KCSE Past Papers 2016 Kiswahili Paper 3 (102/3)

Click Here - Free KCSE Past Papers » KNEC Past Exams » Free Downloads » KCSE Papers & Marking Schemes

Kenya Certificate of Secondary Education

2016 Kiswahili Karatasi ya 3

Lugha

SEHEMU A: HADITHI FUPI

K. Walibora na S. A. Mohamed: Damu Nyeusi na Hadithi Nyingine

1. Lazima Jadili maudhui ya elimu kwa mujibu wa "Kanda la Usufi", "Shaka ya Mambo" na "Tazama na Mauti". (Alama 20)

SEHEMU B:

RIWAYA K. Walibora: Kidagaa Kimemwozea Jibu swali la 2 au la 3

2. Fafanua mjukumu ya elimu na dini katika jamii kwa mujibu wa riwaya: Kidagaa Kimemwozea. (Mama 20)

3. "Wasemao husema, atafutaye hachoki." (a) Fafanua muktadha wa dondoo hill. (Alama 4)

(b) Kauli hii ina maana gani kwa mujibu wa muktadha huu. (Alama 2)

(c) Jadili umuhimu wa kinachotafutwa katika riwaya ya Kidagaa Kimemwozea. (Alama 14)

SEHEMU C:

TAMTHILIA T. Arege: Mstahiki Meya Jibu swali la 4 au la 5

4. "Anwani Mstahiki Meya ni kinaya." Jadili ukweli wa kauli hii kwa kurejelea tamthilia. (Alama 20)

5. "...dawa ya adui ni kummegea unachokula."

(a) Eleza muktadha wa dondoo hili. (Alama 4)

(b) Jadili jinsi dawa inayorejelewa inavyozorotesha hali katika mji wa Cheneo. (Alama 16)

SEHEMU D:

USHAIRI Jibu swali la 6 au la 7 6.

Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali. Kilio cha Lugha

Ni wimbo najiimbia, nijiliwaze

Sina wa kusaidia, nasongwa sina

nafasi Kiwa kwetu naumia, kwcngine

si mahususi Lugha ya mtu mweusi, Kiswahili chalilia.

Wataalamu ni nani, mulipo mwaninyanyasa

Hamna nami imani, wala kupanga siasa,

Mwasema sayansini, siku ningalitosa,

Mwanambia nikotosa, kuiva sijafika.

Ela muelewe sana, Maamuma na Imamu,

Mulipokuwa vijana, kwenu nilikuwa timamu,

Sasa mumesoma sana, mwaniona ni haramu,

Mujue kuwa dawamu, utumwa mwauridhia.

Mzaliwapo mwalia, `maa', maneno ya kwanza,

Lugha munayokulia, ya mama zetu ya kwanza,

Wa lugha muwedoria, muweze na kuikuza,

Sio kujipendekeza, uzungu kuigiza.

Majira ya ukoloni, ukombozi kusambaza,

Lugha mulithamini, Kiswahili kufukiza,

Hata kule risavuni, kizungu hanikuwaza,

Sasa mbona mwanibeza, mbali mwanitupilia?

Sayansi sio asili, msamiatiwe sinao,

Sayansi yataka mbali, msamiati ni wa hao

Nitakuwa Kiswahili, kiomba majina yao

Lugha kujikuza kwao, huomba linalofaa.

Enyi viongozi wetu ipangeni nadharia,

Kujenga siasa yetu, tuzidi kuwa huria

Lugha hata `mbusha watu, tuche kuriaria,

Sifa ni kwa chake mtu, cha mwenzi hutoringia.

Utajiri wangu hasa, nikiwatajia wote,

Msamiati huwa, ni wa Afrika yote,

Na methali za kuasa, nahau na ngeli zote,

Na nisemwapo popote, ujumbe hukamilika.

Afrika ndipo petu, pa wabantu halisi,

Baba na mama ni Bantu, shina la wangu ukwasi,

Warabu na wengi wetu, sio wangu Adinasi

Kwao `meomba kiasi, iii kujizidisha.

Mfumo mpya hongera, wa elimu humu Kenya,

Lugha takuwa imara, ukabila tutafinya,

Kiswahili ni ibara, kila mtu kiimanya,

Methali imetuonya, mtumwa si mwasilia.

Tamati lugha yalia, yabaguliwa bayana,

Kukua imeridhia, msamiati kufana,

Wengine wataijulia, kwa marefu na mapana,

Lugha yenu ya maana, mwaipuuza yalia.

(a) Shairi hili ni la aina gani? Toa sababu. (Alama 2)

(b) Kwa kutoa hoja nne, eleza kwa nini shairi hill likaitwa kilio cha lugha. (Alama 4)

(c) Andika ubeti wa tatu kwa lugha ya nathari. (Alama 4)

(d) Eleza toni ya shairi hili. (Alama 2)

(e) Tambua uhuru wa kishairi uliotumiwa kwa kurejelea mifano mitatn. (Alama 3)

(f) Bainisha nafsineni katika shairi. (Alama 2)

(g) Eleza maana ya maneno yafuatayo kwa mujibu wa shairi. (Alama 3)

(i) nasongwa

(ii) kuriaria

(iii) adinasi 7. Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali.

T. Arege: Barabara

Barabara bado ni ndefu

Nami tayari nimechoka tiki

Natamani kuketi

Ninyooshe misuli

Nituliza akili.

Lakini

Azma yanisukuma

Mbele ikinihimiza kuendelea

Baada ya miinuko na kuruba

Sasa naona unyoofu wake

Unyoofu ambao unatisha zaidi.

Punde natumbukia katika shimo

Nahitaji siha zaidi ili kupanda tena

Ghafla nakumbuka ilivyosema

Ile sauti zamani kidogo

"Kuwa tayari kupanda na kushuka."

Ingawa nimechoka

Jambo moja li dhabiri

Lazima nifuate barabara

Ingawa machweo yaingia

Nizame na kuibuka

Nipande na kushuka.

Jambo moja nakukumbukia: Mungu

Je, nimwombe tena? Hadi lini?

Labda amechoshwa na ombaomba zangu

Nashangaa tena!

Kitu kimoja nakiamini

Lazima niendelee kijitahidi kwa kila hatua mpya

Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu

Nikinaswa na kujinasua

Yumkini nitafika mwisho wake

Ingawa wangu mwisho haitauwahi kabla.

(a) Eleza toni ya shairi hili. (Alama 2)

(b) Tambua nafsineni katika shairi hili. (Alama 2)

(c) Mshairi ana maana gani anaposema "Kuwa tayari kupanda na kushuka" katika ubeti . wa tatu? (Alama 2)

(d) Fafanua tamathali tano za usemi zilizotumiwa katika shairi hili ukizitolea mifano mwafaka. (Alama 10)

(e) Eleza ujumbe unaojitokeza katika ubeti wa tano wa shairi hili. (Alama 2)

(f) Eleza maana ya:

(i) kuruba

(ii) barabara yenye ukungu (Alama 2)

SEHEMI E: FASIHI SIMULIZI

8. (a) Kwa kutumia mifano mwafaka eleza majukumu matano ya nyimbo katika jamii. (Alama 10)

(b) Ili kuweza kufanikisha uwasilishaji wa utanzu wa nyimbo kwa hadhira eleza mambo anayohitaji mwimbaji. (Alama 10)

Maswali na Majabu

2016 Kiswahili Karatasi ya 1

Lugha

SEHEMU B: RIWAYA K. Walibora: Kidagaa Kimemwozea Jibu swali la 2 an la 3 2.

Fafanua mjukumu ya elimu na dint katika jamii kwa mujibu wa riwaya: Kidagaa Kimemwozea.

(Alama 20)

❖ Elimu inasaidia kuelezea hisia za mtu kupitia maandishi. Mfano - Amani ameandika mswada kuonyesha msimamo wake katika masuala tofautiElimu iliyosisitizwa ni elimu ya kujielewa. Elimu ya kujua mtu atoka wapi na anaelekea wapi kwa mujibu wa Amani. Elimu imesawiriwa kuwa muhimu licha ya utajiri na kutosheka maishani. Baada ya muda mrefu, Amani anarudi chuoni na kupata shahada ya kwanza katika Fasihi na Falsafa. Elimu ni njia ya kujipatia heshima na umaarufu. Nasaba Bora alimheshimu ndugu yake kwa uwezo wake katika lugha. Hakupenda wakati ambapo inamlazimu kusoma hotuba kwa kiingereza asichokielewa

❖ Wasio na elimu wanabaki kutaabika. Mfano Chwechwe Makweche baada ya kuacha masomo katika darasa la saba na kuwa mchezaji shupavu, analemewa na maisha baada ya kuvunjika pfupaja la mguu.

❖ Elimu imetumiwa kama chombo cha kuwakweza baadhi ya raia katika madaraka - kama Majisifu anapata kazi kutokana na elimu yake.

❖ Elimu pia imetumiwa kama chombo cha mapinduzi kwa kutetea haki za wanyonge. Mfano - Madhubuti anapomaliza masomo yak Urusi anaungana na Amani kuleta mabadiliko Sokomoko.

❖ Imani katika dini inajitokeza ambapo kila linapojitokeza jambo mbaya watu hukimbilia dini.

❖ Kwa upande mwingine dini imebainishwa kama chombo cha kuadilisha. Mfano: babake Nasaba Bora na Majisifu aliwalea kwa mwongozo wa bibilia huku akiwasihi waishi kwa umoja na upendo.

❖ Dini pia huweza kutumiwa kama hifadhi ya maovu. Kwa mujibu wa Majisifu maovu mengi kama vile mauaji hufanywa katika jina la Mungu kutokana na unafiki. Dini ina jukumu la kuwapoza wanaomboleza. - Dini imetekeleza jukumu la kuunganisha familia pamoja mfano: Babake Nasaba Bora alihakikisha familia yake imeunganishwa na dini.

3. "Wasemao husema, atamtaye hachoki."

❖ Haya ni maneno ya rnsirmulizi yanamhusu:

(a) Fafanua muktadha wa dondoo hill. (Alama 4)

❖ Majununi aliyejitahidi kumfurahisha mpenziwe Mitchelle aliyekuwa amekataa kuolewa naye mpaka ajenge jumba la kifahari. Licha ya jitihada zake Majununi, Mitchelle alikataa kuolewa na Majununi na baadaye Maajununi akaamua kutooa kamwe.

(b) Kauli hii Ma tnaana gani kwa mujibu wa muktadha huu. (Alama 2)

❖ Majununi hakufa moyo katika harakati za kutaka kumwoa Mitchelle. Alijitahidi kutimiza matakwa ya mpeni wake kwa kujenga nyumba nyingine.

(c) Jadili umuhimu wa kinachotafutwa katika riwaya ya Kidagaa Kimemwozea. (Alama 14)

❖ Imani anatafuta haki ya kunyimwa malezi ya wazazi wake waliouliwa kinyama. Imani anatafuta &aid. ya familia yake iliyonyanganywa shamba lao.

❖ Amani anatafuta haki ya Ami yake Yusufu.

