitiza wazo kuu, kwamba nafsineni haijisemei tu — ni sauti ya wanyonge wanaoteseka.

ii) Kuchimuza/ kutambulisha toni ya shairi- nafsineni inachukizwa na hali ya maisha.

Aina — alama l

Umuhimu — alama 1

(iv) Usambamba — urudiaji wa miundo sawa ya sentensi/vishazi/virai. Kwa mfano:

(i) Leo sumu au spaki

Leo kamba au bunduki (ubeti 2)

(ii) Tuliofungwa vifungoni, duniani Tuliosukumwa kingoni, maishani Umuhimu

i) Kuonyesha mtazamo wa nafsineni kuhusu masuala anayoibua; anayokashifu.

ii) Kuchimuza toni ya shairi — chuki, masikitiko

Aina — alama 1

Umuhimu — alama 1

Aina zozote 2 x2

(c) (i) Tasfida

(i) Choo badala ya mavi. (Ubeti 4)

(ii) Kinyesini badala ya kwenye mavi (Ubeti 6) 1 x 1 = 1

(ii) Kinaya

1. Ni kinaya kwamba vijana mitaani wanaokota chakula mapipani ili kuulinda uhai wao lakini vyakula hivî vina vijasumu ambavyo vinawaua polepole bila wao kujua. (ubeti 3)

2. Nchi yaendelea huku ikiwaua watu polepole (Ubeti wa 6).

iii) Tashibisi — maendeleo yaendelee kwenda njiani huku yakitema machicha ya roho zetu (Ubeti wa 6). 1 x 1 = 1

(d) Kufinyanga sarufi/ Kubananga lugha — nyingi hofu, badala ya hofu nyingi. Imetumiwa ili kuleta urari wa vina. 1 x 2 = 2

Kutaja- alama 1, mfano- alama 1

(e) Nimeyaandika (maneno haya) kwa niaba ya (kuwatetea/kuonyesha dhiki za) wengi ambao wanauawa bila sababu (haki/kosa) kila wiki, kwa kutumia sumu, spaki, kamba au bunduki. Nimeandika pia Kwa niaba ya wale wanaosubiri kunyongwa. 2 x 1

Wanaouawa bila haki — 1

Wanaosubiri kunyongwa — 1

(f) Nafsineni ni mtetezi wa haki / mtu ambaye amechukizwa na hali ya maisha ya wanyonge na kujitolea kulalamika kwa niaba yao. Mfano. Ninaandika kwa niaba ya .....

Maelezo — alama 1

Mfano — alama 1

2. a) (i) Hii ni kauli/tahakiki/maelezo kwenye blabu ya Kidagaa Kimemwozea, riwaya ambayo iliandikwa na Amani. Au:

Ni tahakiki ya mhariri/ınsomaji wa mswada, ambayo imeandikwa kwenye blabu ya riwaya ya Kidagaa Kimemwozea iliyoandikwa na Amani. Au:

Ni kauli ya Msimu1izi/ Mwandishi inayotokea katika riwaya ya Kidagaa xfmemwozea ambayo iliandikwa na Amani.

(ii) Imani amemwazimia Amani riwaya hii miongoni mwa vitabu vingine, kutoka kwa Mwalimu Majisifu.

(iii) Majisifu alikuwa ameiba mswada wa riwaya hii na kuuchapîsha mama wake.

(iv) Amani anaisoma riwaya hii akiwa kwa Majisifu anapouguziwa na Imani.

(v) Amani anagundua na kuthibitisha kwamba riwaya ni yake. Hata hivyo moyo wake una utulivu unaomtisha.

(Vl)Anamwandikia Imani ujumbe mfiıpi kumjuza kuhusu wizi huu. 4 x 1 = 4

Tanbihi

i) Dondoo limetolewa uk. 140.

ii) Matahiniwa sharti aonyeshe: Msemaji, kauli inatokea wapi kitabuni? Kuhusu nini? Lini? Yanayotokea baadaye.

b) Maana ya ndoto kuwa jinamizi.

Majibu ya mtahiniwa yanaweza kudhihirisha hali kama vile:

(i) Mhusika kutofaidika na malengo ya baada ya uhuru

(ii) Mhusika kutenda kinyume na matarajio ya jamii/kutotekeleza wajibu wake, hivyo kuwahasiri wengine

Mhusika kuwatesa wanyonge licha ya uhuru Mhusika kuteseka pamoja na kwamba uhuru umefikiwa Mhusika kuwanyima wengine uhuru wao wa kibinafsi

(I) Majisifu

(i) Uhuru haujambadilisha Majisifu. Licha ya kuwa msomi, anashindwa kuudhibiti uraibu wake wa pombe. Analewa hadi analala kwenye ınitaro. Hata Nasaba Bora anasema anautukanisha ukoo wao.

(ii) Anausaliti wajibu wake kama mwalimu kwa kutohudhuria madarasa kikaida. Hajahudhuria madarasa kwa takriban muhula mzima. Anaathiri maendeleo ya wanafiınzi wake katika elimu.

Hata mpwa walce Mashaka anamkumbusha ahudhurie madarasa/ Anaendeleza uzembe ha kutohudhuria kazi.

(iii) Ni miongoni mwa Waafrika waliopata vyeo na kuendelea kuiibia serikali saa za kazi. Mahudhurio yake mabaya kazini yanqamsababishia kufutwa.

Anaendeleza wizi wa kitaaluma kwa kumwibia Amani mswada.

Hii ni sura ya unyonyaji ambao uliendelezwa pia na Wazungu.

Anaendeleza aina fulani ya ubaguzi — unasaba. Akiwa mhariri wa gazeti la Tomoko Leo anahakikisha kwamba jina la Nasaba Bora linatokea kila mara.

Anaendeleza unyonyaji/dhuluma kwa wafanyakazi kwa kumlipa Imani mshahara mdogo licha ya kwamba anamfanyiza kazi nyingi ya kuwalea watoto wake vilema.

Pamoja na kisomo chake, anawadhalilisha watoto wake kwa kuwaita mashata. Anasaliti mojawapo ya malengo ya baada — uhuru; kupigana na ujinga.

Anapuuza haja ya kuwapeleka watoto wake wenye ınahitaji maalum kwenye shule maalum.

Anashindwa kuheshimu thamani za kitaifa, Anashindwa kuendeleza maadili ya kidini ambayo alirithishwa na baba yake.

Anaiona dini kama kasumba inayolevya. Licha ya kwamba alitumwa ng’ambo kusomea dini, alighalri nia na kusomea digrii mbili.

Hata hana muamana na ndugu yake.

Anaudhalilisha usomi kwa kushindwa kuumudu mjadala wa kiusomi huko chuoni Wangwani. Anakosa kujiandalia mhadhara wake na kuishia kujiumbua. anaposhindwa kujibu maswali ya kimsingi. Haelekei hata kujua hali katika mataifa yanayoizunguka jamii yake.

Anaendeleza ajira ya watoto kwa kumwajiri Iınani, msichana mdogo.

Badala ya kupigania usawa, anaendeleza ubaguzi wa kijinsia.

Anakataa kumsaidîa mkewe kuwatunza wanao huku akishangaa iwapo alioa mume mwenzake.

Anasema hakuna haja ya kuwasomesha wasichana dhaifu masomoni ambao kazi yao ni kutoroka shuleni kuwatembelea wapenzi wao.

Pamoja na kisomo chake, anamlaumu mkewe kwa kumzalia vilema. Anamtenga na kumnyima haki yake ya unyumba kwa miaka kumi na mitano.

Anawaumbua wanafunzi wake kwa kuwakosoa ovyo ovyo hadharani kila anapodhanl kwamba wamefanya kosa la kisarufi.

Hii ni njia moja ya kufifilisha uhuru wa kifıkra. Anaisaliti misheni iliyoyadhamini masomo yake ya ukasisi ng’ambo. Anapofıka huko anasomea digrii katika vyuo visivyosifıka (uk. 27).

Anayasaliti mashirika ya ucha lshaji. Anapopewa miswada kupitia, anakataa baadhi na baadaye kuisarifu kuwa yake (uk. 139).

Ni miongoni mwa wahariri ambao wanachapisha miswada ya waandishi wanaojikomba kwao, hivyo kuyafanya mashirika haya kuchapisha kazi duni. Hata anajutia haya (uk 138).

Anampagaza mkewe dhiki ya kîsaikolojia kwa kulazimika kuuvumilia ulevi wake.

(xvii) Majisifu ana vifaa vya kisasa lakini ni kana kwamba hana uhuru wa kuvitumia. Anadhalilisha taaluma na hadhi yake kwa kulewa pombe haramu vibandani llcha ya jokofu lake kujaa vinywaji vya kisasa. (uk.29)

Yeye ni kiongozi wa umma lakini anaendeleza uvunjaji wa sheria kwa kulewa pombe haramu.

Hampi mkewe uhuru wa kujieleza. Anapomwambia amsaidie anamtusi. 8 x 1 = 8

Fao

(i) Anaendeleza upujufu wa thaınani ya mtihani kwa kukubali kufanyiwa mtihani wa shule ya msingi na ya upili.

(ii) Anaendeleza unyanyasaji wa kijinsia. Anahusiana kimapenzi na mwanafunzi wake badala ya kumwelekeza.

Anausaliti wadhifa wake wa ualimu kwa kuhusiana kimapenzi na mwanafunzi wake. Anamtunga mimba mwanafunzi wake na kumkosesha heshima.

(v) Ni miongoni mwa raia wanaodhulumu wanyonge haki ya kielemu. Japo wazazi wake wanajipata, wanampeleka ng’ambo kwa pesa zilizodhamiriwa elimu ya maskini.

(vi) Anaendeleza ukiukaji wa haki za watoto. Anakwenda ng’ambo na kumwacha mwanawe kulelewa na mama yake, pamoja na dada yake.

(iii) Wahudumu katika zahanati ya Nasaba Bora

(i) Wahudumu wa kike wanaiba saa za kazi. Wanafuma fulana badala ya kuwahudumia wagonjwa: Amani na Imani. Wanasema kuwa ni sikukuu.

(ii) Badala ya kumtibu Uhuru, wanawahukumu Amani na Imani. Wanamwambia Imani kuwa amekuwa mzazi akiwa mchanga.

(iii) Wanaendeleza unyanyasaji wa kihisia. Wanawasimanga Amani na Imani; wanawaambia kuwa walifikiri kuwa kulea si kazi, ingawa hata hawajahakikisha kuwa huyu ni mtoto wao. (uk 76-77) Hii ni njia ya kuwadhalilisha.

(iv) Wahudumu wa hospitali ya Nasaba Bora hawaushughulikii usalama wa wagonjwa. DI anatoroka hospitali, na hakuna anayejua alipo. Hakuna aliyetaka kumwambia Amani alipo DJ.

(v) Wahudumu hawawahakikishii raia huduma bora za afya. DJ anapoona hapati matibabu mwafaka anaenda kwa rafiki yake mchunga anayemtibu kwa dawa za kienyeji.

3. (a) Swali hili linaangazia suala la uongozi. Mtahiniwa adhihirishe kwamba:

(i) Uongozi wa nchi za Kiafrika hauendeshwi na Waafrika peke yao.

(ii) Mkoloni hajaondoka kabisa, bado athari zake zimo. / Japo inkoloni ameondoka, Waafrika wanaendeleza tabia zake. Mbeberu anamtawala Mwafrika kwa mbali; kisiasa, kiuchumi na kijamii.

Mifano

(i) Waafrika wanarithi mashamba na makasri (rasilimali) yaliyomilikiwa na Wazungu. Kasri la Majununi lilikuwa milki ya Chichiri Hamadi, Mtemi Nasaba Bora akamuua na kulinyakua.

(ii) Wazungu wameacha taathira kubwa kuhusu utambulisho wao. Sehemu mbalimbali bado zinarejelewa kwa majina ya Wazungu: Kwa mfano: Kasri la Majununi (Mayor Noon).

(iii) Waafrika walirithi elimu ya kigeni. Nasaba Bora na Majisifu walisomeshwa na Misheni.

(iv) Waafrika walirithi vyeo vya Wazungu na kuendesha shughuli kama wao. Nasaba Bora anafanya kazi katika Wizara ya Ardhi na Makao mara tu baada ya kuondoka kwa Mzungu.

(v) Viongozi kama vile Nasaba Bora walirithi tabia ya Wazungu. Anatawala kiimla kiasi kwamba watu hata wanaogopa kuwa na woga (uk. 14). Tunaambiwa kuwa kila mtu alihitaji kutambua Nasaba Bora ni Mtemi aliyepaswa kurambwa miguu ikibidi. Nasaba Bora alirithi matusi kutoka kwa Bwana wake mzungu (uk. 14)

(iv)Anaendeleza wizi wa kitaaluma kwa kumwibia Amani mswada. Hii ni sura ya unyonyaji ambao uliendelezwa pia na Wazungu.

(v)Anaendeleza aina fulani ya ubaguzi — unasaba. Akiwa mhariri wa gazeti la Tomoko Leo anahakikisha kwamba jina la Nasaba Bora linatokea kila mara.

(vii)Anaendeleza unyonyaji/dhuluma kwa wafanyakazi kwa kumlipa Imani mshahara mdogo licha ya kwamba anamfanyiza kazi nyingi ya kuwalea watoto wake vilema.

(viii)Pamoja na kisomo chake, anawadhalilisha watoto wake kwa kuwaita mashata. Anasaliti mojawapo ya malengo ya baada — uhuru; kupigana na ujinga. Anapuuza haja ya kuwapeleka watoto wake wenye ınahitaji maalum kwenye shule maalum.

(ix)Anashindwa kuheshimu thamani za kitaifa, Anashîndwa kuendeleza maadili ya kidini ambayo alirithishwa na baba yake. Anaiona dini kama kasumba inayolevya. Licha ya kwamba alitumwa ng’ambo kusomea dini, alighalri nia na kusomea digrii mbili. Hata hana muamana na ndugu yake.