❖ DJ anatafuta haki baada ya kushambuliwa na jibwa lake Nasaba Bora.

❖ Amani anatafuta haki ya mswada uiiokataliwa na wachapishaji na baadaye kuchapishwa kwa jina la mtu mwingine.

❖ Chwechwe Makweche anatafuta haki ya kuumia michezoni bila kufidiwa.

❖ Watoto wa Majisifu wanalilia haki ya kuishi kama binadamu wengine licha ya ulemavu wao.

Amani anatafuta haki ya kudhulumiwa na mtemi Nasaba Bora kwa kizingizio kuwa alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Mkewe Bi Zuhura. Amani atafuta haki ya kujua waliokuwa wazazi wa kitoto Uhuru baada ya yeye kulazimishwa kukilea licha ya kuwa hakuwa babake.

Amani na Imani wanatafuta haki ya kufungwa kwa kizingizio kuwa walimwuua mtoto Uhuru. Wanafunzi wa mwalimu Majisifu wanatafuta haki ya kufunzwa vyema baada ya Mwalimu wao kutohudhuria shule kwa muda mrefu. Yusufu anatafuta haki baada ya kusingiziwa kumwuua Chichiri Hamadi.

❖ Raia wa Sokomoko wanatafuta haki dhidi ya Nasaba Bora anayewapokonya ardhi, mall, mabiruti na wake wao.

❖ Wafungwa wanatafuta haki kwa kukosa kufikishwa mahakamani.

❖ Waandishi wengi chipukizi kama Amani wanatafuta haki ya kazi zao baada ya kuibiwa miswada yao na akina Majisifu.

Tamthilia

Sehemu C: Tamtbilia

T. Arege:

Mstahiki Meya Jibu swali la 4 au la 54.

"Anwani Mstahiki Meya ni kinaya." Jadili ukweli wa kauli hii kwa kurejelea tamthilia. (Alama 20)

Anwani Mstahiki Meya ni kinaya kw vile anayeitwa Mstahiki anatakiwa kuwa mtu wa kuheshimiwa.

Kama kiongozi heshima hutokana na uongozi bora unaowafanya raia kuonea fahari uongozi wa kiongizi wao. Hata hivyo, Mstahiki Meya hakustahiki kuitwa kiongozi kwa sababu zifuatazo:

❖ Wafanyakazi wa mji wanaendelea kufanya kazi kwa muda mrefu bila mshahara.Hospitali hazina dawa na wagonjwa wanakufa kutokana na magonjwa yanayoweza kutibiwa kwa urahisi,

❖ Kuna njaa kiasi kwamba wafanya kazi wake wanakula mabaki ya chakula kutoka nyumbani mwake na kuugua.

❖ Anapanga na Bilijinsi wataipunja baraza kupitia kesi ya mwenye kandarasi anayedai haki yake.

❖ Anadanganya kuwa ameagiza dawa kutoka ng'ambo huku akijua fika kuwa hajaagiza.

❖ Anawatenga wanaodhamiria kumsaidia kuongoza vizuri kama vile Siki na Diwani III.

❖ Anaharibu aasasi za serikali kama vile hospitali huku mkewe akienda ng'ambo kujifungua.

❖ Anawaita viongozi wa wafanya kazi ofisini mwake akijua kuwa hakuwa na mpango wa kushughulikia malalamiko yao.

❖ Badala ya kusuluhisha matatizo yanayokumba mji wa Cheneo kwa majadiliano, anaamua kutumia vyombo vya utawala kunyamazisha upinzani.

❖ Ananyakua ardhi ya umma na kujigawia pamoja na marafiki zake hasa Bili.

❖ Anaidhinisha kutotozwa kodi kwa madiwani huku wafanya kazi wa kawaida wakilazimishwa kufanya kazi kwa miezi mingi bila mshahara kutokanan na nakisi ya kifedha.

❖ Anashiriki katika wizi wa fimbo ya Meya ishara ya mamlaka ya cheo chake.

• Anaingilia mambo yasiyo na maana yoyote kama vile ukubwa wa mayai aliyopikiwa badala ya kushughulikia matatizo katika Cheneo kwa busara ifaayo.

❖ Anakiri kudanganywa na Bili na kuwategemea madiwani ambao hawakuwa na ujuzi wa kutosha.

❖ Anawahonga madiwani di wamuunge mkono badala ya kuwatambua kama wawakilishi wa wananchi watakaompa ukweli wa mambo ili kuongoza anavyostahili.

❖ Anamhonga mhubiri ili aendelee kumwombea yeye badala ya kubadili uongozi wake unaoendelea kuzorotesha hali mjini Cheneo.

❖ Anaendelea kumlipa Bili kwa huduma isiyo na manufaa yoyote.

Bill alijua kuwa alikuwa akimdanganya Meya na mambo yanapoharibika anatoroka pasipo kwaheri.

❖ Anapogundua alidanganywa mambo yalikuwa yameharibika kiasi cha kutobadilika.

• Anahakikisha kuwa masiahi ya kiafya ya wenye mamlaka yameshughulikiwa huku raia wake wakugua na kufa kwa ukosefu wa huduma hospitalini.

❖ Anautambua urafzki wa kusifiwa zaidi ya utaaiamu. Diwani HI na Siki hawakutambuliwa kwa vile katika kumwmbia Meya ukweli walionekanan kama maadui wake,

❖ Anakosa kufikiria na kufanya maamuzi hum na kutokana na haya anadanganywa na waliojali mnsilahi yao kama Bili na Diwani ! na Diwani II.

5. "... dawa ya adui ni kummegea unachokula." (a) Eleza muktadha wa dondoo hill. (Alama 4)

❖ Anayesema maneno haya ni Bili akimavambia Mstahiki Meya. Wamo ofistni mwake Mstahki Meya. Walikuwa wakizugumza kuhusu mwanakandarasi aliyekutva ameshtaki Baraza akidai pesa zake.

(b) Jadili jinsi dawa inayorejelewa inavyozorotesha hali katika mji wa Cheneo. (Alama 16)

❖ Dawa inayorejelewa ni ufisadi. Ufisadi umezorotesha hali katika Cheneo kwa njia mbalimbali kama:

❖ Meya anaidhinisha kuongezewa mishahara kwa madiwani ili wamuunge mkono. Hazina ya baraza inamomonyoka zaidi. Madiwani hawampi ushauri wa kiveli na uongozi unaanguka.

❖ Meya anamgawia Bili viwanja vinne. Bili anaishia kumpa ushauri wa kuporosha. Meya anaifisidi hazina ya baraza kwa kumpeleka Bili na familia yake kwa burudani.

❖ Meya anaunda kamati nyingi ili kuwahonga madiwani wanaomuunga mkono. Anaishia kushauriwa kufanya maamuzi yasiyo ya busara, anakataa kuwasilciliza wafanya kazi, mji umejaa urundo, wageni wanakosa kufika na uongozi wa Meya unaanguka.

❖ Meya anamlipa Bili kwa huduma ambayo kwa ukweli hajatoa. Huu unakuwa mzigo kwa hazina ya baraza.

❖ Meya anaidhinisha Diwani I na Diwani II kulipwa 'overtime' na hali hawajafanya lolote. Anaishia kumpa Bili upenyu tva kushauri tvauze fimbo ya Meya.

❖ Meya anaidhinisha kutotortva kodi kwa madiwani kwa kutaka wamuunge mkono. Hili linalinyima baraza pato na kuzidisha nakisi ya fedha.

❖ Meya anamhonga mhubiri lava sadaka ili aendelee kumwombea. Mhubiri anashindwa kumkosoa Meya, uongozi unaanguka.

❖ Bili anamshauri Meya amwambie mwanakandarasi alishtaki baraza ili apetve fidia ktva kukatiztva kwa kandarasi. Meya anapata fungu lake pia.

❖ Raia wanachukua hongo kutoka kwa viongozi. Wanawachagua na kuendeleza uongozi mbaya. Mega anamwambia Siki kuwa hata akitaka uongozi mara nne, tano na sita atapewa kwani ana a_lcili na uwezo wa ushawishi.

❖ Ufisadi unamfanya Meya kumshirikisha Bili katika maamuzi muhimu ya Baraza, na hali Bili si mfanya kazi tva Baraza. Bili anaishia kumporosha Meya.

❖ Ufisadi unamfanya Diwani I (Bwana Usalama) kufanikisha wizi tva fimbo ya Mega. Anatoka nayo kasha anatangaza kwamba kulitokea rabsha ikaibwa.

❖ Ufisadi unamfanya Meya, Diwani 1, Diwani II na Bili kutotoa sin kuhusu nyama ya kuiba fimbo ya Meya linapata hasara.

Ushairi

Maswali na Majibu

(a) Shairi hill ni la aina gani? Toa sababu. (Alama 2)

❖ Tarbia - mishororo mine katika kila mshororo.

(b) Kwa kutoa hoja ime, eleza kwa nini shairi hill likaitwa kilio cha lugha. (Alama 4)

❖ Kiswahili chapuuzwa kuwa hakijakomma

❖ Waliosoma hawakienzi Kiswahili wakifilciria hawana haja na lugha hii.

❖ Viongozi hawakienzi Kiswahili katika kujenga siasa. ❖ Kiswahili hakipewi nafasi.

❖ Waafrika hawaoni utajiri wa Kiswahili kuwa na msamiati kutoka aarika nzima.

(c) Andika ubeti wa tatu kwa lugha ya nathari. (Alama 4)

❖ Kila mmoja aelewe

❖ Mlipokuwa vijana mlikitumia Kiswahili.

❖ Baada ya kusoma mmeanza kukiclharau

❖ Kwa kufanya hivi mjue mwafurahia utumwa.

(d) Eleza toni ya shairi hill. (Alama 2)

❖ Toni ya huzuni - lugha ya mtu mweusi chalia.

(e) Tambua uhuru wa kishairi uliotumiwa kwa kurejelea mifano milatu. (Alama 3)

❖ Inkisari - kiwa - nikiwa

❖ Mazida - muelewe - mwelewe

❖ Tabdila - mulithamini - mlithamini

❖ Kuboronga lugha - hamna name imani - hamna imani name.

❖ Utuhozi - risaruni.

(f) Bainisha nafsineni katika shairi. (Alama 2)

❖ Mtetezi wa lugha ya Kiswahili anayelalamikia kupuuzwa kwa Kiswahili.

❖ Aliyezinduka na kutambua umuhimu wa Kiswahili bar-ni Afrika.

(g) Eleza maana ya maneno yafuatayo kwa mujibu wa shairi. (Mama 3)

(i) nasongwa

❖ Nasagwa - naumia

(ii) kuriaria

❖ kuzurura, kurandaranda

(iii) adinasi

❖ binadamu

(a) Eleza toni ya shairi hill. (Alama 2)

❖ Toni ya mahimaini - lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua.

❖ Toni ya uchovu - Nami tayari nimechoka tiki.

(b) Mshairi ana maana gani anaposema "Kuwa tayari kupanda na kushuka" katika ubeti wa tatu? (Alama 2)

❖ Kuwa tayari kukabiliana na uzuru na ugumu wa maisha

(c) Fafanua tamathali tano za usemi zilizotumiwa katika shairi hill ukizitolea mifano mwafaka. (Alama 10)

❖ Taswira - picha inayojitokeza unaposoma kazi ya fasihi n.k. wa miinuko na kuruba.

❖ Taswira kinzani - Nizame na kuibuika

❖ Nipande na kushuka.

❖ Taashira - Barabara kuimarisha maisha.

❖ Mswali balagha - hadi lini?

❖ Uzungumzi nafsi - mizame na kuibuka, -Nipanda na kushuka.

(d) Eleza ujumbe unaojitokeza katika ubeti wa tano wa shairi hill. (Alama 2) ❖ Msemaji ameshangaa kuwa amekuwa akiomba kwa muda na anatilia shaka iwapo Mungu amechoshwa na maombi yake.

(e) Eleza maana ya: (Alama 2)

(i) kuruba

❖ Hali ya kuwa na vikwazo na magumu ya maisha.

(ii) barabara yenye ukungu

❖ Mkondo wa maisha ambapo anayokubaliana nayo mja si wazi. Kila hisia huibua mambo mapya.

8.Sehemu E: Fasihi Simulizi

(a)Kwa kutumia mifano mwafaka eleza majukumu matano ya nyimbo katika jamii.(Alama 10)

❖ Nyimbo huhifadhi historia ya jamii. Mfano nyimbo za siasa, nyimbo za sifa, nyimbo za vita.

❖ Huhifadhi na kupitisha utamaduni k.v mbolezi hubeba utamaduni iva jamii kuhusu kyb.

❖ Huliwaza kv. Mboiozi Kuonyesha ustadi / ubora iva jamii.

• Huham a sisha • Hudimisha

❖ Kukuza utangamano

• Ni njia ya kutakwa hisia • Huadilisha.

❖ Kukashifu tabia hasi

❖ Kusifu tabia chanya

❖ Hukuza uzalendo kuimarisha ubunifu.

(b) Ili kuweza kufanikisha uwasilishaji wa utanzu wa nyimbo kwa hadhira eleza mambo anayohitaji mwimbaji. (Alama 10)

❖ Kuwa na sauti ya kurutia

❖ Kuihusisha hadhira

❖ Kuieiewa had/lira

❖ Kuelewa utamaduni wa hadhira

❖ Kutumia viziada lugha

❖ Kuwa mkakamavu

❖ Aelewe lugha ya hadhira

❖ Awe mbunifu

❖ Ahusishe masuala ibuka yanayoathirijamii ili kupitisha maadili yafaayo.

❖ Awe na kumbukumbu nzuri.

❖ Avae maleba

❖ Abadilishetoni kulingana na ujumbe

❖ Kutumia ala kwa njia mwafaka ili kukuza mvuto wa utungo wake.

Hadithi Fupi1. Lazima Jadili maudhui ya elimu kwa mujibu wa "Kanda la Usufi", "Shaka ya Mambo" na "Tazama na Mauti", (Alama 20)

❖ Shule imesawiriwa kama mahali pa kuadilisha wanafunzi

❖ Kuhakikisha kuwa wanafunzi wamo katika hali nzuri ya kiafya iii kuendeiea katika masomo -mfano - desturi ya shule ya Askofu Timotheo kuwachunguza wasichana vote kama wana mimba.

❖ Matokeo ya vitendo vya wanafunzi yanadhihirika katika hadithi tofauti. Katika Kanda la Usufi, Sela na Masazu hawafanyi vyema kwenye mtihani

❖ Katika Tazamana na Mauti, ukosefu wa hamu ya masomo unamfanya Lucy asifanye vyema kwenye mtihani

❖ Wazazi hukatatam-aa watoto wao wanapoenda kinyume na matarajio yao.

❖ Elimu pia humpa binadamu uhuru kujipangia mustakabadhi wake.

❖ Masazu anapata kazi ya kijurudu jiko huku Sela akitamani kumchukua mtoto wake ajilele kwa vile hakuwa na la kufanya Masazu anapoenda kazini

❖ Katika Kanda la Usufi imeelezwa kuwa wasichana walitarajiwa kuendeleza shughuli zao kwa utulivu na ustaarabu huku wakizingatia maadili ya hali ya juu. Elimu pia inatarajiwa kuwapa wanafunzi nafasi ya kukuza vipaji vyao na kuingiliana ili kuelewana zaidi.

❖ Jukumu la mwanafunzi katika masomo limejitokeleza Bi Margaret mwalimu mkuu wa shule ya Askofu Timotheo anapowahutubia wanafunzi na kusisitiza uwajibikaji katika vitendo vyao.

❖ Katika Tazamana na Mauti Lucy anaamini kuwa jiji hili lina raha kamili bila karaha.

❖ Anategemea mzungu atakayemwoa na kumpeleka London na baadaya kufika London akaanza kutegemea kifo cha Bw. Crusoe ambacho kingempa urithi na raha aliyotaka maishani

❖ Hili linadhihirika wakati mzee Butali anapomwuliza mwalimu kwa nini wazazi huwapeleka watoto shuleni.

❖ Ukosefu wa elimu umeonyeshwa kama mojawapo ya njia zinazowapa vijana mitazamo ftnyu kuhusu maisha.

❖ Esther katika Shaka ya Mambo alijua alichokuwa akitafuta.

❖ Kwa upande mwingine mustakabali wa Lucy ulitegemea wengine.

❖ Alikuwa amepanga ni kwa muda gani angeendelea kufanya kazijinsi atakavyopanga wakati wake baada ya kujiunga na chuo kikuu na anachotaka kusomea.

KCSE Results » KCSE Results Top 100 Schools - Kenya Certificate of Secondary Education – KCSE » KCSE Top 100 Candidates » Kenya Certificate of Secondary Education – KCSE » KNEC - Kenya National Examinations Council » Secondary Schools in Kenya » KNEC - Kenya National Examinations Council » Free KNEC KCSE Past Papers

Kenya Scholarships for Undergraduate Students » Kenya Scholarships for Postgraduate Students » Undergraduate Scholarships for Kenyan Students » Kenya Undergraduate Scholarships » Full Undergraduate Scholarships for Kenyans » Kenya Postgraduate Scholarships » Scholarships & Grants » Undergraduate Scholarships » Universities in Kenya » Kenya Universities and Colleges Central Placement Service (KUCCPS) » Colleges in Kenya » KASNEB Registration & Results » Secondary Schools Scholarships in Kenya » Undergraduate & Graduate Scholarships for Kenyans

Scholarships for African Students » Undergraduate Scholarships » African Women Scholarships & Grants » Developing Countries Scholarships » Erasmus Mundus Scholarships for Developing Countries » Fellowship Programs » Funding Grants for NGOs » Government Scholarships » LLM Scholarships » MBA Scholarships » PhD and Masters by Research Scholarships » Public Health Scholarships - MPH Scholarships » Refugees Scholarships » Research Grants » Scholarships and Grants