(x) Anaudhalilisha usomi kwa kushindwa kuumudu mjadala wa kiusomi huko chuoni Wangwani. Anakosa kujiandalia mhadhara wake na kuishia kujiumbua. anaposhindwa kujibu maswali ya kimsingi. Haelekei hata kujua hali katika mataifa yanayoizunguka jamii yake.

(xi)Anaendeleza ajira ya watoto kwa kumwajiri Iınani, msichana mdogo.

(xii)Badala ya kupigania usawa, anaendeleza ubaguzi wa kijinsia. Anakataa kumsaidîa mkewe kuwatunza wanao huku akishangaa iwapo alioa mume mwenzake. Anasema hakuna haja ya kuwasomesha wasichana dhaifu masomoni ambao kazi yao ni kutoroka shuleni kuwatembelea wapenzi wao. (xiii) Pamoja na kisomo chake, anamlaumu mkewe kwa kumzalia vilema. Anamtenga na kumnyima haki yake ya unyumba kwa miaka kumi na mitano.

(xiv)Anawaumbua wanafunzi wake kwa kuwakosoa ovyo ovyo hadharani kila anapodhanl kwamba wamefanya kosa la kisarufi. Hii ni njia moja ya kufifilisha uhuru wa kifıkra. Anaisaliti misheni iliyoyadhamini masomo yake ya ukasisi ng’ambo. Anapofıka huko anasomea digrii katika vyuo visivyosifıka (uk. 27).

(xv) Anayasaliti mashirika ya ucha lshaji. Anapopewa miswada kupitia, anakataa baadhi na baadaye kuisarifu kuwa yake (uk. 139).

(xvi)Ni miongoni mwa wahariri ambao wanachapisha miswada ya waandishi wanaojikomba kwao, hivyo kuyafanya mashirika haya kuchapisha kazi duni. Hata anajutia haya (uk 138).

(xvii)Anampagaza mkewe dhiki ya kîsaikolojia kwa kulazimika kuuvumilia ulevi wake.

(xvii) Majisifu ana vifaa vya kisasa lakini ni kana kwamba hana uhuru wa kuvitumia. Anadhalilisha taaluma na hadhi yake kwa kulewa pombe haramu vibandani llcha ya jokofu lake kujaa vinywaji vya kisasa. (uk.29)

(xx) Yeye ni kiongozi wa umma lakini anaendeleza uvunjaji wa sheria kwa kulewa pombe haramu.

C) Fao Hampi mkewe uhuru wa kujieleza. Anapomwambia amsaidie anamtusi. 8 x 1 = 8

(i) Anaendeleza upujufu wa thaınani ya mtihani kwa kukubali kufanyiwa mtihani wa shule ya msingi na ya upili.

(ii) Anaendeleza unyanyasaji wa kijinsia. Anahusiana kimapenzi na mwanafunzi wake badala ya kumwelekeza.

Anausaliti wadhifa wake wa ualimu kwa kuhusiana kimapenzi na mwanafunzi wake. Anamtunga mimba mwanafunzi wake na kumkosesha heshima.

(v) Ni miongoni mwa raia wanaodhulumu wanyonge haki ya kielemu. Japo wazazi wake wanajipata, wanampeleka ng’ambo kwa pesa zilizodhamiriwa elimu ya maskini.

(vi) Anaendeleza ukiukaji wa haki za watoto. Anakwenda ng’ambo na kumwacha mwanawe kulelewa na mama yake, pamoja na dada yake. 4 x 1 = 4

(III) Wahudumu katika zahanati ya Nasaba Bora

(i) Wahudumu wa kike wanaiba saa za kazi. Wanafuma fulana badala ya kuwahudumia wagonjwa: Amani na Imani. Wanasema kuwa ni sikukuu.

(ii) Badala ya kumtibu Uhuru, wanawahukumu Amani na Imani. Wanamwambia Imani kuwa amekuwa mzazi akiwa mchanga.

(iii) Wanaendeleza unyanyasaji wa kihisia. Wanawasimanga Amani na Imani; wanawaambia kuwa walifikiri kuwa kulea si kazi, ingawa hata hawajahakikisha kuwa huyu ni mtoto wao. (uk 76-77) Hii ni njia ya kuwadhalilisha.

(iv) Wahudumu wa hospitali ya Nasaba Bora hawaushughulikii usalama wa wagonjwa. DI anatoroka hospitali, na hakuna anayejua alipo. Hakuna aliyetaka kumwambia Amani alipo DJ.

(v) Wahudumu hawawahakikishii raia huduma bora za afya. DJ anapoona hapati matibabu mwafaka anaenda kwa rafiki yake mchunga anayemtibu kwa dawa za kienyeji. 4 x 1 = 4

3. (a) Swali hili linaangazia suala la uongozi. Mtahiniwa adhihirishe kwamba:

(i) Uongozi wa nchi za Kiafrika hauendeshwi na Waafrika peke yao. (11) Mkoloni hajaondoka kabisa, bado athari zake zimo. / Japo inkoloni ameondoka, Waafrika wanaendeleza tabia zake. Mbeberu anamtawala Mwafrika kwa mbali; kisiasa, kiuchumi na kijamii.

Mifano

(i) Waafrika wanarithi mashamba na makasri (rasilimali) yaliyomilikiwa na Wazungu. Kasri la Majununi lilikuwa milki ya Chichiri Hamadi, Mtemi Nasaba Bora akamuua na kulinyakua.

(ii) Wazungu wameacha taathira kubwa kuhusu utambulisho wao. Sehemu mbalimbali bado zinarejelewa kwa majina ya Wazungu: Kwa mfano: Kasri la Majununi (Mayor Noon).

(iii) Waafrika walirithi elimu ya kigeni. Nasaba Bora na Majisifu walisomeshwa na Misheni.

(iv) Waafrika walirithi vyeo vya Wazungu na kuendesha shughuli kama wao. Nasaba Bora anafanya kazi katika Wizara ya Ardhi na Makao mara tu baada ya kuondoka kwa Mzungu.

(v) Viongozi kama vile Nasaba Bora walirithi tabia ya Wazungu. Anatawala kiimla kiasi kwamba watu hata wanaogopa kuwa na woga (uk. 14).

Tunaambiwa kuwa kila mtu alihitaji kutambua Nasaba Bora ni Mtemi aliyepaswa kurambwa miguu ikibidi. Nasaba Bora alirithi matusi kutoka kwa Bwana wake mzungu (uk. 14).

(vi)Waafrika wanaendeleza tamaa na ubinafsi wa Wazungu. Nasaba Bora ni miongoni mwa viongozi ambao wamekaa ange kuvuna matunda ya uhuru kwa mkono mrefu. Anajitengenezea faili iii kupata ardhi. (uk. 12)

(vii) Viongozi wa Kiafrika wanaendeleza ukatili wa Wazungu. Nasaba Bora anamuua Chichiri Hamadi ili kuipolca familia yake mali. Anawatuma askari kumpiga na kumuua mama Imani na baadaye kunyakua mali yake. Anampiga Amani.

(viii)Viongozi wa Klafrika wanadhibiti wapinzanl namna Wazungu w livyofanya. Matuko Weye anapompinga Mtemi hadharani anafungwa.

(ix) Waafrika wanarithi mfuıno wa kiuchumi wa Wazungu. Madhubuti anaposomea Urusi, anarudi na fikra za kimapinduzi.

(x) Waafrika bado wanawapeleka watoto wao kusomea ng’ambo, hivyo kuendelea kudumisha uhusiano na Wazungu. Mustaafa Saeed, Majisifu, Fao na hata Madhubuti wanasomea ng’ambo.

(xi) Utawala wa kimkoa au kijimbo unarithiwa kutoka kwa Wazungu. Kuna Mudir wa Wîlaya ambaye ni wa akraba ya Mtemi. Nasaba Bora anarithi Afisi ya Mtemi wa Sokomoko.

(xii) Unyanyasaji wa wafanyakazi. Nasaba Bora anawafuta wafanyakazi wake hata kwa ‘kosa’ la kunadhifisha Kasri Lake.

(xiii) Uhamaji wa wanataaluma kufanya kazi ng’ambo unaendeleza uhusiano kati ya Mwafrika na Mzungu. Chichiri Hamadi ni ınhadhiri katika Chuo Kikuu cha London.

Lugha inayotumiwa lcatilca shughuli rasmi inarithiwa kutoka kwa Mzungu. Hotuba ya lcisiasa ya Nasaba Bora inasomwa kwa Kizungu: “Ladies and gentlemen, fellow country men ...”

Viongozi wa Kiafrika wana vikaragosi kama walivyokuwa Wazungu. Balozi ni kikaragosi cha Mtemi; anamsifu kiongozi huyo kiongo.

Vyombo vya dola vinatumiwa kuendeleza uongozi dhalimu namna Wazungu walivyofanya. Seli kwenye afisi ya Mtemi inatuıniwa kuwakandamiza Amani na Imani.

Dhiki katika vituo vya kurekebishia tabia. Benbella anasema kwamba kutokuwa na uhuru eva lcujua lolote linalotokea nje ya jela kulimkumbusha hakuna uhuru (uk. 80), hata baada ya Mzungu kuondoka. Aslcari wanawatesa Waafrika hata kuliko Wazungu walivyofanya. Matuko Weye analalaınikia hali hii.

Ubaguzi wa rangi unapisha ubaguzi wa kinasaba. Majisifu, pamoja na uzembe na ulevi wake, anapewa nyadhifa mbalimbali katika taasisi za umma kwa kuwa ana mazimwi yanayomjua.

Waafrika bado ni wafanyakazi na maskwota katika mashamba ambayo Waafrika wenzao walirithi lcwa Wazungu. DJ anafanya kazi kwa Maozi, Amani kwa Nasaba Bora, na Imani kwa Majisifu.

Waafrika wanaomiliki mali wanaendeleza unyonyaji wa wafanyakazi jinsi Mzungu alivyofanya.

Majisifu na Nasaba Bora wanawalipa wafanyakazi wao malipo duni. Wazungu wanaendelea kufadhili miradi ya kimaendeleo. Zahanati ya Nasaba Bora ilijengıva kwa msaada kutoka Uingereza. Hii ni njia mojawapo ya Mzungu kudhibiti uchuml wa nchi za Kiafrika.

Tanbihi

i) Dondoo limetolewa uk. 68.

ii) Mtahiniwa sharti afafanue kikamilifu ili atuzwe alama 1.

(b) (i) Raia wa Sokomoko wanadhibitiwa na mwiko kuhusu maji ya Mto Kiberenge kiasi kwamba hawafaldikl kwa mto huu. Imani ndiye anayeuvunja mwiko huu na rala kuanza kufaidika kwao. (ii)Raia wa Sokomoko wanahitaji hospitali. Hata hivyo, wanatumia ufadhili vibaya na kuishia kujenga zahanati tu.

(ii)Kutopata elimu kwa watoto kutoka jamii maskini kunapaliliwa zaidi na viongozi Waafrika wanaotumia pesa zilizotengewa ufadhili wa watoto hawa kuwasomesha wanao.

Nasaba Bora anamsomeshea mwanawe ng’ambo kwa pesa zilizotengewa waoto wa wanyonge.

(iii)Wasiehana kama vile Lowela wanajinyima nafasi ya kujiendeleza kimasomo. Anaachia shule kidato cha tatu kwa kufuatia anasa na Nasaba Bora.

(iv)Lowela anajidhalilisha kwa kuhusiana kimapenzi na mzee ambaye anaweza kuwa baba yake. Anaishia kuambulia uja uzltO na kujidunisha ziadi kwa kuifunga mimba isionekane.

(v)Hali duni ya maisha ya kitoto Uhuru na hatimaye kifo, inasababishwa na ulcosefu wa uwajibikaji wa Lowela ambaye anamwacha Nasaba Bora kukitupa kitoto mlangoni mwa Amani na kumpagaza ulezi.

(vi)Raia wa Sokomoko wanamruhusu Nasaba Bora kuendelea kuwanyanyasa. Ingawa wananung’unikia unyanyasaji wa Mtemi hawasemi, wanaogopa.

Tunaambiwa kwamba kwa kila mtawala katili kuna umma uliomruhusu au kumpa uwezo wa kutekeleza ukatili.

(vii)Wanafunzi wenr.ake Amani wanamsingizia uchochezi, kumkatizia masomo na kumsababishia kifungo.

(viii)Askari wanatumiwa na viongozi kuwadhuluhumu wanyonge wenzao.

Wanatumwa na Mtemi kuchoma nyumba ya kina Imani na kuwapokonya shamba lao.

(ix)Askari, badala ya kulinda usalama wa wanyonge wenzao, wanawapiga.

Wanampiga na kumuua mama linani. Askari kwenye seli wanamsukuma Matuko Weye, wanawapiga Amani na Imani.

(x)Oscar Kambona baada ya kifo cha mama yake anaondoka nyumbani badala ya kumsaidia Imani kukabiliana na ukiwa. Imani anazidiwa na ukiwa hadi anataka kujiua.

(xi)Badala ya kubuni mikakati mwafaka ya kukabiliana na kuondokewa na mama na kunyang’anywa mali yao, Oscar anakuwa mraibu wa bangi, anapatikana na bangi na kuishia kufungwa.

(xii)Wanakijiji cha Baraka, badala ya kumtetea Imani anaponusurika kuchomekea nyumbani, wanaogopa kuwapinga askari, wanajishughulisha na yao tu. (Imani anasema kwamba kimya cha wanyonge ndicho klmkeracho; wanakubali kutazama tu wenzao wakinyongwa hivi hivi (uk. 58).

(xiii)Ubinafsi wa baadhi ya wanyonge unawafanya wenzao kuteseka. Balozi, kwa kutaka kufaidlka kwa Mtemi, ana mazoea ya kusema mambo yanayotakiwa badala ya kukosoa. (uk. 67).

(xiv)Anatahadhari asiukate mkono unaomlisha. AnamSlfu Mtemi kiongo na kupalilia zaidi unyanyasaji wa wanyonge wenzake.

(xv)Benbella anajidhalilisha kwa uraibu wake wa bangi na ulofa. Anaishia kuwa jambazi sugu wa jela. Analalamikia mazingira du111 huko jela (uk. 80).

(xvi)Majisifu anajidhalilisha zaidi kwa kushindwa kuudhibiti uraibu wake wa ulevi.

Japo (xvii)Majisifu anajua kwamba ni mnyonge kiusomi, anakosa kujitayarishia mhadhara wake na kuishia kujidhalilisha zaidi kule Wangwani.

(xviii) Majisifu na mkewe wanazidisha hali ya kusikitisha kwa watoto wao kwa kuwafungia chumbani. Majisifiı, hapo awali anawaita wanawe mashata.

(xxi) Kutalikiwa kwa Zuhura kunatokana na tendo la kumwîta Amani chumbani. Nasaba Bora anajisababishia kifo cha aibu (kujiua) kwa kushindwa kudhibiti hisia za kuvunjikiwa baada ya kuungama makosa yake. Anazîkwa mazishi ya kudhalilisha.

Tanbihi

Amani anajisababaishia kipîgo cha Nasaba Bora kwa kupuuza nia ya Zuhura na kufiımaniwa chumbani na Nasaba Bora.

Mnyonge anaweza kuwa:

i) Maskini/ Mtu wa tabaka la chini

ii) Mtu wa cheo cha chini

iii) Mtu aliye chini ya mamlaka ya mwingine kama vile mke kuwa chini ya mume

iv) Mtu mwenye kitembo cha chini cha elimu

v) Mtu aliyepungukiwa na tajiriba

vi) Mtu mwenye kukumbwa na changamoto/ udhaifu/ ulemavu

Vll) Mhitaji

4. (a) (i) Haya ni maneno ya Majoka.

(ii) Yanasomwa na mtangazaji wa habari/Mjumbe.

(iii)Yamerekodiwa.

(iv) Sudi, Kombe na Boza wanaisikiliza habari hii kutoka kwenye redio ya rununu ya Sudi. (v) Wamo kwenye karakana yao katika Soko la Chapakazi.

Tanbihi

Dondoo limetolewa uk. 5.

(b) Mtahiniwa aonyeshe kwamba Mwafrika bado anatawaliwa kikoloni; aonyeshe udhalimu unaoendelezwa na uongozi wa Majoka/ jamii ya Sagamoyo. Baadhi ya hoja ni:

i) Wanyonge wanalipa kodi na hali soko halisafishwi.

ii) Unyakuzi wa mali ya umma. Sudi anasema kwamba wamepokwa kilicho chao.

iii) Ubaguzi — kandarasi kutolewa kwa vikaragosi. Asiya anapewa kandarasi ya kuoka keki kwa vile Boza ni kikaragosi wa Majoka.

iv) Matumizi mabaya ya pesa za umma. Pesa kutumiwa kukichonga kinyago cha Majoka.

v) Kupigwa —Ashua anapigwa gerezani, Tunu analemazwa.

vi) Mauaj3 — Jabali anauawa.

vii) Unyanyasaji wa kijinsia — Majoka kumdhalilisha mkewe mbele ya Ashua, anasema mwanamke ni mwanamke.

viii) Matumizi mabaya ya vyombo vya dola- Polisi kuwatawanya waandamanaji.

(ix) Wafanyakazi katika kampuni ya Majoka kutokuwa na bima Soko kufungwa bila kuwazia hali a misha ya wanyonge. (x) Uharibifu wa mali ya umma.Vibanda vya wauzaji kubomolewa.

(xi) Uharibifu wa mazingira — majitaka kuelekezwa wanakofanyia kazi wanyonge Unyonyaji- kupandishwa kwa bei ya bidhaa katika kioski cha kampuni.

(xii) Ukosefu wa ajira/ Kutobuni nafasi za kazi. Sudi na Ashua wanalazimika kufanya kazi za kujidhalilisha na hali wamehitimu shahada.

(xiii) Kuwapitisha wanyonge kwenye dhiki ya kisaikolojia. Majoka anamsimanga Ashua anapokwenda kumwomba usaidizi.

(xiv)Majoka kuwaangamiza wanafunzi kwenye academy yake — wanaishia kuwa makabeji kwa kudungana dawa

(xv) Ukosefu wa uwajibikaji. Majoka kutotimiza majukumu yake ya unyumba. Haonekani nyumbani kwake

(xvi) Majoka kumwita Ashua afisini ili amfuinanishe na mkewe Kuwaangamiza wapinzani. Majoka kumfungia Ashua kwa kisingizio cha kuzua vurugu kwenye afisi ya umma. Anataka kumwadhibu Sudi kwa kukataa kuchonga kinyago chake.

(xvii) Kuwanyima wanyonge haki ya kuandamana. Wanatangaza kuwa maandamano ni haramu. Mbinu hasi za utawala, hila, propaganda, hongo. ..

(xviii) Ubaguzi- vituo vya kurekebishia tabia kuwa na seli spesheli kama vile ya mke wa Majoka na Ashua

(xix)Uongozi kutowahakikishia raia huduma za kimsingi kama vile maji ilhali kwa viongozi kuna visima.

(xx)Serikali kuidhlnisha uuzaji wa pombe haramu. Mamapima anasema amepewa kibali na serikali.

(xxi) Viongozi wanaendeleza wizi wa mali ya umma. Uongozi kugawia vikaragosi ardhi. Kenga amegawiwa kiwanja.

Viongozi kuwazamisha vijana zaidi katlka matumizi mabaya ya vileo. Wanapitia kwa Mamapima kuwafanikishia ulevi; vijana wanapewa shibe yao.

Badala ya wanyonge kuungana na Sudi na Tunu kupigania haki zao, wanafanikisha njama za kidhalimu za Majoka. Nguiumo anatumwa na Majoka kumpiga Tunu.

Anasema kwamba hawezi kumpa mwanamke kura, heri ampe paka.

5. (a)Ni maneno ya Ashua kwa Majoka.

Umuhimu wa Ashua

(i) Kuonyesha matatizo yanayowapata vijana. Ana shahada lakini anafanya kazi ya uchuuzi Yeye na mumewe wanashindwa hata kuwapa staftahi wanao.

(i) Kupitia kwake tunaona unyanyasaji wa kijinsia. Majoka anataka kuhusiana naye kimapenzi na hali ana mke.

(iii) Anaonyesha udhalimu unaoendelezwa na vituo vya kurekebishia tabia. Anapigwa na askari.

(iv)Anaendeleza maudhui ya ndoa na mapenzi. Anamwambia Sudi kuwa anahitaji matunzo. Anamwomba Sudi talaka.

(v)Anachimuza tabla ya Husda. Anasema Husda ni msengenyaji. Kujenga tabia ya wahusika. Anaonyesha ukatili wa Kenga. Kenga anamshauri Majoka amwite Ashua afısini na kumfumanisha na mkewe ili alipize kisasi kwa Sudi.

(vii)Kuendeleza maudhui ya utetezi wa haki. Anaungana na kina Tunu kumwondoa Majoka mamlakani.

(viii)Kupitia kwake tunaona uhafidhina wa Wanasagamoyo. Anaamini kwamba Tunu ni mpenzi wa Sudi kwa vile wanaandamana kupîgania haki.

(ix) Anaendeleza maudhui ya uplganiaji haki Anamwambia Majoka kwamba kuwabomolea vibanda na kujenga hoteli ya kifahari ni lmyazika matumaini yao.

(x) Anahimiza uwajibikaji. Anamwendea Majoka kumwomba msaada ili kuwalisha wanawe.

(xi) Kuendeleza ploti. Kufungiwa kwake na Majoka kunabadilisha mkondo wa hadithi/ kunabainisha migogoro mipya, kama vile mgogoro kati yake na Husda.

Tanbihi

i) Dondoo limetolewa uk. 25.

ii) Sharti mtahiniwa abainishe kwamba anamrejelea Ashua.

(i) Kuyachafua mazingira — majitaka kuelekezwa wanapofanyia kazi wanyonge.

(ii) Kusherehekea mwezi mzima badala ya kufanya kazi (uk.5).

(iii) Kupujia thamani ya elimu/ Kutobuni nafasi za kazi — vijana wanahitimu chuoni na kufanya kazi za kudhalilisha kama vile uchongaji vinyago.

(iv) Wanyonge kufûngiwa soko

(v) Maandamano kukabiliwa kikatili; polisi kuwatawanya

(vi) Kutokuwa na bima kwa wafanyakazi

(vii) Ktendleza ubaguzi .Watu kutopata nafasi ya uongozi iwapo hawatokani na ukoo wa uongozi. Majoka kutaka kumrithisha mwanawe uongozi bila kujali wengine

(viii) Mwanamke kutopewa nafasi ya uongozi. Majoka anampinga Tunu, Ngurumo anakerwa na wazo la kuwa na kiongozi mwanamke.

(ix) Unyanyasaji wa kijinsia Majoka kumdharau mke wake, anafumanisha na Ashua. Anamdhalilisha mbele ya Ashua. Anasema mwanamke ni mwanamke.

(x) Kuwaangamiza wapiganiajî haki. Jabali anauawa.

(xi) Dhiki ya kisakolojia — Majoka kumwachla mkewe upweke; hakai nymbani.

(xii) Majoka kushlndwa kuidhibiti himaya yake. Ni kiongozi na hali hajashika usukani (uk. xiii).

(xiii) Majoka kuvipagaza vizazi vya kesho deni kutoka kwa wafadhili. Anatumia msaada kwa shughuli zisizo na msingi kama vile kuchonga sanamu yake.Kenga anasema wafadhili wamewapa miaka mia moja kulipa (uk.11).

Kuwatelekezea raia/vijana kwenye matumizi mabaya ya vileo. Shuleni vijana wanadungana dawa, wamegeuzwa makabeji.

(xv) Kuwapiga na kuwaumiza wapigania haki, kwa mfano Tunu.

(xvi) Kuongeza mshahara na hapo hapo kuongeza kodi.

(xvii) Kupandisha bei ya chakula katika kîoski cha kampuni.

(xviii) Wanasagamoyo kulipa kodi na hali soko halisafishwi.

(xix) Kufungw’a — Ashua anafungwa kwa kisİngizio cha kuzua vurugu kwenye afisi ya umma.

(xx) Wanyonge kııhangaishwa watoe hongo ( uk.2)

(xxi) Kuwarithisha raia mbinu hasi za uongozi, kama vile matumizi ya hongo (Majoka kugawia Kenga ardhi), na propaganda, k.m Twajivunia Saga jimbo tukufu. .. (uk.5)

6. (a) Haya ni maneno ya mwandishi/Msimulizi. Yanamhusu Mzee Mago.

(iii) Mandhari ya hadithi ni hotelini mwa Mzee Mago.

(iv) Awali Msimulizi amesema kwamba mambo mengi mazito husahaulika haraka; kwamba binadamu ameumbwa na sahau.

(v) Watu wa jiji hili wamefunikwa na bawa linalowafanya wasisahau balaa haraka, hatimaye kila mtu hushughulika na lake. Hata hivyo Mzee Mago hairuhusu akili yake kusahau./ Japo watu hujishughulisha na mambo, wakasahau wengine, Mzee Mago hana mazoea ya kusahau.

Tanbihi — Dondoo limetolewa uk.2. 4 x 1 = 4

(i) Tashhisi — sahau kupewa uwezo wa kuketi na kutawala

(ii) Sitiari — moto — matatizo, hali mbaya ;Kovu — maumivu

(iii) Swali la balagha — Angepoaje na ule moto. ..?

(i) Mzee Mago ni mwenye msimamo imara — kutotaka kusahau kama wengine.

(ii) Anayejali masilahi ya jamii yake. Anaacha mkahawa wake kuendeshwa na nduguye iii kutetea haki.

(iii) Mtetezi wa haki — kwenda huku na kule kuzuia kubatilishwa kwa haki.

(iv) Mwenye hekima. Anawashawishi watu waishi kwa amani, na kuhusu namna ya kuepuka vitego vya kisheria.

(v) Mzindushi. Anawaleta watu pamoja kukumbushana kuhusu maendeleo yaliyofıkiwa.

(vi) Msema kweli. Hajui kusahau wala kunyamaza. Analiambia jitu kuwa fujo hazitawahamisha.

(vii) Jasiri — analiambia lile jitu kwamba fujo hazitawahamisha.

(viii) Mpanga mikakati. Anapanga njia za kupinga kuhamishwa kwao na kubomolewa kwa vibanda vyao.

(ix) Ni mzalendo. Anajitolea kuitumikia jamii yake licha ya vitisho vya wakubwa/lile 5 x 1 = 5

(d) Matatizo ya wakazi wa Madongoporomoka yajitokeze; ndiko kulipukiwa.

(i) Hali duni ya maisha — kuishi kwa kutegemea misaada/ kuishi vibandani

(ii) Uharibifu wa mazingira — majitaka kwenye mitaro

(iii) Ardhi yao kunyakuliwa ili mji upanuliwe

(iv) Kubomolewa kwa vibanda

(v) Kunyanyaswa — kutoruhusiwa kusema

(vi)Malilio yao kupuuzwa — hawasikilizwi na viongozi Vizingiti vya kisheria. Sheria kuwazuia kupata haki Kuwepo kwa mawakili wasioaminika

(vii)Kupigwa na askari

(viii)Kuhangaishwa badala ya kuhakikishiwa usalama Kudharauliwa na lile jitu — Mzee Mago anadharauliwa. Jitu kula chakula chote; wateja kukosa chakula

(ix)Msongamano mjini; ndicho kisingzio cha kubomolewa kwa vibanda vya wanyonge Wanyonge kupewa fidia ndogo( uk 5)

(x)Ukosefu wa uwajibikaji( kufurahia uozo)/ mpango wa kubomoa vibanda Vitisho/ kujazwa woga- jitu kumwambia Mzee Mago kwamba litarudi pale hotelini, liwekewe chakula maradufu. .. 8 x 1 = 8

Hoja ifafanuliwe ili atuzwe alama 1.