Scholarships in Australia » Scholarships in Belgium » Scholarships in Canada » Scholarships in Germany » Scholarships in Italy » Scholarships in Japan » Scholarships in Korea » Scholarships in Netherlands » Scholarships in UK » Scholarships in USA "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 1 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 2 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 3 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 4 "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Four "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form One "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Three "Pdf" Revision Questions Kiswahili Form Two 1 a a KCSE Past Papers 10th Grade Kiswahili Questions and Answers 10th Grade Kiswahili Test 11th Ncert Kiswahili 12th Class Kiswahili Book Free Download 2014 KCSE Marking Schemes 2014 Pdf KCSE Past Papers 2015 2015 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 2016 KCSE Papers 2016 KCSE Prediction Questions 2017 Kiswahili Hsc Answers 2017 KCSE Prediction Questions 2018 Kiswahili KCSE Leakage 2018 Kiswahili KCSE Questions 2018 KCSE Busineness Studies 2018 KCSE Exam 2018 KCSE Leakage 2018 KCSE Prediction Questions 2018 KCSE Questions 2019 Kiswahili KCSE Leakage 2019 Kiswahili KCSE Questions 2019 KCSE Leakage 2019 KCSE Questions 9th Grade Kiswahili Study Guide A a a Kiswahili Notes a a a Kiswahili Notes! a a a KiswahiliNotes! A a KCSE Past Papers A Biblical View of Social Justice A Level Kiswahili Biological Molecules Questions A Level Kiswahili Exam Questions by Topic A Level Kiswahili Notes Edexcel A Level Kiswahili Notes Xtremepapers A Level Kiswahili Past Papers A Level Kiswahili Questions and Answers a Level Kiswahili Questions and Answers A Level Kiswahili Questions and Answers (Pdf) A Level Kiswahili Questions and Answers Pdf A Level Kiswahili Questions by Topic Kidney Questions With Markschemes A Level Kiswahili Revision A Level Kiswahili Revision Edexcel A Level Kiswahili Revision Guide A Level Kiswahili Revision Notes A Level Kiswahili Revision Notes Pdf A Level Kiswahili Textbook Pdf A Level Kiswahili Year 1 / as Aqa Exam Questions by Topic A Level Edexcel Notes a* Kiswahili aa Kiswahili Form 3 Questions and Answers Advance KCSE Past Papers Advance-africa.com KCSE Rev Quiz Advantages and Disadvantages. All Kiswahili Essays All Kiswahili Notes for Senior Two All KCSE Past Papers Kiswahili With Making Schemes All Marking Schemes Questions and Answers All Past K.c.s.e Questions With Answers Alliance Mocks 2017 Ap Bio Quizzes Ap Kiswahili 1 Textbook Pdf Ap Kiswahili Essay Questions and Answers Are Sourced From KNEC. As Level Kiswahili Notes Atika Kiswahili Notes Atika School Kiswahili Notes B/s Book 2 Notes Basic Kiswahili Books Pdf basic Kiswahili Interview Questions and Answers Pdf Basic Kiswahili Interview Questions and Answers Pdf Basic Kiswahili Pdf Basic Kiswahili Questions and Answers Basic Kiswahili Questions and Answers Pdf Bbc Bitesize Kiswahili Ks3 Bihar Board Kiswahili Objective Answer 2017 Bihar Board Kiswahili Objective Answer 2018 Bio Answers Bio Quesions Kiswahili 0478 Kiswahili 101 Kiswahili 12th Kiswahili 12th Class Notes Pdf Kiswahili 2019 Syllabus Kiswahili All KCSE Short Notes Kiswahili Answers Kiswahili Answers Online Free Kiswahili Answers Quizlet Kiswahili Bk 2 Notes Kiswahili Book 1 Kiswahili Book 1 Notes Kiswahili Book 2 Kiswahili Book 2 Notes Kiswahili Book 3 Kiswahili Book 3 KLB Kiswahili Book 3 Notes Kiswahili Book 4 Kiswahili Book 4 Notes Kiswahili Book 4 Pdf Kiswahili Book for Class 11 Kiswahili Book Four Kiswahili Book Four Notes Kiswahili Book One Kiswahili Book One Notes Kiswahili Book Pdf Free Download Kiswahili Book Three Kiswahili Book Three Notes Kiswahili Book Three Pdf Kiswahili Book Two Kiswahili Book Two Notes Kiswahili Books Form Three Kiswahili Bowl Kiswahili Study Guide Kiswahili Bowl Questions Kiswahili Kiswahili Bowl Questions Earth Kiswahili Kiswahili Bowl Questions Math Kiswahili Bowl Questions Middle School Kiswahili Brekthrough Form Two Notes Kiswahili Class 12 Ncert Solutions Kiswahili Class 12 Pdf Kiswahili Communication Syllabus Kiswahili Diagram Software Kiswahili Diagrams for Class 11 Kiswahili Diagrams for Class 12 Kiswahili Diagrams for Class 9 Kiswahili Diagrams for Class-10 Kiswahili Diagrams in Form 1 Kiswahili Diagrams in Form 2 Kiswahili Diagrams in Form 3 Kiswahili Diagrams in Form 4 Kiswahili Diagrams Pdf Kiswahili Diagrams to Label Kiswahili Essay Questions and Answers Kiswahili Essay Questions and Answers 2018 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 1 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 2 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 3 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 Kiswahili Essay Questions and Answers Form 4 Pdf Kiswahili Essay Questions and Answers Pdf Kiswahili Essay Revision Q Kiswahili Essays and Answers Kiswahili Essays Form One to Form Four Kiswahili Essays Form One to Form Three Kiswahili Essays KCSE Kiswahili Essays Pdf Kiswahili Exam 1 Multiple Choice Kiswahili Exam 2 Advance Kiswahili Exam 2 Test Kiswahili Exam 2016 Kiswahili Exam Form Four Kiswahili Exam Form One Kiswahili Exam Form Three Kiswahili Exam Form Two Kiswahili Exam Practice Test Kiswahili Exam Questions Kiswahili Exam Questions and Answers Kiswahili Exam Questions and Answers Pdf Kiswahili Exam Study Guide Kiswahili Exams Kiswahili Excretion Notes Kiswahili Exercise Form 4 With Answers Kiswahili Final Exam Answer Key Kiswahili Final Exam Answer Key 2016 Kiswahili Final Exam Answer Key 2017 Kiswahili Final Exam Answers 2018 Kiswahili Final Exam Answers 2019 Kiswahili Final Exam Questions and Answers Kiswahili Fom 1 Notes Kiswahili Fom 2 Notes Kiswahili Fom 3 Notes Kiswahili Fom 4 Notes Kiswahili Form 1 Kiswahili Form 1 & 2 and Answers Kiswahili Form 1 and 2 Essays Kiswahili Form 1 and 2 Essays Questions and Answers Kiswahili Form 1 Chapter 1 Kiswahili Form 1 Diagrams Kiswahili Form 1 Exams Kiswahili Form 1 Mid Year Exam Kiswahili Form 1 Notes Kiswahili Form 1 Notes and Questions Kiswahili Form 1 Notes Download Kiswahili Form 1 Notes Free Download Kiswahili Form 1 Notes GCSE Kiswahili Form 1 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 1 Notes Pdf Kiswahili Form 1 Notes Pdf Download Kiswahili Form 1 Past Papers Kiswahili Form 1 Pdf Kiswahili Form 1 Pressure Kiswahili Form 1 Question Papers Kiswahili Form 1 Questions Kiswahili Form 1 Questions and Answers Kiswahili Form 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 1 Quiz Kiswahili Form 1 Revision Questions Kiswahili Form 1 Summary Notes Kiswahili Form 1 Syllabus Kiswahili Form 1 Work Kiswahili Form 1-4 Notes Kiswahili Form 2 Kiswahili Form 2 Chapter 1 Kiswahili Form 2 Chapter 2 Kiswahili Form 2 Diagrams Kiswahili Form 2 Exam Paper 2014 Kiswahili Form 2 Exams Kiswahili Form 2 Notes Kiswahili Form 2 Notes and Questions Kiswahili Form 2 Notes GCSE Kiswahili Form 2 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 2 Notes Pdf Kiswahili Form 2 Notes Pdf Download Kiswahili Form 2 Past Papers Kiswahili Form 2 Pdf Kiswahili Form 2 Question Papers Kiswahili Form 2 Questions Kiswahili Form 2 Questions and Answers Kiswahili Form 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 2 Quiz Kiswahili Form 2 Revision Notes Kiswahili Form 2 Salts Kiswahili Form 2 Structure and Bonding Kiswahili Form 2 Summary Notes Kiswahili Form 2 Syllabus Kiswahili Form 2 Work Kiswahili Form 3 Kiswahili Form 3 and 4 Essays Kiswahili Form 3 and 4 Essays Questions and Answers Kiswahili Form 3 Chapter 3 Kiswahili Form 3 Classification Kiswahili Form 3 Diagrams Kiswahili Form 3 Ecology Kiswahili Form 3 Exams Kiswahili Form 3 Notes Kiswahili Form 3 Notes and Questions Kiswahili Form 3 Notes GCSE Kiswahili Form 3 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 3 Notes Pdf Kiswahili Form 3 Notes Pdf Download Kiswahili Form 3 Notes Topic 1 Kiswahili Form 3 Past Papers Kiswahili Form 3 Pdf Kiswahili Form 3 Question Papers Kiswahili Form 3 Questions Kiswahili Form 3 Questions and Answers Kiswahili Form 3 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 3 Questions and Answers Term 3 Kiswahili Form 3 Questions and Answers+pdf Kiswahili Form 3 Quiz Kiswahili Form 3 Revision Notes Kiswahili Form 3 Revision Questions Kiswahili Form 3 Summary Notes Kiswahili Form 3 Syllabus Kiswahili Form 3 Syllabus Pdf Kiswahili Form 3 Topics Kiswahili Form 3 Work Kiswahili Form 4 Kiswahili Form 4 All Chapter Kiswahili Form 4 Chapter 1 Conversion of Units Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 1 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 1 Mind Map Kiswahili Form 4 Chapter 2 Kiswahili Form 4 Chapter 2 Exercise and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 2 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 2 Experiment Kiswahili Form 4 Chapter 2 Formula Kiswahili Form 4 Chapter 2 Mind Map Kiswahili Form 4 Chapter 2 Momentum Kiswahili Form 4 Chapter 2 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 2 Objective Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 2 Paper 2 Kiswahili Form 4 Chapter 2 Slideshare Kiswahili Form 4 Chapter 3 Kiswahili Form 4 Chapter 3 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 4 Kiswahili Form 4 Chapter 4 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Chapter 5 Light Questions and Answers Kiswahili Form 4 Chapter 5 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Diagrams Kiswahili Form 4 Exam Paper 1 Kiswahili Form 4 Exams Kiswahili Form 4 Exercise Kiswahili Form 4 Exercise Pdf Kiswahili Form 4 Module With Answer Kiswahili Form 4 Note Kiswahili Form 4 Notes Kiswahili Form 4 Notes (Pdf) Kiswahili Form 4 Notes All Chapter Pdf Kiswahili Form 4 Notes and Questions Kiswahili Form 4 Notes Chapter 1 Kiswahili Form 4 Notes Chapter 2 Kiswahili Form 4 Notes Chapter 3 Kiswahili Form 4 Notes Download Kiswahili Form 4 Notes Free Download Kiswahili Form 4 Notes GCSE Kiswahili Form 4 Notes KCSE-kcse Kiswahili Form 4 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Notes Pdf Download Kiswahili Form 4 Paper 2 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Past Papers Kiswahili Form 4 Question Papers Kiswahili Form 4 Questions Kiswahili Form 4 Questions and Answers Kiswahili Form 4 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 4 Quiz Kiswahili Form 4 Revision Notes Kiswahili Form 4 Schemes of Work Kiswahili Form 4 Summary Notes Kiswahili Form 4 Syllabus Kiswahili Form 4 Textbook Pdf Kiswahili Form 4 Work Kiswahili Form 5 Chapter 1 Exercise and Answers Kiswahili Form 5 Chapter 1 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Chapter 2 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Chapter 2 Slideshare Kiswahili Form 5 Chapter 3 Notes Pdf Kiswahili Form 5 Notes Pdf Kiswahili Form Four Book Kiswahili Form Four Notes Kiswahili Form Four Notes and Questions Kiswahili Form Four Notes GCSE Kiswahili Form Four Notes Pdf Kiswahili Form Four Past Papers Kiswahili Form Four Questions Kiswahili Form Four Questions and Answers Kiswahili Form Four Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Four Quiz Kiswahili Form Four Study Notes Kiswahili Form Four Syllabus Kiswahili Form Four Topic 2 Kiswahili Form Four Topic 4 Kiswahili Form Four Topics Kiswahili Form Four Work Kiswahili Form One Kiswahili Form One Book Kiswahili Form One Book Pdf Kiswahili Form One Download Topic 1 Upto 3 Kiswahili Form One Exam Kiswahili Form One Notes Kiswahili Form One Notes and Questions Kiswahili Form One Notes GCSE Kiswahili Form One Notes Pdf Kiswahili Form One Pdf Kiswahili Form One Questions Kiswahili Form One Questions and Answers Kiswahili Form One Questions and Answers Pdf Kiswahili Form One Questions and Their Answers Kiswahili Form One Quiz Kiswahili Form One Revision Question Kiswahili Form One Schemes of Work Kiswahili Form One Study Notes Kiswahili Form One Syllabus Kiswahili Form One Term Three Test Kiswahili Form One to Three Notes Kiswahili Form One Work Kiswahili Form Three Kiswahili Form Three Book Kiswahili Form Three Notes Kiswahili Form Three Notes and Questions Kiswahili Form Three Notes GCSE Kiswahili Form Three Questions and Answers Kiswahili Form Three Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Three Quiz Kiswahili Form Three Reproduction Kiswahili Form Three Reproduction. Kiswahili Form Three Study Notes Kiswahili Form Three Work Kiswahili Form Three-questions and Answers Kiswahili Form Two Kiswahili Form Two Book Kiswahili Form Two Diagrams Kiswahili Form Two Notes Kiswahili Form Two Notes and Questions Kiswahili Form Two Notes GCSE Kiswahili Form Two Notes Pdf Kiswahili Form Two Notes-pdf Kiswahili Form Two Pdf Kiswahili Form Two Questions Kiswahili Form Two Questions and Answers Kiswahili Form Two Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Two Quiz Kiswahili Form Two Study Notes Kiswahili Form Two Topics Kiswahili Form Two Work Kiswahili Form Two,schemes of Work Kiswahili Form2 Kiswahili Form2 Textbook Kiswahili Game Form Four Question End Answers Kiswahili Grade 10 Exam Papers Kiswahili Hsc Pdf Kiswahili Human Reproduction Video Kiswahili IGCSE Past Papers Xtremepapers Kiswahili K.c.s.e 2017 Kiswahili KCSE Kiswahili KCSE 2016 Kiswahili KCSE 2017 Kiswahili KCSE 2017 Paper 1 Kiswahili KCSE Past Papers Kiswahili KCSE Questions Kiswahili KCSE Questions and Answer Kiswahili KCSE Quizzes & Answers Kiswahili KCSE Revision Kiswahili KCSE Revision Notes Kiswahili KCSE Setting Questions Form One and Two Kiswahili Ksce 2015 Kiswahili Last Year K.c.s.e Questions Kiswahili Lesson Plan Form Two Kiswahili Made Familiar Kiswahili Mcq for Class 11 Kiswahili Mcq for Class 12 Kiswahili Mcq for Competitive Exams Kiswahili Mcq for Competitive Exams Pdf Kiswahili Mcq for Neet Pdf Kiswahili Mcq for Ssc Kiswahili Mcq Questions With Answers Kiswahili Mcq With Answers Pdf Kiswahili Mcqs for Class 12 Pdf Kiswahili Mcqs With Answers Pdf Kiswahili Mid Familia Form One Kiswahili Mock Papers Kiswahili Module Form 5 Kiswahili Multiple Choice Questions and Answers Cxc Kiswahili Multiple Choice Questions and Answers Pdf Kiswahili Multiple Choice Questions With Answers Pdf Kiswahili Note Kiswahili Note Form Two All Chapters Kiswahili Notes Kiswahili Notes and Guestion and Answear Kiswahili Notes and Syllabus Kiswahili Notes Class 10 Kiswahili Notes for Class 11 Pdf Kiswahili Notes for Class 12 Pdf Kiswahili Notes for High School Students Kiswahili Notes for IGCSE 2014 Kiswahili Notes Form 1 Kiswahili Notes Form 1 4 Kiswahili Notes Form 1 Free Download Kiswahili Notes Form 1 KLB Kiswahili Notes Form 1 Pdf Kiswahili Notes Form 1-4 Kiswahili Notes Form 1-4(1) Kiswahili Kiswahili Notes Form 14 Kiswahili Notes Form 2 Kiswahili Notes Form 2 KLB Kiswahili Notes Form 2 Pdf Kiswahili Notes Form 2; Kiswahili Notes Kiswahili Notes Form 3 Kiswahili Notes Form 3 KLB Kiswahili Notes Form 3 Pdf Kiswahili Notes Form 4 Kiswahili Notes Form 4 Chapter 2 Kiswahili Notes Form 4 KLB Kiswahili Notes Form 4 Pdf Kiswahili Notes Form 4-pdf Kiswahili Notes Form Four Kiswahili Notes Form Four KLB Kiswahili Notes Form Four Pdf Kiswahili Notes Form One Kiswahili Notes Form One KLB Kiswahili Notes Form One Pdf Kiswahili Notes Form One to Form Four Kiswahili Notes Form Three Kiswahili Notes Form Three KLB Kiswahili Notes Form Three Pdf Kiswahili Notes Form Two Kiswahili Notes Form Two KLB Kiswahili Notes Form Two Pdf Kiswahili Notes Form2 Kiswahili Notes IGCSE Kiswahili Notes Kenya Kiswahili Notes on Agroforestry Kiswahili Notes Pdf Kiswahili Notes: Kiswahili Objective Answer Kiswahili Objective Answer 2018 Kiswahili Objective Questions for Competitive Exams Kiswahili Objective Questions for Competitive Exams Pdf Kiswahili Oral Exam Questions Kiswahili Paper 1 Kiswahili Paper 1 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 1 Notes Kiswahili Paper 1 Questions Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Kiswahili Paper 1 Topics Kiswahili Paper 1 With Answers Kiswahili Paper 2 Kiswahili Paper 2 2017 Kiswahili Paper 2 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Paper 2 Revision Kiswahili Paper 2 Topics Kiswahili Paper 2018 Kiswahili Paper 3 2018 Marking Rules Kiswahili Paper 3 Question and Answer Kiswahili Paper 3 Question Paper 2014 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2015 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2016 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper 2018 KCSE Kiswahili Paper 3 Questions and Answers Kiswahili Paper One Questions and Answers Kiswahili Paper One Topics Kiswahili Paper Two Qestions With Answers Kiswahili Paper1 Kiswahili Paper2 Kiswahili Paper3 Kiswahili Paper4 Kiswahili Past Papers Kiswahili Past Papers 2017 Kiswahili Past Papers a Level Kiswahili Past Papers Form 1 Kiswahili Past Papers Form 2 Kiswahili Past Papers Form 3 Kiswahili Past Papers O Level Kiswahili Pdf Download Kiswahili Pp1 KCSE 2016 Kiswahili Practical Book Class 12 Pdf Kiswahili Practical Exam Kiswahili Practicals Form One Kiswahili Practicals Questions and Answers Kiswahili Practice Test 9th Grade Kiswahili Practice Test Answers Kiswahili Practice Test Questions and Answers Kiswahili Practice Test Quizlet Kiswahili Predicted Questions This Year KCSE Kiswahili Preparation Notes Kiswahili Pretest High School Pdf Kiswahili Question and Answer With Explanation Kiswahili Question and Answers 2019 Kiswahili Question and Answers 2020 Kiswahili Question and Answers 2021 Kiswahili Question and Answers 2022 Kiswahili Question and Answers Note Kiswahili Questions Kiswahili Questions and Answers Kiswahili Questions and Answers for High School Kiswahili Questions and Answers for High Schools Kiswahili Questions and Answers for High Schools Pdf Kiswahili Questions and Answers for Secondary Schools Kiswahili Questions and Answers Form 1 Kiswahili Questions and Answers Form 2 Kiswahili Questions and Answers Form 3 Kiswahili Questions and Answers Form 4 Kiswahili Questions and Answers Multiple Choice Kiswahili Questions and Answers Notes Kiswahili Questions and Answers O Kiswahili Questions and Answers Online Kiswahili Questions and Answers Pdf Kiswahili Questions and Answers Pdf for Class 12 Kiswahili Questions and Answers Pdf for Competitive Exams Kiswahili Questions and Answers-form 2 Kiswahili Questions for High School Kiswahili Questions for High School Students With Answers Kiswahili Questions for Senior 1 Kiswahili Questions for Senior 2 Kiswahili Questions for Senior 3 Kiswahili Questions for Senior 4 Kiswahili Questions for Senior 5 Kiswahili Questions for Senior 6 Kiswahili Questions for Senior Five Kiswahili Questions for Senior Four Kiswahili Questions for Senior One Kiswahili Questions for Senior Six Kiswahili Questions for Senior Three Kiswahili Questions for Senior Two Kiswahili Questions Form One Kiswahili Questions Multiple Choice Kiswahili Questions Quizlet Kiswahili Questions to Ask Your Teacher Kiswahili Quetion and Answer Form Four Kiswahili Quetion and Answer Form One Kiswahili Quetion and Answer Form Three Kiswahili Quetion and Answer Form Two Kiswahili Quiz for Class 9 Kiswahili Quiz for Class 9 Kiswahili Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 10 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 10 Pdf Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 12 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 9 Kiswahili Quiz Questions and Answers for Class 9 Pdf Kiswahili Quiz Questions and Answers for High School Kiswahili Quiz Questions and Answers Multiple Choice Kiswahili Quiz Questions and Answers Pdf Kiswahili Quiz Questions for Class 12 Kiswahili Quiz Questions for College Students Kiswahili Quiz With Answers Kiswahili Quiz With Answers Pdf Kiswahili Quizlet Kiswahili Revision Kiswahili Revision a Level Kiswahili Revision Kiswahili Notes Kiswahili Kiswahili Revision Exam Kiswahili Revision Examination Kiswahili Revision Form One Kiswahili Revision Notes Kiswahili Revision Notes Kiswahili Kiswahili Revision Notes Form 1 Kiswahili Revision Notes Form 2 Kiswahili Revision Notes Form 3 Kiswahili Revision Notes Form 4 Kiswahili Revision Notes IGCSE Kiswahili Revision Paper One Kiswahili Revision Questions Kiswahili Revision Questions and Answers Kiswahili