7.Mtahiniwa aonyeshe mgawanyilco katika makundi kiuchumi na kijamii/tofauti za kiuchumi na za kijamii.

ii) Mapambano kati ya makundi haya kwa nia ya kumiliki rasilimalî yanaweza kujitokeza. iii) Mbinu za kujihifadhi katika tabaka la juu zinaweza kujadiliwa.

iv) Harakati za mnyonge za kujitetea kutokana na tabaka la juu zaweza pia kubainishwa.

Mkubwa

Baadhi ya hoja:

(i) Mazingira wanamoishi wanyonge ni duni. Mkubwa anaishi katika mtaa wa Madongoporomoka.

(ii) Mkubwa anapotajirika anahamia mtaa wa kifahari kinyume na hapo awali ambapo alikuwa hata hapati chakula kikaida( uk 147)

(iii) BiaShara wafanyazo watu wa tabaka la chini ni za kipato kidogo, Mkubwa anauza pweza.

(iv) Kijana mwenzake anamwambia walio na pesa ni viongozi wafanyao biashara ya kuuza unga.

(v) Mbinu za kiuchumi za kujidumisha kwenye tabaka la juu- Watu wa tabaka la juu wanatajirika kwa biashara haramu, wanauza “unga”.

(vi) Wanyonge wanamiliki vifaa duni. Mkubwa ana mwavuli duni.

(vii) Watu wa tabaka la juu ni wenye ubinafsi, Mkubwa anamtoa Mkumbukwa ndani na hali wenzake wanabaki pale. Anajiendeleza kiuchumi huku akikiangamiza kizazi cha vijana. Ubaguzi upande wa sheria. Watu wa tabaka la juu hawakamatwi; wa chini ndio wanaokamatwa na kutiwa ndani.

(viii) Mkumbukwa anatiwa ndani na hali dawa za kulevya ni za Mkubwa. Mkumbukwa anatolewa kizuizini na kuwaacha wenzake humo kwa vile yeye anamfanyia kazi Mkubwa.

(ix) Wanyonge wanarithi mabaki/makombo ya matajiri. Mkumbukwa anashiriki mlo na Mkubwa japo sasa anauona mchungu.

(x) Watu wa tabaka la juu kutumia nafasi yao vibaya. Wanapewa cheti/ hifadhi ya kidiplomasia na kuitumia kuendeleza biashara haramu.

(xi) Tabaka la juu kutumia vyombo vya dola kujidumisha mamlakani. Mkubwa anatumia polisi kujihifadhi.Anarudishiwa shehena yake.

(xii) Unyanyasaji wa wanyonge. Wao ndio wanaofanya kazi ngumu. Mkumbukwa ndiye anayefanya kazi ngumu ya kusambaza unga huku Mkubwa anauingiza tu unga huu.

(xiii) Matajiri kumiliki vifaa vya kifahari. Mkubwa anapotajirika ananunua magari ya kifahari. Awali hakuwa anatambulika

(ix) Matajiri kuwa na wafanyakazi, maskini hawana. Mkubwa ana wafanyakazi. Mkumbukwa anachukuliwa na gari la kifahari la Mkubwa. Yeye na Mkubwa wanapewa chakula na mtumishi.

(x) Kuna tabaka la wasomi na la wasiosoma kama vile Mkubwa. Wasomi wanawaringia wasiosoma. Mkubwa anamshinda mpinzani wake wa kisiasa ambaye ni Profesa.

Tabaka la chini kuzinduka na kutetea haki/ kujinasua kwa dhuluima ya tabala la juu. Mkumbukwa anamkabili Mkubwa na kumwambia ukweli kuhusu biashara yake haramu. Anaondoka kwa Mkubwa. 12 x 1 = 12

Kidege

(i)Sitiari ya Chiriku- Msimulizi anasema kwamba ndege huyu ni wa tabaka la chini kuweza kuwafungisha Joy na Achesa ndoa, akilinganishwa na tai.

(ii)Kuna tabaka la wajengao vyoo na wajengao kasri(uk.86). Midege ni kama watu wenye nguvu wanaojenga kasri (uk 90).

(iii)Utabaka kusababisha wanyonge kuwategemea wenye nguvu- sitiari ya Mose kuwalisha samaki na ndege (uk 88-89).

(iv)Wenye nguvu kuwadhulumu wanyonge- midege mlkubwa kufa chakula cha videge vidogo (uk. 89).

(v)Watu wa tabaka la juu kujidumisha hapo kwa kujijengea kasri ili kujilinda ( uk 90) Tabaka la chini kuchoshwa na dhuluma na kujitetea. Visamaki vinajitetea vikiwa kidimbwini. (vii)Vinajibanza katikati ya vidimbwi.( uk. 93)

(viii)Mapambano kati a tabaka la juu na la chini. Tabaka la chini kushirikiana ili kuliondoa mamlakani tabaka la juu. Msimulizi anasema Mose alishuhudia nguvu mara mbili: ya visivyo na nguvu na vilivyo na nguvu, zikishindana (uk. 94).

(ix)Tabaka la chinî kustarehe mahali ambapo hapana gharama- visamaki vidimbwini. Walio na fedha kwenda kwenye bustani.

(x)Ubinafsi wa wakubw—amadege kufikiria maslahi yao

(xi)Tabaka la juu kujidumisha mamlakani kwa kuliangamiza la chini. Midege kuvivamia visamaki na kuvila( uk 92)

(xii)Wanyonge kutoweza kujinasua na tabala la juu kwa kutokuwa na nguvu. Mose anashangaa nani atamwokoa mwenzake; yeye na kidege chake, kwani hakuna aliye na uwezo kati yao ( uk 92).

(xiii)Tabaka la juu kuandamwa na tamaa. Midege kwenye bustani inabeba matonge ya visamaki na kujilia ( uk. 93). Midege inanyang’anyana( uk 93)

(xv)Tabala la juu kutumia mbinu hasi kujidumisha mamlakani. Midege inaharibu mazingira katika harakati ya kunyang’anyana. 8x 1 = 8

(a) (i) Mbolezi

(ii) Mifano:

I. Unazungumzia klfo — kuondokewa, likabwakura rohoyo

II. Kutaja malaika wa kifo — Izraili

III. Kutaja kaburi

IV. Matumizi ya neno, “Buriani”

V. Matumizi ya ,’ kufunikwa kwa udongo’

VI. Toni ya huzuni- nafsineni inajiaminisha kwamba haijafiwa.

(iii) Baba/mzazi wa kiume/mzazi/ mlezi - wimbo unamrejelea nafsineni kama jabali maishani mwake. Anayezungumziwa na nafsineni anajiita jogoo. Mzungumziwa anamwita nafsineni, ‘mwana’/ nafsineni inahuzunika kwamba itavikwa suti na mwosha. l x 1 = 1

Kutaja- alama 1

Mfano- alama 1

(a) Ukosefu wa usalama/vita — kitali cha mialra minne

(b) Magonjwa — ndui na tetekuwanga

Kutaja - alama I

Mfano — alama 1

I. Ritifaa — nafsineni inazungumza moja kwa moja na mtu aliyekufa- Naliutazama mwilio mtukufu. 1x1=1

ii. Mbinu rejeshi — Ubeti wa 3 nafsineni inaturudisha nyuma kusimulia ndoto iliyobashiri kifo cha baba/ mzazi/ mlezi.

iii. Taashira — kuondoka kwa baba/ mzazi/mlezi ndotoni ni ishara ya kifo; anakuja kufa. 1 x1=1

(vi) Faida/ Sababu za kutumia mbinu ya kutazama na kushiriki.

(i) Mtafiti anapata habari za kutegemewa zaidi kwa vile hatazami na kusikiliza tu, bali pia anashiriki katika uwasilishaji wenyewe.

(ii) Anaweza kuuliza maswali hapohapo na kusaidiwa kutoa mahitimisho ya kuaminika.

(iii) Anaweza kupata baadhi ya sifa kama vile za kisauti ambazo hawezi kupata kupitia kwa mfano, hojaji.

(iv) Anaweza kunasa au kurekodi wimbo huo moja kwa moja, hivyo kuhifadhi sifa za kisauti hanna vile toni, kiimbo na mazaji.

(v) Ni njia moja ya kufidia wale wahojiwa ambao wana changamoto za kujieleza. Mtafiti anaweza kujichunguzia wimbo unapoimbwa na kujijibia maswali ya kiutafiti aliyotayarisha.

(vi) Anapata taathira ya moja kwa moja kuhusu wimbo husika; hivyo kuwa na uelewa zaidi wa mada anayotafitia. Anaweza hata kulinganisha uwasilishaji wa wimbo huu na nyiınbo za aina hii katika jamii yake.

(Vii) inaweza kutumia fursa hii kujenga uhusiano wa karibu na wahojiwa. Hili litamwezesha kupata habari za kutegemewa zaidi kwa utafiti huu na pengine nyingine za baadaye.

(viii) Anaweza hata kurekebisha maswali yake ya utafiti hapo hapo kulingana na mwongozo anaopewa na washiriki wenzake.

(ix) Uwasilishaji katika mazingira halisi huınpa picha kamili ya aina, sifa, na majukumu ya wimbo anaotafitia.

(x) Ni njia ya kukinga dhidi ya kupotea au kufısidiwa kwa data/ habari kwani anazikusanya papo hapo.

(xi) Hurahisisha uchanganuzi na ufasiri wa data hani anaweza kutumia teknolojia kunasa na kuondoa mategu kwenye data hii hapo hapo, hivyo kuokoa muda wa kuhakikisha kwamba maswali yote yamejibiwa kama ambavyo angefanya iwapo angetumia, kwa mfano, hojaji.

6 x 1 = 6

Ufafanuzi utolewe iIi kutuzwa alama 1.

(b) Hi kudumisha utanzu wa semi, jamii inaweza:

(i) Kuufanyia utafiti utanzu huu iii kwa mfano, kulinganisha methali za jamii moja na nyingine.

(ii) Kuzihifadhi semi kama vile vitendawili na mafiımbo kwenye vitabu na kanda za sauti.

(iii) Kuhimiza utendaji wake kupitia kwa mfano, uandaaji wa vikao vya kushindania utegaji na uteguaji wa vitendawili.

(iv) Kufundisha vipera vya utanzu huu kwa mtindo linganishl: kwa mfano, uwasilishaji wa vitendawili katika jamii mbalimbali.

(v) Kuzitumia katika uwasilishaji wa tanzu nyingine za Fasihi Simulizi. Kwa mfano, kutumia vitendawili katika uwasilishaji wa ngano, kikawa katika fomyula ya kumalizia. Kupitia vyombo vya habari. Kwa mfano, mafumbo yanaweza kuwasilishwa kupitia vyombo vya habari.

(vii) Kutumla vipera vyake katika mawasiliano ya kila siku. Kwa mfano, methali zinaweza kutumiwa katika vikao rasmi. Hii ni njia moja ya kuwahimiza wanajamii kuzifanyia utafiti ili kujua kwa mfano, muktadha ambamo zilitumika.

Kuzituınia kama nyenzo za kufunzia lugha. Kwa mfano, vitanza ndimi vinaweza kutumiwa katika matamshi. Chemsha bongo zinaweza kutumiwa kufunzia somo.

(ix) Kuwarithisha vijana. Kwa mfano kwa kuwahusisha katika utegaji na uteguaji wa vitendawili

KCSE Results » KCSE Results Top 100 Schools - Kenya Certificate of Secondary Education – KCSE » KCSE Top 100 Candidates » Kenya Certificate of Secondary Education – KCSE » KNEC - Kenya National Examinations Council » Secondary Schools in Kenya » KNEC - Kenya National Examinations Council » Free KNEC KCSE Past Papers

Kenya Scholarships for Undergraduate Students » Kenya Scholarships for Postgraduate Students » Undergraduate Scholarships for Kenyan Students » Kenya Undergraduate Scholarships » Full Undergraduate Scholarships for Kenyans » Kenya Postgraduate Scholarships » Scholarships & Grants » Undergraduate Scholarships » Universities in Kenya » Kenya Universities and Colleges Central Placement Service (KUCCPS) » Colleges in Kenya » KASNEB Registration & Results » Secondary Schools Scholarships in Kenya » Undergraduate & Graduate Scholarships for Kenyans

Scholarships for African Students » Undergraduate Scholarships » African Women Scholarships & Grants » Developing Countries Scholarships » Erasmus Mundus Scholarships for Developing Countries » Fellowship Programs » Funding Grants for NGOs » Government Scholarships » LLM Scholarships » MBA Scholarships » PhD and Masters by Research Scholarships » Public Health Scholarships - MPH Scholarships » Refugees Scholarships » Research Grants » Scholarships and Grants