Revision Questions and Answers Form 1 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 2 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 3 Kiswahili Revision Questions and Answers Form 4 Kiswahili Revision Questions and Answers Form Four Kiswahili Revision Questions and Answers Form One Kiswahili Revision Questions and Answers Form Three Kiswahili Revision Questions and Answers Form Two Kiswahili Revision Questions Form 1 Kiswahili Revision Questions Form 2 Kiswahili Revision Questions Form 3 Kiswahili Revision Questions Form 4 Kiswahili Revision Questions Form Four Kiswahili Revision Questions Form One Kiswahili Revision Questions Form Three Kiswahili Revision Questions Form Two Kiswahili Revision Quiz Kiswahili Revision Test Kiswahili Secondary School Revision Kiswahili Simple Notes Kiswahili Spm Notes Download Kiswahili Spm Notes Pdf Kiswahili Spm Questions Kiswahili Study Form 2 Kiswahili Study Guide Kiswahili Study Guide Answer Key Kiswahili Study Guide Answers Kiswahili Study Guide Kiswahili Questions and Answers Kiswahili Study Guide Ib Kiswahili Study Guide Pdf Kiswahili Study Guides Kiswahili Study Notes Kiswahili Study Notes Materials Form 1 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 2 3 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 2 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 3 Pdf Kiswahili Study Notes Materials Form 4 Pdf Kiswahili Syllabus in Kenya Kiswahili Syllabus Pdf Kiswahili Test 1 Quizlet Kiswahili Test Questions Kiswahili Test Questions and Answers Kiswahili Test Questions and Answers Pdf Kiswahili Topic One Form Four Kiswahili Topics Form One Kiswahili Unit 1 Quiz Kiswahili Vol 3 Kiswahili | Revision Kiswahili Kiswahili,form 4 Kiswahili.form Four.topic Three KiswahiliExam Form Three KiswahiliModule Form 5 KiswahiliNotes KiswahiliNotes for Class 11 Pdf KiswahiliNotes for Class 12 Pdf KiswahiliNotes Form 1 KiswahiliNotes Form 1 Free Download KiswahiliNotes Form 2 KiswahiliNotes Form 3 KiswahiliNotes Form 3 Pdf KiswahiliNotes IGCSE KiswahiliNotes Pdf KiswahiliPast Papers KiswahiliQuestions and Answers Pdf KiswahiliSimple Notes KiswahiliSpm Notes Download KiswahiliSpm Notes Pdf KiswahiliSpm Questions KiswahiliStudy Guide Answers KiswahiliStudy Guide Pdf KiswahiliStudy Guides Blologytextpapers Bridge Kiswahili Business Past KCSE Past Papers Kiswahili Form 3 Notes Pdf Kiswahili Form 4 Notes Pdf C R E Form One KLB C R E Form One Oli Topic C.r.e Form 1 Notes Kenya C.r.e Form 2 Notes Kenya C.r.e Form 3 Notes C.r.e Form 3 Notes Kenya C.r.e Form 3 Pdf C.r.e Form 4 Notes Kenya C.r.e Form One Notes Pdf C.r.e Notes Form 1 C.r.e Revision Notes C.r.e Short Notes Cambridge IGCSE Kiswahili Cambridge IGCSE Kiswahili 3rd Edition Cambridge IGCSE Kiswahili 3rd Edition Plus Cd South Asia Edition Cambridge IGCSE Kiswahili Answers Cambridge IGCSE Kiswahili Coursebook Pdf Download Cambridge IGCSE Kiswahili Practical Workbook Cambridge IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Study and Revision Guide 2nd Edition Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Study and Revision Guide Pdf Cambridge IGCSE Kiswahili Workbook Free Download Cambridge IGCSE Kiswahili Workbook Pdf Cambridge IGCSE® Kiswahili Coursebook Caucasian Chalk Circle Essay Questions Chapter 1 Introduction to Kiswahili Chapter 1 Introduction to Kiswahili Studies Cie a Level Kiswahili Notes 2016 Cie a Level Kiswahili Notes Pdf Cie Past Papers Class 10 Kiswahili Chapter 1 Mcqs Class 8 Kiswahili Notes KCSE-kcse College Kiswahili Notes College Kiswahili Practice Test College Kiswahili Quiz College Kiswahili Quiz Chapter 1 College Kiswahili Quizlet College Kiswahili Study Guide College Kiswahili Study Guide Pdf College Kiswahili Test Questions and Answers College Kiswahili Volume 3 Pdf College KiswahiliNotes Complete Kiswahili for Cambridge IGCSE Complete Kiswahili for Cambridge IGCSE Revision Guide Pdf County Mocks 2017 Cse Past Papers Kiswahili 2017 Dl Kiswahili Form 3 Pdf Kusoma Download Kiswahili Form 1 Download Kiswahili Form 2 Download Kiswahili Form 2 Notes Download Kiswahili Form 3 Download Kiswahili Form 3 Notes Download Kiswahili Form 4 Download Kiswahili Form Four Download Kiswahili Form One Download Kiswahili Form Three Download Kiswahili Form Two Download Kiswahili Notes Form 3 Download Kiswahili Notes Form One Download KiswahiliNotes Form 3 Download Form Three Kiswahili Notes Download Free KCSE Past Papers Kiswahili Download Free KCSE Past Papers From KNEC. Download KCSE Past Papers With Answers Download KCSE Revision Notes Download KLB Kiswahili Book 2 Download KLB Kiswahili Book 3 Download KLB Kiswahili Book 4 Download Notes of Kiswahili Downloads | Kiswahili | Form Four Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form One Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form Three Exams | Exams Downloads | Kiswahili | Form Two Exams | Exams Downloads | KCSE Papers and Marking Schemes | Dvance KCSE Past Papers Easy Kiswahili Questions Edexcel a Level Kiswahili B Edexcel a Level Kiswahili Notes Pdf Edexcel a Level Kiswahili Salters Nuffield Edexcel A2 Kiswahili Notes Edexcel as Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel Kiswahili A2 Revision Notes Pdf Edexcel Kiswahili Unit 2 Revision Notes Edexcel GCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel IGCSE Kiswahili Past Papers Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Free Pdf Download Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Edexcel IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Download Electronics Form Four Notes Energy Questions Kiswahili Bowl Essay Questions and Answers KCSE Kiswahili Notes Essay Questions and Answers on Betrayal in the City Essay Questions Based on Betrayal in the City Evolving World Kiswahili Book 1 Pdf Evolving World Kiswahili Book 4 Notes Evolving World Kiswahili Book Form 1 Evolving World-history Book 3 Exam Notes for Kiswahili 101 Exams KCSE Kiswahili Paper 1 Questions and Answers F3 Kiswahili Test Paper Find Download KCSE Past Papers With Answers Find KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers Form 1 Kiswahili Exam Form 1 Kiswahili Notes Form 1 Kiswahili Questions and Answers Form 1 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 1 Kiswahili Revision Notes Form 1 Kiswahili Summurized Revision Pdf Form 1 Kiswahili Syllabus Form 1 Kiswahili Test Paper Pdf Form 1 Kiswahili Topics Form 1 KiswahiliNotes Form 1 KiswahiliQuestions and Answers Form 1 KiswahiliRevision Notes Form 1 KiswahiliSyllabus Form 1 KiswahiliTest Paper Pdf Form 1 Past Papers Form 1 Past Papers With Answers Form 1 Revision Papers Form 1 Subjects in Kenya Form 2 Kiswahili Exam Form 2 Kiswahili Exam Paper Form 2 Kiswahili Exam Paper 2016 Form 2 Kiswahili Exam Paper Free Download Form 2 Kiswahili Exam Paper With Answer Form 2 Kiswahili Final Year Exam Paper 2 Form 2 Kiswahili Notes Form 2 Kiswahili Notes and Revision Questions Form 2 Kiswahili Notes Pdf Form 2 Kiswahili Past Papers Form 2 Kiswahili Questions Form 2 Kiswahili Questions and Answers Form 2 Kiswahili Questions and Answers > Form 2 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 2 Kiswahili Revision Notes Form 2 Kiswahili Short Notes Form 2 Kiswahili Syllabus Form 2 KiswahiliExam Paper Form 2 KiswahiliExam Paper Free Download Form 2 KiswahiliExam Paper With Answer Form 2 KiswahiliFinal Year Exam Paper 2 Form 2 KiswahiliPast Papers Form 2 KiswahiliRevision Notes Form 2 KiswahiliShort Notes Form 2 KiswahiliSyllabus Form 2 Revision Papers Form 2 Subjects in Kenya Form 3 Kiswahili Book Form 3 Kiswahili Exam Form 3 Kiswahili Exam Paper Form 3 Kiswahili Notes Form 3 Kiswahili Past Papers Form 3 Kiswahili Questions Form 3 Kiswahili Questions and Answers Form 3 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 3 Kiswahili Revision Notes Form 3 Kiswahili Syllabus Form 3 KiswahiliExam Paper Form 3 KiswahiliNotes Form 3 KiswahiliPast Papers Form 3 KiswahiliQuestions Form 3 KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form 3 KiswahiliRevision Notes Form 3 KiswahiliSyllabus Form 3 C.r.e Form 3 Notes of Kiswahili Topic on Fish Form 3 Past Papers Form 3 Revision Papers Form 3 Subjects in Kenya Form 4 Kiswahili Exam Form 4 Kiswahili Notes Form 4 Kiswahili Notes Pdf Form 4 Kiswahili Questions and Answers Form 4 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 4 Kiswahili Revision Notes Form 4 Kiswahili Syllabus Form 4 Kiswahili Topics Form 4 KiswahiliNotes Form 4 KiswahiliRevision Notes Form 4 KiswahiliSyllabus Form 4 KiswahiliTopics Form 4 Exam Papers Form 4 Revision Papers Form 4 Subjects in Kenya Form 5 Kiswahili Topics Form 5 KiswahiliTopics Form Five Kiswahili Notes Form Five KiswahiliNotes Form Four Kiswahili Book Form Four Kiswahili Notes Form Four Kiswahili Notes Pdf Form Four Kiswahili Questions and Answers Form Four Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Four Kiswahili Revision Questions Form Four Kiswahili Syllabus Form Four Kiswahili Topics Form Four KiswahiliNotes Form Four KiswahiliQuestions and Answers Form Four KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Four KiswahiliTopics Form Four Notes Form Four Revision Papers Form Four Subjects in Kenya Form One Kiswahili Book Form One Kiswahili Examination Form One Kiswahili First Topic Form One Kiswahili Lesson Plan Form One Kiswahili Notes Pdf Form One Kiswahili Past Papers Pdf Form One Kiswahili Questions Form One Kiswahili Questions and Answers Form One Kiswahili Questions and Answers Pdf Form One Kiswahili Revision Questions Form One Kiswahili Short Notes Form One Kiswahili Syllabus Form One Kiswahili Topics Form One KiswahiliExamination Form One KiswahiliPast Papers Pdf Form One KiswahiliQuestions and Answers Form One KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form One KiswahiliTopics Form One Exams Form One Notes of Kiswahili Form One Past Papers Form One Subjects in Kenya Form One Term One Kiswahili Exam Form One Term One KiswahiliExam Form Three Kiswahili Book Form Three Kiswahili Book Pdf Form Three Kiswahili Notes Form Three Kiswahili Notes Pdf Form Three Kiswahili Questions and Answers Form Three Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Three Kiswahili Revision Questions Form Three Kiswahili Syllabus Form Three Kiswahili Topics Form Three KiswahiliNotes Form Three KiswahiliNotes Pdf Form Three KiswahiliQuestions and Answers Form Three KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Three KiswahiliTopics Form Three Subjects in Kenya Form Two Kiswahili Book Form Two Kiswahili Cat Form Two Kiswahili Examination Form Two Kiswahili Notes Form Two Kiswahili Notes Pdf Form Two Kiswahili Past Papers Form Two Kiswahili Questions and Answers Form Two Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Two Kiswahili Revision Questions Form Two Kiswahili Syllabus Form Two Kiswahili Topics Form Two KiswahiliNotes Form Two KiswahiliNotes Pdf Form Two KiswahiliQuestions and Answers Form Two KiswahiliQuestions and Answers Pdf Form Two KiswahiliSyllabus Form Two KiswahiliTopics Form Two Notes Form Two Subjects in Kenya Free a-level Kiswahili Revision App | Pass Your Kiswahili Exams Free Kiswahili Form 1 Notes Free Kiswahili Notes Form 1 Free Kiswahili Notes Pdf Free KiswahiliNotes Pdf Free College Kiswahili Practice Test Free Form1,form2,form3 Past Papers Free KCSE Past Papers Free KCSE Mocks 2015 Free KCSE Past Papers 2014 Free KCSE Past Papers KCSE Past Free KCSE Past Papers Kenya, Free KCSE Past Papers With Answers Free KCSE Questions and Answers on Kiswahili Free KCSE Revision Notes Free Marking Schemes Free Mocks Online KCSE Answers Past Exams Question Papers Free Revision Papers From Three Notes Topic One KLB Fun Kiswahili Questions Funny Kiswahili Questions Funny Kiswahili Questions and Answers Funny Kiswahili Questions to Ask Funny Kiswahili Quotes GCSE Kiswahili Exam Questions and Answers GCSE Kiswahili Past Papers GCSE Kiswahili Revision GCSE Kiswahili Revision Notes GCSE Kiswahili Revision Notes Pdf GCSE Kiswahili Revision Notes Pdf 9-1 GCSE Kiswahili Revision Questions and Answers GCSE Kiswahili Textbook Pdf GCSE Kiswahili Topics Pass My Exams: Easy Exam Revision Notes Home Kiswahili Notes Pdf Home Kiswahili Practice Test With Answers Home Kiswahili Quiz Home Kiswahili Quiz Pdf Home Kiswahili Test Questions and Answers Home Kiswahili Test Questions and Answers Pdf Home Knowledge in Kiswahili Human Body Good Kiswahili Questions to Ask GRE Kiswahili Practice Test GRE Kiswahili Subject Test Pdf Handbook of Kiswahili Pdf Free Download Hard Kiswahili Questions Hard Kiswahili Questions and Answers Hard Kiswahili Questions to Ask Your Teacher Hard Kiswahili Quiz Questions Hard Form 3 Kiswahili Question High School Kiswahili Final Exam Doc High School Kiswahili Final Exam Pdf High School Kiswahili Final Exam Questions High School Kiswahili Final Exam Questions and Answers High School Kiswahili Notes High School Kiswahili Practice Test High School Kiswahili Pretest With Answers High School Kiswahili Questions and Answers Pdf High School Kiswahili Study Guide High School Kiswahili Test Questions and Answers Pdf High School KiswahiliNotes High School KiswahiliStudy Guide How to Answer KCSE Kiswahili Question How to Motivate a Form 4 Student How to Motivate a KCSE Candidate How to Motivate a KCSE Student How to Pass Kiswahili Questions & Answers Form 1&2 | Text Book How to Revise Kiswahili How to Revise Effectively for KCSE How to Study Kiswahili: 5 Study Techniques to Master Kiswahili Hsc Kiswahili 2018 Hsc Kiswahili 2019 Https://www.knec.ac.ke/ Www.knec-portal.ac.ke/ KNEC Portal: Ial Kiswahili Notes Ib Kiswahili Cold War Notes Ib Kiswahili Notes Ib Kiswahili Notes Pdf Ib Kiswahili of the Americas Notes Ib Kiswahili of the Americas Study Guide Ib Kiswahili Paper 2 Study Guide Ib Kiswahili Question Bank by Topic Ib Kiswahili Study Guide Pdf Ict Notes Form 1 IGCSE Kiswahili Alternative to Practical Revision IGCSE Kiswahili Alternative to Practical Revision Notes IGCSE Kiswahili Book IGCSE Kiswahili Book Pdf Download IGCSE Kiswahili Notes IGCSE Kiswahili Notes 2017 Pdf IGCSE Kiswahili Notes Edexcel IGCSE Kiswahili Paper 2 Notes IGCSE Kiswahili Paper 6 Notes IGCSE Kiswahili Past Papers IGCSE Kiswahili Past Papers 2014 IGCSE Kiswahili Past Papers 2017 IGCSE Kiswahili Pdf IGCSE Kiswahili Pre Release Material 2018 IGCSE Kiswahili Resources IGCSE Kiswahili Revision Guide IGCSE Kiswahili Revision Guide Free Download IGCSE Kiswahili Revision Guide Pdf Download IGCSE Kiswahili Revision Notes Pdf IGCSE Kiswahili Revision Worksheets IGCSE Kiswahili Workbook Pdf IGCSE Kiswahili Znotes IGCSE KiswahiliPast Papers IGCSE Notes Kiswahili Importance of Agroforestry Inorganic Kiswahili Multiple Choice Questions With Answers Pdf Inorganic Kiswahili Questions and Answers Pdf Interesting Kiswahili Questions Interesting Kiswahili Questions and Answers Interesting Questions to Ask About Kiswahili Intro to Kiswahili Quiz Introduction of Kiswahili Form One Introduction to Kiswahili Introduction to Kiswahili Notes Introduction to Kiswahili Pdf Introduction to KiswahiliNotes Is Agroforestry Sustainable? K.c.s.e Answers Kiswahili Paper One 2018 K.c.s.e Kiswahili 2017 K.c.s.e Kiswahili 2018 K.c.s.e Kiswahili Paper 1 2017 K.c.s.e Mocks 2018 K.c.s.e Papers 2015 K.c.s.e Papers 2016 K.c.s.e Past Papers 2014 K.c.s.e.Kiswahili Paper 2 Year 2018 K.c.s.e.results 2018 for Busia County K.l.b Kiswahili Form 3 K.l.b Kiswahili Notes K.l.b KiswahiliNotes Kasneb Past Papers for Colleges Kiswahili Past Papers KCSE 2010 Marking Scheme KCSE 2010 Past Papers KCSE 2011 Kiswahili Paper 1 KCSE 2011 Marking Scheme KCSE 2012 Kiswahili Paper 2 Marking Scheme KCSE 2012 Marking Schemes KCSE 2013 Kiswahili Paper 1 KCSE 2013 Marking Scheme KCSE 2013 Marking Scheme Pdf KCSE 2014 KCSE 2015 Kiswahili Paper 2 KCSE 2015 Kiswahili Paper 3 KCSE 2015 Marking Scheme KCSE 2015 Past Papers KCSE 2016 Kiswahili Paper 1 KCSE 2016 Kiswahili Paper 2 KCSE 2017 Kiswahili Paper 1 KCSE 2017 Kiswahili Paper 2 KCSE 2017 Hostory Papers With Answers.com KCSE 2017 Marking Scheme KCSE 2017 Papers KCSE 2017 Papers and Marking Scheme KCSE 2017 Papers Pdf KCSE 2017 Past Papers KCSE 2017 Prediction Pdf KCSE 2018 Kiswahili and Answers KCSE 2018 Kiswahili Prediction KCSE 2018 Leakage KCSE 2018 Marking Scheme KCSE 2018 Papers KCSE 2018 Prediction Pdf KCSE 2018 Predictions KCSE 2018 Questions KCSE 2018 Questions and Answers KCSE 2019 Leakage Kiswahili KCSE 2019 Marking Scheme KCSE 2019 Questions KCSE 2019 Questions and Answers KCSE 2020 Questions KCSE 2020 Questions and Answers KCSE Answers KCSE Answers Past Exams Question Papers Downloads | KCSE Kiswahili 2011 KCSE Kiswahili 2016 KCSE Kiswahili Diagramsbiology Revision Tips KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers KCSE Kiswahili Essay Questions and Answers Pdf KCSE Kiswahili Essays KCSE Kiswahili Essays Pdf KCSE Kiswahili Marking Schemes KCSE Kiswahili Notes KCSE Kiswahili Notes Pdf KCSE Kiswahili Notes, Syllabus, Questions, Answers KCSE Kiswahili Paper 1 KCSE Kiswahili Paper 1 2011 KCSE Kiswahili Paper 1 2012 KCSE Kiswahili Paper 1 2013 KCSE Kiswahili Paper 1 2015 KCSE Kiswahili Paper 1 2016 KCSE Kiswahili Paper 1 2017 KCSE Kiswahili Paper 1 2017 Pdf KCSE Kiswahili Paper 1 Questions and Answers KCSE Kiswahili Paper 2 KCSE Kiswahili Paper 2 2012 KCSE Kiswahili Paper 2 2012 KCSE Kiswahili Paper 2 2015 KCSE Kiswahili Paper 2 2013 KCSE Kiswahili Paper 2 2014 KCSE Kiswahili Paper 2 2015 KCSE Kiswahili Paper 2 2016 KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 KCSE Kiswahili Paper 3 2012 KCSE Kiswahili Paper 3 2016 KCSE Kiswahili Paper 3 2017 KCSE Kiswahili Paper 3 Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers and Answers KCSE Kiswahili Past Papers Pdf KCSE Kiswahili Practical KCSE Kiswahili Practical 2015 KCSE Kiswahili Practical 2016 KCSE Kiswahili Practical Past Papers KCSE Kiswahili Practicals KCSE Kiswahili Practicals KCSE Kiswahili Paper 1 KCSE Kiswahili Question and Answer KCSE Kiswahili Questions and Answers KCSE Kiswahili Questions and Answers Ap Kiswahili KCSE Kiswahili Revision KCSE Kiswahili Revision Notes KCSE Kiswahili Revision Papers KCSE Kiswahili Revision Questions KCSE Kiswahili Revision Questions and Answers KCSE Kiswahili Syllabus KCSE KiswahiliNotes KCSE KiswahiliPaper 1 KCSE KiswahiliPaper 2 KCSE KiswahiliPaper 2 Pdf KCSE KiswahiliSyllabus KCSE Business Paper 1 2016 KCSE Business Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers KCSE Essay Questions in Betrayal in the City KCSE Essays KCSE Exam Papers 2018 KCSE Exam Papers Answers KCSE Form 1 Kiswahili Revision KCSE Form 2 Kiswahili Revision KCSE Form 3 Kiswahili Revision KCSE Form 4 Kiswahili Revision KCSE Form Four Kiswahili Revision KCSE Form One Kiswahili Revision KCSE Form Three Kiswahili Revision KCSE Form Two Kiswahili Revision KCSE KCSE Past Papers KNEC KCSE Leakage KCSE Leakage Kiswahili KCSE Made Familiar Kiswahili KCSE Made Familiar Kiswahili Pdf KCSE Marking Scheme 2016 KCSE Marking Schemes KCSE Marking Schemes 2017 KCSE Marking Schemes Pdf KCSE Mock Exams KCSE Mock Papers 2015 KCSE Mock Papers 2017 KCSE Mock Papers 2018 KCSE Mock Papers Pdf KCSE Mock Papers Pdf 2018 KCSE Mock Papers Pdf KCSE Past Papers KCSE Mocks 2017 KCSE Mocks 2018 KCSE Notes KCSE Online Notes KCSE Online Past Papers KCSE Online Registration KCSE Papers 2015 KCSE Papers and Marking Schemes | Exams KCSE Past Papers KCSE Past Papers 2007 KCSE Past Papers 2009 KCSE Past Papers 2010 KCSE Past Papers 2011 KCSE Past Papers 2011 Pdf KCSE Past Papers 2012 KCSE Past Papers 2013 KCSE Past Papers 2013knec KCSE Past Papers 2014 KCSE Past Papers 2014 Pdf KCSE Past Papers 2015 KCSE Past Papers 2015 Marking Schemes KCSE Past Papers 2015 Pdf KCSE Past Papers 2016 KCSE Past Papers 2016 Pdf KCSE Past Papers 2017 KCSE Past Papers 2017 Pdf KCSE Past Papers 2018 KCSE Past Papers Kiswahili KCSE Past Papers Kiswahili and Answers KCSE Past Papers Kiswahili Pdf KCSE Past Papers Kiswahili With Answers KCSE Past Papers Kiswahiliand Answers KCSE Past Papers Kiswahili and Answers KCSE Past Papers KCSE and Answers KCSE Past Papers KCSE and Answers Free Mocks Online KCSE Past Papers Marking Scheme KCSE Past Papers Pdf Download KCSE Past Papers Pdf Download KCSE 2013 KCSE Past Papers