Scholarships in Australia » Scholarships in Belgium » Scholarships in Canada » Scholarships in Germany » Scholarships in Italy » Scholarships in Japan » Scholarships in Korea » Scholarships in Netherlands » Scholarships in UK » Scholarships in USA "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 1 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 2 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 3 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 4 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Four "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form One "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Three "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Two 1 a a KCSE Past Papers 10th Grade Kiswahili Questions and Answers 10th Grade Kiswahili Test 11th Ncert Kiswahili 12th Class Kiswahili Book Free Download 2014 KCSE Marking Schemes 2014 Pdf KCSE Past Papers 2015 2015 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 2016 KCSE Papers 2016 KCSE Prediction Questions 2017 Kiswahili Hsc Answers 2017 KCSE Prediction Questions 2018 Kiswahili KCSE Leakage 2018 Kiswahili KCSE Questions 2018 KCSE Busineness Studies 2018 KCSE Exam 2018 KCSE Leakage 2018 KCSE Prediction Questions 2018 KCSE Questions 2019 Kiswahili KCSE Leakage 2019 Kiswahili KCSE Questions 2019 KCSE Leakage 2019 KCSE Questions 9th Grade Kiswahili Study Guide A a a Kiswahili Notes a a a Kiswahili Notes! a a a KiswahiliNotes! A a KCSE Past Papers A Biblical View of Social Justice A Level Kiswahili Biological Molecules Questions A Level Kiswahili Exam Questions by Topic A Level Kiswahili Notes Edexcel A Level Kiswahili Notes Xtremepapers A Level Kiswahili Past Papers A Level Kiswahili Questions and Answers a Level Kiswahili Questions and Answers A Level Kiswahili Questions and Answers (Pdf) A Level Kiswahili Questions and Answers Pdf A Level Kiswahili Questions by Topic Kidney Questions With Markschemes A Level Kiswahili Revision A Level Kiswahili Revision Edexcel A Level Kiswahili Revision Guide A Level Kiswahili Revision Notes A Level Kiswahili Revision Notes Pdf A Level Kiswahili Textbook Pdf A Level Kiswahili Year 1 / as Aqa Exam Questions by Topic A Level Edexcel Notes a* Kiswahili aa Kiswahili Form 3 Questions and Answers Advance KCSE Past Papers Advance-africa.com KCSE Rev Quiz Advantages and Disadvantages. All Kiswahili Essays All Kiswahili Notes for Senior Two All KCSE Past Papers Kiswahili With Making Schemes All Marking Schemes Questions and Answers All Past K.c.s.e Questions With Answers Alliance Mocks 2017 Ap Bio Quizzes Ap Kiswahili 1 Textbook Pdf Ap Kiswahili Essay Questions and Answers Are Sourced From KNEC. As Level Kiswahili Notes Atika Kiswahili Notes Atika School Kiswahili Notes B/s Book 2 Notes Basic Kiswahili Books Pdf basic Kiswahili Interview Questions and Answers Pdf Basic Kiswahili Interview Questions and Answers Pdf Basic Kiswahili Pdf Basic Kiswahili Questions and Answers Basic Kiswahili Questions and Answers Pdf Bbc Bitesize Kiswahili Ks3 Bihar Board Kiswahili Objective Answer 2017 Bihar Board Kiswahili Objective Answer 2018 Bio Answers Bio Quesions Kiswahili 0478 Kiswahili 101 Kiswahili 12th Kiswahili 12th Class Notes Pdf Kiswahili 2019 Syllabus Kiswahili All KCSE Short Notes Kiswahili Answers Kiswahili Answers Online Free Kiswahili Answers Quizlet Kiswahili Bk 2 Notes Kiswahili Book 1 Kiswahili Book 1 Notes Kiswahili Book 2 Kiswahili Book 2 Notes Kiswahili Book 3 Kiswahili Book 3 KLB Kiswahili Book 3 Notes Kiswahili Book 4 Kiswahili Book 4 Notes Kiswahili Book 4 Pdf Kiswahili Book for Class 11 Kiswahili Book Four Kiswahili Book Four Notes Kiswahili Book One Kiswahili Book One Notes Kiswahili Book Pdf Free Download Kiswahili Book Three Kiswahili Book Three Notes Kiswahili Book Three Pdf Kiswahili Book Two Kiswahili Book Two Notes Kiswahili Books Form Three Kiswahili Bowl Kiswahili Study Guide Kiswahili Bowl Questions Kiswahili Kiswahili Bowl Questions Earth Kiswahili Kiswahili Bowl Questions Math Kiswahili Bowl Questions Middle School Kiswahili Brekthrough Form Two Notes Kiswahili Class 12 Ncert Solutions Kiswahili Class 12 Pdf Kiswahili Communication Syllabus Kiswahili Diagram Software Kiswahili Diagrams for Class 11 Kiswahili Diagrams for Class 12 Kiswahili Diagrams for Class 9 Kiswahili Diagrams for Class-10 Kiswahili Diagrams in Form 1 Kiswahili Diagrams in Form 2 Kiswahili Diagrams in Form 3 Kiswahili Diagrams in Form 4 Kiswahili Diagrams Pdf Kiswahili Diagrams to Label Kiswahili Essay Questions and Answers Kiswahili Essay Questions and Answers 2018 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 1 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 2 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 3 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 Pdf Kiswahili Essay Questions and Answers Pdf Kiswahili Essay Revision Q Kiswahili Essays and Answers Kiswahili Essays Form One to Form Four Kiswahili Essays Form One to Form Three Kiswahili Essays KCSE Kiswahili Essays Pdf Kiswahili Exam 1 Multiple Choice Kiswahili Exam 2 Advance Kiswahili Exam 2 Test Kiswahili Exam 2016 Kiswahili Exam Form Four Kiswahili Exam Form One Kiswahili Exam Form Three Kiswahili Exam Form Two Kiswahili Exam Practice Test Kiswahili Exam Questions Kiswahili Exam Questions and Answers Kiswahili Exam Questions and Answers Pdf Kiswahili Exam Study Guide Kiswahili Exams Kiswahili Excretion Notes Kiswahili Exercise Form 4 With Answers Kiswahili Final Exam Answer Key Kiswahili Final Exam Answer Key 2016 Kiswahili Final Exam Answer Key 2017 Kiswahili Final Exam Answers 2018 Kiswahili Final Exam Answers 2019 Kiswahili Final Exam Questions and Answers Kiswahili Fom 1 Notes Kiswahili Fom 2 Notes Kiswahili Fom 3 Notes Kiswahili Fom 4 Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 1 & 2 and Answers Kiswahili Form 1 and 2 Essays Kiswahili Form 1 and 2 Essays Questions and Answers Kiswahili Form 1 Chapter 1 Kiswahili Form 1 Diagrams Kiswahili Form 1 Exams Kiswahili Form 1 Mid Year Exam Kiswahili Form 1 Notes Kiswahili Form 1 Notes and Questions Kiswahili Form 1 Notes Download Kiswahili Form 1 Notes Free Download Kiswahili Form 1 Notes GCSE Kiswahili Form 1 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 1 Notes Pdf Kiswahili Form 1 Notes Pdf Download Kiswahili Form 1 Past Papers Kiswahili Form 1 Pdf Kiswahili Form 1 Pressure Kiswahili Form 1 Question Papers Kiswahili Form 1 Questions Kiswahili Form 1 Questions and Answers Kiswahili Form 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 1 Quiz Kiswahili Form 1 Revision Questions Kiswahili Form 1 Summary Notes Kiswahili Form 1 Syllabus Kiswahili Form 1 Work Kiswahili Form 1-4 Notes Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 2 Chapter 1 Kiswahili Form 2 Chapter 2 Kiswahili Form 2 Diagrams Kiswahili Form 2 Exam Paper 2014 Kiswahili Form 2 Exams Kiswahili Form 2 Notes Kiswahili Form 2 Notes and Questions Kiswahili Form 2 Notes GCSE Kiswahili Form 2 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 2 Notes Pdf Kiswahili Form 2 Notes Pdf Download Kiswahili Form 2 Past Papers Kiswahili Form 2 Pdf Kiswahili Form 2 Question Papers Kiswahili Form 2 Questions Kiswahili Form 2 Questions and Answers Kiswahili Form 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 2 Quiz Kiswahili Form 2 Revision Notes Kiswahili Form 2 Salts Kiswahili Form 2 Structure and Bonding Kiswahili Form 2 Summary Notes Kiswahili Form 2 Syllabus Kiswahili Form 2 Work Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 3 and 4 Essays Kiswahili Form 3 and 4 Essays Questions and Answers Kiswahili Form 3 Chapter 3 Kiswahili Form 3 Classification Kiswahili Form 3 Diagrams Kiswahili Form 3 Ecology Kiswahili Form 3 Exams Kiswahili Form 3 Notes Kiswahili Form 3 Notes and Questions Kiswahili Form 3 Notes GCSE Kiswahili Form 3 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 3 Notes Pdf Kiswahili Form 3 Notes Pdf Download Kiswahili Form 3 Notes Topic 1 Kiswahili Form 3 Past Papers Kiswahili Form 3 Pdf Kiswahili Form 3 Question Papers Kiswahili Form 3 Questions Kiswahili Form 3 Questions and Answers Kiswahili Form 3 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 3 Questions and Answers Term 3 Kiswahili Form 3 Questions and Answers+pdf Kiswahili Form 3 Quiz Kiswahili Form 3 Revision Notes Kiswahili Form 3 Revision Questions Kiswahili Form 3 Summary Notes Kiswahili Form 3 Syllabus Kiswahili Form 3 Syllabus Pdf Kiswahili Form 3 Topics Kiswahili Form 3 Work Kiswahili Form 4 Kiswahili Form 4 All Chapter Kiswahili Form 4 Chapter 1 Conversion of Units Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 1 Mind Map Kiswahili Form 4 Chapter 2 Kiswahili Form 4 Chapter 2 Exercise and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 2 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 2 Experiment Kiswahili Form 4 Chapter 2 Formula Kiswahili Form 4 Chapter 2 Mind Map Kiswahili Form 4 Chapter 2 Momentum Kiswahili Form 4 Chapter 2 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 2 Objective Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 2 Paper 2 Kiswahili Form 4 Chapter 2 Slideshare Kiswahili Form 4 Chapter 3 Kiswahili Form 4 Chapter 3 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 4 Kiswahili Form 4 Chapter 4 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 5 Light Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 5 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Diagrams Kiswahili Form 4 Exam Paper 1 Kiswahili Form 4 Exams Kiswahili Form 4 Exercise Kiswahili Form 4 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Module With Answer Kiswahili Form 4 Note Kiswahili Form 4 Notes Kiswahili Form 4 Notes (Pdf) Kiswahili Form 4 Notes All Chapter Pdf Kiswahili Form 4 Notes and Questions Kiswahili Form 4 Notes Chapter 1 Kiswahili Form 4 Notes Chapter 2 Kiswahili Form 4 Notes Chapter 3 Kiswahili Form 4 Notes Download Kiswahili Form 4 Notes Free Download Kiswahili Form 4 Notes GCSE Kiswahili Form 4 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 4 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Notes Pdf Download Kiswahili Form 4 Paper 2 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Past Papers Kiswahili Form 4 Question Papers Kiswahili Form 4 Questions Kiswahili Form 4 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 4 Quiz Kiswahili Form 4 Revision Notes Kiswahili Form 4 Schemes of Work Kiswahili Form 4 Summary Notes Kiswahili Form 4 Syllabus Kiswahili Form 4 Textbook Pdf Kiswahili Form 4 Work Kiswahili Form 5 Chapter 1 Exercise and Answers Kiswahili Form 5 Chapter 1 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Chapter 2 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Chapter 2 Slideshare Kiswahili Form 5 Chapter 3 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Notes Pdf Kiswahili Form Four Book Kiswahili Form Four Notes Kiswahili Form Four Notes and Questions Kiswahili Form Four Notes GCSE Kiswahili Form Four Notes Pdf Kiswahili Form Four Past Papers Kiswahili Form Four Questions Kiswahili Form Four Questions and Answers Kiswahili Form Four Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Four Quiz Kiswahili Form Four Study Notes Kiswahili Form Four Syllabus Kiswahili Form Four Topic 2 Kiswahili Form Four Topic 4 Kiswahili Form Four Topics Kiswahili Form Four Work Kiswahili Form One Kiswahili Form One Book Kiswahili Form One Book Pdf Kiswahili Form One Download Topic 1 Upto 3 Kiswahili Form One Exam Kiswahili Form One Notes Kiswahili Form One Notes and Questions Kiswahili Form One Notes GCSE Kiswahili Form One Notes Pdf Kiswahili Form One Pdf Kiswahili Form One Questions Kiswahili Form One Questions and Answers Kiswahili Form One Questions and Answers Pdf Kiswahili Form One Questions and Their Answers Kiswahili Form One Quiz Kiswahili Form One Revision Question Kiswahili Form One Schemes of Work Kiswahili Form One Study Notes Kiswahili Form One Syllabus Kiswahili Form One Term Three Test Kiswahili Form One to Three Notes Kiswahili Form One Work Kiswahili Form Three Kiswahili Form Three Book Kiswahili Form Three Notes Kiswahili Form Three Notes and Questions Kiswahili Form Three Notes GCSE Kiswahili Form Three Questions and Answers Kiswahili Form Three Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Three Quiz Kiswahili Form Three Reproduction Kiswahili Form Three Reproduction. Kiswahili Form Three Study Notes Kiswahili Form Three Work Kiswahili Form Three-questions and Answers Kiswahili Form Two Kiswahili Form Two Book Kiswahili Form Two Diagrams Kiswahili Form Two Notes Kiswahili Form Two Notes and Questions Kiswahili Form Two Notes GCSE Kiswahili Form Two