With Answers KCSE Past Papers Woodwork and Answers KCSE Prediction 2017 KCSE Prediction 2018 KCSE Prediction 2018 Pdf KCSE Prediction Papers 2018 KCSE Prediction Questions KCSE Prediction Questions 2018 KCSE Prediction Questions and Answers KCSE Questions KCSE Questions and Answers KCSE Questions and Answers. KCSE Questions on Kiswahili KCSE Results, Online Registration, KCSE Result Slip. KCSE Revision KCSE Revision Notes KCSE Revision Notes Kiswahili KCSE Revision Notes Pdf KCSE Revision Papers KCSE Revision Papers 2014 KCSE Revision Papers With Answers KCSE Revision Question for Kiswahili KCSE Revision Questions KCSE Revision Questions and Answers KCSE Revision | Secondary School | Text Books | Text Book Centre KCSE Syllabus Pdf KCSE Trial 2017 KCSE Trial Exams 2017 Kenya Secondary School Kiswahili Syllabus Kenya Secondary School Kiswahili Syllabus Pdf Kenya Secondary School KiswahiliSyllabus Pdf Kenya Secondary School Syllabus Pdf Kenya-kcse-christian Religious Education Syllabus Kenyaplex KCSE Past Papers Kenyaplex Past Papers for Secondary KLB Kiswahili Book 1 Download KLB Kiswahili Book 1 Notes KLB Kiswahili Book 1 Pdf KLB Kiswahili Book 2 KLB Kiswahili Book 2 Notes KLB Kiswahili Book 2 Notes Pdf KLB Kiswahili Book 2 Pdf KLB Kiswahili Book 3 Notes KLB Kiswahili Book 3 Pdf KLB Kiswahili Book 3 Pdf Download KLB Kiswahili Book 4 Notes KLB Kiswahili Book 4 Pdf KLB Kiswahili Book 4 Pdf Download KLB Kiswahili Book 4 Topics KLB Kiswahili Book One KLB Kiswahili Form 1 KLB Kiswahili Form 1 Notes KLB Kiswahili Form 1 Pdf KLB Kiswahili Form 2 KLB Kiswahili Form 2 Book KLB Kiswahili Form 2 Notes KLB Kiswahili Form 2 Pdf KLB Kiswahili Form 2 Pdf Download KLB Kiswahili Form 2 Schemes of Work KLB Kiswahili Form 3 KLB Kiswahili Form 3 Notes KLB Kiswahili Form 3 Notes Pdf KLB Kiswahili Form 3 Pdf KLB Kiswahili Form 3 Pdf Download KLB Kiswahili Form 4 KLB Kiswahili Form 4 Notes KLB Kiswahili Form 4 Pdf KLB Kiswahili Form Four KLB Kiswahili Form Four Notes KLB Kiswahili Form One KLB Kiswahili Form One Notes KLB Kiswahili Form Three KLB Kiswahili Form Three Notes KLB Kiswahili Form Two KLB Kiswahili Form Two Notes KLB Kiswahili Notes KLB Kiswahili Notes Form 4 KLB Kiswahili Pdf KLB KiswahiliNotes KLB KiswahiliNotes Form 4 KLB KiswahiliPdf KNEC Kiswahili Syllabus KNEC Examiners Portal KNEC Website KNEC Ict Past Papers KNEC Past Papers for Colleges KNEC Past Papers Free Download KNEC Past Papers Free Downloads KNEC Past Papers Pdf KNEC Portal Confirmation KNEC Portal KCSE Results KNEC Portal KNEC Past Papers for Colleges Kasneb Past Papers KNEC Revision Papers KNEC Technical Exams Past Papers Kusoma Kiswahili Notes Kusoma Kiswahili Notes Pdf Kusoma Notes Kiswahili Kusoma.co.ke Kusoma.com Past Papers Learner Guide for Cambridge IGCSE Kiswahili Longhorn Kiswahili Book 3 Pdf Made Familiar Kiswahili Made Familiar Kiswahili Pdf Made Familiar Kiswahili Questions Maktaba Tetea Notes Marking Scheme KCSE Kiswahili Past Papers Math Form2 Note Mcqs About Gaseous Exchange Middle School Kiswahili Bowl Kiswahili Questions Mock Past Papers 2017 Mock Past Papers With Answers Mokasa Mock 2017 More Than 1800 Kiswahili Questions and Answers to Help You Study Multiple Choice Questions on Kiswahili Necta Kiswahili Past Papers Necta Kiswahili Practicals Necta KiswahiliPast Papers Necta KiswahiliPracticals Necta Form Four Past Papers Necta Past Papers Form 4 Necta Past Papers Form 4 2016 Necta Past Papers Form Six Necta Past Papers Form Two Necta Questions and Answers Necta Review Questions Notes Kiswahili Form 1 Notes Kiswahili Form 2 Notes Kiswahili Form 3 Notes Kiswahili Form 3 Notes Pdf Notes Kiswahili Form 3 Syllabus Notes Kiswahili Form 4 Syllabus Notes on Kiswahili Studies Notes Za Kiswahili 4m 2 Notes Za Kiswahili Form One Notes Za Kiswahili Form Three O Level Kiswahili Practical Experiments O Level Kiswahili Questions and Answers Pdf Orm Three Kiswahili Notes Page Navigation Papacambridge Kiswahili IGCSE Papers KNEC KCSE Online Past Papers KNEC KCSE Results Past Papers Past KCSE Papers Past Paper Questions by Topic Kiswahili Past Papers 2014 Past Papers in Kenya Pdf Kiswahili Form 3 Pdf Kiswahili Notes Pdf Kiswahili Notes Form 1 Pdf Kiswahili Notes Form 2 Pdf Kiswahili Notes Form 3 Pdf Kiswahili Notes Form 4 Pdf Kiswahili Notes Form Four Pdf Kiswahili Notes Form One Pdf Kiswahili Notes Form Three Pdf Kiswahili Notes Form Two Pdf Form 1 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 2 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 3 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form 4 Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Four Kiswahili Questions and Answers Pdf Form One Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Three Kiswahili Questions and Answers Pdf Form Two Kiswahili Questions and Answers Pdf Free KCSE Past Papers and Marking Schemes Pdf" Revision Questions Kiswahili Form 1 Practical Kiswahili Experiments Pdf Practical Kiswahili Question and Answer Pdf Pre Mocks 2018 Preliminary Kiswahili Primary and Secondary Tillage Implements Ppt Pte KNEC Past Papers Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 3 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form 4 Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Four Questions and Answers Pdf Kiswahili Form One Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Three Questions and Answers Pdf Kiswahili Form Two Questions Based to Introduction to Kiswahili Questions on Gaseous Exchange in Humans Questions on Introduction to Kiswahili Questions to Ask in Kiswahili Class Questions to Confuse Your Kiswahili Teacher Quizlet Kiswahili Test Quizlet Test Questions Qustions in Kiswahili and Answers Revision Revision Kiswahili Notes and Questions? Revision Quiz for Kiswahili for Form Three S.1 Kiswahili Questions S.2 Kiswahili Questions S.3 Kiswahili Questions S.4 Kiswahili Questions Sample Essays on Betrayal in the City School Kiswahili Notes Secondary Kiswahili Notes Secondary Kiswahili Notes Pdf Secondary KiswahiliNotes Pdf Senior 1 Kiswahili Notes Senior 2 Kiswahili Notes Senior 3 Kiswahili Notes Senior 4 Kiswahili Notes Senior 5 Kiswahili Notes Senior 6 Kiswahili Notes Senior Five Kiswahili Notes Senior Four Kiswahili Notes Senior One Kiswahili Notes Senior Six Kiswahili Notes Senior Three Kiswahili Notes Senior Two Kiswahili Notes Simple Scientific Questions Smart Questions to Ask a Kiswahili Teacher Snab Kiswahili Revision Notes Southwest Mock Paper 2 2016 Kiswahili Only Spm Kiswahili Revision Notes Spm Notes Success Kiswahili Spm Pdf Success KiswahiliSpm Pdf Summary of Kiswahili Form 3 Tahossa Past Papers To Motivate a Form 4 KCSE Student To Motivate a Form 4 Student Topical Revision Material Tricky Kiswahili Questions and Answers Tricky Kiswahili Questions for Adults Tricky Kiswahili Questions With Answers Tricky Kiswahili Quiz Questions Two Kiswahili Revision Questions University Kiswahili Volume 3 Openstax University Kiswahili Volume 3 Pdf University Kiswahili Volume 4 Pdf Ur Revision Guide IGCSE Kiswahili What Are the Types of Gametes Working of Excretory System Www.Kiswahili Form One Notes.com Www.Kiswahili From One KLB.com Www.form 1 Kiswahili.com Www.form 2 Kiswahili.com Www.form 3 Kiswahili.com Www.form 4 Kiswahili.com Www.form Four Kiswahili.com Www.form One Kiswahili.com Www.form Three Kiswahili.com Www.form Two Kiswahili.com Www.kusoma Notes Www.kusoma Revision Materials Www.kusoma.co.ke Kiswahili Notes Xtremepapers IGCSE Kiswahili Year 11 Kiswahili Z Notes Kiswahili IGCSE Znotes as Kiswahili Advice to KCSE Candidates Best Revision Books for KCSE How to Pass an Exam Successfully How to Pass KCSE 2018 How to Pass KCSE 2019 How to Pass KCSE Kiswahili Paper How to Pass KCSE Kiswahili How to Pass KCSE Kiswahili How to Pass KCSE 2019 K.c.s.e Kiswahili Paper 1 2017 KCSE 2019 Prediction KCSE Prediction 2019 KCSE Revision Tips KCSE Kiswahili Paper 1 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Past Papers Pdf KCSE Past Papers 2012 KCSE Past Papers 2017 Pdf KCSE Past Papers 2018 KCSE Past Papers of Kiswahili Pp2 KCSE Kiswahili Past Papers Pdf Kiswahili KCSE Papers With Their Marking Schemes Kiswahili Paper 1 and Answers KCSE 2017 Papers and Marking Scheme KCSE 2019 Papers and Marking Scheme KCSE Kiswahili Paper 1 2018 KCSE Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Kiswahili Paper 1 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 3 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Past Papers and Answers KCSE Marking Schemes Pdf KCSE Past Papers 2015 Marking Schemes KCSE Past Papers 2019 Marking Schemes KCSE Past Papers Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Past Papers Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Past Papers Kiswahili Paper 3 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 1 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 2 2019 Past Papers KCSE Kiswahili Paper 3 2019 Kiswahili Mock Papers Kiswahili Paper 1 2019 Kiswahili Paper 1 Notes Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Kiswahili Paper 1 Questions and Answers Pdf Kiswahili Paper 2 Form 3 Kiswahili Paper 2 Notes Kiswahili Paper 2 Questions and Answers Pdf Kiswahili Past Papers Kiswahili Past Papers Pdf Kiswahili Questions and Answers Pdf Kiswahili Revision Questions and Answers Pdf Kiswahili Revision Questions Pdf Common Exam Questions in Kiswahili Paper 1 Common Exam Questions in Kiswahili Paper 2 Common Test Questions in Kiswahili Paper 1 Common Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Commonly Tested Questions in Kiswahili Paper 1 K.c.s.e.Kiswahili Questions and Answers KCSE 2019 Kiswahili Paper 1 Marking Scheme KCSE 2019 Kiswahili Paper 2 KCSE 2019 Kiswahili Paper 2 Marking Scheme KCSE 2020 Prediction Questions and Answers KCSE Kiswahili Paper 1 2019 KCSE Kiswahili Paper 2 2016 KCSE Kiswahili Paper 2 2017 KCSE Kiswahili Paper 2 2018 KCSE Kiswahili Paper 2 2019 KCSE Kiswahili Questions and Answers Most Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Most Tested Questions in Kiswahili Paper 2 Mostly Tested Questions in Kiswahili Paper 1 Mostly Tested Questions in Kiswahili Paper 2