Notes Pdf Kiswahili Form Two Notes-pdf Kiswahili Form Two Pdf Kiswahili Form Two Questions Kiswahili Form Two Questions and Answers Kiswahili Form Two Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Two Quiz Kiswahili Form Two Study Notes Kiswahili Form Two Topics Kiswahili Form Two Work Kiswahili Form Two,schemes of Work Kiswahili Form2 Kiswahili Form2 Textbook Kiswahili Game Form Four Question End Answers Kiswahili Grade 10 Exam Papers Kiswahili Hsc Pdf Kiswahili Human Reproduction Video Kiswahili IGCSE Past Papers Xtremepapers Kiswahili K.c.s.e 2017 Kiswahili KCSE Kiswahili KCSE 2016 Kiswahili KCSE 2017 Kiswahili KCSE 2017 Paper 1 Kiswahili KCSE Past Papers Kiswahili KCSE Questions Kiswahili KCSE Questions and Answer Kiswahili KCSE Quizzes & Answers Kiswahili KCSE Revision Kiswahili KCSE Revision Notes Kiswahili KCSE Setting Questions Form One and Two Kiswahili Ksce 2015 Kiswahili Last Year K.c.s.e Questions Kiswahili Lesson Plan Form Two Kiswahili Made Familiar Kiswahili Mcq for Class 11 Kiswahili Mcq for Class 12 Kiswahili Mcq for Competitive Exams Kiswahili Mcq for Competitive Exams Pdf Kiswahili Mcq for Neet Pdf Kiswahili Mcq for Ssc Kiswahili Mcq Questions With Answers Kiswahili Mcq With Answers Pdf Kiswahili Mcqs for Class 12 Pdf Kiswahili Mcqs With Answers Pdf Kiswahili Mid Familia Form One Kiswahili Mock Papers Kiswahili Module Form 5 Kiswahili Multiple Choice Questions and Answers Cxc Kiswahili Multiple Choice Questions and Answers Pdf Kiswahili Multiple Choice Questions With Answers Pdf Kiswahili Note Kiswahili Note Form Two All Chapters Kiswahili Notes Kiswahili Notes and Guestion and Answear Kiswahili Notes and Syllabus Kiswahili Notes Class 10 Kiswahili Notes for Class 11 Pdf Kiswahili Notes for Class 12 Pdf Kiswahili Notes for High School Students Kiswahili Notes for IGCSE 2014 Kiswahili Notes Form 1 Kiswahili Notes Form 1 4 Kiswahili Notes Form 1 Free Download Kiswahili Notes Form 1 KLB Kiswahili Notes Form 1 Pdf Kiswahili Notes Form 1-4 Kiswahili Notes Form 1-4(1) Kiswahili Kiswahili Notes Form 14 Kiswahili Notes Form 2 Kiswahili Notes Form 2 KLB Kiswahili Notes Form 2 Pdf Kiswahili Notes Form 2; Kiswahili Notes Kiswahili Notes Form 3 Kiswahili Notes Form 3 KLB Kiswahili Notes Form 3 Pdf Kiswahili Notes Form 4 Kiswahili Notes Form 4 Chapter 2 Kiswahili Notes Form 4 KLB Kiswahili Notes Form 4 Pdf Kiswahili Notes Form 4-pdf Kiswahili Notes Form Four Kiswahili Notes Form Four KLB Kiswahili Notes Form Four Pdf Kiswahili Notes Form One Kiswahili Notes Form One KLB Kiswahili Notes Form One Pdf Kiswahili Notes Form One to Form Four Kiswahili Notes Form Three Kiswahili Notes Form Three KLB Kiswahili Notes Form Three Pdf Kiswahili Notes Form Two Kiswahili Notes Form Two KLB Kiswahili Notes Form Two Pdf Kiswahili Notes Form2 Kiswahili Notes IGCSE Kiswahili Notes Kenya Kiswahili Notes on Agroforestry Kiswahili Notes Pdf Kiswahili Notes: Kiswahili Objective Answer Kiswahili Objective Answer 2018 Kiswahili Objective Questions for Competitive Exams Kiswahili Objective Questions for Competitive Exams Pdf Kiswahili Oral Exam Questions Kiswahili Paper 1 Kiswahili Paper 1 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 1 Notes Kiswahili Paper 1 Questions Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Kiswahili Paper 1 Topics Kiswahili Paper 1 With Answers Kiswahili Paper 2 Kiswahili Paper 2 2017 Kiswahili Paper 2 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Paper 2 Revision Kiswahili Paper 2 Topics Kiswahili Paper 2018 Kiswahili Paper 3 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 3 Question and Answer Kiswahili Paper 3 Question Paper 2014 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2015 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2016 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2018 KCSE Kiswahili Paper 3 Questions and Answers Kiswahili Paper One Questions and Answers Kiswahili Paper One Topics Kiswahili Paper Two Qestions With Answers Kiswahili Paper1 Kiswahili Paper2 Kiswahili Paper3 Kiswahili Paper4 Kiswahili Past Papers Kiswahili Past Papers 2017 Kiswahili Past Papers a Level Kiswahili Past Papers Form 1 Kiswahili Past Papers Form 2 Kiswahili Past Papers Form 3 Kiswahili Past Papers O Level Kiswahili Pdf Download Kiswahili Pp1 KCSE 2016 Kiswahili Practical Book Class 12 Pdf Kiswahili Practical Exam Kiswahili Practicals Form One Kiswahili Practicals Questions and Answers Kiswahili Practice Test 9th Grade Kiswahili Practice Test Answers Kiswahili Practice Test Questions and Answers Kiswahili Practice Test Quizlet Kiswahili Predicted Questions This Year KCSE Kiswahili Preparation Notes Kiswahili Pretest High School Pdf Kiswahili Question and Answer With Explanation Kiswahili Question and Answers 2019 Kiswahili Question and Answers 2020 Kiswahili Question and Answers 2021 Kiswahili Question and Answers 2022 Kiswahili Question and Answers Note Kiswahili Questions Kiswahili Questions and Answers Kiswahili Questions and Answers for High School Kiswahili Questions and Answers for High Schools Kiswahili Questions and Answers for High Schools Pdf Kiswahili Questions and Answers for Secondary Schools Kiswahili Questions and Answers Form 1 Kiswahili Questions and Answers Form 2 Kiswahili Questions and Answers Form 3 Kiswahili Questions and Answers Form 4 Kiswahili Questions and Answers Multiple Choice Kiswahili Questions and Answers Notes Kiswahili Questions and Answers O Kiswahili Questions and Answers Online Kiswahili Questions and Answers Pdf Kiswahili Questions and Answers Pdf for Class 12 Kiswahili Questions and Answers Pdf for Competitive Exams Kiswahili Questions and Answers-form 2 Kiswahili Questions for High School Kiswahili Questions for High School Students With Answers Kiswahili Questions for Senior 1 Kiswahili Questions for Senior 2 Kiswahili Questions for Senior 3 Kiswahili Questions for Senior 4 Kiswahili Questions for Senior 5 Kiswahili Questions for Senior 6 Kiswahili Questions for Senior Five Kiswahili Questions for Senior Four Kiswahili Questions for Senior One Kiswahili Questions for Senior Six Kiswahili Questions for Senior Three Kiswahili Questions for Senior Two Kiswahili Questions Form One Kiswahili Questions Multiple Choice Kiswahili Questions Quizlet Kiswahili Questions to Ask Your Teacher Kiswahili Quetion and Answer Form Four Kiswahili Quetion and Answer Form One Kiswahili Quetion and Answer Form Three Kiswahili Quetion and Answer Form Two Kiswahili Quiz for Class 9 Kiswahili Quiz for Class 9 Kiswahili Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 10 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 10 Pdf Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 12 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 9 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 9 Pdf Kiswahili Quiz Questions and Answers for High School Kiswahili Quiz Questions and Answers Multiple Choice Kiswahili Quiz Questions and Answers Pdf Kiswahili Quiz Questions for Class 12 Kiswahili Quiz Questions for College Students Kiswahili Quiz With Answers Kiswahili Quiz With Answers Pdf Kiswahili Quizlet Kiswahili Revision Kiswahili Revision a Level Kiswahili Revision Kiswahili Notes Kiswahili Kiswahili Revision Exam Kiswahili Revision Examination Kiswahili Revision Form One Kiswahili Revision Notes Kiswahili Revision Notes Kiswahili Kiswahili Revision Notes Form 1 Kiswahili Revision Notes Form 2 Kiswahili Revision Notes Form 3 Kiswahili Revision Notes Form 4 Kiswahili Revision Notes IGCSE Kiswahili Revision Paper One Kiswahili Revision Questions Kiswahili Revision Questions and Answers Kiswahili Revision Questions and Answers Form 1 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 2 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 3 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 4 Kiswahili Revision Questions and Answers Form Four Kiswahili Revision Questions and Answers Form One Kiswahili Revision Questions and Answers Form Three Kiswahili Revision Questions and Answers Form Two Kiswahili Revision Questions Form 1 Kiswahili Revision Questions Form 2 Kiswahili Revision Questions Form 3 Kiswahili Revision Questions Form 4 Kiswahili Revision Questions Form Four Kiswahili Revision Questions Form One Kiswahili Revision Questions Form Three Kiswahili Revision Questions Form Two Kiswahili Revision Quiz Kiswahili Revision Test Kiswahili Secondary School Revision Kiswahili Simple Notes Kiswahili Spm Notes Download Kiswahili Spm Notes Pdf Kiswahili Spm Questions Kiswahili Study Form 2 Kiswahili Study Guide Kiswahili Study Guide Answer Key Kiswahili Study Guide Answers Kiswahili Study Guide Kiswahili Questions and Answers Kiswahili Study Guide Ib Kiswahili Study Guide Pdf Kiswahili Study Guides Kiswahili Study Notes Kiswahili Study Notes Materials Form 1 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 2 3 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 2 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 3 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 4 Pdf Kiswahili Syllabus in Kenya Kiswahili Syllabus Pdf Kiswahili Test 1 Quizlet Kiswahili Test Questions Kiswahili Test Questions and Answers Kiswahili Test Questions and Answers Pdf Kiswahili Topic One Form Four Kiswahili Topics Form One Kiswahili Unit 1 Quiz Kiswahili Vol 3 Kiswahili | Revision Kiswahili Kiswahili,form 4 Kiswahili.form Four.topic Three KiswahiliExam Form Three KiswahiliModule Form 5 KiswahiliNotes KiswahiliNotes for Class 11 Pdf KiswahiliNotes for Class 12 Pdf KiswahiliNotes Form 1 KiswahiliNotes Form 1 Free Download KiswahiliNotes Form 2 KiswahiliNotes Form 3 KiswahiliNotes Form 3 Pdf KiswahiliNotes IGCSE KiswahiliNotes Pdf KiswahiliPast Papers KiswahiliQuestions and Answers Pdf KiswahiliSimple Notes KiswahiliSpm Notes Download KiswahiliSpm Notes Pdf KiswahiliSpm Questions KiswahiliStudy Guide Answers KiswahiliStudy Guide Pdf KiswahiliStudy Guides Blologytextpapers Bridge Kiswahili Business Past KCSE Past Papers Kiswahili Form 3 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Notes Pdf C R E Form One KLB C R E Form One Oli Topic C.r.e Form 1 Notes Kenya C.r.e Form 2 Notes Kenya C.r.e Form 3 Notes C.r.e Form 3 Notes Kenya C.r.e Form 3 Pdf C.r.e Form 4 Notes Kenya C.r.e Form One Notes Pdf C.r.e Notes Form 1 C.r.e Revision Notes C.r.e Short Notes Cambridge IGCSE Kiswahili Cambridge IGCSE Kiswahili 3rd Edition Cambridge IGCSE Kiswahili 3rd Edition Plus Cd South Asia Edition Cambridge IGCSE Kiswahili Answers Cambridge IGCSE Kiswahili Coursebook Pdf Download Cambridge IGCSE Kiswahili Practical Workbook Cambridge IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Study and Revision Guide 2nd Edition Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Study and Revision Guide Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Workbook Free Download Cambridge IGCSE Kiswahili Workbook Pdf Cambridge IGCSE® Kiswahili Coursebook Caucasian Chalk Circle Essay Questions Chapter 1 Introduction to Kiswahili Chapter 1 Introduction to Kiswahili Studies Cie a Level Kiswahili Notes 2016 Cie a Level Kiswahili Notes Pdf Cie Past Papers Class 10 Kiswahili Chapter 1 Mcqs Class 8 Kiswahili Notes KCSE-kcse College Kiswahili Notes College Kiswahili Practice Test College Kiswahili Quiz College Kiswahili Quiz Chapter 1 College Kiswahili Quizlet College Kiswahili Study Guide College Kiswahili Study Guide Pdf College Kiswahili Test Questions and Answers College Kiswahili Volume 3 Pdf College KiswahiliNotes Complete Kiswahili for Cambridge IGCSE Complete Kiswahili for Cambridge IGCSE Revision Guide Pdf County Mocks 2017 Cse Past Papers Kiswahili 2017 Dl Kiswahili Form 3 Pdf Kusoma Download Kiswahili Form 1 Download Kiswahili Form 2 Download Kiswahili Form 2 Notes Download Kiswahili Form 3 Download Kiswahili Form 3 Notes Download Kiswahili Form 4 Download Kiswahili Form Four Download Kiswahili Form One Download Kiswahili Form Three Download Kiswahili Form Two Download Kiswahili Notes Form 3 Download Kiswahili Notes Form One Download KiswahiliNotes Form 3 Download Form Three Kiswahili Notes Download Free KCSE Past Papers Kiswahili Download Free KCSE Past Papers From KNEC. Download KCSE Past Papers With Answers Download KCSE Revision Notes Download KLB Kiswahili Book 2 Download KLB Kiswahili Book 3 Download KLB Kiswahili Book 4 Download Notes of Kiswahili Downloads | Kiswahili | Form Four Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form One Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form Three Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form Two Exams | Exams Downloads | KCSE Papers and Marking Schemes | Dvance KCSE Past Papers Easy Kiswahili Questions Edexcel a Level Kiswahili B Edexcel a Level Kiswahili Notes Pdf Edexcel a Level Kiswahili Salters Nuffield Edexcel A2 Kiswahili Notes Edexcel as Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel Kiswahili A2 Revision Notes Pdf Edexcel Kiswahili Unit 2 Revision Notes Edexcel GCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel IGCSE Kiswahili Past Papers Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Free Pdf Download Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Download Electronics Form Four Notes Energy Questions Kiswahili Bowl Essay Questions and Answers KCSE Kiswahili Notes Essay Questions and Answers on Betrayal in the City Essay Questions Based on Betrayal in the City Evolving World Kiswahili Book 1 Pdf Evolving World Kiswahili Book 4 Notes Evolving World Kiswahili Book Form 1 Evolving World-history Book 3 Exam Notes for Kiswahili 101 Exams KCSE Kiswahili Paper 1 Questions and Answers F3 Kiswahili Test Paper Find Download KCSE Past Papers With Answers Find KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers Form 1 Kiswahili Exam Form 1 Kiswahili Notes Form 1 Kiswahili Questions and Answers Form 1 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 1 Kiswahili Revision Notes Form 1 Kiswahili Summurized Revision Pdf Form 1 Kiswahili Syllabus Form 1 Kiswahili Test Paper Pdf Form 1 Kiswahili Topics Form 1 KiswahiliNotes Form 1 KiswahiliQuestions and Answers Form 1 KiswahiliRevision Notes Form 1 KiswahiliSyllabus Form 1 KiswahiliTest Paper Pdf Form 1 Past Papers Form 1 Past Papers With Answers Form 1 Revision Papers Form 1 Subjects in Kenya Form 2 Kiswahili Exam Form 2 Kiswahili Exam Paper Form 2 Kiswahili Exam Paper 2016 Form 2 Kiswahili Exam Paper Free Download Form 2 Kiswahili Exam Paper With Answer Form 2 Kiswahili Final Year Exam Paper 2 Form 2 Kiswahili Notes Form 2 Kiswahili Notes and Revision Questions Form 2 Kiswahili Notes Pdf Form 2 Kiswahili Past Papers Form 2 Kiswahili Questions Form 2 Kiswahili Questions and Answers Form 2 Kiswahili Questions and Answers > Form 2 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 2 Kiswahili Revision Notes Form 2 Kiswahili Short Notes Form 2 Kiswahili Syllabus Form 2 KiswahiliExam Paper Form 2 KiswahiliExam Paper Free Download Form 2 KiswahiliExam Paper With Answer Form 2 KiswahiliFinal Year Exam Paper 2 Form 2 KiswahiliPast Papers Form 2 KiswahiliRevision Notes Form 2 KiswahiliShort Notes Form 2 KiswahiliSyllabus Form 2 Revision Papers Form 2 Subjects in Kenya Form 3 Kiswahili Book Form 3 Kiswahili Exam Form 3 Kiswahili Exam Paper Form 3 Kiswahili Notes Form 3 Kiswahili Past Papers Form 3 Kiswahili Questions Form 3 Kiswahili Questions and Answers Form 3 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 3 Kiswahili Revision Notes Form 3 Kiswahili Syllabus Form 3 KiswahiliExam Paper Form 3 KiswahiliNotes Form 3 KiswahiliPast Papers Form 3 KiswahiliQuestions Form 3 KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form 3 KiswahiliRevision Notes Form 3 KiswahiliSyllabus Form 3 C.r.e Form 3 Notes of Kiswahili Topic on Fish Form 3 Past Papers Form 3 Revision Papers Form 3 Subjects in Kenya Form 4 Kiswahili Exam Form 4 Kiswahili Notes Form 4 Kiswahili Notes Pdf Form 4 Kiswahili Questions and Answers Form 4 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 4 Kiswahili Revision Notes Form 4 Kiswahili Syllabus Form 4 Kiswahili Topics Form 4 KiswahiliNotes Form 4 KiswahiliRevision Notes Form 4 KiswahiliSyllabus Form 4 KiswahiliTopics Form 4 Exam Papers Form 4 Revision Papers Form 4 Subjects in Kenya Form 5 Kiswahili Topics Form 5 KiswahiliTopics Form Five Kiswahili Notes Form Five KiswahiliNotes Form Four Kiswahili Book Form Four Kiswahili Notes Form Four Kiswahili Notes Pdf Form Four Kiswahili Questions and Answers Form Four Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Four Kiswahili Revision Questions Form Four Kiswahili Syllabus Form Four Kiswahili Topics Form Four KiswahiliNotes Form Four KiswahiliQuestions and Answers Form Four KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Four KiswahiliTopics Form Four Notes Form Four Revision Papers Form Four Subjects in Kenya Form One Kiswahili Book Form One Kiswahili Examination Form One Kiswahili First Topic Form One Kiswahili Lesson Plan Form One Kiswahili Notes Pdf Form One Kiswahili Past Papers Pdf Form One Kiswahili Questions Form One Kiswahili Questions and Answers Form One Kiswahili Questions and Answers Pdf Form One Kiswahili Revision Questions Form One Kiswahili Short Notes Form One Kiswahili Syllabus Form One Kiswahili Topics Form One KiswahiliExamination Form One KiswahiliPast Papers Pdf Form One KiswahiliQuestions and Answers Form One KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form One KiswahiliTopics Form One Exams Form One Notes of Kiswahili Form One Past Papers Form One Subjects in Kenya Form One Term One Kiswahili Exam Form One Term One KiswahiliExam Form Three Kiswahili Book Form Three Kiswahili Book Pdf Form Three Kiswahili Notes Form Three Kiswahili Notes Pdf Form Three Kiswahili Questions and Answers Form Three Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Three Kiswahili Revision Questions Form Three Kiswahili Syllabus Form Three Kiswahili Topics Form Three KiswahiliNotes Form Three KiswahiliNotes Pdf Form Three KiswahiliQuestions and Answers Form Three KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Three KiswahiliTopics Form Three Subjects in Kenya Form Two Kiswahili Book Form Two Kiswahili Cat Form Two Kiswahili Examination Form Two Kiswahili Notes Form Two Kiswahili Notes Pdf Form Two Kiswahili Past Papers Form Two Kiswahili Questions and Answers Form Two Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Two Kiswahili Revision Questions Form Two Kiswahili Syllabus Form Two Kiswahili Topics Form Two KiswahiliNotes Form Two KiswahiliNotes Pdf Form Two KiswahiliQuestions and Answers Form Two KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Two KiswahiliSyllabus Form Two KiswahiliTopics Form Two Notes Form Two Subjects in Kenya Free a-level Kiswahili Revision App | Pass Your Kiswahili Exams Free Kiswahili Form 1 Notes Free Kiswahili Notes Form 1 Free Kiswahili Notes Pdf Free KiswahiliNotes Pdf Free College Kiswahili Practice Test Free Form1,form2,form3 Past Papers Free KCSE Past Papers Free KCSE Mocks 2015 Free KCSE Past Papers 2014 Free KCSE Past Papers KCSE Past Free KCSE Past Papers Kenya, Free KCSE Past Papers With Answers Free KCSE Questions and Answers on Kiswahili Free KCSE Revision Notes Free Marking Schemes Free Mocks Online KCSE Answers Past Exams Question Papers Free Revision Papers From Three Notes Topic One KLB Fun Kiswahili Questions Funny Kiswahili Questions Funny Kiswahili Questions and Answers Funny Kiswahili Questions to Ask Funny Kiswahili Quotes GCSE Kiswahili Exam Questions and Answers GCSE Kiswahili Past Papers GCSE Kiswahili Revision GCSE Kiswahili Revision Notes GCSE Kiswahili Revision Notes Pdf GCSE Kiswahili Revision Notes Pdf 9-1 GCSE Kiswahili Revision Questions and Answers GCSE Kiswahili Textbook Pdf GCSE Kiswahili Topics Pass My Exams: Easy Exam Revision Notes Home Kiswahili Notes Pdf Home Kiswahili Practice Test With Answers Home Kiswahili Quiz Home Kiswahili Quiz Pdf Home Kiswahili Test Questions and Answers Home Kiswahili Test Questions and Answers Pdf Home Knowledge in Kiswahili Human Body Good Kiswahili Questions to Ask GRE Kiswahili Practice Test GRE Kiswahili Subject Test Pdf Handbook of Kiswahili Pdf Free Download Hard Kiswahili Questions Hard Kiswahili Questions and Answers Hard Kiswahili Questions to Ask Your Teacher Hard Kiswahili Quiz Questions Hard Form 3 Kiswahili Question High School Kiswahili Final Exam Doc High School Kiswahili Final Exam Pdf High School Kiswahili Final Exam Questions High School Kiswahili Final Exam Questions and Answers High School Kiswahili Notes High School Kiswahili Practice Test High School Kiswahili Pretest With Answers High School Kiswahili Questions and Answers Pdf High School Kiswahili Study Guide High School Kiswahili Test Questions and Answers Pdf High School KiswahiliNotes High School KiswahiliStudy Guide How to Answer KCSE Kiswahili Question How to Motivate a Form 4 Student How to Motivate a KCSE Candidate How to Motivate a KCSE Student How to Pass Kiswahili Questions & Answers Form 1&2 | Text Book How to Revise Kiswahili How to Revise Effectively for KCSE How to Study Kiswahili: 5 Study Techniques to Master Kiswahili Hsc Kiswahili 2018 Hsc Kiswahili 2019 Https://www.knec.ac.ke/ Www.knec-portal.ac.ke/ KNEC Portal: Ial Kiswahili Notes Ib Kiswahili Cold War Notes Ib Kiswahili Notes Ib Kiswahili Notes Pdf Ib Kiswahili of the Americas Notes Ib Kiswahili of the Americas Study Guide Ib Kiswahili Paper 2 Study Guide Ib Kiswahili Question Bank by Topic Ib Kiswahili Study Guide Pdf Ict Notes Form 1 IGCSE Kiswahili Alternative to Practical Revision IGCSE Kiswahili Alternative to Practical Revision Notes IGCSE Kiswahili Book IGCSE Kiswahili Book Pdf Download IGCSE Kiswahili Notes IGCSE Kiswahili Notes 2017 Pdf IGCSE Kiswahili Notes Edexcel IGCSE Kiswahili Paper 2 Notes IGCSE Kiswahili Paper 6 Notes IGCSE Kiswahili Past Papers IGCSE Kiswahili Past Papers 2014 IGCSE Kiswahili Past Papers 2017 IGCSE Kiswahili Pdf IGCSE Kiswahili Pre Release Material 2018 IGCSE Kiswahili Resources IGCSE Kiswahili Revision Guide IGCSE Kiswahili Revision Guide Free Download IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Download IGCSE Kiswahili Revision Notes Pdf IGCSE Kiswahili Revision Worksheets IGCSE Kiswahili Workbook Pdf IGCSE Kiswahili Znotes IGCSE KiswahiliPast Papers IGCSE Notes Kiswahili Importance of Agroforestry Inorganic Kiswahili Multiple Choice Questions With Answers Pdf Inorganic Kiswahili Questions and Answers Pdf Interesting Kiswahili Questions Interesting Kiswahili Questions and Answers Interesting Questions to Ask About Kiswahili Intro to Kiswahili Quiz Introduction of Kiswahili Form One Introduction to Kiswahili Introduction to Kiswahili Notes Introduction to Kiswahili Pdf Introduction to KiswahiliNotes Is Agroforestry Sustainable? K.c.s.e Answers Kiswahili Paper One 2018 K.c.s.e Kiswahili 2017 K.c.s.e Kiswahili 2018 K.c.s.e Kiswahili Paper 1 2017 K.c.s.e Mocks 2018 K.c.s.e Papers 2015 K.c.s.e Papers 2016 K.c.s.e Past Papers 2014 K.c.s.e.Kiswahili Paper 2 Year 2018 K.c.s.e.results 2018 for Busia County K.l.b Kiswahili Form 3 K.l.b Kiswahili Notes K.l.b KiswahiliNotes Kasneb Past Papers for Colleges Kiswahili Past Papers KCSE 2010 Marking Scheme KCSE 2010 Past Papers KCSE 2011 Kiswahili Paper 1 KCSE 2011 Marking Scheme KCSE 2012 Kiswahili Paper 2 Marking Scheme KCSE 2012 Marking Schemes KCSE 2013 Kiswahili Paper 1 KCSE 2013 Marking Scheme KCSE 2013 Marking Scheme Pdf KCSE 2014 KCSE 2015 Kiswahili Paper 2 KCSE 2015 Kiswahili Paper 3 KCSE 2015 Marking Scheme KCSE 2015 Past Papers KCSE 2016 Kiswahili Paper 1 KCSE 2016 Kiswahili Paper 2 KCSE 2017 Kiswahili Paper 1 KCSE 2017 Kiswahili Paper 2 KCSE 2017 Hostory Papers With Answers.com KCSE 2017 Marking Scheme KCSE 2017 Papers KCSE 2017 Papers and Marking Scheme KCSE 2017 Papers Pdf KCSE 2017 Past Papers KCSE 2017 Prediction Pdf KCSE 2018 Kiswahili and Answers KCSE 2018 Kiswahili Prediction KCSE 2018 Leakage KCSE 2018 Marking Scheme KCSE 2018 Papers KCSE 2018 Prediction Pdf KCSE 2018 Predictions KCSE 2018 Questions KCSE 2018 Questions and Answers KCSE 2019 Leakage Kiswahili KCSE 2019 Marking Scheme KCSE 2019 Questions KCSE 2019 Questions and Answers KCSE 2020 Questions KCSE 2020 Questions and Answers KCSE Answers KCSE Answers Past Exams Question Papers Downloads | KCSE Kiswahili 2011 KCSE Kiswahili 2016 KCSE Kiswahili Diagramsbiology Revision Tips KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers Pdf KCSE Kiswahili Essays KCSE Kiswahili Essays Pdf KCSE Kiswahili Marking Schemes KCSE Kiswahili Notes KCSE Kiswahili Notes Pdf KCSE Kiswahili Notes, Syllabus, Questions, Answers KCSE Kiswahili Paper 1 KCSE Kiswahili Paper 1 2011 KCSE Kiswahili Paper 1 2012 KCSE Kiswahili Paper 1 2013 KCSE Kiswahili Paper 1 2015 KCSE Kiswahili Paper 1 2016 KCSE Kiswahili Paper 1 2017 KCSE Kiswahili Paper 1 2017 Pdf KCSE Kiswahili Paper 1 Questions and Answers KCSE Kiswahili Paper 2 KCSE Kiswahili Paper 2 2012 KCSE Kiswahili Paper 2 2012 KCSE Kiswahili Paper 2 2015 KCSE Kiswahili Paper 2 2013 KCSE Kiswahili Paper 2 2014 KCSE Kiswahili Paper 2 2015 KCSE Kiswahili Paper 2 2016 KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 KCSE Kiswahili Paper 3 2012 KCSE Kiswahili Paper 3 2016 KCSE Kiswahili Paper 3 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers and Answers KCSE Kiswahili Past Papers Pdf KCSE Kiswahili Practical KCSE Kiswahili Practical 2015 KCSE Kiswahili Practical 2016 KCSE Kiswahili Practical Past Papers KCSE Kiswahili Practicals KCSE Kiswahili Practicals KCSE Kiswahili Paper 1 KCSE Kiswahili Question and Answer KCSE Kiswahili Questions and Answers KCSE Kiswahili Questions and Answers Ap Kiswahili KCSE Kiswahili Revision KCSE Kiswahili Revision Notes KCSE Kiswahili Revision Papers KCSE Kiswahili Revision Questions KCSE Kiswahili Revision Questions and Answers KCSE Kiswahili Syllabus KCSE KiswahiliNotes KCSE KiswahiliPaper 1 KCSE KiswahiliPaper 2 KCSE KiswahiliPaper 2 Pdf KCSE KiswahiliSyllabus KCSE Business Paper 1 2016 KCSE Business Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers KCSE Essay Questions in Betrayal in the City KCSE Essays KCSE Exam Papers 2018 KCSE Exam Papers Answers KCSE Form 1 Kiswahili Revision KCSE Form 2 Kiswahili Revision KCSE Form 3 Kiswahili Revision KCSE Form 4 Kiswahili Revision KCSE Form Four Kiswahili Revision KCSE Form One Kiswahili Revision KCSE Form Three Kiswahili Revision KCSE Form Two Kiswahili Revision KCSE KCSE Past Papers KNEC KCSE Leakage KCSE Leakage Kiswahili KCSE Made Familiar Kiswahili KCSE Made Familiar Kiswahili Pdf KCSE Marking Scheme 2016 KCSE Marking Schemes KCSE Marking Schemes 2017 KCSE Marking Schemes Pdf KCSE Mock Exams KCSE Mock Papers 2015 KCSE Mock Papers 2017 KCSE Mock Papers 2018 KCSE Mock Papers Pdf KCSE Mock Papers Pdf 2018 KCSE Mock Papers Pdf KCSE Past Papers KCSE Mocks 2017 KCSE Mocks 2018 KCSE Notes KCSE Online Notes KCSE Online Past Papers KCSE Online Registration KCSE Papers 2015 KCSE Papers and Marking Schemes | Exams KCSE Past Papers KCSE Past Papers 2007 KCSE Past Papers 2009 KCSE Past Papers 2010 KCSE Past Papers 2011 KCSE Past Papers 2011 Pdf KCSE Past Papers 2012 KCSE Past Papers 2013 KCSE Past Papers 2013knec KCSE Past Papers 2014 KCSE Past Papers 2014 Pdf KCSE Past Papers 2015 KCSE Past Papers 2015 Marking Schemes KCSE Past Papers 2015 Pdf KCSE Past Papers 2016 KCSE Past Papers 2016 Pdf KCSE Past Papers 2017 KCSE Past Papers 2017 Pdf KCSE Past Papers 2018 KCSE Past Papers Kiswahili KCSE Past Papers Kiswahili and Answers KCSE Past Papers Kiswahili Pdf KCSE Past Papers Kiswahili With Answers KCSE Past Papers Kiswahiliand Answers KCSE Past Papers Kiswahili and Answers KCSE Past Papers KCSE and Answers KCSE Past Papers KCSE and Answers Free Mocks Online KCSE Past Papers Marking Scheme KCSE Past Papers Pdf Download KCSE Past Papers Pdf Download KCSE 2013 KCSE Past Papers With Answers KCSE Past Papers Woodwork and Answers KCSE Prediction 2017 KCSE Prediction 2018 KCSE Prediction 2018 Pdf KCSE Prediction Papers 2018 KCSE Prediction Questions KCSE Prediction Questions 2018 KCSE Prediction Questions and Answers KCSE Questions KCSE Questions and Answers KCSE Questions and Answers. KCSE Questions on Kiswahili KCSE Results, Online Registration, KCSE Result Slip. KCSE Revision KCSE Revision Notes KCSE Revision Notes Kiswahili KCSE Revision Notes Pdf KCSE Revision Papers KCSE Revision Papers 2014 KCSE Revision Papers With Answers KCSE Revision Question for Kiswahili KCSE Revision Questions KCSE Revision Questions and Answers KCSE Revision | Secondary School | Text Books | Text Book Centre KCSE Syllabus Pdf KCSE Trial 2017 KCSE Trial Exams 2017 Kenya Secondary School Kiswahili Syllabus Kenya Secondary School Kiswahili Syllabus Pdf Kenya Secondary School KiswahiliSyllabus Pdf Kenya Secondary School Syllabus Pdf Kenya-kcse-christian Religious Education Syllabus Kenyaplex KCSE Past Papers Kenyaplex Past Papers for Secondary KLB Kiswahili Book 1 Download KLB Kiswahili Book 1 Notes KLB Kiswahili Book 1 Pdf KLB Kiswahili Book 2 KLB Kiswahili Book 2 Notes KLB Kiswahili Book 2 Notes Pdf KLB Kiswahili Book 2 Pdf KLB Kiswahili Book 3 Notes KLB Kiswahili Book 3 Pdf KLB Kiswahili Book 3 Pdf Download KLB Kiswahili Book 4 Notes KLB Kiswahili Book 4 Pdf KLB Kiswahili Book 4 Pdf Download KLB Kiswahili Book 4 Topics KLB Kiswahili Book One KLB Kiswahili Form 1 KLB Kiswahili Form 1 Notes KLB Kiswahili Form 1 Pdf KLB Kiswahili Form 2 KLB Kiswahili Form 2 Book KLB Kiswahili Form 2 Notes KLB Kiswahili Form 2 Pdf KLB Kiswahili Form 2 Pdf Download KLB Kiswahili Form 2 Schemes of Work KLB Kiswahili Form 3 KLB Kiswahili Form 3 Notes KLB Kiswahili Form 3 Notes Pdf KLB Kiswahili Form 3 Pdf KLB Kiswahili Form 3 Pdf Download KLB Kiswahili Form 4 KLB Kiswahili Form 4 Notes KLB Kiswahili Form 4 Pdf KLB Kiswahili Form Four KLB Kiswahili Form Four Notes KLB Kiswahili Form One KLB Kiswahili Form One Notes KLB Kiswahili Form Three KLB Kiswahili Form Three Notes KLB Kiswahili Form Two KLB Kiswahili Form Two Notes KLB Kiswahili Notes KLB Kiswahili Notes Form 4 KLB Kiswahili Pdf KLB KiswahiliNotes KLB KiswahiliNotes Form 4 KLB KiswahiliPdf KNEC Kiswahili Syllabus KNEC Examiners Portal KNEC Website KNEC Ict Past Papers KNEC Past Papers for Colleges KNEC Past Papers Free Download KNEC Past Papers Free Downloads KNEC Past Papers Pdf KNEC Portal Confirmation KNEC Portal KCSE Results KNEC Portal KNEC Past Papers for Colleges Kasneb Past Papers KNEC Revision Papers KNEC Technical Exams Past Papers Kusoma Kiswahili Notes Kusoma Kiswahili Notes Pdf Kusoma Notes Kiswahili Kusoma.co.ke Kusoma.com Past Papers Learner Guide for Cambridge IGCSE Kiswahili Longhorn Kiswahili Book 3 Pdf Made Familiar Kiswahili Made Familiar Kiswahili Pdf Made Familiar Kiswahili Questions Maktaba Tetea Notes Marking Scheme KCSE Kiswahili Past Papers Math Form2 Note Mcqs About Gaseous Exchange Middle School Kiswahili Bowl Kiswahili Questions Mock Past Papers 2017 Mock Past Papers With Answers Mokasa Mock 2017 More Than 1800 Kiswahili Questions and Answers to Help You Study Multiple Choice Questions on Kiswahili Necta Kiswahili Past Papers Necta Kiswahili Practicals Necta KiswahiliPast Papers Necta KiswahiliPracticals Necta Form Four Past Papers Necta Past Papers Form 4 Necta Past Papers Form 4 2016 Necta Past Papers Form Six Necta Past Papers Form Two Necta Questions and Answers Necta Review Questions Notes Kiswahili Form 1 Notes Kiswahili Form 2 Notes Kiswahili Form 3 Notes Kiswahili Form 3 Notes Pdf Notes Kiswahili Form 3 Syllabus Notes Kiswahili Form 4 Syllabus Notes on Kiswahili Studies Notes Za Kiswahili 4m 2 Notes Za Kiswahili Form One Notes Za Kiswahili Form Three O Level Kiswahili Practical Experiments O Level Kiswahili Questions and Answers Pdf Orm Three Kiswahili Notes Page Navigation Papacambridge Kiswahili IGCSE Papers KNEC KCSE Online Past Papers KNEC KCSE Results Past Papers Past KCSE Papers Past Paper Questions by Topic Kiswahili Past Papers 2014 Past Papers in Kenya Pdf Kiswahili Form 3 Pdf Kiswahili Notes Pdf Kiswahili Notes Form 1 Pdf Kiswahili Notes Form 2 Pdf Kiswahili Notes Form 3 Pdf Kiswahili Notes Form 4 Pdf Kiswahili Notes Form Four Pdf Kiswahili Notes Form One Pdf Kiswahili Notes Form Three Pdf Kiswahili Notes Form Two Pdf Form 1 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 2 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 3 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 4 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Four Kiswahili Questions and Answers Pdf Form One Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Three Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Two Kiswahili Questions and Answers Pdf Free KCSE Past Papers and Marking Schemes Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 1 Practical Kiswahili Experiments Pdf Practical Kiswahili Question and Answer Pdf Pre Mocks 2018 Preliminary Kiswahili Primary and Secondary Tillage Implements Ppt Pte KNEC Past Papers Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 3 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 4 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Four Questions and Answers Pdf Kiswahili Form One Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Three Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Two Questions Based to Introduction to Kiswahili Questions on Gaseous Exchange in Humans Questions on Introduction to Kiswahili Questions to Ask in Kiswahili Class Questions to Confuse Your Kiswahili Teacher Quizlet Kiswahili Test Quizlet Test Questions Qustions in Kiswahili and Answers Revision Revision Kiswahili Notes and Questions? Revision Quiz for Kiswahili for Form Three S.1 Kiswahili Questions S.2 Kiswahili Questions S.3 Kiswahili Questions S.4 Kiswahili Questions Sample Essays on Betrayal in the City School Kiswahili Notes Secondary Kiswahili Notes Secondary Kiswahili Notes Pdf Secondary KiswahiliNotes Pdf Senior 1 Kiswahili Notes Senior 2 Kiswahili Notes Senior 3 Kiswahili Notes Senior 4 Kiswahili Notes Senior 5 Kiswahili Notes Senior 6 Kiswahili Notes Senior Five Kiswahili Notes Senior Four Kiswahili Notes Senior One Kiswahili Notes Senior Six Kiswahili Notes Senior Three Kiswahili Notes Senior Two Kiswahili Notes Simple Scientific Questions Smart Questions to Ask a Kiswahili Teacher Snab Kiswahili Revision Notes Southwest Mock Paper 2 2016 Kiswahili Only Spm Kiswahili Revision Notes Spm Notes Success Kiswahili Spm Pdf Success KiswahiliSpm Pdf Summary of Kiswahili Form 3 Tahossa Past Papers To Motivate a Form 4 KCSE Student To Motivate a Form 4 Student Topical Revision Material Tricky Kiswahili Questions and Answers Tricky Kiswahili Questions for Adults Tricky Kiswahili Questions With Answers Tricky Kiswahili Quiz Questions Two Kiswahili Revision Questions University Kiswahili Volume 3 Openstax University Kiswahili Volume 3 Pdf University Kiswahili Volume 4 Pdf Ur Revision Guide IGCSE Kiswahili What Are the Types of Gametes Working of Excretory System Www.Kiswahili Form One Notes.com Www.Kiswahili From One KLB.com Www.form 1 Kiswahili.com Www.form 2 Kiswahili.com Www.form 3 Kiswahili.com Www.form 4 Kiswahili.com Www.form Four Kiswahili.com Www.form One Kiswahili.com Www.form Three Kiswahili.com Www.form Two Kiswahili.com Www.kusoma Notes Www.kusoma Revision Materials Www.kusoma.co.ke Kiswahili Notes Xtremepapers IGCSE Kiswahili Year 11 Kiswahili Z Notes Kiswahili IGCSE Znotes as Kiswahili Advice to KCSE Candidates Best Revision Books for KCSE How to Pass an Exam Successfully How to Pass KCSE 2018 How to Pass KCSE 2019 How to Pass KCSE Kiswahili Paper How to Pass KCSE Kiswahili How to Pass KCSE Kiswahili How to Pass KCSE 2019 K.c.s.e Kiswahili Paper 1 2017 KCSE 2019 Prediction KCSE Prediction 2019 KCSE Revision Tips KCSE Kiswahili Paper 1 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Past Papers Pdf KCSE Past Papers 2012 KCSE Past Papers 2017 Pdf KCSE Past Papers 2018 KCSE Past Papers of Kiswahili Pp2 KCSE Kiswahili Past Papers Pdf Kiswahili KCSE Papers With Their Marking Schemes Kiswahili Paper 1 and Answers KCSE 2017 Papers and Marking Scheme KCSE 2019 Papers and Marking Scheme KCSE Kiswahili Paper 1 2018 KCSE Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Kiswahili Paper 1 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 3 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers and Answers KCSE Marking Schemes Pdf KCSE Past Papers 2015 Marking Schemes KCSE Past Papers 2019 Marking Schemes KCSE Past Papers Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Past Papers Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Past Papers Kiswahili Paper 3 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 1 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 2 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 3 2019 Kiswahili Mock Papers Kiswahili Paper 1 2019 Kiswahili Paper 1 Notes Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Paper 2 Form 3 Kiswahili Paper 2 Notes Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Past Papers Kiswahili Past Papers Pdf Kiswahili Questions and Answers Pdf Kiswahili Revision Questions and Answers Pdf Kiswahili Revision Questions Pdf Common Exam Questions in Kiswahili Paper 1 Common Exam Questions in Kiswahili Paper 2 Common Test Questions in Kiswahili Paper 1 Common Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Commonly Tested Questions in Kiswahili Paper 1 K.c.s.e.Kiswahili Questions and Answers KCSE 2019 Kiswahili Paper 1 Marking Scheme KCSE 2019 Kiswahili Paper 2 KCSE 2019 Kiswahili Paper 2 Marking Scheme KCSE 2020 Prediction Questions and Answers KCSE Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Kiswahili Paper 2 2016 KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Kiswahili Questions and Answers Most Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Most Tested Questions in Kiswahili Paper 2 Mostly Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Mostly Tested Questions in Kiswahili Paper 2